13,. Meerderheid voor parkeerplan ziekenhuis PvdA: 'Burgemeester is arrogant en belerend' Rotterdams Dagblad Waterweg Wonen verkoopt 56 eengezinshuizen in Holy Raadsleden in paniek door reclameposter PvdA: 'Garage op korfbalveld is een historische fout' Wethouder al direct in verdediging over lening Theater op het schoolplein De mooiste trouwringenstudio van Nederland SATIVAR JUWELIERS Man bedreigt buur met mes Politie blust kleine brand Lichtgewond bij botsing Blikschade bij aanrijding Dronkaard is rijbewijs kwijt <3 w -"-. -v Waterweg Woensdag 15 september 1999 Vlaardingen De felgele reclame posters voor een 'entertainment- winkel' hebben nogal wat losge maakt onder de Vlaardingse raadsleden. CDA-fraetievoorzitter Cees Oosterom schrok vooral van het opschrift 'zeven dagen per week, 24 uur per dag'. Zeker om dat daar ook nog aan toegevoegd was: 'binnenkort bij u in de buurt1. Waar dan, wilde Oosterom van het college van burgemeester en wethouders weten, In het cen trum, de Loper of op de Van Ho- gendorplaan? En, kon dat.zo maar? Zo'n ondernemer druist dan toch lijnrecht tegen de win- kelsluitingstijdenwet in? Dit keer was wethouder Henk Ro- ijers de raadsleden net een stapje voor. Zijn ambtenaren waren al op de hoogte en hadden zo links en rechts geïnformeerd. Dit ook omdat sommige posters illegaal op palen en muren waren gelijmd. De zoektocht naar de afzender van de posters was echter ge strand, moest de wethouder ver volgens ook toegeven. Nergens stond een adres en een telefoon nummer viel ook niet op te vra gen. Wel hadden de ambtenaren inmiddels het vermoeden dat het niet zozeer om een echte winkel ging, maar om een winkel op In- temet. Vandaar dus ook de onbe perkte openingstijden. Nadere bestudering van de pos ters had de gemeente waarschijn lijk sneller naar de aftender toe- geleid. Straatnaam en huisnum mer staan er niet op, maar wel een virtueel adres op het wereldwijde web. Dat vervolgens weer naar een Internetwinkel leidt. Daar kunnen met een fictief mandje cd's, computerspelletjes en vi deo's worden geshopt Daarnaast -ook heel handig- heeft de oorspronkelijk uit Zwe den stammende firma Boxman op dezelfde site een uitgebreid pers bericht gezet. Inclusief alle de tails over het bedrijf. Moeilijk tra ceerbaar? Nou nee. Qm paniek voortaan te voorkomen, is het misschien een idee om de volks- vertegenwoordigèrs een cursus Internet te laten volgen. Liefst »'óór ze allen met gemeentegeld worden uitgerust met een peper dure computer en dito program ma. Schiedam Een 19-jarige Schie dammer heeft gisterochtend vlak t'j zijn woning op het Dr, Wibaut- plein een 33-jarige buurman met een mes bedreigd. Toen dat ge beurde, was de politie al ter plek ke. Die was naar de woning van de jongeman gesneld nadat er een melding van geluidsoverlast was binnengekomen. Op herhaalde lijk aanbellen reageerde de 19-ja- rige eerst niet. Toen die de deur toch opendeed voor de agenten, stormde hij met een mes naar bui ten om zijn buur te bedreigen. Hij werd daarop direct gearresteerd. Op het politiebureau bleek dat de man eerder al de bestelbus van dezelfde buur beschadigd had. VlaardingenDe politie heeft gis teren een kleine brand geblust bij het fietspad langs de Nievwe Maas in de buurt van de wat. veringsinstallatie. De poiitie kwam het vuur op het spoor na een melding van de rivierpolitie. De brandweer hoefde er niet aan te pas te komen omdat het maar om een geringe brand ging. On duidelijk is wie het vuur heeft aangestoken. Schiedam Bij een aanrijding gistermiddag op de kruising van de Matlingeweg en de Hongkong- straat zijn een 41-jarige Schie- damse en een 41-jarige "Vlaarding se lichtgewond geraakt. De bot sing ontstond toen een 48-jarige Schiedammer die over de Matlin geweg reed, geen voorrang gaf aan een 28-jarige Rotterdamse be stuurder die de Hongkongstraat uitkwam. De twee vrouwen die lichtgewond raakten, zaten in de auto van de Schiedammer, Door Sander Sonnemans Schiedam „Een