10 I Sobere R'Uitmarkt moet vorm nog vinden Zap Nation breidt succesvol uit Verrassende kunst op Grafiek Manifestatie te* A Alfred Brendel Simon Rattle Speelse Beethoven rïVi?ije l„fel&mi Koele ontvangst voor Kung Fu Zhang Yimou's Gouden Leeuw ook knipoog naar Cannes Gaudeamus voor Van de Aa BEETHOVEN Wkvs? Pimiimicsim Rotterdams Dagblad 52 P 13 september 1999 Door Marc Hoor Rotterdam Na eerdere or ganisatie op de Boompjes, het Museumpark en de Kop van Zuid is de Rotterdamse R'Uitmarkt dit jaar neerge streken op de Mauritsweg. De voorproef van het culture- le seizoen vond voor de ze ventiende keer plaats 'om de gracht heen' -misschienom het evenement toch enig Am sterdams cachet te geven- met een uitloop naar het Schouwburgplein. In een ze ventigtal kraampjes presen teerden de culturele instel lingen van de stad hun pro gramma voor 1999/2000, van de Kunsthal tot het Belasting en Douane Museum. Een nieuwe start dus voor de R'Uitmarkt, die najaren van weg kwijnen weer een manifestatie van belang moet worden. Het weer werkte daaraan flink mee, want het was goed toeven onder de najaarszon, waarbij een koele bries voor precies de juiste tempe ratuur zorgde om lekker langs de uitstallingen te slenteren. Het kwam met de R'Uitmarkt dit jaar wat moeizaam op gang. De start rond elf uur 's ochtends liet Rotterdam massaal aan zich voor bij gaan, wat heel even de hoop op een succesvol le markt deed verflauwen. Zelfs om half twee in de middag moest Lantaren/Ven- ster-directeur Theo Ruyter, in Zaal de Unie geïnterviewd door Liesbeth Levy in haar 'hoog-associatieve talkshow', het nog doen met een eenkoppig pu bliek, zijnde cabaretier Vincent Bijlo, die zelf na het interview voor een kwartiertje humor stond geprogrammeerd. Gelukkig trok de belangstelling voor de R'Uit- Ook R'Uitmarkt: een geweldig stuk toneel van geestelijk gehandicapten op de Mauritsweg. Foto Victor van Breukelen markt halverwege de middag flink aan, al kon de concurrentie slag met het Rotterdamse winkel centrum niet worden gewonnen. De R'Uitmarkt nieuwe stijl is be scheiden van opzet. Niet teveel poespas in de vorm van straatthe ater en podiumpresentaties, maar bovenal de mogelijkheid tot het winkelen bij de culturele instel lingen om zo een eigen program ma voor het komende seizoen sa men te stellen. Folders en pro grammaboekjes verzamelen kort om, om al dan niet na toelichting van de standhouders er thuis eens voor te gaan zitten met de agenda opschoot. Het was ook de insteek van de or ganisatie, die terug wilde naar de basis en van tevoren termen had opgegooid als 'sober' en 'ouder wets' om de R'markt 1999/2000 te karakteriseren. Informatie geven, daar moest het dit jaar om draai en. Het maakte van het festijn een wat kale bedoening, want wie voor cultuur komt shoppen, wil daar ook best alvast van voorproe ven. In de hoogtijdagen van de zapcultuur zijn korte impressies op straat of het podium een welko me afwisseling bij het verzamelen van foldertjes. Wilfiried de Jong Gelukkig was er wel wat amuse ment in die trant, zodat een uurtje lopen over de R'Uitmarkt toch op aangename wijze kon worden ge rekt. De Schouwburg had wat dat betreft de beste presentatie, door in twee zalen een overzicht te bie den van haar programma voor het komende seizoen. Dat werd nog aangevuld met optredens van ca baretiers en liedjeszangers die niet voor de Schouwburg staan geprogrammeerd, maar altijd leuk zijn om te bekijken. Rotter dammer en cabaretier Wtlfried de Jong wist het geheel op aansteke lijke wijze aan elkaar te praten Dat het publiek wel degelijk op wat cultureel onderhoud zat te wachten bleek uit de volle zalen die de Schouwburg tijdens de R'Uitmarkt trokken. Een optre den van de Rotterdamse 'stads- zanger' Arie van der Krogt lever de zelfs zoveel belangstelling op dat er te weinig zitplaatsen be schikbaar