12 Voorrang voor drooghouden centrum bij hevige regenval Galgenmaal en vangnetten voor stadsduiven Kappers bereid voor minder te knippen Keurige pmpasbende verschijnt in vrijetijdskleding voor rechter Spinnen in containers Restauranthouder trekt aangifte van afpersing in Keuze zal eens in de 10 tot 25 jaar gemaakt moeten worden Agenten met mes bedreigd Onderzoek whiplash Verhuisd CDA- lid niet verder in de raad De Coolsin Verkeersader even smaller Overvallen in parkeergarage Paars II dreutelt met de mainport RW RRV RZ Rotterdams Dagblad I I Dinsdag 14 september 1999 Rotterdam Medewerkers van eontainerbedrijf DPS aan de Ou* denemaasweg hebben gisteren tussen de lading van een schip uit Bombay een aantal spinnen aan getroffen. De dierenambulance Rotterdam werd erbij gehaald om de spinnen te vangen. Medewer kers van de dierenambulance hebben de spinnen overgebracht naar Diergaarde Blijdorp. Daar biedt het te gaan om Hetero- podaspinnen, Aziatische krab- spirmen, die zeer giftig zijn en zich voeden met insecten. Vol gens de diergaarde zijn de spin nen niet gevaarlijk voor mensen. Een beet van deze spin is verge lijkbaar met een msectenbeet. Al leen mensen die hier gevoelig voor zijn, kunnen last ondervin den. De medewerkers van de dieren ambulance hadden snel in de ga ten dat het geen gewone spinnen waren. Met handschoenen aan vingen ze de diertjes en deden ze in speciale dozen om ze te vervoe ren. Het schip was ai sinds februa ri onderweg. Omdat de diertjes in goede gezondheid verkeren is het niet waarschijnlijk dat ze al vanaf februari aan boord zijn. Vermoe delijk zyn ze in Suriname aan boord gekropen. Rotterdam Een 19-jarige man uit Tilburg hééft gisteren aan de Schieweg in Noord ge probeerd twee agenten te lijf te gaan met een kapmes van i zestig centimeter. Een van de - agenten sommeerde hem met - bedreiging van zijn dienstpis- 1 toot het steekwapen te laten .-vallen.-De man voldeed daar aan niét, maar holde weg. Hij kon even later door tehulp ge- - roepenagenten worden over- -.meesteni.De problemen ont stonden, toen de politie een auto'wide controleren. De be- stuurder stapte uit en sprak de agenten agressief toe. La- ,-gter begonnen ook de andere inzittenden, onder wie de Til- burger, ach ermee te bemoei* -.enl ""tr 1 Rotterdam De politie Rotter dam-Rijnmond werkt mee aan een wetenschappelijk onderzoek naar whiplashletsel. Het Whip lash Centrum Nederland (WCN) wü onderzoeken hoe de gevolg schade van whiplashongevalien beperkt kan worden.De politie deelt bij kop/staartbotsingen deel- nameformulieren voor het onder zoek uit aan betrokkenen. Het WCN zoekt voor het onder zoek mensen die minder dan twee maanden geleden betrokken zijn geraakt bij een kop/staartbotsing. Het centrum krijgt bij het benade ren van mensen hulp van verze keringsmaatschappijen. Uit een onderzoek uit 1995 blijkt dat mensen vaak te laat bij een arts terecht komen voor een whip lash. Het onderzoek wijst ook uit dat whiplashslachtoffers zo snel mogelijk moeien worden behan deld. De patiënt geneest volgens dit onderzoek sneller, kan eerder aan het werk en de kans dat hij last blijft houden wordt kleiner. Den Haag—Het bestuur van de deelgemeente Kralingen- Crooswijk heeft CDA-raadslid J. Graveland-Damen terecht op 7 juli 1999 van het raadslid maatschap ontheven. Dat heeft de Raad van State giste ren in schriftelijke uitspraak bepaald. Het deelgeraeentebestuur zet te het CDA-raadslid uit de raad nadat bekend werd dat zij naar de Bergsingel was verhuisd. Aangezien de Bergsingel bui ten de deelgemeente Kralin- gen-Crooswijk kgt kan Grave land-Damen volgens de Raad van State geen lid van de Kra- lingse deelgemtenteraad zijn. Immers, volgens de Gemeen tewet dient een (deel)gemeen- teraadslid