Groejgemeente zoekt leerkrachten met een breed perspectief j 010-406 6066 Vertegenwoordigers gezocht m/v mt.i.i Berkel Rodenrijs groeit Parttime kassières KUITERS TRANSPORT KOERIERSDIENSTEN B.V. trailerchauffeur met ervaring. Vlaardingen Te huur in Dordrecht ~erritzen Rotterdams DagbladDinsdag 14 september 1999 Pagina 14 Met Trps bereikt u bijna 1,4 miljoen lezers van 13 jaar en ouderl (Bron DGO 1998] Tips en AutoTips kunt u als volgt opgeven Telefonisch: Telefax: 010-406 6066 010-406 6965 (tussen 08.30 en 20.30 uur} e-mail: advertentie@ad.nl Schriftelijk: Algemeen Dagblad, Postbus 8985,3009 TE Rotterdam. Advertenties opgegeven voor 10.00 uur kunnen de volgende dag geplaatst worden. Voor de maandagkrant vrijdag voor 16.00 uur. Recreatie- en Watersporttips verschijnen van maandag t/m vrijdag. Advertenties in bepaalde rubrieken worden alleen geplaatst tegen vooruitbetaling. Tekst wordt achter elkaar gezet, met één woord m HOOFDLETTERS. Breedte: 1 kolom. Pnjs voor de eerste drie regels ƒ52,75. iedere regel meer ƒ21,10. Bij 3 plaat singen binnen 7dagen van dezelfde tekst onder dezelfde rubriek worden slechts 2 plaatsingen berekend. (Dit geldt met voor de rubrieken Clubs en P-ivéhuizen, Tele- dubs, Parenclubs, Escortburo's, Erotische massage, Eroti sche software en BBS, Personeel (Teie)clubs en pnvéhuizen) Tips met één of meer groot gezette regels. Prijs pet mm per kolom ƒ8,40. Breedte 1 of 2 kolom Dit zijn Regelbps met hierin opgenomen een foto van het te verkopen object Formaat foto: 2 kolom 40 mm of 1 kolom 30 mm hoog, of veelvouden hiervan in hoogte. Tips die met auto's te maken hebben, heten AutoTips. De tarieven voor AutoT*- s zijn 40% lager dan voor de overige Tips. Dit voordeeltarief geldt voor AutoTips, Auto Regel tips en AutoFototips in de rubrieken: personenauto s te koop aangeboden personenauto's te - financieringen en verzekeringen aanhangwagens en trailers (brom) fietsen autorijlessen invalidewagens personenbusjes automaten kitcars auto-recydmg auto-opsporing bedrijfsauto's auto-accessoires en -onderdelen motorfietsen auto's en motoren te huur schade-auto's 45 km-wagens auto-onderhoud en reparatie Tarieven: AutoTips: voor de eerste drie regels 31,65 iedere regel meer ƒ12,67. AutoRegettips en AutoFototips: per mm per kolom ƒ5,04. Bewijsnummers alleen op aanvraag ƒ6,50 per exemplaar Alle genoemde prijzen zijn cxd 17.5% BTW Wilt u reageren op «n advertentie onder nummer' Stuur uw brief aan Algemeen Dagblad, afd Gerubriceerde adverten ties. Postbus 8757,3009 AT Rotterdam Noteer m de linkerbovenhoek in <je desbetreffende advertentie Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook ontstaan door niet, met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Fouten m telefonisch opgegeven advertenties en fouten ontstaan door onduidelijk schrift behoeven door de uitgeefster met te worden gecompenseerd Alle Tips en AutoTips worden geplaatst m de combinatie Algemeen Dagblad en Rotterdams Dagblad Personeel aangeboden Bouwbedrijf Dunas heeft per soneel beschikb. voor metsel-, voeg- lijfTTwerkzaamhederz Tel. 010-4423589 06-53947853. Zoekt u een nieuwe baan? Kijk dan tussen de Trps 'Personeel gevraagd' Commercieel personeel gevraagd Machineschrijfinstituut "Quick Typen" kan nog enkele vertegenwoordigers gebruiken, zowel fuik- als part-time, voor verschillende rayons in het Westen van Nedertand. Wij zoeken mensen met ervaring in de verkoop buitendienst en cfie beschikken over auto en telefoon. Zéér goede ver diensten en auto-onkostenvergoeding, Sollicitaties schnfteEjk aan: "Quick Typen", tav. de heer Paumen, Rozenhagelaan 2, 6881 RC Veb, of telefonisch: tel. 026-361 12 13 (tussen 09.30 uur en 16.30 uur). 