8 Waterweg De voors en tegens van het streekziekenhuis 'Door aanleg parkeergarage wordt de groene zone ontzien' r 'De wethouder organiseert een onjuiste besluitvorming' Vlaardings protestgroen is monumentaal A leemte Railsysteem met 'flarden' twee jaar door Rotterdams Dagbfatf Maandag 13 september 1999 Het Rijnmond Ziekenhuis? Zou kunnen. Medisch Centrum Wa terweg klinkt ook niet verkeerd. Misschien nog wel beter. Waar iet bestuur van de Stichting Sa menwerkende Vlaardingse en Schiedamse Ziekenhuizen (SSVZ) zich nog beraadt over de naamkeus voor het streekzie kenhuis in Schiedam, maken omwonenden in de wijken Bij dorp, Nieuwland en Spierings- hoek zich drukker over hele an dere zaken. Toenemende verkeersdrukte, parkeeroverlast, horizonvervui ling, inbreuk op de ecologische zone en de daarmee gepaard gaande verkrachting van de Pol dervaart baren hen de meeste zorgen. Morgenavond worden het voorontwerp-bestemmings plan en de aanpassing van het ontwerp-bestemmingsplan ter goedkeuringdoorhet college aan de gemeenteraad voorgelegd. Daarbij zijn de locatiekeuze (Bij dorp), het parkeren in de korf- Het streekziekenhuis zoals het volgens de planning in Bijdorp is gesitueerd. Rechts het politiebu reau, links de Van der Duin van IVTaasdamstraat, daartussen de spoorlijn. constructiefotoEMGArcfittecten bal-variant (Harga) en de ont sluiting voor het verkeer (via HargaJaan en Sportlaan) dé dis cussiepunten. De bewoners uit de omringende wijken die fel verzet voeren te gen de bouw van het medische bolwerk, en de 'hoge heren' van het SSVZ-bestuur volgen de ont wikkelingen op de voet De actie voerende groeperingen dreigen met juridische middelen, de sa menwerkende ziekenhuisdirec ties willen verder met de uitvoe ring van hun plannen. Beide par tijen komen op voor hun belan gen. Kortom, het fusieziekenhuis zal de gemoederen in Schiedam nog wel even bezighouden. Ver slaggever Sander Sonnemans zette speciaal voor de cruciale raadsvergadering een uitgespro ken tegenstander - Everard ter Haar uit de wyk Bijdorp - en een voorstander - Maarten Rook, lid van SSVZ-bestuur - tegenover el kaar. Bewonersverenigingen hebben fel gerea geerd tegen de komst van het ziekenhuis. Hebben die protesten u verrast? „De protesten hebben me niet zozeer verrast, wel de felheid waarmee ze zijn geuit. Het ging op den duur niet meer over de komst van het ziekenhuis, meer over het parkeren en de verkeersont- sluiting. Wat dat betreft moeten we mis schien de hand in eigen boezem steken en hadden we eerder moeten communi ceren met de bewonersverenigingen.'' Waarom is Bijdorp de beste locatie voor het fusieziekenhuis? Er moeten nog al mat aanpassingen - infrastructuur, groengebiedstoop woningenen volkstui nencomplex-loorden doorgevoerd. „Ik val terug op het onderzoek van '92. Er waren twee toplocaties: Bijdorp en Vijfsluizen. De ene locatie was niet be schikbaar, dan ga je naar Bijdorp. Ais de keus dan is gemaakt, ga je het traject in van besluitvorming van de lokale en lan delijke overheid. Nu horen we van be paalde partijen dat Vijfsluizen toch be schikbaar zou kunnen komen, maar dat is op een te laat moment. Bijdorp blijft de beste plek." Kunt u uiteenzetten voor wélke vormen van medische hulp men straks in het zie kenhuis terecht kan „Sowieso bieden we alle diensten die de twee ziekenhuizen nu ook bieden. Daar naast krijgt het ziekenhuis een afdeling voor hemo-dialyse (het spoelen van nier- patiënten; red.) en een afdeling geria trie; een speciale afdeling waar oudere patiënten met verschillende kwalen te gelijk verpleegd kunnen worden. Met het concentreren van de operatieka mers, de i.e. en hartbewaking kunnen we een nog intensievere zorg bieden." Kan het ziekenhuis in de toekomst daad werkelijk uitbreiden of is de ruimte te. be perkt? „liet ziekenhuis kan uitbreiden, hoewel ik zelf niet verwacht dat het op grote schaal zal zijn omdat door de flexibiliteit van het gebouw intern veel veranderin gen doorgevoerd kunnen worden zon der externe uitbreidingen. Het zotel komt er naast, dat staat vast." Wanneer gaat de eerste paai de grond in, wanneer moet het ziekenhuis in gebruik worden genomenen wat gaat het kosten? „Na de bouwvak van volgend jaar wordt de eerste paal geslagen. Om reden van de systematiek (prioriteitennota van de minister van volksgezondheid; red.) moeten we in het jaar 2000 volop bezig zijn en vroeg in het voorjaar van 2003 gaan we open voor de patiënten. Met het ziekenhuis is een bedrag van 220 mil joen gulden gemoeid." Hoeveel bedden gaat het ziekenhuis tel len? In totaal 472 bedden. Die worden op een bepaalde manier verdeeld; een aan tal voor de intensive care, hartbewaking, kinderafdeling en de huisartsen. We houden veel minder bedden over voor de reguliere zorg, voor langdurige ver pleging - langer dan een week - zijn zo'n driehonderd bedden beschikbaar." Het aantal dagbehandelingen zal groter zijn dan m de huidige ziekenhuizen. Er zullen dus veel verkeersbewegingen zijn rond het ziekenhuis. In hoeverre onder vinden de patiënten hinder van ver keerslawaai? „Als gevolg van het grotere aantal dag behandelingen neemt het bezoek weer afOf het veel zal uitmaken voor wat be treft het verkeer, moet ik nog zien. Het parkeren krijgt, als ik het zo mag noe men, een zekere dynamiek. De parkeer plaatsen zullen vrij frequent gebruikt gaan worden. Last zullen de patiënten nauwelijks hebben van het parkeren, want dat wordt iets bij het ziekenhuis vandaan gedaan. Men moet zich dat voorstellen zoals bij Holy." Over het parkeren is tamelijk wat te doen geweest. Wat ziet het stichtingsbe stuur als de beste oplossing en waarom is parkeren onder het ziekenhuis onmoge lijk? „Technisch is het mogelijk onder het ziekenhuis te parkeren, alleen is dat hartstikke duur. Het goedkoopst is par keren op het maaiveld; twee sportvel den. We hebben zelf de parkeergarage als oplossing aangedragen. Zo wordt de groene zone ontzien." U trilt de omringende mjken zo min mo gelijk overlast laten hebben van het zie kenhuis. Welke overlast valt te verwach ten? .Mogelijk parkeeroverlast, maar dat proberen we te minimaliseren door de garage. Misschien dat men geluidsover last kan hebben van het expeditiever- voeren bepaalde installaties. Dat zullen we in overleg met de omwonenden zo veel mogelijk proberen te beperken. Het zou kunnen dat het geluid van de trein via het ziekenhuis weerkaatst. Daar moet nog onderzoek naar worden ge daan." Maarten Rook: ...zie kenhuis komt er... Foto Roel Dijkstra Everard ter Haar: ...zie kenhuïs komt er niet... Foto Roel Dijkstra 1/ lijkt één van de tmnigen die tot het bittere eind blijft vechten tegen de komst van het fusieziékenhuis. Wal zijn de hoofdpunten die u daartoe drijven? „Dat ik een van de weinige doorvechters zou zijn, is een misverstand. Dat lijkt misschien zo omdat