Watm 9 'Koopgootfonte: n" op marktplein De Loper I O Testen stormvloedkering verloopt goed Herinrichting gekoppeld aan aanleg TramPlus door Holy Skate-kunsten op Stadserf 't Graf, een oase van groen en rust De Plantage moet Vondelpark van Schiedam worden Agressieveling op de rijksweg Winkelpand vliegt in de fik Bekeuringen voor bestuurder Toercaravans moeten weg Auto schept bromfietser 1 'V Schiedam eigenaar van kinderpornoSchafthuizen Wethouder miilentmim- Rotterdams Dagblad Maandag 13 september 1999 0 Schiedam Een 73-jange Schie dammer is gisteravond op dc njksweg A 4 mishandeld door een agressieve automobilist. Het slachtoffer moest in het zieken huis aan zijn verwondingen wor den behandeld. De man reed op de linkerbaan toen hij van achte ren werd 'aangetikt'. De bestuur der remde geschrokken, voelde nog een tik tegen zijn auto en ma noeuvreerde zyn auto naar de vluchtstrook. Daar zette de amok- maker zijn auto voor die van de Schiedammer, stapte uit en gaf hem een kopstoot en klappen. Vlaardlngen—Aan de Vlaardingse Dirk de Derdelaan is gisteroch tend vroeg de achtergevel van een winkelpand in de brand gevlogen, nadat twee containers met karton in brand waren gestoken. Het vuur sloeg over naar de winkel en ging gepaard met een enorme rookontwikkeling. Schiedam Een 34-jarige Schie dammer heeft gistermiddag een serie bekeuringen gekregen na dat hij betrapt was op het ryden onder invloed. De man trok de aandacht van de politie omdat hij op de Heemskerksestraat in Schiedam rechts inhaalde en de auto een vals kenteken had. De beschonken bestuurder werd voor die feiten op de bon geslin gerd en kreeg ook nog eens be keuringen voor onverzekerd rij den het niet dragen van een auto gordel en een ongeldig rijbewijs. De auto bleek niet APK-gekeurd. Maassluis Dertien Maassluise caravanbezitters hebben te ver staan gekregen dat ze hun voer tuig van de openbare weg moeten halen. Tijdens een controle, die vrydag werd uitgevoerd door vei ligheidsassistenten van de ge meente, bleek dat de mobiele va kantiehuisjes te lang op straat stonden. Caravans mogen m deze periode met langer dan drie da gen buiten blijven staan. Vlaardingen Op de Vlaardingse Marathonweg is gistermiddag een 16-jarige bromfietser gewond ge raakt toen hij door een auto werd geschept. Een 60-jarige man wilde met zijn auto rechtsaf het voetbal terrein op draaien, maar zag de rechtdoor rijdend bromfietser het hoofd. Het slachtoffer kwam door de klap op het trottoir terecht. De gewonde jongeman werd per am bulance naar het ziekenhuis ge bracht. tlpiSi -yj - .r.' _r._„ i /£T ö-' Om tien minuten over drie, in de nacht van vrijdag op zaterdag, kwamen de twee immense deuren van de stormvloedkering In De Nieuwe Waterweg langzaam in beweging. In een tempo Iets trager dan dat van een wandeling, dreven de deuren naar het midden van de Waterweg. Daarbij gadegeslagen door dik 400 bezoekers, die hun bedje hadden verruild of uitgesteld voor een kijkje bij de stormvloedkering in deze zwoele nazomer nacht. Hoewel de deuren ietsje later dan gedacht (de computer voerde de procedure zelf uit) in beweging kwamen, liep alles volgens het draaiboek. Zaterdagmorgen vóór acht uur werd de procedure in omgekeerde volgorde afgewerkt en keerden de deuren terug naar de dokken, waar zij, tenzij het extreem gaat stormen, 364 dagen van het jaar liggen. Het was de tweede keer dat de computer de sluiting zelf uitvoerde en de derde keer in totaal dat de kering dicht ging. Bij de oplevering In 1997 werd de kering handmatig gesloten. Foto Roel Dijkstra Door Beti van Haren Vlaardingen Bij de aanleg van de TramPlus door Holy wordt ook het marktplein De Loper heringericht. Dat is nodig omdat in