2 ervaren AUTOVERKOPERS Plaats een TIP en bereik 1,5 gevraagd voor Rotterdam/ miljoen lezers' Rijnmond. Tel. 06-50243651. Administratief personeel gevraagd ROBA Uitzendburo vratgt startende en ervaren INTER- CEDENTES die meer willen voor een nieuw te openen filiaal bi Vlaardingen en begin 2000 tn Oud Beijenand Ook voor onze vestigingen in Den Haag en Rotterdam zijn enthousiaste collega's welkom' Schriftelijke reakties ta.v. afd r- Postbus 22414,3003 DK Roti u dam Makelaarskantoor m de Hoek scha Waard zoek! aankomend MAKELAAR die zin heeft om een stuk uitbreiding te realise ren. U bent studerend voor het SVM - dpt. interesse? Bet Creyf's Interim: 0186-659562 of 51451553. Voor direct gevraagd een vlotte representatieve ADM MEDE WERKSTER tot 20 jr Goede beheersing Ned. taal en WP. SoHcrtatie richten aan Assfibo Financienngen BV Triathiorv straat 23, 3078 HX Rotterdam. Tel. 0104791400 Klem kantoor zoekt actieve SECRETARESSE die directie wi ondersteunen, leiding wi! geven aan 2 adm. medew, en veel externe contacten wit on derhouden Meer info Creyfs Intenm 0186-655388 (ook na kantooruren). Voor een bednjf met contacten "World Wide" zoeken wij een Medew. Financiële adm Heeft u een opt Mbo-fïnancieel of Havo Pd/MBA en bvk kennis van SAP R3. Bef: 0186- 669562 ot CtKi1451553. 3000 4000 11 n 1111i «000 111 iI «000 lUJjJ 7O0O 3000 «000 10000 11.000 11.000 13.C lltllLLilJlJ iJ.LliLll.LiJ 11 Mil Mb ''l'11 00 fl.000 1S.O00 16.000 11000 itooo iiU.,l.l.llUX^.).Ji..UlJl,I.J,l.llllU,U 11.000 10.000 I I Ll I itooo JjJ-U. njooo 23.000 Vi ooo 3S.OO0 uy [.I.I A J J j J,1 Udl'LiJ Ily De Gemeente Berkel en Rodenrijs bouwt als Vmex-gemeenfe versneld aan haar toekomst. Binnen nu en 2005 verdubbelt het aantal woningen bijna en groeit het inwonertal van 16.000 naar 25.000. Daarmee zet Berkel en Rodenrijs in op een groeiende woon-, werk- en leefgemeente. Ontwikke lingen van scholen, winkelcentra, wegen, modem openbaar vervoer, groeiende sportvoorzteningen en gezondheidszorg zijn vanzelfsprekend. Meer bedrijven krijgen de gelegenheid zich in onze gemeente te vestigen, waardoor nog meer werkgelegenheid wordt gecreëerd. Bij dit moderne beleid past uiteraard aandacht voor hef milieu en aansluiting bij het omringende landschap. Teneinde alle ambitieuze plannen in de komende jaren fe realiseren zit Berkel en Rodenrijs midden in een reorganisatie- en vernieuwingsproces. Om de groei, ook op sociaal-maatschappelijk terrein, verant woord te kunnen begeleiden zijn wij voor de openbare basisschool Evert Kuitema op zoek naar een: De Evert Kuilema openbare basisschool telt 130 leerlingen met verschillende culturele achtergronden. BOEKHOUDERS. Meao ni veau, 2 3 jr etvanng, t.b.v. vaste baan voor mtem. bednjf in R'dam centrum. 010- 4774898 Wij zijn op zoek naar een ad ministratief boekhoudkundig medewerker, opleiding mini maal HAVO, ervaring gewenst Ut. tot 35 jr. Tel. 0180-641731 Exportbedr. zkt adrn secr. medw 18 jr. Nauwk. Eng. Windows. Tel. 0164131722. Vlotte BABBELAARS voor telsf werk m avonduren, goede verwensten. 