waren. Kunstweihou- der Hans Kombrink moest Van der Krogts teksten als Wantan doettik owik eve Ivo bent' al zit tend op de trap meezingen. Buiten was er eveneens aardige belangstelling voor het Rotter dams Dagblad Meezingpodium waar de smartlap werd geëerd en voor de Cultuurparade, het ge deelte aan de Westersingel dat was ingeruimd voor multicultu reel amusement. Ook de eetbare beeldende kunst die werd gepre senteerd als 'de rnilieuburger' mocht zich in behoorlijke popula riteit verheugen. De biologische burger, groen gekleurd met spi- naziewater, was voor een dag een gevaarlijke concurrent voor ge vestigde vleesvarianten als de Whopper en de BigMac. Groot gat De R'Uitmarkt nieuwe stijl moet echter duidelijk nog haar vorm vinden. De locatie aan de Maurits weg is sfeervol, maar heeft een te groot gat met het Schouwburg plein waar aansluiting moet wor den gezocht met Zap Nation en de schouwburg. Daarbü wordt het cultureel publiek of het publiek dat nog voor cultuur warm moet worden gemaakt beter gelokt met wat meer cultureel amusement. Foldertjes uitdelen: het blijft toch wat mager voor de presentatie van een seizoen waarin de expres sie centraal staat. Door Eva Crouwell Rotterdam Het Schouwburg plein was dit weekend afgeladen mét Rotterdamse jongeren van al le soorten en maten. De ongeveer 40.000 bezoekers konden tussen zeven 'channels' switchen en zelf bepalen wat ze aan cultuur wilden meemaken. Muziek, dans, kunst, literatuur, sport, breakdance en nieuwe media: alles was vertegen woordigd. Vooral de internetgame Quake bleek uiterst populair, zo dat er wachtlijsten aan te pas moesten komen. Dit virtuele spel heeft wereldwijd al tienduizen den aanhangers en kreeg speciaal voorde tweede editie van 'Zap Na tion' een nieuw level. Het Schouwburgplein en omge ving was tot in detail op de com puter uitgewerkt, zodat het ge vecht om de 'vlag' erg realistisch leek. Ook andere binnenactivitei- ten zoals de voorpremière van 'The Delivery' in Pat hé en ver schillende dance-acts werden druk bezocht. Deze voorstellingen varieerden van ballet tot street- dance, maar vooral breakdance was erg in trek. Sommige 'crews' waren zelfs zo enthousiast, dat ze zich alvast tussen het publiek op warmden. Het ging hier ook niet om zomaar een optreden, maar om de finale van het 'Internatio nal Breakdance Event', dat vrij dag in Nighttown al van start ging. Het zelf proberen konden de jon geren ook. Naast breakdance wa ren er workshops op het gebied van fotografie, fllmmaken, street- dance, catwaiken en toneel. Van dit aanbod werd gretig gebruik gemaakt. De eindprodukten van de deelnemers waren te zien in de schouwburg en op het grote podi um, ofwel channel 0. Het muziekgedeelte op datzelfde podium trok het meeste publiek. „Het hele plein stond zaterdag avond helemaal stampvol tijdens het optreden van dj Tiësto," aldus Jasper Scholte namens de organi satie heel enthousiast. „Onze doelstelling was allerlei soorten Rotterdamse jongeren hier bij el kaar te krijgen. Dat is gelukt en daar zijn we heel trots op!" Experimenten De brede programmering heeft daar zeker aan meegeholpen. Zo werd de trance van Tiësto bijvoor beeld aangevuld door de hiphop van Committee Gunmen, R&B van Blue en triprock van Handso me 3Some. Experimenten waren er ook in overvloed. Wailrus com bineerde rock met live gemixte beelden van dit zeeznngdier en h et kostte Barry Hay van The Gol den Earring geen enkele moeite om de oude hit 'Radar Love' sa men te spelen met de blazers van het Rotterdams Pbilharmoniseh. Deze spetterende optredens le ken geheel voorbij te gaan aan de meeste skaters, die het hele week einde geconcentreerd door bleven stunten. Voor de haif-pjpe liefheb bers was er namelijk iets speci aals. Een helemaal nieuwen extra hoog model mocht door hen wor den getest. Verder waren er nog het 'break a