lineman 7 Opnieuw forse klap voor SPD van Schroder 'CIA-moord op Kennedy' was gerucht van Russen Op vlucht voor het wassende water Turken en Grieken op weg naar normale relaties I Nederlanders in Duitse gemeenteraad Selfkant Organenmaffia actief in rampgebied Turkije tfi Satelliet Mars zendt eerste foto Relschoppers Teheran: doodstraf Britten: in 2001 pas millennium Sihanoukik ben stervende Vliegtuig verliest onderdeel Andropov en Breajnev winnen Honderden dood na veediefstal Sociaal-democraten verliezen opnieuw massaal kiezers Taliban: alle benedenramen voortaan zwart N-Korea stopt met raketproeven Afrikaanse aids-conferentie van start Rotterdams Dagblad Maandag Ui september IfiUO Washington De An tevikaansa sa telliet vnfii" rie waarneming van hel weer en tie sejzoenen op Mars heelt zijn eerste folr» van de Rode Planeet naar de aarde gestuurd. Mars zie| er op de foto uit ais een halve rode stip: Pat is begrijpelijk, want de sonde Mars Climate Orbi- ter bevond zich in het weekeinde nog op een afstand van 4,5 mil joen kilometer van de planeet. Op Internet is de sopde te volgen op: hUp://marsjpl:nasa.gnv/inB()Oltyor- hiler/now htmi. De sonde werd in december vorig jaar gelanceerd. In de vroege ochtenduren van 211 september moet hij bij Mars arri veren om daar twee jaar om heen te cirke|en, fïet wordt Aarde's eer ste weersatelliel om Mars. Teheran Een Iraanse rechtbank heeft vier aanstichters van de rel len in Teheran, in juli dit jaar, ter dood veroordeeld. In juli gingen studenten in Teheran massaal de straat pp om hei-vormingen te ei sen en stpun te betuigen aan de progressieve president Khatami. Dij gewelddadige butsingen met de politie en conservatieve tegen standers raakten tientallen men sen gewond, Londen - De commissie die de mil lenniumviering in GippftBrittaiv nifi coördineert, geeft toe de ver keerde dalum le vieren, Het vol gende millennium begint op 1 ja nuari §1)01, gaf de commissie, schoorvoetend toe, „Maar," zei de voorzitter, de minister Lord Falco ner, „de Britten zouden zich be hoorlijk belachelijk maken door die datum te. kiezen als de rest van de wereld het up januari 2IIÜ0 viert." Rekenaars verzetten zjch al jaren tegen de viering van 1 januari 2000 als start van het nieuwe millennium, De datum markeert het begin van hel JJUÜOste jaar van onze jaartelling. Pas als dit jaar is afgelopen, be gint het derde millennium. Phnom Pf nh Een zichtbaar ver- zwakte Koning Norodom Siha nouk heeft gisteren op de Cam bodjaanse televisie verklaard dat zijn gezondheid achteruit gaat en dat hij mogelijk niet lang meer ie leven heeft. De 7(l-jarige vorst waarschuwde zijn voik dat hij niet vaak meer in liet openbaar zal ver schijnen en voortaan binnen de 'paleismuren zal blijven, Wie van zijn apht zoons zijn opvolger wordt is nog onduidelijk. Palm öeach Een Boejng-737 van de Amerikaanse maatschappij Continental heeft gisteren een voorzorgslanding gemaakt toen kort na het opstijgen in Palm Beach Florida een motor uitviel en eep motorkap van het toestel Jusraaktu en up straal hu] an tide. Niemand raakte gewond. Hel toe stel met 84 passagiers aan boord was op weg naar Houston. De fe derate luchtvaartdienst PAA stelt een onderzoekin. Moskou Als ze mee hadden kunnen doen aan de verkiezin gen, zouden de overleden Sovjet leiders Leonid Brezjpey en Joeri Andropov betere kansen hebben gehad om Rualands volgende pre sident te worden dan welke leven de politicus dan ook, Dat bleek uit een gisteren gepubliceerde opi niepeiling. Volgens het onderzoek zouden Breynev en Andropov 12 procent van de stemmen hebben gekregen als er dit weekeinde verkiezingen waren gehouden. Voormalig premier Primakov, de Sterkste kandidaat in de presi dentsverkiezingen van volgend jgar, zou met slechts 10 procent als derde zijn geëindigd. Kampala - fa hei noordwesten van Uganda zijn zaterdag als gevolg van