het midden van het plein een halteperron van 29 meter lengte komt. De verwachting is dat circa tweeduizend in- en uitstappers hiervan dagelijks gebruik zullen gaan maken. In het ontwerp, dat binnenkort in de inspraak gaat, gaan de fietsen rekken naar de buitenzyde van het winkelcentrum en is in het noordelijk pleindeel een bij kin deren heel populair roosterfon- tein, zoals in de Rotterdamse 'Koopgoot', opgenomen. Op marktdagen gaat de kraan van deze 'bedriegertjes' in het wegdek dicht. Gekozen is voor handha ving van de weekmarkt op zijn huidige plek. Ook hoeven het kunstwerk Ster, de bomen, bank jes en speeltoestellen niet te wij ken na komst van de tram. Het twintig centimeter boven het straatniveau uitstekende perron mag geen scheiding teweeg bren gen op het buiten de marktdagen kaal bevonden plein. Kunste naars zullen worden uitgenodigd om een transparante luifel boven de tramhaltes te ontwerpen, die voldoende beschutting aan wach tende reizigers biedt en tegelijk een bindend element vormt tus sen de door de trambaan geschei den pleindelen. Tussen de perron- einden en de winkelarcades wordt een ruimte van drie meter vrijge houden. De vrees voor ongelukken met de tussen marktkramen door rijden de trams is volgens de ontwerpers ongegrond. De tram zal zich op De Loper als gast gedragen en zijn snelheid aanpassen. Ervaringen op onder meer de Blaak en de Lijnbaan/Beurstraverse in Rotter dam hebben geleerd dat in derge lijke als gevaarlijk uitziende situ aties iedereen extra voorzichtig heid betracht, luidt hun uitleg. Met de trambaan worden, volgens planning in het jaar 2000, tegelijk voet- en fietspaden aangelegd op het al jaren vnjliggende en inmid dels dichtbegroeide tracé van de Europaboulevard. In De Loper is alleen ruimte voor voetpaden. Fietsers worden hier geweerd. Aan de buitenzijde van het win kelcentrum en bij de haltes Pa rijslaan, Over de Dammen en Holysingel zijn stallingsmogelijk heden voor fietsen gepland. In de grasstrook aan de voorkant van zorgcentrum Drieën-Huysen komt langs de Holysingel het voorlopige eindpunt met een ex tra opstelstrook in aansluiting op de noodzakelijke keerdriehoek. Daar wordt tevens een bushalte buiten de rijbaan aangelegd. Met deze keuze wordt vooruitgelopen op een toekomstige verlenging van de TramPiuslijn via de Holy singel in de richting van het Vlaardingse centrum. Schiedam LDegemeente Vor,bekend als levenspartner Schiedam wordt officieel eige- V van Gerard Reve, maakte ze naar van de, Milages van Joop .medio jaren zeventig. «in HÜ'stelde ze terbeschikking' van'de plaatselijke artoteek. De collages werden vorig jaar in be- Schafthuizen die inmiddels als kinderporno, zyn - aangemerkt. Tot voor kort bezat Schafthui zen als maker van de afbeeldin gen de auteurs- én artistieke- rechten op het werk. Recent beeft hij die de rechten, echter aan de gemeente overgedragen. Een woordvoerder bestrijdt dat de gemeente in een ongemak kelijke positie komt nu zij wik tens en wetens kinderporno in het bezit heeft „Wé zien het als document van de tijd."'Hij be nadrukt dat de collages tegen woordig als porno worden aan gemerkt, maar dat dat in de pe riode waarin ze gemaakt wer den niet het geval was. Schaft huizen, onder de naam 'matroos slag genomen door de politie. Dit jaar bepaalde de officier van de justitie dat het naar dehuidi-, ge richtlijnen inderdaad om kinderporno gaat De gemeente Schiedam heeft de collages nu ih eigendom ge kregen. Maar anders dan ande re kunstwerken die in tie arto teek geleend kunnen worden, kan het publiek niet meer bij de afbeeldingen. Bestudering er van zal de1 gemeente alleen maar toestaan als het gaat om bi jvoorbeeld een wetenschappe lijk