leg' parcours, waarop gelukkig maar één enkel is gebro ken, en een rollerdiseo. ..Die rollerdisco moet volgend jaar anders. We hebben teveel klach ten van buurtbewoners gehad over de geluidsoverlast," moest Jasper Scholte bekennen, Het was het enige minpuntje volgens hem. „Vorig jaar had het festival vier 'channels' in plaats van zeven en duurde het maar één dag in plaats van twee. Dat bleek te wei nig te zijn, dus vandaar deze enor me uitbreiding, Wat mij betreft kunnen we de Doelen er in 2000 ook nog wel bij betrekken. Het probleem is alleen dat ze daar tot 2005 volgeboekt zijn. Maar mis schien zjjn er nog andere moge lij khedèn om uit te breiden." Op het Schouwburgplein wer den dit weekend tal loze 'head- spins' gemaakt. De break dance battles waren een van de drukst bezochte onderde len van 'Zap Nation'. FotoJoepvan der Pal/CorVos 'Best OF van Kung Fu: vaak visueel nog het spannendet. FotoJoep van der Pal/Buro Cor Vos Rotterdam De eerste flirt van Nighttown met de Rotterdamse Schouwburg had zaterdagavond aanvankelijk veel weg van een kennismaking van twee schuch tere nieuwsgierigen. De in beide gebouwen georganiseerde 'Enter The Fu Party' kende weliswaar een soepele start met Souiwax in de grote zaal van het clubpodium, maar daarin zat 'm toch niet de kneep van deze met veel Belgi sche troeven doorspekte muziek- en theaterhappening. Als meest speciale aanbieding gold toch het aansluitende rondje 'zaptoneel' van de jonge Gentse groep Kung Fu in de schouwburg onder de noemer 'Best Of. Deze collage van stellingen, trends, persoonlij ke ervaringen, anecdotes, clichés en vaardigheden, die visueel vaak fraai was aangekleed, bracht toch niet de chemie tussen uitvoeren den en toehoorders teweeg die was voorzien. De soms beperkte verstaanbaarheid van de Vlaamse teksten was daar ongetwijfeld de bet aan. Het internationale pelo ton dj's (onder wie ook weer de Soulwax-broertjes Stephen en Da vid Dewaele) zorgde er later in de nacht uiteindelijk wel voor dat de 'dubbele prestigeparty' in het ver lengde van 'Zap Nation' tot brui sen kwam. Door Jan Horstink Den Haag Voor de vierde keer vindt in de Grote Kerk in Den Haag de Zuid-Hollandse Grafiek Manifestatie plaats. Aan deze ex positie nemen 175 voornamelijk Zuid-Hollandse grafische kun stenaars deel, onder wie een groot aantal uit de regio Rotterdam, met ruim duizend kunstwerken. De manifestatie is een initiatief van de Grafiekwinkel INKT Den Haag. Tot en met zondag kunnen de liefhebbers genieten van et sen, litho's, zeefdrukken, hout sneden en linoleumsneden. Grafiek mag zich de laatste jaren veilieugcii ui een bicdc belang stelling. Dat blijkt onder meer uit de forse bezoekersaantallen bij kunstbeurzen en -exposities en het enthousiasme waarmee ook kunstenaars van naam zich met het medium bezig houder* Ze vin den telkens nieuwe mc_ -jjkhe- den met deze reproduceerbare vorm van beeldende kunst. Dat laatste aspect is overigens een van de voornaamste redenen dat grafiek zo populair is: een zeef druk, een ets of een litho is dank zij een in aantal variërende oplage voor vrijwel iedereen betaalbaar. De organiserende instelling Stichting Grafiekwinkel INKT startte in 1983 haar activiteiten als een initiatief van een groep Haag se beeldende kunstenaars. Voor naamste doel was het werk van de kunstenaars die in de Haagse Grafische F/erkplaats werkten on der de aandacht van een breed pu blick le brengen. In koite tiju werd de werkplaats een begnp m en rond Den Haag. Een plaats waar ervaren grafici graag kwa men, maar waar vooral nog niet bekende, talentvolle kunstenaars een ontmoetingsplaats vonden en waar workshops en cursussen werden gegeven, Dat alles gaf nieuwe impulsen aan de grafische kunst en resulteerde in een met de jaren kwantitatief en kwalitatief groeiend aanbod. De gemeente Den Haag kende de succesvolle