7 China stopt met éénkind-politiek ssglsM? Nieuwe trekpleister in NewYork Britten luisteren verbijsterd naar 'rode Romeo' Geboortebeleid wordt soepeler Britse gids meldt zwakste millenniumpïékkep Minister verzweeg KGB-activiteiten £>^0 Leger Israël oefent vertrek uit Golan Pinochet weer in ziekenhuis Moord Indianen zwaar bestraft Agent eist geld van popzanger Bisschop (81) gearresteerd Opnieuw doden op Molukken Boze klant Servië bespaard voor milieuramp na bommen EU en Turkije 'boeken voortgang by de lunch' Montenegro wil een eigen munt Rotterdams Dagblad plLTb. T.A fT 5H' fp Dinsdag 14 september 1999 Jeruzalem Het Israëlische leger doet oefeningen voor een eventu eel vertrek uit de Hoogvlakte van Golan. Dat gebeurt met het oog op een mogelijke vredesovereen komst met Syrië, zo meldt de Isra ëlische krant Maariv. Aan de oefe- nmg wordt deelgenomen door in lichtingendiensten en logistieke eenheden. Zij willen vaststellen hoe een nieuw bewakingssyteem aar. de grens met Syrië eruit moet zien als Israël uit de hoogvlakte weg is. Israël nam de Golan-hoog- vlakte in 1967 in en annexeerde hetgebiedin!981. Londen De voormalige Chileen se dictator Augusto Pinochet heeft gisteren opnieuw een be zoek gebracht aan een Londens ziekenhuis. De 83-jarige oud-ge neraal heeft er psychische tests en een hersenscan ondergaan. De politie bevestigde het ziekenhuis bezoek van Pmochet, die in Lon den m huisarrest zit in afwachting van de uitleveringsprocedure die de Spaanse justitie tegen hem heeft aangespannen op beschul diging van mensenrechtenschen dingen. San Cristobal de las Casas Ex- burgemeester Jacinto Arias Cruz uit de Mexicaanse provincie Chia pas is gisteren veroordeeld tot 35 jaar gevangenisstraf wegens me deplichtigheid aan de moord op 45 indianen in 1997. De rechtbank in Tuxtla Gutierrez, de hoofdstad van de staat, veroordeelde ook 23 andere mannen die betrokken waren bij de geruchtmakende noorden in het dorp Acteal, een bolwerk van de linkse Zapatista- rebellenXruz hielp de daders, pa ramilitaire groepen, aan wapens en vervoer. Los Angeles De politieman die in april 1998 George Michael ar resteerde wegens onwelvoeglijk gedrag in een openbaar toilet in Beverly Hills, eist 10 miljoen dol lar schadevergoeding van de pop zanger omdat deze hem in inter views, een song en een clip bij die song zou hebben vernederd en be lachelijk gemaakt. Door toedoen van 'undercover' agent Mareelo Rodriguez werd de zanger vorig jaar tot 80 uur dienstverlening en 810 dollar boete veroordeeld. In de song „Outside" wordt de agent naar eigen zeggen vernederd. In interviews zou hij de agent heb ben beschuldigd van uitlokking en „zwaaien met zijn genitaliën". Peking Chinese autoriteiten hebben een 81-jarige bisschop en drie priesters van de ondergrond se rooms-katholieke kerk gearres teerd. Bisschop LinXili van Wen- zhou in de zuidoostelijke provin cie Zhejiang, die ondergedoken zat, werd aangehouden op grond van een zes maanden oud opspo ringsbevel. Lin had eerder zo'n 20 jaar gevangen gezeten. De Chine se communistische autoriteiten pakken regelmatig priesters en gelovigen op die trouw zijn geble ven aan de paus en weigeren de in de jaren vijftig opgerichte katho lieke staatskerk te volgen. Ambon - Bij nieuwe gewelddadig heden tussen moslims en christe nen op de Molukken zijn zeker acht mensen om het leven geko men. Tientallen anderen raakten gewond, zei het hoofd van het dis trict Kairatu op het eiland Seram gisteren. Districtshoofd Bram Udiata sloot niet uit dat er meer slachtoffers waren. Veel dorpelin gen hadden hun toevlucht ge zocht in politiebureaus, schoolge bouwen, moskeeën en kerken. Tokio - De 25-jarige Japanner Ka- zuki Furuzawa besloot het de ban ketbakker betaald te zetten nadat zijn stifttand in een stuk taart was blijven kleven. Furuzawa werd gearresteet d nadat hij deze zomer 700 nep-taartbestellingen