ik namens Bijdorp woordvoerder ben en daarnaast met mijn vakkennis eerder kan aangeven welke argumenten en cijfers onjuist zijn, Wat mij motiveert is enerzijds dat er veel kwaliteiten van onze omgeving en voor heel Schiedam verloren dreigen te gaan. Anderszijds word ik kwaad wanneer men zaken probeert door te drukken met list en bedrog. Tot slot ben ik optimist en wil ik onze gemeenteraad blijven aanspreken op haar verantwoor delijkheid. Ik eis dat men blijft naden ken en dat men overtuigender rede neert dan 'we zijn al zo ver' of 'andere lo caties zijn ook vast moeilijk*. Ik blijf ei sen dat ons stadsbestuur kritisch is en meer ambitie toont dan waar een krappe meerderheid nu toe geneigd is." U bent het niet eens met de besluitvor ming voor wat betreft de locatiekeuze van het ziekenhuis. Wat schort daar vol gens u aan? „H«t is nooit overtuigend wanneer slechts één keuzemogelijkheid wordt voorgeschoteld waarop alleen 'ja' of 'nee' kan worden gezegd. Ondemocra tisch is dat over de locatiekeuze, date rend uit 1991, niet kan worden gediscus sieerd. De eerste echte besluitvorming moet overigens nog komen, de commis sie ruimtelijke ordening, verkeer en ver voer geeft slechts advies. De wethouder heeft juni dit jaar in de commissie de boel op z'n kop gezet. Elke normale or ganisatie zet eerst de problemen en op lossingen op een rij en besluit dan of het proj eet door kan gaan. Hoe durft iemand eigenlijk het korfbalvoorstel voor te leg gen dat een tijdje geleden werd afgewe zen? Dan moet toch de conclusie zijn dat er geen passend plan te maken is?" Het parkeerprobleem Itjkt nu het in de planning ligt het kotfbalueld van SC Harga op te offeren, van de baan. Toch blijft u het een slechte oplossing winden. Legt u eens uit waarom? „Die illusie proberen het stichtingsbe stuur van het ziekenhuis en de wethou der te verkopen; dat is grote onzin na tuurlijk en alleen een papieren oplos sing. In Bijdorp zal een enorme parkeer druk ontstaan, want voor de parkeerga rage moet worden betaald en Bijdorp ligt immers dichterbij het ziekenhuis. Honderden auto's worden in Bijdorp ge parkeerd en het is de vraag of de garage dan wel zal functioneren. Parkeren on- *der het ziekenhuis zou heel wat sche len." Welke nadelen brengt het ziekenhuis met zich mee voor het verkeer, de te verande ren infrastructuur en de groen zone? „De ecologische zone wordt doorsneden door een autoweg met fatale gevolgen. De weg zal bij een gelijkvloerse kruising voor het natuuraspect een barrière vor men die fataal is voor de fauna. Boven dien zal het 't recreatieve aspect zwaar devalueren; een tochtje langs de Polder vaart gaat straks gepaard met wachten voor een stoplicht. Als men de ecologi sche zone serieus neemt, is een tunnel tje of brug niet te vermijden om de com binatie van conflicterende bestemmin gen mogelijkte maken. Men koestert de illusie van een 'beperkte doorsnijding' van de Poldervaart-zone en beweert dat de weg op de dam slechts gebruikt gaat worden door invaliden en voor spoed- vervoer. Daarbij komt er een wanstaltig parkeergebouw van negen meter hoog pal naast de ecozone." U ziet wethouder Hafkamp als de kwade genius die het ziekenhuis kost wat het kost in Bijdorp toil laten verrijzen. Wat verwijt uhem? „Hij speelt de verkeerde rol en lijkt wel de spreekbuis van het ziekenhuisbe stuur in plaats van een goede onderhan delingspartner die randvoorwaarden