stichting een subsisie toe, zodat er naast de werkplaats een uitgebreide galerieruimte kon worden ingericht aan de Haagse Prinsengracht Daar heeft INKT een zeer royale collectie kunstwerken in voorraad van ruim tweehonderd in Zuid-Hol land werkzame kunstenaars. Bij de galene hoort een eigen lijsten makerij. INKT bemiddelt ook in updidchleli Vuui bedrijven en pai- ticulieren en is vertegenwoordigd op de belangrijke internationale kunstbeurzen. Ondanks de sterke groei van de galerie blijft het oor spronkelijke idee van de stichting centraal staan: goede grafische kunst tonen en ruimte bieden aan jong, veelbelovend talent. Kort gezegd: de grafische kunst in zijn algemeenheid promoten. Ook grafici uit het Rijnmondge bied zijn goed vertegenwoordigd in het bestand van galerie INKT en op de Zuid-Hollandse Grafiek Manifestatie. Uit Rotterdam ko men 21 kunstenaars, verder zijn onder andere grafici uit Capelle aI d IJssel, Vlaardingen, Goederee de, Dordrecht, Vïerpolders, Spij- kenisse en Klaaswaal present Al le bij INKT aangesloten kunste naars vervaardigen hun prenten zelf, van ontwerp tot drukwerk. Het is een van de principes waar INKT strak aan blijft vasthouden. Met reproduceerbare kunst in mega-oplagen wil de stichting niets te maken hebben. Naslagwerk Die ambachtelijke benadering leidt dikwijls tot verrassende re sultaten waarin ook kleur een steeds belangrijkere rol is gaan spelen, getuige de fraaie catalo gus die de Grafiek Manifestatie begeleidt. De catalogus, die ook na afloop van de tentoonstelling voor veel liefhebbers een belang rijk naslagwerk blijft, geeft een kleurig beeld van het zeer diverse aanbod aan grafiek en de moge lijkheden van de verschillende technieken die op de manifestatie te zien zijn. Hoewel in de minder heid, zijn in de catalogus ook de 'zwart-wit-puristen' - meestal et sers - vertegenwoordigd. Het mooie van de grafische tech nieken is dat de kunstenaar er al le kanten mee op kan. Hij kan te kenachtig werken, schilderachtig of transparant. In de etstechniek speelt vooral de kracht van de lyn de voornaamste rol, in linoleum en houtsnede gaat het zowel om verfijning als om grof ambachte lijk hakken, terwijl de zeefdruk uiterst geschikt is voor sprekende kleurvlakken. Abstract, figura tief, modern of juist wat klassie ker, voor iedereen is er wel gra fisch werk te vinden dat hem zal aanspreken. Computerkunst Opmerkelijk zijn de gemengde technieken en de toepassingen van digitale technieken. Zo is er op de manifestatie ruime aan dacht voor de grafische computer kunst. De foto-inkjetprint of de computer-bewerkte foto in waslaag op doek en allerlei andere experimenten op dit nieuwe, nog in ontwikkeling zijnde gebied van de grafische kunsten scheppen hoge verwachtingen. Grafiek is een kunstvorm waarvan nog lang niet alle mogelijkheden onder zocht en uitgeprobeerd zijn. Zuid-Hollandse Grafiek Mani festatie 1999. Grote Kerk, Den Haag. T/m 19 september. Ope ningstijden: 11.00 - 20.00 uur. Gratis entree. Dankzij sponso ring is ook de 80 pagina's tellen de catalogus gratis verkrijgbaar. Regisseur Zang Yimou met de Gouden Leeuw voor de beste film, 'Not One Less'. Foto ANP Door Pieter van Lierop Venetië Zhang Yimou heeft za terdagavond de Gouden Leeuw gewonnen van het 56-ste Filmfes tival van Venetië. De Chinese re gisseur ontving deze hoogste be kroning voor zijn film 'Not One Less', die vier maanden geleden niet goed genoeg werd gevonden voor deelname aan het Filmfesti val van Cannes. Het is derhalve een uitslag waar over Zhang Yimou zich wel zeer bijzonder kon verheugen, maar ook voor Alberto Barbera, de nieu we directeur van de Venetiaanse Mostra Internazionale d'Arte Ci- nematografica, is het een reden om in zijn vuistje te lachen. De Chinese cineast won de Vene tiaanse hoofdprijs al eerder in 1992 (met 'The Story Of Qiu Vu') en op deze