had ge plaatst bij de taartwinkel Kashiki- no-Taru in het gegoede Ginza, een district van Tokio. Furuzawa zei dat hij tot zijn zoete wraak was overgegaan omdat niemand in de winkel oor had gehad voor zijn klacht over de stifttand. Peking—China maakt zich op om het officiële geboortebeleid van één kind per gezin te versoe pelen. Hiervoor zal de Volksrepubliek over drie jaar de eerste nationale wet op de geboortebe perking aannemen. Volgens een lid van de nationale LondenReis niet af naar de Oe kraïne bij het aanbreken van het nieuwe millennium. Mijdt Russi sche luchthavens, neem extra geld mee naar Egypte en wordt vooral niet ziek op de Filipijnen. Wees behoedzaam voor controles op sommige Indonesische lucht havens en vergeet vliegen met Air Seychelles - alle vluchten zijn afgelast tot na Oud Nieuw, voor alle zekerheid. Groot-Brittannië onthulde van ochtend de eerste aflevering van haar millenniumgids, waarin wordt beschreven wat vijftig lan den zoal doen om het probleem van het jaar 2000 te overwinnen. Reizigers en bedrijven worden gewaarschuwd voor mogelijke zwakke plekken op de aardbol. Het rapport is openbaar gemaakt op een website van het ministerie van Buitenlandse Zaken (www.f- co.gov.uk). Het schetst demilien- niumvoorbereidingen op voorna me gebieden als vervoer, econo mie, gezondheid, water, enery; en communicatie. Volgens onderminister van Bui tenlandse Zaken John Battle gaat het om een onpartijdig, niet- veroordelend rapport, bedoeld om ,4e meest betrouwbare en onpartijdige informatie te geven over de mate van voorbereiding op het millennium, wereldwijd." Battle: „We willen de schok van de ""atumswïjzigmg van het mil- lemiium wat verlichten. Het .a iel een gelegenheid zijn om te v eren, niet een djd van angst en org." Tenzij u plannen hebt om eind december naar de Oekraïne te vertrekken. Slechts weinig landen komen er in het rapport af zonder het voor behoud dat „enige verstoring" mogelijk is tijdens en na dejaar wisseling. Ook over grote indu strielanden worden waarschu wingen geuit Spanje zou problemen kunnen krjjgen met de waterdistributie. In Frankrijk is een gebrek, aan bewustzijn van het millennium probleem onder, kleine endrad- delgrote bedrijven een voornaam punt van zorg voor de overheid. In elk geval hoeft Parijs niet wak ker te liggen over problemen in de Kanaaltunnel, want die is tij dens oudjaars nacht gesloten. commissie voor geboortebeper king is er een clausule in de huidi ge regelgeving die stellen (waar van beide partners enig kind zijn) al toestaat twee kinderen te krij gen. Deze regel moet ook in de toekomstige wetgeving voorko men. Het strikte geboortebeleid van een kind per gezin is ingevoerd in 1980 om de enorme bevolkings groei van China in te dammen. Door het beleid zitten de kinder tehuizen overvol. Ouders leggen hun tweede en volgende kinderen te vondeling omdat ze ze niet mo gen houden. Duizenden van die kinderen, vooral meisjes, worden elk jaar door echtparen uit de VS en Europa geadopteerd; in 1998 bijna 7000, waarvan 4200 naar de VS. China 'levert' een kwart tot een derde van alle adoptiekinde ren ter wereld. Nederland nam de eerste helft van 1999 al 300 kind jes uit China op, tegen 210 in heel 1998. De laatste tijd geeft Peking aan het éénkindbeleid te willen ver soepelen. Per 1 april, toen de nieu we adoptiewet in werking trad, kregen Chinese ouders al het recht een kind uit eigen land te adopteren. Dat de versoepeling nu wordt aan gekondigd heeft ook te maken met de negatieve effecten van de 20 jaar éénkindpolitiek. Veel mannen kunnen nu al geen vrouw vinden omdat meisjes te vondeling werden gelegd of sim pelweg werden vermoord in het traditionele China. Jongetjes wer den waardevoller geacht. Er is over een paar jaar een chronisch tekort aan vrouwen in China. Elke vrouw kan nu al kiezen uit negen mannen, Daardoor vreest de rege ring de ouderen niet meer te kun nen voorzien van een menswaar dige oude dag, er zijn straks geen jongeren meer om voor han te zor gen. 