010-2250488. Technisch personeel gevraagd MELHIDGE UrTZENDORGA- NISATIE VCU gecertificeerd zoekt per dreef voor langdurige projecten door heel Nederland. Bektromonteurs, spnnk- Jermonteurs, instrument techni cians. mbedrijfstellers E&l, projectleiders E&l. Instrumen tatie-fitters, pijpfitters, bank- en rjzerwerkers, lassers, CV- monteurs, loodgieters en ka- bettrekkers (Wa-1 gewenst). Continuïteit gegarandeerd' Interesse Bellen'" Tel 010 4562520 Tel 050-5254244. Tel. 030-6377868. Tel. 0111- 658270. DATA ALPHA zkt per direct telefoniste/receptioniste, mm. Havo. Goede telefoonstem. Vaste baan bil informeel kan toor tn R'dam-C. 0104774898. DATA ALHPHA zkt div. foorv admirtstrateurs. Starters tot zeer ervaren. Vaste baan bij relatie in omg. Rotterdam. 01O- 4774898. MELRIDGE UITZENDORGA NISATIE VCU gecertificeerd zoekt per direct voor langdurige projecten door hee' Necferiand Werkvoorbereider-E. Calcula- tors-E. Tekenaars-E met ACAD- ervanng. Projectleiders E&l. PLC-programmeurs. Interesse Bellen"! Tei. 0104562520. Tel. 050-5254244. Tel. 030- 6377868. Tel. 0111-658270. Las- en const r. bedr A van der Tas b.v, vraagt per direct 1 e en 2e ELECTROMONTEURS met WA Tel.: 0181-392555. Wij vragen Voor deze functies zijn we op zoek naar enthousiaste collega's met een volledige lesbevoegdheid, die duidelijk de voorkeur geven aan een gevarieerde baan in het openbaar onderwijs. Door de ervaring die u inmiddels in het onderwijs heeft opgedaan bent u breed inzetbaar. Daarnaast kunt u prima uit de voeten op de computer. Wij bieden Salaris conform rechtspositiebesluit primair onderwijs, maximaal schaal 9. Meer informatie? Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer P.F. van der Werf, directeur van basisschool Evert Kuilema, telefoon 010 - 511 32 80 (school) of 010 - 511 31 33 (privé). Solliciteren? Stuur uw sollicitatie binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad naar de gemeente Berke! en Rodenrijs, sector Middelen, afdeling POI, Postbus 1, 2650 AA Berkel en Rodenrijs, onder vermelding van vacature EKS op de enveloppe. De gemeente Berkel en Rodenrijs heeft geen voorkeursbeleid voor werving van nieuwe medewerkers geformuleerd. Zij geeft bij aanstelling van nieu we medewerkers de voorkeur aan de meest geschikte kandidaat, zonder direct of indirect onderscheid te maken op kenmerken of gedragingen. Acquisitie n.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld. wie groeit er met ons mee? turo - Weid International BV, Westhavenkade 87, 3133 AV Vlaardingen. Met spoed ge vraagd! Goede LOODGIE TERS voor burgerwerk. IJzer- werkers voor de scheepsbouw. 1e pipfitters metV.V.A,1. Las- sera alle categorieën, mach. bankwerkers, ëlectromonteurs. lel. 0104342780 Elbro Rietschoten koel-horeca techniek zoekt KOELMON- TEUR i.b.v. STEK diploma en njbewjs voor het plaatsen van koel en airconditionings appa ratuur. R'dam, 0104623853 tijdens kantooruren. Allround WONINGSTOF FEERDER, moet zelfstandig in teamverband kunnen weiken De Vnes Woninginrichting. 010- 4145782. In bezit van rijbewijs. AUTOCAD part-time, voor ons installatiebedrijf vragen wij een part-timer, student ot vutter, die electra- en bouwkundige teke ningen overzet naar autocad bij ons op kantoor. Schnjf naar Marcon Techniek bv, Afd. Perezaken, Veiltngweg 48. 3034 KB R'dam. 010-4113205. Met spoed gevr. allround on- derhouds metselaar en tim merman lb.v. njbew. van der Starre aannemingsbedrijf, 010- 4832280. Work Power vraagt timmer lieden en chauffeurs. Tel. 010- 4702624 na 17.00 U. 06- 51540033, dhr P. Veldhoven. WERKGR. EUROSERViCES vr. CV-mont/toodg. pijp- en scheeps bouwl asse rsfitters voor scheepsb. en ind. constr. bankw. scheepsb. ijzerw, electro mont. Voor goede vak lui: hoog loon goede soc. voorz. Soa. 078-654.92.22' J. Gaal of F. Luijk OrxJerhoudsbednjf vraagt met spoed allround TIMMERLIE-' DEN. Hoog loon. Tel. 010- 2733961 of 06-51948103 Gevraagd: all-round huis- en nieuwbouw SCHILDERS voor lopende en komende projecten. Tel. 06-55756003 Weiken bij DE OPEL DEALER als Onderdelen-specialist. Heb je eivanng met de afgifte van auto-onderdelen bel nu voor de Regio Vlaartfnoen - Maasluis - Schiedam, Tef. 010-4340722 En wordt Teamspeler. HERCO BOUW zoekt Allround Timmerlieden m div. cficipl. 