in de (deelgemeen te woonachtig te zijn. Graveland-Damen meent dat zij nog de tijd had moeten krij gen om haar raadswerk af te ronden. De Raad van State ziet het anders en stelt dat alleen in zeer bijzondere gevallen van de Gemeentewet kan worden afgeweken. In dit geval ziet het rechtscollege geen aanleiding om een uitzondering te maken. Rotterdam De Chinese restau ranthouder uit Rotterdam die vo rige maand besloot de strijd met zijn afpersers openlijk aan te bin den, heeft zijn aangifte alweer in getrokken. Dat heeft C. Chan, die verschillende oosterse restau rants in Rotterdam en Den Haag exploiteert, in een advertentie ge meld in een Chinees maandblad dat afgelopen weekeinde ver scheen. De familie Chan, eigenaar van on der andere Grand Palace Chin aan het Schouwburgplein, deed drie weken geleden aangifte van afpersing en bedreiging. Een ben de zou personeelsleden met de dood hebben bedreigd, nadat de familie had geweigerd bescherm geld te betalen. Personeelsleden waren zo bang geworden dat ze niet meer durfden te werken. Chan zag zich genoodzaakt om zijn zaken enkele dagen te slui ten. De familie Chan stapte daarop met het verhaal naar deze krant in de hoop dat andere Chinese res tauranteigenaren het voorbeeld zouden volgen er« ook aangifte zouden doen. In de advertentie in het Chineestalige blad zegt Chan nu dat de affaire is ontstaan door een misverstand m taalgebruik, China kent een haast ontelbare hoeveelheid dialecten wat com municatie tussen Chinezen on derling niet altijd gemakkelijk maakt. Door bemiddeling zou de ruzie met de afpersers zijn opgelost, meldt Chan in de advertentie. De familie trok daarop de aangifte in. De Rotterdamse politie bevestigt dat de aangifte is ingetrokken, maar zegt de zaak te blijven on derzoeken. Afpersing binnen de Chinese ge meenschap is overigens een be kend fenomeen. De Rotterdamse politie heefteen speciaal team dat zich bezighoudt met deze zaken. Volgens dat team zit er een stij gende lijn m het aantal zaken dat bij de politie bekend wordt. Rotterdam Bij hevige regenval zal het Hoogheemraadschap van Schieland allereerst proberen het centrum van Botter dam droog te houden. Aan het centrum en andere stedelijke gebieden wordt voorrang gegeven bij de bemaling. Voor deze aanpak is gekozen om dat stedelijke gebieden als het centrum van Rotterdam bijna ge heel op de riolering zijn aangewe zen als het gaat om de afvoer van regenwater. Ook in het centrum zoekt water het laagste punt, maar dat zijn daar vaak kelders en kruipruimten. Elders in de stad zijn vaak smgels te vinden die de afvoer vergemakkelijken. Het dagelijks bestuur van het schap is met de beleidslijn ak koord gegaan. De maatregel vloeit voort uit de hevige regenbuien van september vorig jaar. Het hoogheemraadschap besloot toen onderzoek in te stellen naar de mogelijkheid de overlast te beper ken. De noodzaak daartoe werd afgelopen augustus andermaal duidelijk, toen weer grote delen van Rotterdam te kampen had den met wateroverlast. Uit het onderzoek is voortge vloeid dat stedelijke gebieden prioriteit krijgen bij de strijd te gen de regen. Daarna volgen in volgorde van belangrijkheid de glastuinbouw, akkerbouw, gras- Rotterdam Rotterdamse kap pers, schoenmakers en fietsen makers zijn bereid hun prijzen te verlagen als zü minder BTW af moeten staan. Zij reageren ver heugd op het nieuws dat de Euro pese ministers van financiën in het Finse Turku hebben besloten om vanaf 1 januari het BTW-tarief in 'arbeidsintensieve beroepen' met ruim tien procent te verlagen. Het gaat om een experiment dat driejaar duurt. Een rondgang langs enkele Rot terdamse ondernemers leert dat volgens hen een BTW-verlaging alleen maar kan leiden tot voorde len voor zowel de ondernemer