historische fout! Met deze beslissing zijn de discussies niet ten einde. We beginnen net. Dit is nog maar de eerste etappe." PvdA-fractievoorzitter Mermo Siljée wond er geen doekjes om. Dat het streekziekenhuis er in Bijdorp moet komen, is tot daar aan toe, maar hét parkeren in een garage waar een korfbalveld voor opgeofferd moet worden? Nee dat gaat er niet in bij de PvdA De fractie sprak zich, evenals het AOV en Gemeentebelangen, dan ook uit tegen het voorgestel de voorontwerp-bestemmingsplan. Dat was gisteravond bij lange na niet genoeg. De flesjes fris in de hal bleven na de ruim drie uur durende raads vergadering onaangeroerd. Geen ontstemde omwonenden van de plek waar in 2003 het nieuwe zie kenhuis haar deuren moet ope nen, die nog even hun gal wilden spuwen, met elkaar in conclaaf traden of met politici van gedach ten wisselden. Waarschijnlijk vanwege het late tijdstip spoed den ze zich huiswaarts. „Jam mer," liet één van hen zich nog wel ontvallen, „het vuurwerk is uitgebleven. Ze hebben op pun ten gewonnen." Maar Menno Siljée en Hennie Ha gen van Groenlinks waren nog niet klaar met elkaar. Was het tij dens de vergadering al enkele malen tot kleine botsingen geko men voor wat betreft de parkeer- oplossing, na de zitting gingen ze nog even verder. Hagen had im mers betoogd dat bij parkeren op het maaiveld de ecologische zone rondom de Poldervaart 'geheel verdwijnt'. „En parkeren onder het ziekenhuis zou een pracht van een oplossing zijn, als je niet door de ecozone hoeft. Onder de Pol- dervaarf kan ook niet dus bij par keren op het korfbalveld wordt voor de minst slechte oplossing gekozen," aldus Hagen. Siljée schermde met de variant waarmee de PvdA al eerder eens op de proppen was gekomen: par keren op het terrein van het zie kenhuis. „We zijn er van over tuigd dat met veel passen en me ten het parkeren op eigen terrein de beste mogelijkheid is," klonk het fel. „De locatie is voor elkaar, maar wat offer je er voor op? Een deel van de ecologische zone of een deel van de ecologische zone plus nog eens een korfbalveld? Korfballers zijn minder schade lijk voor de ecologische zone, dan auto's. Zweet is minder schadelijk dan olie." Hagen tegensputte rend: „Maar sportvelden behoren niet tot de ecologische zone." „Groen is groen," reageerde Sil jée. Met de garage ontneem je groen uit de ecologische zone. Dat kan je later niet meer terugdraai en. Dat ic de historische fout!" Dat parkeren volgens de korfbal- variant, waarbij de thans op het terrein huizende korfbalvereni ging Harga elders onderdak moet zien te vinden, de beste oplossing is, daar zijn WD, CDA D66 en GroenLinks onderhand wel van overtuigd. Maar aan hun instem ming verbonden ze wel enkele condities: het realiseren van een parkeergarage en de daarbij noodzakelijke wijzigingen van de infrastructuur mogen de gemeen te geen geld kosten, de groenzone moet zoveel mogelijk worden ont zien eh de dam van de Polder vaart mag slechts worden ge bruikt voor ambulanceverkeer en spoedeisende medische hulp. Ondanks de goedkeuring werden door verschillende fracties de no dige kanttekeningen geplaatst bij de tot nu toe gevolgde procedure. Vooral de slechte communicatie met de omwonenden lag de frac ties zwaar op de maag. „De hele procedure verdient geen schoon heidsprijs," oordeelde Trudy van de Akker (D66). „Overleg vooraf met de omwonenden door zowel ziekenhuisdirectie als de gemeen te, zou waarschijnlijk minder be zwaarschriften opgeleverd heb ben" Het CDA deed bij monde van woordvoerster Ruseier ook een duit in het zakje. „De houding van het ziekenhuisbestuur is voor ons geen voorbeeld van samenwer king en meedenken geweest. Alle varianten werden al snel afge daan als 'kan niet' en 'te duur'. Deze houding heeft op reacties van de naaste bewoners van de lo catie zeker geen positieve invloed gehad." Gemeentebelangen, falikant te gen het ziekenhuis, haalde uit naar de SP, het CDA en Groen Links. „De SP is landelijk overal op tegen, maar