project. Stoere jochies flitsen zigzaggend voorbij, springen achteloos op de grindbufs en nemen Sn het voorbijgaan ook nog even een schansje. Terwijl de oudere garde en de wat onervaren types rondjes skaten en skeeleren op een afgebakend terrein. Het Stad serf in Schiedam voldoet, te oordelen naar de opkomst, prima als skate- en skeelerparcours. Een sportieve bezigheid die lang zaam maar zeker uitgroeit tot een echte hype. De Stichting Woonpromotie Schiedam speelde afgelopen zaterdag handig in op de populariteit van deze nationale sport en orga niseerde een skate-festijn. Aanhakend op het thema Open Monumentendag konden liefhebbers gratis deelnemen aan skate-wor- kouts in de buitenlucht. Op pompende muziek gaven docenten van een skate-schoo! uit Spijkenisse trainingen. De school leverde ook stuntteams die spectaculaire demonstraties gaven. Dit inspireerde de durfals weer tot ongekend vlieg- en kunstwerk. Foto Roel Dijkstra Een groep bezoekers van de begraafplaats aan het Emous krijgt uitleg van een g Foto Roel Dijkstra WaardingenWaarom is de Alge mene Begraafplaats Emous ei genlijk opgenomen in het Vlaar dingse programma van Monu mentendag? Het thema is toch monumentaal groen? Deze vra gen kreeg stadsgids Tineke van der Hoek afgelopen zaterdag re gelmatig voor de kiezen, „Onbe grijpelijk", zucht ze, „want waar vind je nou een dergelijke oase .van groen en rust midden in de stad." De sceptici moesten haar al snel gelijk geven. Eenmaal door het poortje leidt een stoffig zandr pad dat aan weerszijden wordt omgeven door hoge bomen, naar de oude monumentale graven. Het lawaai van het verkeer neemt spoedig af en de parkachtig" om geving, waar veel bekende en minder bekende Vlaardingse fa milies hun laatste rustplaats von den, straalt een serene rust uit Op het eerste gedeelte van "t Graf, zoals Vlaardingers de be graafplaats noemen, tot aan de kruising, liggen de oudste graf zerken. Deze graven met mooie stenen, inscripties, symbolen, zui len en ornamenten vallen onder Monumentenzorg. Geen overbo dige luxe, de begraafplaats stamt uit 1829 en de rooms katholieke begraafplaats uit 1820. Sommige graven liggen er netjes bij met een keurig bloemenperkje. Ter wijl andere stenen scheuren ver tonen of scheefgezakt zijn. Tij dens de wandeling valt het groep je bezoekers van de ene in de an dere verbazing, „Nooit geweten dat deze begraafplaats zo groot is," zegt een man. Hij krijgt van alle kanten byval. „Je kunt bijna niet verdwalen zolang je maar links of rechtsaf gaat. Dan kom je altijd weer terug op het hoofdpad in het midden," wil de stadsgids hem geruststellen. Zandloper Haar uitleg over de uiteenlopende symbolen die je aantreft op de grafzerken, wordt belangstellend gevolgd. Mode beperkt zich niet alleen tot de bewoonde wereld. Stenen met zandlopertjes, por tretten en ondergaande zonnen. Of smeedwerk en kettingen rond om het graf. Allemaal uiterlijkhe den die in een bepaalde periode in de mode waren, legt Tineke en thousiast uit. Ze somt ook talloze bekende namen van gestorven Vlaardingers op. Heel vreemd vindt ze het als ze hoort dat enke le geboren en getogen Vlaardin gers in het groepje nog nooit voet hebben gezet op de begraafplaats. „Dus jullie hebben ook nooit het Geuzenmonument of het gedenk teken voorde omgekomen brand weerlieden bezocht? Kom, dan móeten we daar even gaan kyken. Vlaardingen—Als een fc de herinnering aan deli Open Monumentendag -van deze éétey, heeft tie Vlaai- dingse: wethouder (tees van j der Windt afgelopen zaterdag een mffiennimn-bopm j plant'. Dit gebeurde symbó^ tisch omdat hef niêthef goéde 1 plétfseizötótevt»r<febeQÓg^ debcóra,deKomngslinde. 