nieuwe overwinning valt weinig af te dingen. De enige film die met de kwaliteiten van 'Not One Less1 kon wedijveren was 'The Wind Will Cariy Us' van de Iraanse filmer Abbas Kiarosta mi. Dit werkstuk werd evenwel passend bekroond met zowel de Speciale Jury-Prijs als de Prijs van de FIPRESCI (de internatio nale organisatie van filmcritici). De officiële jury, die werd gepresi deerd door cineast Emir Kusturi- ca, gaf de onderscheiding voor de beste regie aan de film 'Zeventien Jaar' van de ook al uit de Volksre publiek China afkomstige Zhang Yuan. Dit gevangenisdrama kwam tot stand dankzij Italiaans geld en met als producent Marco Müller, de directeur van het Festi val van Locamo. Als beste actrice werd de Franse Nathalie Baye gelauwerd voor haar prestatie in de Belgisch- Franse film 'Une Liason Porno- graphique' van Frederic Fontey- ne. Als beste acteur werd de Brit Jim Broadbent onderscheiden voor zijn rol als operette-schrijver William Gilbert in de door Mike Leigh geregisseerde muzikale ko medie 'Topsy-Turvy'. De Franse film 'Rien Faire' (van Marion Vemoux) ontving de Medaille van de Italiaanse Se naat. Een speciale onderschei ding voor de beste debuutfilm was er nog voor de Italiaan Gio vanni Davide Madema voor zijn jeugdromance 'Questo II Giar- dino'. En als beloftevol acteerta lent werd tenslotte Nina Proll on derscheiden voor haar spel in de Oostenrijkse film 'Nordrand' van Barbara Albert. Een speciale Gouden Leeuw als oeuvre-prijs was eerder al toege kend aan Jerry Lewis. De 73-jan- ge Amerikaanse komiek kreeg de trofee tijdens het slotgala uitge reikt door zijn landgenoot Martin Scorsese. Zo kwamen er alsnog twee Amerikanen op het erepodi um van een festival waar alle deel nemende Amerikaanse films on- bekroond zijn gebleven. Amsterdam Michel van der Aa heeft gisteren in Amster dam de Gaudeamus Prijs ge kregen voor zijn compositie 'Between', De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan het eind van de Gaudeamus Mu- ziekweek. Er is een bedrag van 10.000 gulden aan verbonden plus een schrijfopdracht voor de volgende muziekweek. De jury selecteerde het werk van de componist uit ongeveer 400 inzendingen uit de hele we reld. Een eervolle vermelding ging naar de Chinese Leilei Ti- an, voor haar compositie 'Zhan Zidu', artiest Alfred Brendel, Wiener Philhannoniker o.l.v.SirSimon Rattle album 'The 5 pianocon certos', Ludwig van Beethoven l a b a I Philips 462 781-2 d u u 129.51 mm HF 'i -PIANO '(.OM! lif'IS De pianoconcerten van Beethoven... zo had Alfred Brendel ze nog niet op de cd gezet. Maar inmiddels is het er dan toch van gekomen. Brendel speelde al eens alle 27 pianoconcerten van Mozart op de plaat, maar ook het opnemen van de 'slechts' vijf Beethoveneoncerten is geen kleinig heid. Hij speelt ze met de Wiener Pbilharmoniker onder leiding van Si mon Rattle. Een bijzondere samenwerking van muzikale grootheden die elkaar goed aanvoelen. Het orkest heeft veel in huis en Rattle weet dat met zijn frisse aanpak goed te benutten. En Brendel: hij speelt zoals destijds bij Mozart, dus speels en sprankelend en met nauwelijks verho len plezier in wat de componist hem voorlegt. Maar waai' nodig weet hij ook de dramatiek in juiste proporties te spelen. Dus geen overdreven ac centen, maar wel passages die nu eens majesteitelijk, dan weer liefdevol en stemmig op de piano worden neergezet, omgeven door mooie diepe mysterieuze wouden van geluid bij de lagere strijkers. Maar nooit te veel. En hoe mooi de dialoog met het orkest ook verloopt, altijd is Bren del stralend aanwezig als de solist. Soms is hij met Rattle ook redelijk ei genzinnig aan de gang, zo is het meteen al bij het eerste pianoconcert even wennen aan sommige tempi. Maar dat maakt deze opname juist weer meteen herkenbaar. Hans Visser

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 6