stelt, Wat hem te verwijten valt, is een totaal gebrek aan kritiek ten opzichte van argumenten en de cijfers die door het ziekenhuisbestuur worden geleverd. Zo werkte hij mee, onbewust hoop ik maar, aan het misleiden en desinforme ren van de raadsleden. Hij neemt de kri tiek en de wensen van raadsleden niet serieus en dan doel ik op geen nader lo catie-onderzoek en geen steun voor het parkeren onder het gebouw. Hij organi seert een onjuiste besluitvorming en blijft slechte argumenten herkauwen en onwelkome gegevens negeren." Hoe lang gaat u door met uw strijd tegen het ziekenhuis? „Het begint pas. Bovendien zijn veel problemen nog niet uitgewerkt. Ook fi nancieel dreigen er voor de gemeente nog veel apen uit de mouw te komen. Nog vele instanties en hogere overhe den moeten hun fiat geven en zij zullen zeker ock met problemen komen. Ook zullen er nog veel fouten gemaakt wor den waar de juristen wel raad mee we ten." Open Monumentendag had dit jaar in heel Nederland als thema Monumentaal Groen. De organi satoren in Vlaardingen tekenden op de plattegrond van hun stad maar liefst 110 stippen in als 'groen' monument of historisch plekje. Langs de route van meer dan veertig kilometer kregen veel stenen kunstwerkenen ge- bouwen ook de aandacht. Op wat groeit en bloeit was een rond wandeling van ongeveer drie ki lometer gericht door het Hof'I Oranjepark en over de begraaf plaats aan het Emaiis, die vol gens de landelijke vereniging Terebinth de mooiste van de Rijnmond is. Het Stadsarchief en Streekmuseum Jan Anderson vormden rustpunten onderweg waar speciale groententoonstel- lïngen werden gehouden. Begin en eindpunt van beide routes was zaterdag het Natuur en Mi lieu Educatiecentrum aan de Hofsingel. In een driedelige serie besprak het Rotterdams Dag blad monumenten in Vlaardin gen van functioneel, hinderlijk, sier- en protestgroen. De eerdere afleveringen verschenen afgelo pen donderdag en vrijdag. Door Ben van Haren Vlaardingen „De Oude Haven, voorheen de levensader van de stad. Vroeger was dit een mooier, brede ruimte. Vooral door de hier geplaatste bomenrijen is die ruimtelijkheid niet meer te erva ren. Ook de gevelwand aan de overzijde is verstopt achter al dit misplaatste groen." Deze tekst staat gedrukt in de loe- lichting bij nummertje 37 op de plattegrond van Vlaardingen, die zaterdag aan deelnemers aan de Open Monumentendag werden uitgereikt. Lang niet alle groen m een stad wordt gewaardeerd, Ger Davidse, die van 1964 tot 1993 in de functies van chef Plantsoe nendienst tot directeur Gemeen tewerken verantwoordelijk was voor het plaatselijke groen, herin nert zich goed hoe weinig invloed hij kon uitoefenen op de inrich ting van de Westwijk. Kabel- en leidmgenbeheerders vonden die 'bomenfreaken' maar hinderlijk. „Ook werd toegegeven aan al die mensen, die bomen wel erg mooi vinden, maar deze met voor hun deur willen hebben," schrijft hij in zijn artikel over 160 jaar open baar groen in Vlaardingen in het Historisch Jaarboek 1997. Davidse dwingt echter snel res pect af met zijn ecologisch groen- beheer, dat zelfs landelijke be langstelling trekt en nu gemeen goed is. Hij schafte in de zestiger jaren al het gebruik af van on kruidbestrijdingsmiddelen, die nota bene bij de zo sterk met Vlaardingen verbonden petro chemie aan, de overkant gemaakt werden (er. nog worden). Zijn Plantsoenendienst praat la ter by het ontwerpen van