twisten tussen stammen on geveer vieihtmdbji] mensen ge dood, De meeste slachtoffers zijn kinderen en ouderen. Veediefstal was ook ditmaal aanleiding voor de slachtpartijen. Het leger schoot vanuit een helikopter op de vechtende stammen. Daardoor yieleu nog eens 21 gewonden. Erfurt/Diisseldorf-- De Duitse kiezers hebben liet beleid van de regering van de sociaal,democratische bondskanselier Schrfr. der ppnieuwafgeatratt, Dij verkiezingen inde Opst-Duitse deel staat Thti ringen en in Noord-Rijniand-Westfalen heeft de partij gisteren veel stemmen verloren. De nederlaag beietent dat het voor Schroder nog moeilijker wordt een omstreden pakket be, zitinigingen van 30 miljard marlt door de Bondsraad (de Duitse Eerste Kamer! te krijgen, tolden - Kei gerueh t dat de CIA achter (je moord ur de Anien- kaanae president Jabn F, Kent» d/ gat duur de i Soviet- brieven (je moord ub d. president John t dï ïat ii do wereld (tt guhulpen J .fc KCn, Ook schreef (ie ^veiiiBheidedienet fëte iven nm toeriteÉMd' krast, ten om voeding te geven het ge, rucht d.,i FBI baas j, Ktlgsr Ho», veto,,,in,.seksuei-l was. BstajaatfflOWilterteOfflOMd in OnwUBrittannie te vetschtj, nen.boek dei is gwuhwveB éa'WBMmm die n«r Mi ten gijn gebracht door VmIÜ Mi- troéfn.in tktd m» tiet wes ten ovtwlopen XMNMMk tr, tie) fek, dat ft gwtowet, (tour de historicus Christopher Andrew, word! sok onthuld dat wn thonj S?'jffigd Brits® f MFdtJKSSitei tbséftgi. spioneerd en dat een vouimalige politieman van Seoltatol Yard in do jaren '7(1 als boMuhgowr wafkts voor de goiflehvf-itig, heldsiienst, Jn bmt pogingen om e»n ver, bana te fessen tossen deasMSi as Kennedy en de CIA fingneier, tfe da i?(5f volgens Andrew het- eerste Mt dat in de Vit even de moord v Bin or I dkfflat eetriSMntlfeHirvey wetd, Kennedj's ménteMW, ondertekende brief aai eer, OA-- agent, ia in het boek, Be brief teek ai eeht, dat itelfi Os walde weduwe erin trapte, wsld werd es wag mimmhfc füsl dsadgestdtPten door Jack KoBy ïn e« tntervisw «tot de 8r te te. tevieie gep MitroeWn. ie S878 te tnsft.nev hjhh y.ö wy^ho vergeten, eswtü&Assag, Fatlauy, 0tf Sihrte! d« een (taf te lit«,,y Os- Da nn Bfjartga Brits» MaHta Narwsed «planeerde wigr de«Mlempm'HplBFtiarft8h ten jaren vaar de KS8. rato rem Hsms/AP- begon volgens Andrew .in 1637 vóór de éxiü te werken, toot reus Mekils feewsh Associa tion werkte, die. «n belangrijks: re! weide in de mVmkMm het Britse nuttere pn> v»r grgmmi, 9e vföuw, dkmmtès nnöef de podenaam Hete, tig hebben duupg^peeia to de; zijn begunnen met bet kopiëren van KOM^terfs, \M t©lewi^tel= imgovcfde vervolgini v® disfe Mmlf embkHeldlr" en naar buiten door ze In zijn fchoen® en zakken te verstop: pent De m jarige Melita Norwood ootwiMifli. v®ktmwaMflg door dê ttevjêt-Unie direct m df Tweede WcreJdoofJof fed vgf= snellen, De krent The Hunday Ti»t mee meldde dat de Driteejufltitte» vorif jaar beateot g t# *m vervolging v® de v?om t Oppositiepartij CDU sluit uit dat de voorstellen in de Bondsdag ('fweetle Kamer) als geheel zullen worden verworpen, maar de rege ring moet wei rekening houden mei een lijs! cruciale amende menten. In Thiiringen kreeg de christen democratische CDU de absolute meerderheid in hel deelstaatpar lement. Tot nu toe regeerde in Er furt een 'Grote Coalitie' van CDU en SPD. De ex-communistische PDS krijgt er voor het eersl in een deelstaatparlement meer zetels dan de SPD. Volgens de voorlopige einduitslag kreeg de CDU 51,0 procent van stemmen, een stijging van fi,4 pro centpunten. De SPD verloor 11 procentpunten en kwam uit op lfi,5. De PDS kwam als pp één na grootste uit rje bus met 21,4 pro cent van de stemmen (4,8 procent punt gestegen). De opkomst was met 5!),8 proeent laag (was 74,8 procent in 1984). ODU-premier Voge), dje sinds 1992 regeert in Erfurt, toonde zich verheugd dat Thiiringen zijn stemmen in de Bondsraad nu kan