'Kleine keizertjes' De autoriteiten hebben discreet ruchtbaarheid gegeven aan de tot nu toe weinig bekende clausule. Zeventig miljoen Chinezen, die in de jaren zeventig geboren zijn als enig kind (vaak 'kleine keizertjes' genoemd, naar de mate waarin ze verwend zijn), komen in de leef tijd dat ze zelf kinderen gaan krij gen. Door de nu bekendgemaakte clausule wordt de regel van een kind per gezin in de steden feite lijk afgeschaft. Volgens de Chinese autoriteiten heeft de éénkindpolitiek wel de gelijk gewerkt. Er zouden 300 mil joen minder baby's zijn geboren dan zonder de wet. In de nieuwe wet die Qver drie jaar zal ingaan wordt geboortbepoerking nog steeds gepropageerd, maar dan op een vrijwilliger manier en door middel van een zelf te kiezen vorm van contraceptie. Tot nu toe verplichtte de overheid mensen zich te laten steriliseren of de zwangerschap door abortus af te breken. In 1998 waren er officieel 6 mihoen abortussen, maar waar schijnlijk ligt dat aantal vele ma- len hoger. Belgrado De 78 dagen aanhou dende NAVO-luehtaanvallen op Servie hebben niet geleid tot een regelrechte milieuramp, zoals het land beweert, maar wel tot een aantal 'probleemgebieden', waar urgent maatregelen moeten wor den genomen. Dat heeft een spe ciale onderzoekscommissie van de Verenigde Naties gisteren be kendgemaakt. „De steden Paneevo en Kraguje- vac zijn probleemgebieden waar onze bijzondere zorg naar uit gaat," zei het hoofd van het team, Pekka Haavisto. Beide steden wa ren herhaaldelijk doelwit van de luchtaanvallen. De petrochemi sche fabriek en olieraffinaderij van Paneevo werden daarbij met de grond gelijk gemaakt, net als verschillende fabrieken in Kragu- jevae, in Midden-Servië. Haavisto zei dat een zwaar ver vuild kanaal dat uitkomt in de ri vier de Donau dringend schoon gemaakt moet worden. Het water en slib in het kanaal is sterk ver vuild met kwik, dioxine en petro chemisch afval. New York heeft er een nieuwe toeristische trekpleister bij. In een buurtpark, in de slagschaduw van het financiële centrum Wall Street, staat sinds kort een bronzen beeld van een stier, vervaardigd door kunstenaar Arturo Di'Modico. Het indrukwekkende kunstwerk staat op de plaats waar zich in vroeger tijden de stierenmarkt van New York bevond en kan al rekenen op uitgebreide belang stelling. FotoSu2anne Plunkett/AP Londen - Na het recente spionage- schandaal van de „rode overgroot moeder" Melita Norwood luiste ren de Britten nu met verbijste ring naar het relaas van een 63-ja- rige 'rade Romeo'. John Symonds, een Engelse inmiddels corpulente grijsaard, blijkt tussen 1973 en 1980 als agent voor de Sovjet-Unie te hebben gewerkt. Zijn speciali teit; het verleiden van vrouwen. Symonds was jarenlang werk zaam als politieman by de anti- pomografie-eenheid van Scotland Yard. Ontslagen wegens corruptie vluchtte hij naar Marokko en werd daar huursoldaat. Een Fransman die zichzelf 'Marcel' noemde ronselde hem voor de KGB, zo vertelde Symonds tegen de Britse omroep BBC. Volgens de Britse krant The Times liep Sy monds echter de Sovjetambassa de in de Marokkaanse hoofdstad Rabat binnen en bood er zyn diensten aan. Op grond van zijn knappe uiter lijk mocht Symonds dienst doen als Romeo, Hij moest wereldwijd vrouwen verleiden die op ambas sades werkten of partner waren van hoge buitenlandse diploma ten. Vervolgens konden de vrou wen worden gebruikt om informa tie los te krijgen. Voordat Symonds aan de slag mocht gaan, kreeg hij eerst lief- deslessen van de KGB. „Een zeer aangename zaak", zo vertelde Sy monds met pretoogjes op de BBC- televisie. Zijn onderricht kreeg hij van twee „bloedmooie" KGB- agentes. Symonds bleek vooral te kort te schieten in het onderdeel „post-coïtale