Holy van begin af aan mee en het prin cipe wordt* voor elke woning mi nimaal één boom. In die tijd ko men boomplantacti es en een ge meentelijke kapverordening van de grond. In natuurlessen en ru brieken legt personeel van de Plantsoenendienst uit, dat bomen de lucht zuiveren wat goed aan slaat in Vlaardingen. Een particulier plan uit 1968 voor Het Volksbos is ruig en lustoord ge worden voor allerlei soor ten vogels en andere die ren. Al zeven jaar lang koesteren vrijwilligers de 16.000 bo men en flora die isont staan door hun natuur vriendelijk onderhoud. Foto Miriam Dijk sTra'Koel Dijkstra de aanleg van een groene buffer in het grensgebied van Vlaardin gen en Maassluis wordt omarmd. Het voorstel is een bos, buiten dijks langs de nvier, en een recre atiegebied binnendijks. In 1971 verschijnt het 'globaal plan De Lickebeart', waartegen dertig be langhebbende boeren bezwaar aantekenen. Het WD-raadsbd Bleeker-van Styrumstart in 1973 zelfs een buitenparlementaire ac tie om in ieder geval het bos van de grond te tillen. Het is in 1974 wennen voor burge meester mr. Jan Heusdens als hij in de b en w-kamer het jonge 'spy- kerpakkenvolk' van PvdA en de nieuwe Politieke Partij Radicalen (PPR) aantreft. Hij moet in de na dagen van zijn dan al meer dan 25-jarig burgemeesterschap de stad verder besturen met jonge ren, die kritisch zijn over de bij verschijnselen van de wederop- bouwtijd. Inspraak, stadsvernieuwing en schone lucht staan als hoofdpun ten vermeld in het programma waarmee dit meuwe college zich wenst te profileren. Het nemen van politieke beslissingen achter gesloten deuren, de luchtvervui ling, de ongebreidelde bebouwing van polders en de leegloop van ou de woongebieden moeten afgelo pen zijn, redeneert de nieuwe ploeg. Na de afbouw van Holy moet het opslokken van weiland door stadsbeton en asfalt in Vlaar dingen ophouden. In dat kader valt in 1974 het be sluit om de Broekpolder tot bos- en natuurgebied te ontwikkelen als tegenpool van het groeiende schoorstenenbos in het industrie gebied aan de overkant van de ri vier. Op 19 maart 1975 stopt op een ijskoude boomfeestdag Pieter van Vollenhoven samen met 1600 schoolkinderen uit Vlaardingen en Maassluis de eerste bomen langs de rivier in de grond en vol gen twee dagen later duizenden andere bewoners van die plaat sen. In totaal worden achtduizend bomen geplant in het Oeverbos. Vanoudsher is afval gebruikt als 'goedkoop' ophoogmateriaal. Be kende oude stortplaatsen in Vlaardingen zijn de Beerhaven en aansluitende gebieden aan de voet van de Schiedamsedijk (nu Oranjepark), het eerste terrein van het vroegere gemeentelijke waterleidingbedrijf (tussen Oost- havenkade en monding Koningin Wilhelminahaven) en de Broek polder. In die immense polder komt van af de vijftiger jaren naast het afval van de Stadsreiniging ook de blubber terecht uit de Petroleum havens, waarin met name Shell zijn chemisch zwaar verontreinig de proceswater loost. In 1975 waarschuwt inspecteur Volksge zondheid voor Zuid-Holland, W.C.M. Krul, de gemeente Vlaar dingen voor de gevolgen daarvan. Hij adviseert Vlaardingen om zich in de Broekpolder te beperken tot de aanleg van siervolkstuinen. Het verbouwen van voedingsge wassen raadt hij af omdat de bo dem vergiftigd is met grote hoe veelheden drins en andere ge vaarlijke stoffen. Dat is reden voor het gemeentebe stuur om het regionale bestuur, Rijnmond