nu lokaal voor," sprak Henk Metaal. „En het CDA? Ze zijn geen actiepartij, maar dat wil niet zeggen dat ze zich nu als coalitiepartij moeten opstellen! En wat betekent het groen van GroenLinks? Hoe groen is Groen eigenlijk?" Metaal voegde er nog even fijntjes aan toe niet te geloven dat de bouw van de garage en de aanpassing van de infrastructuur budgettair neutraal voor de gemeente zal zijn. Overigens onthield de SP zich uiteindelijk van stemming. Wethouder Hafkamp was alle twijfels rondom de financiering van de korfbalvariant overduide lijk zat „Hoe vaak moet ik het nu nog herhalen? Deskundigen zijn er mee aan de slag geweest en vol gens de uitkomsten brengen de voor de gemeente met zich mee. Het wordt budgettair neutraal op gelost. Zo is het, niet anders." MaassluisOp de Maassluise Ha ven heeft gistermiddag een aan rijding tussen twee auto's plaats gehad. De twee betrokken be stuurders kwamen er ongedeerd vanaf; de wagens liepen wel fikse blikschade op. De veroorzaker van de aanrijding, een 22-jarige Maassluizer, reed op de verkeerde weghelft De 32-jarige Maassluise vrouw die in de andere auto zat, kon niet meer op tijd uitwijken. Schiedam Van een 37-jarige Schiedammer, die gisternacht rond twee uur dronken over de Burgemeester pan Haarenlaan reed, is het rijbewijs ingetrok ken. Dat gebeurde toen bij dë blaastest bleek dat de man éen promillage van maar liefst 1,35 in zijn bloed had. Ook de auto van de man is voorlopig inge nomen. Hij moet voor de rech ter verschijnen. Een extra pauze gistermiddag voor de leerlingen van de Vlaar dingse Ericaschoo!. Tussen de lessen door mochten ze even het schoolplein op voor een stukje openluchttheater. Verschil lende acteurs gaven daar een korte indruk van het educatieve 'Kunstmenu' dat de gemeente groepen 1 tot en met 8 van het basisonderwijs voorschotelt. Via dat programma komen de Vlaardingse kinderen in aanraking met de professionele kun sten: concerten, films en exposities. Voor komend jaar is er voor groep 1 en 2 bijvoorbeeld weer een toneelstuk van juf frouw Dotje en Lotje. Voor groep 4 is er het circusproject 'Hooggeëerd Publiek' en groep 5 stort zich op het literaire oeu vre van Neerlands beroemdste jeugdboekenschrijfster Annie M, G. Schmidt. Gisteren bleef het nog even bij een kort voor proefje van een kwartier. De acteurs reisden 's ochtends en 's middags met de min ivoorstelling negen schoolpleinen af. Ge lukkig bleef het, ondanks de dreigend donkere lucht, nog net droog. Anders hadden de toneelspelers, de scholieren en de docenten van de Ericaschool de opvoering nog bliksemsnel naar één van de leslokalen moeten verhuizen. Foto Roei DijNva DoorEefjeOomen Vlaardingen Geld lenen, geld uitlenen: explosieve woorden combinaties sinds het bankier schandaal bij de provincie Zuid- Holland. De gemeente Vlaardin gen springt er dan ook wel opmer kelijk omzichtig mee om. In een persbericht over de leenconstruc- tie met de naam Wijchen wapent wethouder van financiën Henk Roijers zich al bij voorbaat tegen mogelijke kritiek in de gemeente raad van vanavond. Verdedigend legt hij uit dat lenen en uitlenen 'zeer gebruikelijk' is voor locale overheden. En dat maar liefst 'de minister van Bin nenlandse Zaken' de constructie goedkeurt. En dat er"~geleend wordt aan instellingen met 'de hoogste kredietwaardigheid'. In stellingen uit de categorie 'triple aaa', ook pas een begrip sinds het provinciale debacle. De gekozen formuleringen zijn opvallend, omdat de gemeente vo rig jaar ook al gebruik maakte van de Wijchen-constmctie. Omdat er toen nog niets bekend was over de uit de hand gelopen financiële avonturen van de provincie, wer den er toen echter veel minder woorden aan vuil gemaakt. Nu zou er wel eens wat meer commo tie kunnen ontstaan. Daarom is WD-wethouder Roijers potentië le criticasters alvast voor. De Wijchen-constructie is ver noemd naar de gemeente die 't het eerste toepaste. In dit geval betekent het dat Vlaardingen nu al geld leent, dat pas aan het begin van het jaar 2001 nodig is. Gun stig, legt de wethouder uit, omdat de rentestand historisch gezien heel laag is. Nu is geld zogezegd goedkoper dan over twee jaar. Het geld moet er in 2001 zijn, omdat dan een aantal langlopende lenin gen afloopt. 