gesprekken". Naar eigen zeggen wist de spion, wiens codenaam Scot luidde, een Engelse vrouw te verleiden die op de Britse ambassade in Moskou werkte. Andere „slachtoffers" wa ren de echtgenote van een hoge Duitse beambte m Bonn en een onbekend aantal vrouwen op Brit se en Amerikaanse ambassades in Afrika. Symonds maakte drie reizen naar Moskou en werd zelfs persoonlijk bedankt door de toenmalige KGB- chef en latere Sovjetleider Andro pov. Op die trips kreeg hij een luxe behandeling. De leiding van de geheime dienst wilde hem zelfs bedanken met een aantal gouden tanden, die hem nog aan trekkelijker zouden maken voor het andere geslacht. Symonds weigerde vriendelijk de behande ling door Bulgaarse tandartsen, omdat hij vreesde dat het vrou wen juist zou afschrikken. Fantast In 1980 ontsloeg de KGB hem we gens „emotionele onstabiliteit". Maar de werkelijke reden was zijn tanende succes als Romeo. Vol heimwee keerde hij terug naar zijn vaderland en zat daar zijn tweejarige straf voor corruptie uit. Toen hij de Britse geheime dienst alles wilde vertellen over zyn spi* onnenloopbaan, werd hij wegge hoond als fantast. Dat Symonds nu wel wordt ge loofd, komt door Vasili Mitrochin, een KGB-archivaris, die in 1992 een omvangrijk spionnenbestand het land uitsmokkelde. Afgelopen weekend bleek de nu 87-jarige voormalige secretaresse Norwood de Russen Britse atoomgeheimen te hebben bezorgd. Ook een tien tal anderen blijkt te hebben gespi oneerd. Het is nog niet duidelijk of de spionnen zullen worden ver volgd. Norwood is haar spionageaetivi- teiten naar verluidt in 1937 begon nen toen ze als secretaresse werk te voor de Non-Ferrous Metals Re search Association, een instituut dat een belangrijke rol speelde in de ontwikkeling van het Britse nucleaire programma. Onder de codenaam Hola speelde ze informatie door die de ontwik keling van kernwapens door de Sovjet-Unie direct na de Tweede "Wereldoorlog deed versnellen. Te gen het blad The Tunes zei ze dat zij niet uit geldzucht heeft gehan deld, maar „om de ondergang te helpen voorkomen van een nieuw systeem" dat gewone mensen hielp. „In dezedde omstandighe den zou ik zo weer doen wat ik heb gedaan," aldus de hoogbe jaarde vrouw, die in een buiten wijk van Londen woont. Norwood kreeg in 1945 toestem ming om bij de onderzoeksorgani satie te werken, hoewel haar com munistische sympathieën arg waan hadden gewekt. Vier jaar la ter waren er 'nieuwe zorgen'. Nor wood kreeg vanaf 1949 geen toe gang meer tot geheimen over de ontwikkeling van de Britse atoombom. Zij werd in 1951 en op nieuw in 1962 doorgelicht en kreeg geen verklaring van geen bezwaar. In 1965 kwam een commissie tot de conclusie det Norwood in de ja ren "eertig voor de Russen had gespionnëerd, maar er was geen bruikbaar bewijsmateriaal. De toenmalige minister van Binnen landse Zaken werd daarvan op de hoogte gesteld. De contraspiona ge besloot haar niet te ondervra gen om ander onderzoek niet in gevaar te brengen. BrusselDe Turkse minister van Buitenlandse Zaken Cem heeft gisteren in Brussel een ontmoe ting gehad met zijn collega's van de Europese Unie. Gesprekson derwerp was de mogelijke toe komstige toetreding van zijn land tot de EU. Na afloop zeiden beide partijen dat er 'voortgang' was ge boekt, Zij wilden echter niet in de- tals treden omdat het lunchge- sprek vertrouwelijk; was. „Laten we nu toch genieten van het moment," zei de Finse minis ter van Buitenlandse zaken Halo- nen op vragen van journalisten. Finland is op dit moment voorzit ter van de EU. Volgens Halonen is er reden voor optimisme over ver dere ontwikkelingen dit najaar. Cem heeft zijn EUcollega's uitge nodigd voor een nieuwe ontmoe ting op 18 en 19 november in Is tanbul. Cem liet weten dat de 'problemen' die de toetreding van Turkije tot de EU belemmeren (het gaat daar bij zowel om de mensenrechten als de economische situatie