toen, te verzoeken de oude woningbouwbestemming van de Broekpolder definitief te mogen schrappen. Later wordt duidelijk dat in heel Nederland (Lekkerkerk, Gouderak, Diemen, Griftpark Utrecht, Steendjjkpol- der Maassluis) de bodem is vergif tigd door afvalstorten. Vlaardin gen bevordert de ontwikkeling van de Broekpolder tot bos- en na tuur- en recreatiegebied. Die be stemming wordt pas in 1998 ook officieel en van hogerhand goed gekeurd. Het zat Als eind tachtiger/begin negenti ger jaren Zuid-Holland het voor nemen dropt om aan de voet van de Maassluissedijk een grote pro vinciale stortplaats, voor al dan niet verontreinigd bedrijfsafval, te beginnen groeit opnieuw ver zet. Vlaardingers en Maassluizers zijn het zat om weer met een nieuw vuildepot te worden opge scheept en zeggen in 1992 mas saal 'neen' tegen de aanleg. De or ganisatie 'Groeiend Verzet' wordt breed gedragen, huisartsen, apo thekers, ondernemers en raadsle den van verschillende partijen, ondersteunen de actie voor illega le aanplant van het protestbos tussen spoorlijn en zeedijk. Net als op de plantdag van het te genover gelegen Oeverbos in 1975 waren de weersomstandigheden op 12 december 1992 niet aantrek kelijk, maar duizenden komen door de regen om een boom te planten. Er groeien liefst 16.000 bomen in het Volksbos, dat vrij willigers al zeven jaar lang koeste ren en natuurvriendelijk onder houden. De provincie heeft in middels berekend de plek niet meer nodig te hebben voor afval- storten. Het Volksbos is ruig en daarmee een lustoord geworden voor aller lei soorten vogels en andere die ren. Echt Monumentaal Groen, dat helaas niet voorkwam in de thema-route van Open Monumen tendag. Vlaardingen Het experimen tele Flarden Ruilsysteem Vlaardingen wordt met twee jaar verlengd. Het college van burgemeester en wethouders kwam na een eerste evaluatie tot de condusïe dat de proef nog te kort liep om te zien of er concrete resultaten mee zijn bereikt Vorig jaar werd het Flarden Ruilsysteem opgezet om de deelnemers eraan uit een soci aal isolement te halen en hen de kans te geven hun talenten te benutten. De deelnemers vragen en verlenen diensten van en aan elkaar. Dit varieert van de hond uitlaten tot gordij nen ophangen of het plafond witten. Voor elke klus krijgt de deelnemer een aantal "Flar den'. Met die Flarden kunnen weer diensten van andere mensen in het ruilsysteem worden gekocht. Een Flard staat symbool voor een gulden. De deelnemers overleggen on derling wat een klus waard is. De gemeente ziet het Flarden Ruilsysteem als aanvulling op de bestaande projecten voor mensen die in de bijstand zit ten. Om te'knken wat het ruil systeem in Vlaardingen heeft bereikt, zal de gemeente over twee jaar het experiment nog- maal evalueren. Maandag 13 september Maandag 13 september SCHIEDAM Magnalla Delkerk. Show en demonstratie over kimono'swxkIWVH. 13.30u. 'tNleuwel- ant Cursus tekenen schilderen, 19 OO- 21.00u. ROTTERDAM Ahoy" t/m 22.30 A.G.F. TotaalRottord am w Schouwburg gr zaal 2015 lets op Bach, stu dio 21.00 Gorilla meets Bambie. W zaal 19.30 Rotjoch. Excelsior Stadion 20 00 Excelsior - Helmond Sport Lantaren/Venster 21.00 Rotterdams Faonkaat 20.00-22.00SG Dos sier. Rotterdam Filmstad? Torenpand aan do Ke/toweg 20-30 Brandschat Boompjeska de 15.30 Bootexcursie Rotterdam Kinder dijk V.V. Diverse Kunstinstellingen Septem ber in Rotterdam. Erasmus 11 nhreraJteft zaal 