06.55.75.60.0370104103933 PRECO-BOUW vr. direct all round timmerlieden, Aanmel den: 010-4257775, ook na 16u. SIRABO Wegens verdere urt- brerdmg zijn wij op zoek in de gevelisolatie naar stukadoors, platen plakkers en leeriingen tot 20 jaar Geïnteresseerd? Tel. 0182-300 000 van ma. t/m vnj. van 8.30 tot 16.30. Automatiserings personeel gevraagd Wij zijn op zoek naar automati seringspersoneel. Geboden wordt; goed saians, evt. auto van de zaak en mogelijkheid tot opleidingen. Tel. 018CH341732, Zoekt u een nieuwe baan? Kijk dan tussen de Tips 'Personeel gevraagd'. Winkel personeel gevraagd De Nettomarkt is een modem en bruisend koopcentrum waar service en kwaliteit centraal staat Voor de supermarkt afd, vragen wij: voor 3 of 4 dagen p.week Denk je datje een bijdragen kan leveren aan onze goede service traditie, ben je acfef en nauwgezet, aaizel dan niet en maak een afspraak. Nettomarkt, Ple'mweq 156-172. Tel. 0104813377 GIMSEL natuurvoeding in De Groene Passage. Zoekt eiva- ren Hooft Medewerkers ter) Brood/kaas afd. voor ca. 32 u/ wk. Met feeling voor natuur voeding en leidinggevende capaciteiten. Soil. schr. met motivatie cv Inl. Dhr. F.H. Saat of Dhr. J. v.d. Sande Ma- nimersweg 9, 3011 NB Rotter dam, 0104046597, Gezocht: Full-time of Part-time verkoopsters voor diverse filia len in de regio Rotterdam. Schnjf naar. KENNEDY Mode P.B. 186,3190 AD Hoogvliet 2,50 SHOP vraagt voor nieuw fil R'dam fuH-time/ part time verkoopsters medew en medew. voor koopavond en zat Tel. inl. 036-5350530 Horeca personeel gevraagd IMACH Uitzendburo zoekt voor div. relaties uitsluitend en/aren kelners en serveersters, zowel ambulant als ook voor langere perioden. We hebben regelma tig werk voor (henrttredende) koks, koffiedames, kelners en serveersters. Bel voor info Proveraersplein 5. R'dam, tel. 010-4869206. Gevr. MEDEWERKSTER voor bediening en kok voor eetcafe Appie Happte a/d Waalhaven, 0104290465 TASTOE zoekt een kok of een parttime medewerkster ter beredng van de kleine kaart 0104423410 Croissantene De Snor R'dam vraagt per direct gemotiveerde fulltimer Tel 010-4612223. Per direkt 2effst Brabantse bardame gevr, voor Club A16 in Moerdijk. Ervanng en IftcJ. niet beiangnjk. Lb.v, soc hygi ene en goede referentie. Bel ons filiaal 0104859165 Of kantoor 0104850343. Barpersoneef gevr, m/v 1B-25j. COFFEESHOP Oslo, Jasmijn- str. 62a, R'dam 0104844683 Schoonmaak personeel gevraagd Lunchroom ARTY Winkelc. Zuidplem vraagt medewerker voor 4-5 dagen p*w. 20-23 jr. opleiding tot Ass. Bednjfslei- der. Gewone winkeltijden. 010- 4815850. Rogier Bourgonje De Roodt Glazenwassen] zkt allround of halfwas GLAZEN WASSERS Tel0180432829/ 06-53699917, BC-Snackcomer R'dam-Z vrat z.s.m. erv. part-time MEDE WERKER m/v. 010-5060160. Vragen naar dhr F W Nieuw- veld. Logistiek transport personeel gevraagd TIPS, dagelijks in deze krant. Parttime chauffeur, groot njbe- wijs chauffeursdiploma op trekker. 