als de klant. Mark Melief van Kinki Kappers aan de Nieuwe Binnen weg zegt dat het tijd werd dat de BTW omlaag ging. „Ik houd dan meer geld over om te besteden, waardoor de prijzen, omlaag kun nen en het personeel meer kan gaan verdienen," zegt hij. Goedkoper Melief verwacht dat hij een ander soort klanten krijgt als een be zoek aan zijn kapsalon goedkoper wordt „Nu gaan mensen naar een goedkope kapper om alleen een klein stukje van hun haar af te ia- ten knippen- Als ze met minder geld meer aan hun haar kunnen laten doen, zijn ze tot meer be reid," legt hij uit. Omdat mensen voor minder geld naar een kwali teitskapper kunnen, verwacht Melief dat de minder goede kap pers en zwartknippers klanten verliezen. Volgens Walther Botermans, eige naar van een kapsalon aan de Ka- rel Doormanstraat, willen kap pers al vijftien jaar dat het BTW- tarief wordt aangepast. Nu het zo ver is, denkt hij dat de prijzen van een kappersbezoek omlaag gaan. De lagere prijzen leiden volgens hem tot meer klanten. Zwartknippers hebben volgens Botermans geen baat bij de BTW- verlaging. Zij dragen geen BTW af en kunnen daardoor goedkoper knippen. Het prijsverschil tussen RotterdamDe Groene Kruisweg wordt donderdag 16 september in verband met werkzaamheden ter hoogte van het nieuwe metrosta tion Tussenwater van vijf uur 's ochtends tot zes uur 's avonds ver smald. De wegversmalling heeft plaats in verband met werkzaam heden aan de nieuwe metrolijn. zwartknippers en gewone kap pers wordt volgens hem kleiner. Daardoor gaan meer mensen naar een kapsalon. Bij de Rijwielshop onder het Cen traal Station reageert men ver heugd op de verlaging. Naar ver wachting laten meer mensen hun fiets repareren als het goedkoper wordt. De eigenaar van de Rij wielshop zegt dat mensen hun fiets dan beter gaan onderhouden en eerder laten repareren. Vooral het aantal kleine reparaties zal naar verwachting toenemen. De eigenaar van kledingreparatie Aan de Meent is zeer blij met de BTW-verlaging. Hij kan meer gaan verdienen, verwacht hij. Sa men met zijn vrouw werkt hij 120 uur per week. Hij heeft geen pen sioen en geen auto, omdat hij am per geld overhoudt aan zijn repa raties. Schoenenreparateur Reimering op de Beurstraverse is niet zo po sitief. „Er wordt al jaren over een verlaging gesproken, maar er ge beurt niks. Ik moet het eerst zien en dan geloof ik het pas," ver klaart Reimering. Hij zegt dat er elke drie maanden wel iets over de verlaging in het vakblad staat. Drie jaar geleden heeft hij zelf ge demonstreerd in Brussel. Toen haalde dat niets uit land en tot slot de natuur en ex tensieve recreatie. Verwacht wordt overigens dat de keuze eens in de 10 a 25 jaar moet wor den gemaakt. A! langer verlaagt het hoogheem raadschap het waterpeil in de pol ders en van de Rotte als veel re gen wordt verwacht. Dat doen de bedrijfsvoerders echter op eigen gezag. Die aanpak zal standaard een beheersinstructie worden, zo als er ook een contract met Meteo Consult zal worden afgeslc* - om snel over een goede .er- wachting te kunnen beschiKKen, Dat waterpeil wordt nu soms met twintig centimeter verlaagd. Waar het waterpeil nu een meter onder NAP ligt, wordt dat 1,20 meter. „Voor de Rotte betekent dat een schuif water van twintig centime ter maal 180 hectare," rekent be leidsmedewerker ing. J. C. Eem- kes van het hoogheemraadschap voor. Het hoogheemraadschap be strijkt tien polders en twee boe zemgemalen. Daarvoor zijn zo'n vijftien gemalen actief. Het schap zit daarmee qua bemalingscapaci teit hoog, aldus Lemkes. Verder is vastgelegd dat het water enkele dagen tot een halve meter boven het normale polderpeil mag staan. Als dat langer duurt, ontstaat te veel schade aan de grond die dan veel te nat wordt en dat erg lang