'Wijchen' is echter niet alleen le nen, maar ook uitlenen."Wordt er nu meer geld binnengehaald, dan zit de gemeente met'een over schot. Beleggen levert dan het meeste geld op. Vandaar dus dat de geleend som wederom wordt uitgeleend aan de Bank Neder landse Gemeenten. De gemeente leent een bedrag van maar liefst 33 miljoen gulden, in beleidsstukken overigens al omgerekend naar 15 miljoen eu ro's. Dat bedrag wordt uitge smeerd over drie leningen met verschillende looptijden. Dit om dat niet al het geld tegelijkertijd nodig zal zyn. In de tussentijd, vóór 2001, leent de gemeente precies dezelfde 33 miljoen weer uit. Die papieren U- bochtconstructie zou Vlaardingen volgens de wethouder een rente kostenbesparing opleveren van bijna 5 miljoen gulden. Een adder onder het gras: het zou ook best kunnen dat de rente toch nog la ger duikt dan op dit moment. Daar kan dan niet meer van ge profiteerd worden. De gemeente benadrukt dat geld uitlenen niets nieuws is. Zo is er in de jaren tach tig, begin jaren negentig al geld verstrekt aan de Vlaardingse wo ningbouwcorporaties Waterweg Wonen (vroeger Patrimoniums Woningstichting en Stichting Wo ningbedrijf Vlaardingen) en Sa menwerking. Ook de regionale energieleverancier ENECO kon bti de gemeente terecht voor een lening, „Geen probleem," volgens Je wethouder, „de rente wordt al tijd keurig betaald." Vanavond wordt in de'gemeente- raad over 'Wijchen' gestemd. Le den van de raadscommissie finan ciën en grondzaken hebben er voorde zomer al hun goedkeuring aan gegeven.- Maar dat was nog ruim vóór de periode dat commis saris van de koningin Leemhuis alle voorpagina's haalde. Door Ben"an Haren Vlaardir _- r—De woningstichting Waterweg Wonen krijgt groen licht van het gemeentebestuur en het ministerie van Volkshuisves ting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM.) om 56 dure huurwoningen in Holy-Noord te verkopen. Het gaat om eengezins woningen aan de Castricumhoeve en Utrechtlaan met een huurprijs van meer dan 1200 gulden per maand. Het gemeentebestuur gaat ak koord omdat zittende bewoners hiermee de kans krijgen hun huis in eigendom te krijgen en de Hoe- venbuurt daardoor naast huur ders ook woningeigenaren gaat tellen. Die variatie komt volgens de gemeente wijken en buurten ten goede. De verkoop komt bovendien tege moet aan de grote vraag naar mid- deldure koopwoningen in deze re gio. Het voorkomt dat huurders zich gedwongen voelen uit hun vertrouwde omgeving te verhui zen omdat dit goedkoper is Daar mee neemt tegelijk het risico van leegstand van de dure huurwo ningen af. Door belastingaftrek, vermogensopbouw en lage rente stand is het kopen van dergelijke woningen nu gunstiger dan hu ren. Tegelijkertijd, redeneert het ge meentebestuur, krijgt Waterweg Wonen zo geld beschikbaar om te besteden aan woonruimte voor mensen, die op een huurhuis zijn aangewezen. Met de huurders heeft de uit een fusie van Patri moniums Woningstichting en het vroegere gemeentelijk woningbe drijf voortgekomen corporatie al eerder overleg gevoerd. Een meerderheid van de huurders heeft laten blijken veel te voelen voor overname van de woning. Overigens ziji1 ze daartoe niet ver plicht. Wie nie. wil kopen blijft ge woon huurder bij Waterweg Wo nen, dat van het ministerie een jaar de tijd krijgt om de complete overdracht te regelen. De stich ting mag de huizen uitsluitend aan natuurlijke personen en dus niet aan beleggers verkopen. De verkoop past binr.en het volks huisvestingsbeleid van het rijk gericht op de bevordering van het eige;: ^oningbeziti De woningen zullen mogelijk wor den verkocht inclusief de grond waarop ze staan. Wethouder Henk Roijers (financiën en grondzaken) probeert de