010-4952581R'dam Divers personeel gevraagd Uitzendbureau MCS ts op zoek naar BIJRIJDERS M/V Woonachtig in Rotterdam. LEUK WERK, GOEDE VERDIENSTEN, Heb je interesse? Bel dan SNEL voor een afspraak. Tel.: 010-2819954 Hartman uzb zkt orderptckers. I Hartman uzb zkt laders/lossers Omg. Spijkenisse. Vast dienst- tot 25 jr. Omg R'dam Info 010- verb. Info 010-2909950. I 2909950 Wegens enorme groei in ons bedrijf zijn wij op zoek naar: DISTRIBUTiECHAUFFEURS M/v met enige ervaring, en direct beschikbaar, werkdagen van ma, t/m vrij. 45 uur per week salaris volgens CAO. Voor de gebieden; route botlek route spijkenisse route zeeuws-viaanderen en woonachtend in de betreffende gebieden. NACHTCHAUFFEURS i.b.v groot rijbewijs ADR certificaat en met ervaring, 1 week dag 1 week nacht, woonachtend in Dordrecht. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u sturen naar: KUITERS TRANSPORT KOERIERSDIENSTEN Debeijestraat4 3316 GE Dordrecht UZB INTERCEDENT zoekt voor haar opdrachtgevers in de Rotterdamse haven: Sjorders, Aan- en afhoekers, of mensen (Se hiervoor willen leren. Te vens zijn wij op zoek naar Ex peditiemedewerkers en Op klaarde rs voor in de bouw. Genoemde vacatures zijn be doeld voor lange termijn. Goed salaris geboden. Interesse? Kom even fangs op ons kan toor Vestaplein 14b, Heyplaat (eindpunt bus 68 v.a. Zuid plein). Of bel voor meer infor matie 010495.16.86. Vragen r Danny of Joop Sinus Data Center (administra tiekantoor), Kon. Emmaplein 10 (!.o. Kunsthal) te 3016 AB Rotterdam vraagt voor spoedi ge indiensttreding handige jongeman voor assistentie op de postkamerarchief en an dere vooikomende werkzaam heden Schriftelijke sollic"! te richten aan ons L adres. Voor telefonisch tmgen is de heer W_ vaart bereikbaar tijder tooruren (08.30 -17.00 uur) op 0104364767. zoeken nog 2 mek ons PROMOTIETEAN particulieren fulltime actief zijn. Hoog inkomen, perfecte werk sfeer en doorgroeimoge'"-u" den. Tel. 06-24267919 geschiktheid e 0180-641730. een contract. TeJ. Gevr. f WERKER leeft 10/19 jr. Heken dorpstr. 4, R'dam-Z. Tel. Business Talen info: 010456 15 50- een bednjf in Tel, 0180-641730. Sinus Data Center (administra tiekantoor), Kon. Emmaplein 10 (to Kunsthal) te 3016 AB Rotterdam vraagt voor spoedi ge im* ttreding handige jonge mar, /jor assistentie op de postkamer archief en an dere voorkomende werkzaam heden Schnfteiijke sollicitaties te nchten aan ons kantoor adres Voor telefonische inlich tingen is de heer WJ. Bree- vaart bereikbaar tijdens kan tooruren (08 30 - 17.00 uur) op 0104364767. WERKEN - leven - studeren in een ander land? Bel UF. Infor meer/ ontvang hèt magazine unieke CD-rom en up-lo-date info. Jcbbijlage; ingenieurs, booreilanden, industrie, horeca, cruiseschepen, ioensme, au- pains en ml. ever formaliteiten- UF: 0165-322404 GEVRAAGD' nette bijnjder hu lp monteur voor het bezorgen en monteren van meubelen. Leeftijd tot 21 jaar. liefst in bezit van njbewtjs Sollicitaties na telefonische afspraak. Tel. 0181-690250 of na 19 00 uur 0181-399679 Wij kunnen geen enkele AAN SPRAKELIJKHEID aanvaar den, voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door het met tijdig of onjuist plaatsen van advertenties. Grondwerkers, hoveniers en tel. 0180-641732. krijgen. Bram Ladag MEDEWERKSTERS 17-23 jr. 010-4146519. leidingen 0104653551 Wij zoeken magazijn kers voor bedrijven Rotterdam Ridde- tudtot 30 ir. Tel. 0180-6 Hartman uzb zkt heftruck chauffeurs. Vast dn Wie wil WERKEN kan t Bel nu 071-5618344 USA CRUISESHIPS en bui ten!. Inlo-Crutse: 0204275146. Kamers aangeboden SCHIEDAM 200m va station. Gestoft kamers va 450 incl. 030-6661586. www meijeard nl krvdche. KI. kamer voor adres ƒ300 p/m. 0104626352 Woningen te huur aangeboden te huur div. 1-kamerwoningen Huur 595 inct serv.kst Wij vragen 2 mnd. borg Metterwoon Vastgoed B.V. Voor info tijdens kantooruren: Tel 070-3544300 W.H. Vliegenstraat 9 en 27, 4-karnerwoning. Huur 950 inclusief stocwservicekosten. Wij vragen 2 maanden borg. Voor info tijdens kantooruren: Metterwoon Vastgoed B.V. Tel. 0703544300 of via de huismeester de heer P. Ebbers, Tel. 078-6124159 ROTS-VAST GROEP b.a. 2 k. gem. Roo-Valkstr. 