blijft- Het hoogheem raadschap heeft besloten ook aan dacht te besteden aan de noodbe- maling. Er zijn al noodaggregaten en er wordt geïnventariseerd waar extra pompen gehuurd kun nen worden als daar behoefte aan is. De invloed daarvan is overi gens marginaal. Het hoogheem raadschap huldigt hier het princi pe dat alle kleine beetjes helpen. Rotterdam Een nog onbekende man heeft gistermiddag in de par keergarage van de Erasmus Uni versiteit aan de Burgemeester Oudlaan twee personen overval len. Juist op het moment dat de twee slachtoffers, een 24-jarige en een 19-jarige Rotterdammer, in hun auto wilden stappen, kwam de dader aanlopen. Hij dwong de jongste van de twee slachtoffers achterin de auto plaats te nemen. Zelf ging hij op de bijrijdersstoel zitten. Na enige schermutselingen werd van de 24- jarige man een handtelefoon en rijbewijs afgepakt. Inmiddels was ook een tweede verdachte gearri veerd. Toen bewakingspersoneel ter plekke kwam, namen overval lers de benen. Wekenlang zijn Rotterdamse stadsduiven op zestig plek ken in de deelgemeenten DeSfshaven en Noord bijge voerd zonder dat de dieren zich konden realiseren dat het een langgerekt galgen- maal betrof. Dat werd giste ren pas duidelijk, toen het daarvoor ingeschakelde Franse bedrijf zijn gepaten teerde vangnetten over de nietsvermoedende duiven uit schoot en per 'worp' zo'n vijf tien lokvoer etende dieren verstrikte. Eenmaal gevangen worden de duh/en door medewerkers van de Roteb in koortjes ge stopt, waarna ze worden af gevoerd om te worden ver gast. De Roteb Is overgegaan tot het inzetten van zwaar ge schut om de overlast die de duiven veroorzaken goed te kunnen bestrijden. De dieren veroorzaken met hun uitwerp selen grote schade aan ge bouwen en auto's en worden bovendien gezien als een ge vaar voor de volksgezond heid. Het wordt zelfs wense lijk geacht negentig procent van de beesten te elimineren. Dat zal - met mogelijk zo'n honderdduizend duiven in de stad - niet meevallen, maar er wordt in vier dagen toch een kleine aanzet gegeven. De Roteb hoopt deze week zo'n 3500 duiven te vangen. Foto's Cccs Kuiper/Rotterdams Dagblad Door Yvonne Keunen Rotterdam In driedelig grijs, zwart of cognackleurig maatkos tuum kwamen Hakim AGilles S. en Pierre B. gistere/, met opda gen, Niet dat het drietal er niet keurig gekleed en gekapt uitzag, zoals de slachtoffers hen hadden omschreven, maar de Fransen verschenen in vrijetydskledingin de Rotterdamse rechtbank. Al we zen het ongekreukte trainingspak van Lacoste en de nog hagelwitte Nïke-sneakers niet op een goed koop prijskaartje. „U moet de foto's van de verdach ten niet vergelijken met de jon gens die hier zitten, maar met mannen in pakken. Hier zijn ze casual gekleed," hield officier van justitie mr. R. E. I. Steen de recht bank voor. Het feit dat het drietal - 20,24 en 25 jaar - een stuk jon ger bleek te zijn dan de 30- en 40- plussers die getuigen hadden ge zien, verklaarde Steen met het af scheren van snor of ringbaard en het zonder bril ter zittmg versche nen. In de maanden april, mei, juni en juli was de pmpasbende actief, vooral m Rotterdam. Twaalf ver dachten, van wie er nog steeds maar drie zijn opgepakt, opereer den in wisselende samenstelling in groepjes van zes of zeven. Het Franse gezelschap overnachtte steevast in het Intell-hotel bij de Erasmusbrug, waar onder de naam Marco of Jojo werd inge schreven. Galant Galant heette het rechercheteam van de politie Rotterdam-Rijn mond dat op de pmpasbende werd gezet Eph naam die duidde op de manier waarop met de slachtoffers werd omgegaan. Veet van hen waren immers in de ver onderstelling dat ze waren gehol pen, in plaats van beroofd. De pin-scène, zoals justitie het omschreef, kende bijna steeds een