uitbrengen voor het oppositionele CDlf/CSU-kamp. Tot nu toe moest Thiiringen zich wegens de 'Grote Coalitie' geregeld van stemming onthouden in de Bondsraad. Bij de gemeenteraads- en burge- meesteföverkiezjngen in Noord- Ïtijntend-Westfaieii verloor de SPD voor het eerst in decennia haar koppositie aaiv de GDÜ ip Keulen, Essen, Dortmund ert in de regionale hoofdstad Diiasel- dorf. De SPD behaalde landelijk gezien met 33,9 procent van de stemmen (was 42,3 in 1994).gisteren haar slechtste resultaat sinds 1948. De CDU haalde het beste resultaat binnen sinds de Tweede Wereld oorlog, met 50,3 procent van de stemmen, De Groenen verloren licht, de liberale FDP stijgt een beetje. PDS en extreem-rechts bleven verwaarloosbaar klein. Komende zondag zijn er in deel staat Saksen verkiezingen, weaawigr te 'vy«a2ii Islamabad De speciale ondep zoekster van de Verenigde Natie? van geweld tegen vrouwen, Ba- dhike Coomaraswamy,.heeft gist teren scherpe kritiek geuit op de Afghaanse Taliban- Volgens dg VN-gezant maakt het religteuzg leger van de Taliban zich op grotö schaal, systematisch en mat ofth ciele goedkeuring schuldig aap misbruik van vrouwen- Coomaraswamy noemde met n% me het ministerie van Deugd eg Ondeugd, dat een „hatelijk" her ieid tegenover vrouwen voert, Hei, ministerie vaardigde wetten uit die vouwen verbieden arbeid tg verlichten en naar schooi te gamte Daarnaast beval het ministerie dat van alle benedenverdiepingen de ramen zwart worden geverfd pip te voorkomen dat voorbijgan gers binnen een wouw zouden kunnen waarnemen- Werknemers van het mintetene rijden zwaarbewapend in een open vrachtwagen door de straten van Kabul om overlreedaters van de wetten op te sporen, Die over- treed&ters worden dan in het sJPOnhaar afgeranseld, soms mei antennes die van nabijgeparkeer^ de auto'? worden gesloopt of met een soort lederen slaghout, aldus Coomareswamy. die voor haar on derzoek tientallen vrouwen inter» viewde, Volgens de VN-ondeizoekster lij den veel Afghaanse vrouwen duor de vele beperkende maatregelen aan depressies. Vrouwenhandel en gedwongen huwelijken zou den er regelmatig er voorkomen, Zware regenval heeft afgelopen weekeinde in de JVHdden-Ame- rikaanse staat El Salvador ernstigs overstromingen veroor zaakt. Een boerenfamilie (vader, moeder en vijf'kinderen) In San Cprtos Lempa, een dorp 95 kilometer ten zuiden van de hoofdstad San Salvador, kon ternauwernood aan het wassen de water ontsnappen. De overstromingen hebben vijf previm cies in het land onder water gezet. Eén man verloor het (even. Fn|o Uns fiürfiafüMP eensl in «te geselt ledema Neder- landere in (to aemeenterte vun ito grensgomwitto Seiftnnt ge, kozen, Het gaat om twee men sen. Een kwart uan de Bevolking van Betoomt (Sotip jnwoneigl&eptaat git Nederlandera. Die deden voor deze verkiezingen vnnr liet eerst met een eigen lijst meei de IntereBeengememaetisn der Nledgriander Betotant (INGg). Do raad van Stofkant telt 2B lo den De 1GNS kon meedoen aan de verkiezingen dankzü da Invoe ring van het Bumpeea stom- reelto De gemeente fieifkant werd na de oorlog onder Neder lands bestuur geplaatst- Dat werd toen een grenseorreelie ge- Boemd, in IIHH wgrd het gewed weer overgedragen aan Duits, land, maar toen werd vergeten het stemrecht te regelen, Nu de Duitse kieswet is aangepast aan de Europese wetgeving, konden ook de Nederlandse inwoners van Btofkanl meedoen aan de verkiezingen, Vuurde IQN8 was voorat de soci ale zekerheid een belangrijk thema tijdens de verkiezmgs, campagne, Initlalietoemer P, Kamers heeft de IGNB opge richt omdat volgens hein de Ne derlandse gemeenachnp sinds IDltS berooid is van haar burger rechten. Louden In Turkije (toen hard nekkige geruchten de mnde dat na de verwoestende aardbeving van 17 augustus de 'organenmaf fia' actief is geweest. Die zou uil de lichamen van de omgekomen slachtoffers organen hebben