800. 3 k. zwaluwstr. 825. 3 k. gest. Taborstr. 1200. 3 k. gest Nolenstr. 1500. 4 k. gem. Diergaardesingel 2000. Mari niersweg 72a, 010-4762323 www.rotsvast.nl No. 1 in Regio Rotterdam op gebied van gestoff/gemeub. app. woningen DOP DOP CONSULTANCY b.v. Tel. 010- 4738888. VBO lid. http//:www.dopen dop.nl. DIREKT WONENI bedt aan: 2k.app. Dordrecht 550. 3k.app. R'dam-Z 498.5k.app. R'dam-Z 825. 0900-0666 Manmersweg 24. R'dam ma-vr. 10.30-18.30. H B. F. RENTAL SERVICES for the best selection in furnis hed apartments and houses. Various locations. 010- 4568959, www.hbf-rerrtal.nl Winkelcentr. PLEINW. mooi centr. gel. 1e eL mime 3 kmr- fiat, kkn, douche, gasvw., bale., berg. 765 borg 1600. GWM 070-3273953. RiTterdamsedyk, Schiedam centrum. Studio 900 all in. Gemeub, 2 kmr.-woning ƒ1750 all-in. WMH VASTGOED 010- 2132488. R'dam CHARLOIS. Tapuit straat 15C. Vnje 2 kmr portiek- bovènwoning met CV. 525, p.m. 010-4678833. R'dam-W direct te aanv. gsr. app. CV rrw. sanitair v.a. 619 p.m. netto ink. 1950 p.m. JSM H'berq BV, 010-2133803. T.h. 3 kmr.won. Korhaanstr., Camisse. Netto mk. ƒ2300 p.m. Huur. ƒ575 p.m. 06-53334094. TIPS zijn altijd overzichtelijk gerubriceerd. R'dam ZUIDPLEIN. Madelief ste 26C. Vnje 2 kmr portiekbov. won. ƒ450 p.m. 010-4678833. Bedrijfsruimte te huur aangeboden Rotterdam, luxe (gemeubileer de) kantoorumts. Tel.- fax- kopieer- en secr. facil. Huurpr. v.a. 475,- p/mnd. incl. giw. Tel. beantw., receptieserv., vergaderfacil. Huurper. v.a. 3 mnd. flexibele betalingsmog. Ook zakenadres en/of tel.- e- maiF faxservice. Ocean Busi ness Centre Tel. 010-4252524. Te koop in Rotterdam-Noord. Ca. 510 m2 nieuwbouw be drijfsruimte en ca. 110 m2 kel der. De unit is eventueel te splitsen, verhuur is bespreek baar. Voor info: BBW Make laars. Tel. 010-43695577. Ud NVM. Te Huur in Rotterdam-Centrum area 160 m2 KANTOOR RUIMTE gelegen aan de Mau- ntsweg 47 te Rotterdam- Centrum. Aantrekkelijke huur prijs en direct beschikbaar. Inlichtingen: De Mik Bedrijfs huisvesting 010-4530303. Functionele bednjfe/ opslaghal ca. 735m2 met eenvoudig m- bouwkantoor. Vnje hoogte ca. 4,50m. Huur ƒ4.000 p.m. excl. BTW. Rexibel contract is mo gelijk. Noorman Mak. O.G., 010-2023230. Te Huur 2 nieuwbouw KAN- TOORUNITS te Spijkenisse. elk bestaande uit circa 125 m2 representatieve kantoorruimte. Direct beschikbaar. Inlichtin- qen: De Mik Bedrijfshuisvesting 010-4530303. WINKELPAND B0 m2 's- Gravenweg Nieuwerkerk a/d Ussel; 0 a. kkn, toil, verw., open haard, alarm. Zeer gesch. als kantoor, praktijk/studio 2400 p.m. Br. 0. nr. 021 aan GHR, Pb 3502,3003AM Rotterdam. SJiedrecht. Nieuwbouw unit: Kantoor 63 m2, hal 125 m2 ƒ2710 p.m. Locatie: parabool 112 aan de sportlaan op Noord-Oost Kwadrant WMH VASTGOED 010-2132488. Tijdens verbouwing bjdelijke OPSLAGRUIMTE v.a. 650 m2 te huur in de Van Neüe Ont- werpfabnek, R'dam-Spaanse Polder. Info: 0104464303. T,k t.h. a/d Hoogstraat te V)aardmgen-C. ca. 80 m2 WINKEL ca. 65 m2 woning op 1e verdieping. Inl. Blok Ma kelaardij. Tel.: 010-2410444. Papendrecht Nieuwbouw unit: kantoor 150 m2, hal 225 m2 5340 p.m. Locatie: Burg. Keijzerweg naast Total. WMH VASTGOED 010-2132488. Tijdens verbouwing reeds te huur KANTOOR BEDRIJFS RUIMTE in de Van Nelle Ont- werpfabriek, R'dam-Spaanse Polder. Info 010-4464303. 600 vtë SHOWR.