8216 00-17,30 Grote Boeken II. Hal 4 t/m 16.30Digita! Playg'Ound.Mourttswegwater- terras 20,30Arthur Sauer. Dinsdag 14 september VLAARDINGEN Holy Ziekenhuis. Tweede avond reanimatie- cursus, 20.00u, Stadsgehoorzaal. Extra voorsteilmgvan de musical Hair, 20.00u ROTTERDAM Afroy* 10.30-22.30 A.G F. Totaal, luxor 21,00Tap Dogs. Nationaal Schoolmuseum 10.00-17,00 Kirvderspektakel. Dizzy 22.00 Global Motion Too, LantarerVVen ster 21.00 Morceauen fomte depincesettousoutilssui- vants. Rctown 22,OOCnspyNuts. Pelgrimva- derskerk 20 30 Reizend VOC-Theaterfesti val 1999. Rotterdamse Schouwburg studio 21.00Gonlla meets Bambie grzaal 20.15 De Burgermansbruiloft. kl zaal 19.30Rotjoch.To- renpand aan de Kelieweg 20.30 Brand schat. Boompjeskade 10.00, 12 30 en 15,30 Bootexcurae Rotterdam - Kinderdijk V.V. Blijdorp Blycforp bij N ightDiverse Kunst instellingen September in Rotterdam. Hal 4 09.00-12.00; 13.30-16.30 Digital Playground. LantarervVenster Rotterdams Fabfikaat. t/mwa.l5sep. ROTTERDAM I max Theater; "Wildfire feel the heat'(al) dag. 14-16. 'Extreme' (al)dag. 13-18. Afnca'sEle- phant Kmgdom lal) dag. 15, zazo. ook 11. "Whales' [al) dag. 12-17. 'Eyesw!deshut'(16) dag. 21. "Yellow submarine' (al) dag. 19. Lantaren' Venster 1'DeconstructingHany* (16) dag. 19.30-22, ma. met om 22. Sneak preview (16) ma. 22. Ven.2: The iron heel of oi igarchy' (i6)do.vr. 19.30. 'Cookie'sFortune' (16)do.vr. 21.30. Rotterdams fabrikaat: (16) za.t/m wo. div. aanvangstijden. Vem3:'Daarin het land' (16) dag. 19,30. 'Hapmess'{16} dag. 21-30. Ven.4: 'Plus qu'hier, moms que da- mam' (16) do. t/m zo. 20. Cinema 2000; 'North by Northwest' (16) ma.di.wo. 19.30. Tokyo Eyes* (16) dag 22. Pathé Cinerama li 'Runaway bode' (al) dag. 12.45-15.40-18.50-21.40. Cln.2: "The ma- tnx' (16) dag. 17-20.30, do vr ma.di, ook 14. Cin3:'Wildwildwest'(12)dag 13-15-18-21. Cln.4: 'Eyes wide shut' (16) do. t/m zo. 17.15- 20.45, do.vT, ook 13.30, 'Sliding doors' (al) ma. t/m wo. 15.30-18-21.30, ma.di. ook 12.45, Cln.5: The Thomas Crown affair' (al) do. t/m zo. 12.30-15.50-18.45-21.30. "Ne ver been kissed" (al) ma. tdnwo 13,30-16- 18.45-21.15. Pathé Lumière 1; The spy who shagged me' (al)üag. 13-30-1610-18 50-2130. Lum.3; 'Lrfe* (al) dag 13 (di. met)-16-18.45-21.30. Urm.3: '10 things I hate about you' (al) dag. 16,30-19-21.15, do.vr.ma di. ook 14. turn. 4: The mummy* (12) dag. 12.15-15.15- 18.15-21.15. Pathé Schouwburgplein 1; 'Runaway bride* (a!) dag. 11-13.30-16.05 (za. met')-18.40- 21.20. Sch.2: 'The Thomas Crown Affair' (al) dag- 15-18.30-21.20, do.vr.ma.di. ook 11.40. Sch.3: 'Analyse this' (12) dag, 16.20- 18.50-21.50,do,vr.ma.di.ookll.30-13.55. Sch.4: The spy who shagged me' (at) dag. 21.50-14.30-17-19.30-22. Sch.5i Wotting Hill' (al) dag 11.40-15.20-18J20-2110, Sch.6: 'Instinct' (12) dag. 15.30-18.30- 21,20, di. geen 21.20, do.vr.ma.di, ook 11.50 Sneak Preview:'Bijbelse liefdesverkla ring' (16) <h 2130 Scft.7; 'Eyes wde shut' (16) dag. 11.50-16.15-20,30. Rexano: Erotische films (18) dag. 12 t/m 01. Kindcmurtlneos: Pathé Cln£: Baby ge niuses' (a!) za .zo.wo. 14. Pathé Cln.4: 'Ka- bouter plop' (al) za.zo. 1230-14.45, wo. 12.30. Pathé UinU; 'Astenx&Qbelix' (ai) za- .zo.wo.14. Pathé Sch.2: 'De koningen ik' (ai) za.zo.wa 11-13. Pathé Scfu3: 'Kabouter Plop' (al) za-zo.wo. 1130-13.55. Pathé Sch.6: 'Ratjetoe'(al) zajo.wo. 11.20-13.20.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 4