ver wijderd voor de verkoop. Vlak na de natuurramp, die zeker 14,000 en misschien wel 40,000 mensen het leven kostte, werden steeds meer stoffelijke resten ge borgen die ergens tijdelijk moes ten worden ondergebracht, zoals in liet slachthuis in Ginaretk, Hulpverleners die tiaar lijken overbrachten naar koelcellen, ontdekten dat enkele lichamen, vooral van jongeren, neftes waren opengesneden en dat alle inwen dige organen, op de darmen na, waren verwijderd, meldde het Britse blad Mail on Sunday. Er doen volgens de krant zelfs verhalen de ronde dat bij zwaar gewonden (ie organen zouden zijn verwijderd. Ook is er sprake van ontvoeringen waarbij mensen verdwenen van wie eerst beves tigd was dat zij de ramp hadden overleefd en die later op de lijst van vermisten terechtkwamen. De Turkse regering heeft de be volking opgeroepen kwetsbare mensen die mogelijk doelwit kun nen zijn van de organenmaffia niet uit het oog te verliezen. De öritse krant 2egt verscheidene chirurgen te hebben gesproken die in de nasleep van de aardbe ving voorbeelden hebben gezien van doden bij wie organen waren veiwijderd zonder aanwijsbaar medisch doel. Een van hen zei hem onbekende artsen aan hei werk le hebben gezien, „De situa tie was y.o verward dat iedereen die zei dokter ie zijn, overa) in kon komen, Ste werd er een operatie uitgevoerd op iemand met érnstig hoofdletsel, Nadut de patiënt was overleden ging de operatie ge woon door en zag ik dat 'de dok ter' zonder reden de nieren ver wijderde, Dat vond ik zeer ver dacht." Het is al langer bekend dat er in Turkije een organenmaffia actief is. Menselijke nieren en levers kunnen reusachtige bedragen op brengen, soms wel enkeie tonnen per stuk, Welgeatelden in onder meer de VS, Griekenland en Isra el hebben er veel geld voor over om een gezonde nier te bemachti gen. De wachtlijsten voor organen zijn zeer lang. Door Peter Otte Rotterdam—Tiet is nog maar ruim een jaar geleden, toen Grieken land en Turkije bijna in ooriog raakten over een klein eilandje in de Egéfache zee, lm ia op z'n Grieks, Kardak op z'n Turks. En nu willen' de Grieken hun 'eeuwb ge vijand' opeens als lid van de Europese Unie, Waar natuurgeweld al niel toe in staal ja, De vernietigende aardbe ving van 17 auguslus in Turkije en de beving in Athene van vorige wiicli hébben dc i'ulüttea unimici kei ijk verbeterd. De Grieken hiel pen hun nabuur voorbeeldig met speurhonden en veel manschap pen om naar overlevenden te zoe ken in de puinhopen van Gölcük en vorige week boden de Turken uit dankbaarheid daarvoor hun hulp aan ria de beving in Athene. Een jaar geleden waren deze hulpvaa rd igli eden over en weer ondenkbaar, Turken en Grieken verketerden elkaar. De Grieken claimden territoriale wateren rond de 2090 Egeïsehe eilanden, wal de 'Dirken erop vonden neer komen dat de Egeïsehe zee een Grieks binnenmeer werd, De Grieken wilden rond de eilanden de grondstoffen ook exploiteren, terwijl de Turken vonden dal het continentaal plat alleen voor de kust van het Griekse vaste land ligt en /ü'u L-jqjluittiUe Jua met kon. Militair gesproken zitten beide naburen elkaar ook al jaren dwars. Vlak voor de Turkse kust liggen de Griekse Dodekanesi- ache eilanden Rhodes, Tiios en Symi. De Grieken houden er al tientallen jaren zwaar uitgeruste mariniers paraat, Omgekeerd Iaat de Turkse marine zich geregeld zjen aan de kustlijn van Griekse eilanden als Chios en Lesbos. Cyprus Maar hel grootste struikelblok is toeh Cyprus, sinds 19(10 onaiban- kelijk najaren van Brits bestuur. Britten, Grieken en Turken zei den de onalhankelijheid le gi'-Vr deren, Maar 1974 werd het noor den door de Turken bezet na een Griekse poging hel eiland onder Gi luka bestuur le plaatsen, Al die jaren houdt een VN-vredesmaehi van 1290 man iU- heide groepen geseheiden. Ut: Turkse minder heid in bet noorden verklaarde zich in 1983 onafhankelijk