-BEDR. ruimte in een gevestigd bedrijf omg. Rotterdam, ml. tei. 06- 53402235. T. h. gestoffeerde kantoorunits voor korte of langere periode in R'dam Centrum/H'berg. v.a. f525,- all-m.Tel.:010-4223804. T.h. a.d. nwe Binnenweg ca 260m2 winkel evt. v.a. 13Qm2 opl.direct Inl Blok Makelaardij Tel: 010-2410444 HOEKSCHE WAARD. Diverse kantoorruimtes th. Mak. Veld hoen Romeijn 0186-619300. üd NVM. T.H.R'dam C ca 71 m2 begane grondruimte opl. per direct inl. Blok makelaardij 010-2410444 Bedrijfsruimte te huur gevraagd Voor onze relaties w.o. een groot aantal winkelketens zoe ken wij met spoed WINKELS in Rotterdam en regio. Maltha Bedrijfshuisvesting010- 4257755. Voor div. relaties zoeken wij winkels, kantoren en bedrijfs ruimten t.k/th. tn Rotterdam e.o. DE VROEDT Bedrijfshuis vesting 010-4331160. Utrecht SCHALKWIJK, Neer eind 25: vr^st. huis met grote schuur (ca 500 m2) op ca 4.100 m2. Vr.pr. 1.260.000,- kk. Inl De Koning Witzier NVM mak. Tel 0348-502224. "Tips worden gezien door ruim 1,5 miljoen mensen, dus ver koopt u met een Tip snel uw woning. Wilt u een Tip adver teren? Bel 010-406.6066. Zuid-Holland Roiieraam e.o. West Spangensekade 94C. nant gelegen met uitzicht over water, verzorgd 2 kmr. app. 2e verd m keurig portiek, ray. woonkmr. slp.kmr, keuken, douchertalet, balkon en kelder. Vr.pr. 83.000 kJt ZUIDSTAD VASTGOED ADVISEURS. 010-2404142'. Ud VBO. Zuid, Goereesestraat 130C. Op gewilde lokatie, bij Zuidplein, leuk 3 kmr app m gesloten portiek, wor. ~r, 2 slpkmrs, douchatori, uenv. keuken, balkon en berging. Vraagprijs 95.000 kjr. ZUIDSTAD VASTGOED ADVISEURS, 010-2404142*.üd VBO Rijsdijk 50 RHOON vrijstaande 4 kamer bungalow, boom gaard, op het zuiden gelegen siertum. Grote landbouwscbuur (390m2). Op 5 mm. van dorps centrum grondoppervlak 3210m2. Oplevering in overleg. Hogere prijsklasse. Inl www.hoffman.nl (Lid VWO) Tel.010-4355533/010-5012884 Zuid, Tapuitstraat 73B (met zich op de Dorpsweg). Geheel inwendig opgeknapt 3 kmr. hoekapp. op de 1e verd. in gestoten portiek, woonkmr, 2 slp.kmrs, douche apart toilet, keiAen, balkon en berging. Vr.pr. 79.500 k.k. ZUIDSTAD VASTGOED ADVISEURS, 010-2404142'. Lid VBO. T.o. Wink.cenfr. ZuidpL mag- nefiek klassiek DUBBELTOr- APPARTEMENT (3e44e et) 5 krurs, douche, bale. berg. (in tern eenv) 129.500, 100% hyp. mog., net mndl. 430. Per 1/10 bankverk. parterre 2 3 kmrs, tuin 97.000 net mndl. i.GWMC ƒ250.{ A 070-3273953. Puck van Heelstraat 142: Schitterend 4 kmr. penthouse met 2 parkeerpl,, geb. in 1998. Panoramisch uitzicht twee dakterrassen, dakstudio, actie ve WE, opi. in overleg. Vraag- pr. 795.000 k.k. HOGEMA O.G., 0104665555. Lid VBO (www.hogema.nl) Zuid, Mijnsberenlaan 70D. Zeer groot 4/5 kmr. a pp. op de 2e en achterzijde 4e verd. met balkon en dakterras op zonzijde. Woonkmr. 3 slp.kmrs, keuken etc. Vr.pr. 97.500 k.k. ZUID- STAD VASTGOED ADVl- SEURS, 010-2404142*. VBO. Liskwartier: Bergselaan 194c, 2 kmr. app. b.g. met tuin op zuid. Hardh. kozijn, met dubb. begla zing, ideaal voor starter of stu dent. Opl. per direkt. Vraagprijs 169,000 k.k. HOGEMA O.G. 0104665555. Lid VBO (www.h09ema.nl) Regenboogkd (Usselm) mo dem TOPAPPARTEMENT (14e), uniek uitzicht over de Maas, ruime woonk., serre, luxe keuken/badk., 2 slpkmr, berging, Vrgpr, 349.000 k.k, Korver Vastgoed 0104654835, BLIJDORP v.d. Meydestr. 34b bij Vroesenpark hoekapp. met gr, woonk. nwe. keuken incl inbouwapp. en nwo. badk. 2e et: 2 slaapk. en balkon nw CV /combi. Vr. pr, ƒ285.000,- k.k. JSM H'berg BV 010-2133803. BUJDTBENTINCKLN- Schitt centr. vnj gel. 1e et. nant 4 kmr hoekappartem., kkn, badkmr, cv, grote hal/lobby, bale. (Z), kmr soust- 350.000. 