standaard opzet. Potentiële slachtoffers werden door de ben deleden op hun schouders getikt terwijl ze by een geldautomaat stonden te pinnen. In gebrekkig Nederlands, Engels, Frans of Ara bisch maakten zij de slachtoffers duidelijk dat ze hun pasje niet hadden teruggehad bij het pin nen. „Vervolgens overkomt het slacht offer hetzelfde. De verdachten le ken daarmee gelijk te hebben," zei Steen. En dus bestond niet meteen argwaan. Om het verhaal kracht bij te zet ten werd door de keung geklede mannen indien nodig meteen sta peltje 'zojuist gepinde' bankbiljet ten gewapperd. De ontstane ver warring werd gebruikt om het pasje van het slachtoffer uit de au tomaat te halen. Een enkeling bleek zelfs zo goed gelovig dat m het bijzijn van de bendeleden de pincode opnieuw werd ingetikt. Vervolgens werd bij een andere automaat (vaak op de Coolsingel) geld opgenomen, of werden in winkels aankopen gedaan. De drie verdachten die gisteren moesten voorkomen, werden op gepakt twee weken na een uitzen ding van het tv-programma Op sporing Verzocht. Op 28 juli kwam bij de poÜtie de gouden tip bin nen: een potentieel slachtoffer herkende de mannen van tv. In plaats van zich te laten beroven, duwde hij de mannen weg en no teerde het kenteken van de auto waar ze in reden. Kort daarop wer den de drie in de Claes de Vrieselaan aangehouden. De 20-jange Hakim A. heeft vol gens justitie de truc acht keer uit gehaald bij nietsvermoedende pinners en hen zo ruim 12.500 gul den afhandig gemaakt. Hij deed dat in Rotterdam, Dordrecht, Delft en Wilnis. Zijn medever dachte Gilles S. (25) was vooral ac tief aan de Bergweg in Rotterdam en 'scoorde' van de drie daders het meeste: zes slachtoffers maakte hij ruim 20.000 gulden af handig. En de derde verdachte, de 24-jari- ge Pierre B., benadeelde acht slachtoffers uit Rotterdam, Dor drecht, Den Haag, Wilnis, Baam en Prinsenbeek voor ruim 18.000 gulden. Hoewel de beschrijvingen die de slachtoffers aan de politie hebben doorgegeven niet geheel lijken te kloppen met de mannen die giste ren in de rechtszaal zaten, achtte officier Steen bewezen dat zij wel degelyk verantwoordelijk waren. „Het Openbaar Ministerie her kent ze van de foto," zei hij stellig. En de ontkennende verklaring van alle drie de verdachten om schreef hij als leugenachtig. De verdediging nam daar even wel geen genoegen mee en eiste vrijspraak. Advocate mr. Van Dij- ke, die verdachte Gilles S. verde digde, bestempelde de verklarin gen van enkele getuigen juist als ongeloofwaardig. Haar collega mr. Bos zaaide nog meer twijfel: „De foto's uit het dossier zijn on voldoende duidelijk. Het is niet uit te sluiten dat de verdachten worden verwisseld," vond de raadsman van Pierre B. Advocaat mr. Ong Sien Hien, die Hakim A. bijstond, viel hem daar in bij. „Herkenning van gekleur de personen blijkt voor Nederlan ders heel moeilijk. Ze hebben het over Pakistani, Turken, Zuid-Eu ropeanen en Turken, terwijl het om Fransen van Algerijnse komaf gaat." Ong Sien Hien greep de rechts zaak bovendien aan om een plei dooi te houden voor een protocol voor het gebruik van filmopna men als bewijsmateriaal, in dit ge val opnamen die banken bij pin automaten maken. „Heel Neder land wordt volgehangen met ca mera's zonder dat is vastgelegd wanneer we die beelden mogen gebruiken en waaraan ze moeten voldoen," betoogde de raadsman. De rechtbank doet over twee we ken uitspraak. Opschieten is niet het sterkste wapen van het kabinet-Kok II. Als op de derde dinsdag van sep tember de begrotingsstukken be schikbaar komen, zullen enkele ministeries weer veel zaken uitge steld blijken te hebben. Vooral het ministerie van Verkeer en Water staat had er de laatste jaren een handje van om infrastructuur op de lange baan