in het land) ten dele berusten op „mis verstanden en verschillende his torische achtergronden." Wel gaf hij toe dat zijn land „een achter stand heeft opgelopen als het gaat om democratische ontwikkelin gen." Als verontschuldiging voerde hij aan dat Turkije de afgelopen ja ren veel te lijden heeft gehad van „verschrikkelijke terroristische aanslagen." Nu de situatie is ver beterd, kan het land efficiënter werken aan zijn toekomst, aldus Cem. Het heeft daarmee volgens hem al een stevig begin gemaakt. Omdat de Turkse regering sinds kort kan bogen op een stevige parlemen taire meerderheid zijn er in drie maanden tijd zestig wetten aan genomen. Een deel daarvan is van belang voor de toetreding tot de EU, stelde hy. Minister Van Aartsen van Buiten landse Zaken noemde het goed dat zijn Turkse collega gisteren in Brussel op bezoek is geweest. Podgorica Montenegro, dat sa men met het veel grotere Servië Joegoslavië vormt, heeft plannen voor de invoering van een eigen munt ter vervanging van de Joe goslavische dinar, Montenegro heeft voor de invoering van de 'Montenegrijnse mark', die even veel waard moet zijn als de Duitse mark, de hulp ingeroepen van de Amerikaan Steve Hanke, profes sor in de toegepaste economie aan Johns Hopkins University in Bal timore. Met de introductie van de eigen munt, die binnen drie maanden zou kunnen plaatsvin den, hoopt Montenegro te ont snappen aan de hyperinflatie die de dinar parten speelt. Door Colin.a'own Londen Jack Straw, minister van Binnenlandse Zaken van Groot-Brittannië, heeft gisteren toegegeven dat hij al acht maan den op de hoogte was van van de spionageaetiviteiten van Melita Norwood. Ook kende hij sinds 1997 de zaak van KGB-spion Va- sib Mitrochin. Straw vertelde ook dat de toen malige Britse regering Melita Norwood al vijftig jaar geleden van spionage voor de Sovjetunie verdacht. Zij is echter nooit on dervraagd om andere onderzoe ken naar spionnen niet in gevaar te brengen. Straw erkende dat hij beide za ken tot vorige week niet onder de aandacht had gebracht van pre mier Blair. Waarom niet, zei hij er niet bij. De vraag rijst waarom de premier niet op de hoogte was gebracht van de spionagezaken. Minister Straw ontbood gisteren de baas van MI5, Stephen Lan der, om hem te laten uitleggen waarom de regering pas in 1997 werd geïnformeerd, terwijl de spionage-activiteiten van 'over- groot-oma' Norwood en anderen al jaren eerder bekend waren. In het Britse parlement waren de Conservatieven gisteren woe dend dat ze de informatie via de pers moesten horen. Volgens hen moet onderzocht worden waarom de inlichtingendiensten M15 en MI6 de Toryregering van John Major niet hebben inge licht Minister Straw liet echter door- schemren dat zijn Conservatieve voorganger in het kabinet Major, Sii Malcolm Rilkinu, wel dege lijk op de hoogte was en zelfs toe stemming gaf voor het hoek van de Cambridge-historïcus Chris topher Andrew, waaruit nu de schadalen opspelen. (c)The Independent/ Rotterdams Dagblad De organisatie van de R'Uitmarkt wil iedereen bedanken die heeft meegewerkt aan het realiseren van de eerste R'Uitmarkt: Alle deelnemers aan de informatiemarkt, aüe artiesten die optreden op en rond de podia, de beeldend kunstenaars, de commissie kleinschalige projecten van het CBK, de Rotterdamse Schouwburg, Zaal de Unie, a!!e medewerkers van het R'UÜreisburo, H&W Casting, Holland Casino Rotterdam, Rotterdams Dagblad, de Circle Bus, Gemeente Rotterdam, JMR produkt'es.D.E.P. event support, VW Rotterdam, de leden van de werkgroep en programmaraad, Fred Balvert (CBK), Hans van Rijsbergen (HAL4), Tineke van de Polder (stg. Dansateliers), Julia Dotulong (LuxorTheater), Erik Beenker (Museum Boijmans van Beuningen), VWlemijn Visser(ROTheater), ReneeVWIeman (Rotterdamse Schouwburg), Lisa Neves(Theater Zuidplein).

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 1