als de Turkse Republiek van Nuord-Cy- prus, maar die werd alleen dooi Turkije zelf erkend. Sinds 1990 praten beide Cyprioti sche bevolkingsgroepen weer met elkaar om tot een federale slaat te komen. Tot nu toe met weinig re sultaat. Twee jaar geleden braken er nog gewelddadige confronta ties - inclusief enkele doden- uit op de scheidslijn van hel Griekse en het Turkse deel. Door de verbeterde verhouding lussen de oude moederlanden, Turkije en Griekenland, kunnen er op Cy prus wellicht ook vorderingen worden gemaakt. De geestelijkheid speelt in de Griekse en Turkse politiek altijd een grote rol. De Griekse aartsbis schop Chrismdoulos zei ooit dat Turkije deel uitmaakte van het „barbaarse Oosten". Net als vete anderen predikt hij nu de verzoe ning. Gisteren zei hij in een zwaar beschadigde kerk in Athene te ge loven dat Grieken en Turken over niet al te lange tijd weer als vrien den naast elkaar kunnen leven. De kerkleider stelde in de mis, die werd verstoord dooi een zware na schok, dal alleen „oorlogshan delaren" oorlog willen en wees er op dal burgers uil beide landen „hun bloed gaven" aan de slacht offers van de bevingen. Turkse reddingsploegen waren de eerste buitenlandse hulpverleners die in Athene arriveerden nadat die stad aigelopen dinsdag door een be ving was getroffen, Griekse red dingswerkers waren eveneens binnen enkele uren in Nnordwesl- Turkije toen zich daar op 17 au guslus een zware beving voor deed, die aan nicer dan 15.000 mensen het teven kostte, Washington De VS en Noord-Ko- rea hebben een voorlopig akkoord gesloten waarin de communisti sche staat garanties geeft geen nucleaire langeafstandsraket te testen. Een hoge Amerikaanse functionaris noemde het akkoord „een stap voorwaarts in onze rela tie" met het Noord-Koreaanse re: gime, dat angst in Azië zaaide door vorig jaar een ballistische ra kel ai' to vuren die over Japan vloog en in de Stille Oceaan neer kwam, „Noord-Korea heeft ons redenen gegeven om te geloven dat het land geen raket v&or de lange aft afandzal testen," zei de anonieme zegsman. Nationaal Veiligheids adviseur Bandy Berger, die met president Bill Clinton de AFEC; top in Nieuw-55ee|and bezoekt, zei dat Noord-Korea beeft ingestemd „niets te doen wat de positieve aft mosfeer in de gesprekken zou kunnen beïnvloeden," Een woordvoerder van het Zuid-Kore» aanse ministerie van Buitenland: se Zaken toonde zich opgelucht «ver „de mieeeevpUe afloop" pp zei „de eerste knoop is aan het ak* koord gezet," In de Zambiaanae hoofdstad Zambia is gisteren een flrote Afrft kaarree conferentie over aids begonnen, De conferentie concen treert zich op de sociale en economische gevolgen van da ziekte op het Afrikaanse continent. In Afrika, ten zuldan van de Sahara, zijn naar schatting zo'n 34 miljoen mensen door het tilV-virus geïnfecteerd, Twaalf miljoen mensen zijn al aan de ziekte gestorven, Experts rekefvm voor de komende tien jaar op nog eens 21 miljoen doden, Een flfoot deel van de besmetten Is lussen de 15 en 49 laar, de meest productieve leeftijd, Aide bedreigl in toenemende mate de economische en sociale infrastructuur van de landen In het midden- en zuiden van Afrika. W/AIDS toiten: waretdwijci HIV infecties tot nu toe 47,3 miljoen 34 milteen Nieuwe HIV infecties, 109Ö 6,8 miljoen AIDS doden tot nu toe 2,5 miljoen a miljoen Nieuwe HIV infecties bij kinderen' 'iwianni lip Q 80.000 330.000 Nieuw» infecties liyasbEumpa 3O.Q0ÜH Noote'AmariM 44.000 CarMatwtt aobled 48.000 100,000 OesMzi* A Pacific *00,000 Zul4-Alrik«i Heelt de hoog&is inteclietjfaad, neat schatting dsgehjks 1600 nieuwa gevallen. Oe epidemie heeft el drie miljoen ven de 43 miljoen Zutdafrlkanen JweBML. Botswana: vón 4 volwassenen HlV pos. Zimbabwe: 1 var» Jj volwassenen mv pos Hrüft WriO 1,3 miljoen 6 OHABliC NïWa/floiwdAi»» OuUul

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 3