Vlaardingse woning stichtingen te bewegen hun tradi tionele erfpachtsrechten in te rui len voor grondaankoopcontrac ten. Zowel Waterweg Wonen als Samenwerking heeft hem beloofd een proefproject in Holy-Nocrd aan te wijzen, waarvoor Vlaar dingse NVM-makèlaars de ver- kooprijs van de grond bepalen. De grond onder de nu te verkopen huizen is door Waterweg Wonen voor die proef aangewezen. As de corporatie het aanbod van de ge meente accepteert zullen de wo ningen dus met eigen grond wor den verkocht. Maassluis Fractievoorzitter Pieter Kromdijk van de PvdA heeft in de gemeenteraad gister avond fel uitgehaald naar burge meester Sterkenburg. De aantij gingen volgden op een in de ogen van Kromdijk nogal belerende uiteenzetting over het veilig heidsbeleid in Maassluis. Op de agenda stond het eindverslag van de inspraak over het 'Beleidska der Integrale Veiligheid', een rapportje dat enkele maanden geleden het licht zag. Burgemeester Sterkenburg. gaf in naar relaas onder meer. aan dat de politie zeer te spreken is over watMaassluis aan veiligheid dóet Ook probeerde ze duidelijk- te, maken dat ze veiligheid van zeer groot belang acht. Een naar de beleving van Kromdijk volle dig verkeerde voorstelling van zaken. „Die arogantie van u, die doét geen recht .aan het feit dat onveiligheid leeft bij de burgers," reageerde: dé geïrriteerde PvdA- Burgemees- sr Sterken burg: 'Er Is heel veel overleg.* Ar chieffoto Rotter dams Oa03 taWJaap 'er, de burr .ester onderbre kend. Na afloop van het agendapunt vertelde Kromdijk dat zijn erger nis vooral te maken heeft met het feit dat juist de raadscommissie, en dus niet de burgemeester, er voor heeft gezorgd dat aan het be leidskader prioriteit is gegeven. „En dan moet ze nu niet vertellen 'ik doe dit, ik doe dat, ik heb me er zo sterk voor gemaakt". Het past niet om de goegemeente op zo'n manier belerend toe te spre ken," aldus Kromdfjk die gister- avond werd gesteund door colle- ga John Seheerstra. De WD'er was, al eerder, geval len over uitlatingen van Sterken burg toen de beloofde nota er maar niet kwam. „Ik ben er nog steeds boos over dat u heeft ge zegd dat het geen prioriteit had bij het ambtelijk apparaat," haak te Seheerstra in. „Snel aan de slag en woorden omzetten in da den. Dat moet er gebeuren." Dat het beleidskader, ondanks een gericht verzoek, aan dertien instellingen, maar twee reacties had opgeleverd, vonden Seheerstra en Kromdijk niet zo vreemd. „Wilt u meer inspraak, dan had u met concrete plannen moeten komen," meende eerst genoemde. Burgemeester Sterkenburg vond, ondanks de lage respons, dat 'de discussie met de samenle ving' wrt degelijk plaatsvindt. „Op twee niveaus: binnen de po litieke partijen en hier in het stadhuis. Er is heel veel overleg." En bij dat overleg zijn ook men sen van het wijkbeheer en de be wonerscommissies aanwerig, verdedigde Maassluis' eerste burger zich. Dat er aan het verbe teren van de veiligheid niets ge-, beurt, weersprak Sterkenburg gisteren. „Dingen die op je af ko- men, vertalen we inconcrete maatregelen. Neem het jonge renbeleid. een heel groot terrein. Dat wordt in dat kader neerge zet." Het Rotterdam» Dagblad bericht de komen-' de m^andon uitgebreid over de Rotterdamse haven. Bovendien kunt u nü ook - zélf gratis kennismaken met de haven. Wil trak- tere n u name lijk bij een kwa rtaalabonne- ment met automatische betaling op twee kaa rtjes voor be^rondvaaTt ni et^deSjgWo. i ÖJa, Ik wil kennismaken met het Rotterdams Dagblad) en de Rotterdamse haven u31.98 p« oat**)T Naam:Voort:m/v J Adres:__j__L.Nn A_L:j I Postcode:Plaats:1 1 Telefoon: fi.v.m. control® bezoröran I (i.Km.centrale bezorging) I Bank/gironr.:_ Handtekening:^- Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel riaari j Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Service I Antwoordnummer ±579, 3000 VB Rotterds* lopen 3 mnd geert abonnee geweest bent Gekit alleen als u de

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 3