0 Met deze milïêïmium-tkwi&iKri tie gemeente - da^ófeperinopffitteaoineeE. -« Vtoardfiigèn had tot nu toe iwee yu ju «.v l. i ju Het Hof én in-~Vlaiatimger- Ambacht boortevan ^J*rinsèSri!ÖèafcnK3 En- de 1 .boom tet^haWbévrqdm^f een'ple^ bp^eJ^^laawfDe^ gemeentejmpetjnög bepalen-; -waar demiltennto-bbonr:5' f wordt ge Dat vind ik toch wel erg belang rijk." Een beetje beschaamd lo pen enkele uit de groep haar ach terna. Behalve een klein jochie dat de verleiding niet kan weer staan om op de hoogste grafeer- ken te klauteren. Terwijl hy er af springt, vraagt hfj zijn moeder; ,.,en wie woont hier?" Schiedam Kleurige bloemen dwarrelden uit de 'boom toen wet houder Luub Hafkamp met een zwiep aan het touw, afgelopen za terdag de Plantage officieel open de. De landelijke Monumenten dag werd aangegrepen om de on langs gereedgekomen renovatie van het oudste stadspark van Ne derland te vieren. Het park dat in 1767 werd aange legd, is gedeeltelijk klaar. Het park veranderde van een Franse- in een Engelse landschapstijl en werd in tweeën gesplitst door een weg van de Lange Nieuwstraat naar de Tuinlaan. Er kwamen nieuwe wandelpaden, struikge was en nieuwe voorzieningen als een speeltuin, een fonteintje, een slingerbank en een boombank. Het rosarium is in ere hersteld en er kwam een plek met rodo dendrons die in het voorjaar bloei en. Voor deze grootscheepse in greep trok de gemeente Schie dam één miljoen gulden uit Het resultaat is er dan ook naar. Het park oogt een stuk opener en groter nu veel dichtbegroeide bos- sages zijn gesnoeid. Ook de prachtige historische panden zijn weer in volle glorie te zien. Op de voorgevel in Lodewijk de Zestien- de-stijl vaneen pand aan de Tuin laan 58, prykt sinds zaterdag ook bet Scidam-schildje van de Histo rische Vereniging. De bewoners van dit pand restaureerden niet alleen het monumentale gebouw, maar maakten ook een bijzondere tuin. Deze was, net als zeven an dere privé-tuinen, speciaal voor Monumentendag opengesteld De herinrichting van de Plantage isachter de rugen dat heuglijke feit werd ondermeer opgeluisterd met muziek. Foto Roel Dijkstra voor publiek. En veel liefhebbers kwamen zich vergapen aan het verdiepte kanaal en de mooie fruitbomen in de tuin van Kirstain Houweling en Huib Sneep. Sneep was samen met enkele an dere buurtbewoners nauw betrok ken bij de herstelplannen van de Plantage. Zij kwamen in actie na dat de gemeente in 1995 nogal roekeloos een deel van het park omploegde omdat drainage nodig was. De renovatie van de eerste fase, die met veel tumult begon, is vier jaar later echter in goede har monie tussen de gemeente en om wonenden afgesloten. Nu is de kop van de Plantage met het mo numenten het parkeerterrein aan de beurt. De gemeente heeft vier ton gereserveerd om een plan te maken. Uiteindelijk zal het zo'n vijfjaar duren voordat het gehele park in stijl is opgeknapt. Grote wens daarbij is om het parkeerter rein onder de grond te laten ver dwijnen. Ook de wat sinistere plek waar de oude muziektent staat, past niet in een stadspark. De plannenmakers willen juist meer openheid creëren en het park meer bij het centrum betrek ken. Het park moet de Schiedam mers straks uitnodigen voor een wandeling. Een goed voorbeeld wordt het populaire, langgerekte Vondelpark in Amsterdam ge noemd. De buurt is vooralsnog tevreden over het resultaat en vierde zater dag dan ook feest in het zonover goten park. De kinderen mochten op straat tekenen en ballonnen oplaten. En later die middag werd het Schiedamse programma van Monumentendag afgesloten op de Plantage. Daar blies het saxofoon kwartet Cyntheréa op de stoep voor partycentrum In den Rooien Koffer een vrolijke noot

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 5