100% hyp. mog,, net. mndl. 900. GWM 070-3273953- Dorpsweg. Modem en luxe verbouwde 4 kmr. fiat 1e etage. Geheel c'jbbel glas kunstst. kozijnen, berging. Vraagprijs 149.500 k.k. ADWIL O.G. 010-4818187. UdVBO- Mijnsherenlaan, aan brede gezellige laan ruime 4 kmr, bovenwon, 2 tjalkons, nabij Zuidplem, Vr.pr., 117.500 k.k, ADWIL VASTGOED BV, 010- 4818187. Lid VBO. Hogema verkoopt ook uw wo ning, geen resultaat geen kosten. Bel voor een vrijblijven de taxatie: HOGEMA O.G. (010)4665555, lid VBO. Hillegeisberg, Azaleastr, 1-C, Nette 5 kamerwoning met cv. op de 1e en 2e et. met zolder en balkons, 249.000 k.k. Sander Pietere 0104666533. Oud-Mathenesse, Prof. Poel- sin. 66-C. Nette 4 kmr. boven won m. nette keuken, douche, balk. berg. f 125.000 k.k. Sander Pietere 010-4666533. Struitenweg. Leuke 2 kamer beneden woning met tuin. Rus tig gelegen. Vr.pr. 79.500 k.k. ADWIL O.G. 0104818187, www.adwil.nl. Schiedam, Von Leibnizstr. 3c. 4 kamerwoning op 1e en 2© et, c.v., deels kunstst koz., nette kkn. en bade 159,000 k.k. Sander Pietera 0104666533. Wij sturen u GRATIS onze wonmginfo. Be! 078-6840292, fax 078-6840177. Wisse ma kelaardij b.v., H.l-Ambacht BARENDRECHT e.o. Gratis womnglijst Markus Mak, b.v. Barendrocht 0180 - 615233. Woninggids Rotterdam t len even bellen. HOGEMA O.G. (010)4665555, lid VBO, Gratis woongids Rotterd. Bel ADWIL O.G. 0104818187, www.adwil.nl. Lid VBO. De gratis WONINGGIDS van Rotterdam omstreken. Bel VCR 010-4675500 lid VBO. Schiedam Gratis WONINGGIDS, taxa ties, hypotheekbemiddeling, aan- en veikoopbegeleiding Anke Bodewes Makelaardij O.G. lid NVM 010-2464444. Voorne Puften HELLEVOETSLUIS en omstr. gratis fotowoning krant Fonk Makelaardij 0181-316666 Hoekse Waard Wonmginfo Hoeksche Waard Mak. VELDHOEN ROMEUN Tel. 0186-619300. Lid NVM, Westland HOEK VAN HOLLAND, Mar- jorystraat 36. Haffvnjstaand woonhuis met inpandige gara ge, voor-, zij- en achtertuin (zuiden): woonkamer ca. 42 m2, serre ca. 15 m2, Pogen- puhl keuken met app., slaap kamer en complete badkamer op b.g., 2 (vh. 3) slnapkamera en badkamer op erd; inh. 465 m3. Grondcp, 00 m2, parkeren op eigen tui rem, goed onderhouden. Vrpr. 649.000 k.k. Info Overvoorde Struijk Mak. 0174-415445. Gouda e.o. REEUWUK, Randenburgse- weg 19. Boerderij met enkele praktische ruime schuren (ca 900 m2) op ca. 6.700 m2. Vr.pr. 1.550.000,- k.k. Int De Komng Witzier NVM mak. Tel. 0348-502224. Alphen ad Rijn e.o. BODEGRAVEN, Meije 101 Vnjst woning, bj. 1984, met ca. 1.345 m2 bednjfshal op ca. 10.000 m2 eigen grond, Vr.pr 1.340.000,- k.k. Inl. De Ko ning Witzier NVM makelaars. Tel. 0348-502224. Diversen TE HUUR buitenterreirt in Goes, v.a. ƒ5,- per m2 per jaar, verhard en onveihard. Inl. DTZ Zadelhoff v.o.f. 010-4333555 Bedrijfsruimten te koop U wilt zich vestigen in Barendrecht? Op het bedrijventerrein Bijdoro wordt een zeer fraai prqjekt gerealiseerd bestaande urt 2 gelijke kantoor- sbowroomgebouwen elk ca 765 m2 met bedrijfsruimte eik ca 1018 m2 en 2x20 Ppl. oplevering ca mei 2000 cfus uw wensen nog inpasbaar. Ook huur is mogeipc. bednjfshuisveuing projektmanagement b.v. tel 0181-318160 website: VAVw.gerntzaibv.nl Te koop; multifunctioneel be drijfspand te Maassluis, be staande ut 220m2 kantoor, 360m2 bednjf en 130m2 tech nische ruimte. Inf.: Roest Staal duinen, tel. 010-5911011. TIPS 3x plaatsen, 2x betalen, Wanneer u binnen 7 dagen dnemaal dezelfde tip plaatst, u slechts tweemaal. Vervolg zie pagina 16

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 6