te schuiven. Voor het milieu is dat slecht. Want bij -onvoldoende wegen en spoorlij nen ontstaat er bij het bedrijfsle ven en de politiek een automati sche behoefte aan veel meer we gen en spoorlijnen dan feitelijk noodzakelijk zijn. Het is dan de schaarste die tot overvragen leidt. En overvragen legt een onnodig ruimtebeslag, hetgeen tijdenlang nadelig is voor natuur en milieu. Echter, dat het tweede paarse ka binet nogal eens het verwijt krjjgt minder slagvaardig en vernuftig te zijn dan Paars I, is meer een kwestie van imago dan van feiten. Elk kabinet kun je wel afrekenen op aarzelingen en vertragingen, niets bijzonders. Dat is inherent aan de Hollandse compromiscul tuur, Het hoeft geen probleem te zijn. Komt er geen compromis, dan komt er vaak helemaal niets. Dus het bereiken van een compro mis, via inspraak en bezwaren en zo, dat mag best tijd kosten. Maar vervelend wordt het, als het kabinet de indruk wekt dat de ge sprekspartners aan hei lijntje worden gehouden. Dat is het ge val met de ruimtebehoefte van de Rotterdamse haven, die voor de nationale economie nog belangrij ker is dan de mainport van Haar lemmermeer, Schiphol Het kabi net heeft de mainport Rotterdam niet op de prioriteitenlijst staan. Van opschieten is geen sprake. Ook van een actief zoeken naar een compromis merken we niets. In de Rotterdamse gemeenteraad begint het onbehaaglijke gevoel te rijzen, dat het kabinet overdre ven veel voorwaarden stelt aan de aanleg van de tweede Maasvlakte. Eerst onbenutte grond op be staande haventerreinen in ge bruik nemen. Eerst nieuwe sta pel- en opslagtechnieken invoe ren, Eerst verwante havenactivi teiten bij elkaar groeperen. En dan eens zien of uitbreiding van de Maasvlakte nog wel nodig is, en zo ja, in hoeveel fasen... Ja, als Paars II bij machte was de tijd een jaar of tien stil te zetten, dan was er voor die benadering iets te zeggen. Dan kun je letter lijk in no-time overgaan tot bo demsanering, tot innovatie van overslag, tot clustering. En dan zouden we in 2009 kunnen doen alsof we doodleuk verder kunnen gaan met de discussie van nu: de ruimteverkenning voor de main port. Maar WIm Kok is Vadertje Tyd niet. De klok tikt door. Als je eerst de vervuilde havengronden gaat saneren om ruimte te winnen voor nieuwe bedrijven, dan duurt dat jaren en jaren en daarna blijkt dan ineens dat die tweede Maas vlakte dringender nodig is dan de regering voorzag. Dan heb je ja ren verloren. Er had al met de aanleg begonnen kunnen worden, maar er moesten zo nodig eerst andere dingen worden gedaan. Nieuwe technieken uitvinden en toepassen. Bedrijven hergroepe ren, Bodemsanering. Betaalt de rijksoverhe;d daar trouwens aan mee, of moet Rotterdam uit eigen zak zorgen voor het opschonen van Europa's drukste mainport? Het is niet meer dan logisch, dat de Rotterdamse havenwethouder Hans Simons twijfels heeft over de efficiency aan rijkszyde. Si mons vraagt zich sterk af of er bij het bedrijfsleven voldoende inte resse bestaat om bij te dragen aan een stukje Maasvlakte, als niet de volle omvang tevoren gegaran deerd is. De PvdA-wethouder weet een meerderheid van de ge meenteraad achter zich. De Cool singel gelooft niet in de haalbaar heid van publiek-private financie ring, als de regering zo terughou dend blijft. Het is bovendien las tig om bedrijven te interesseren voor zo'n megaproject, als tegelijk ploegd moeten worden waarvoor ook medewerking van het be drijfsleven nodig is. Daarom zou het verstandig zijn, als de rege ring op de laatste Prinsjesdag van deze eeuw een betrouwbaar sig naal afgeeft over de kustuitbrei- ding met nieuwe haventoegang. Anders schiet Paars II met de Rot terdamse haven niet echt op.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 4