lid Speculatiemotie verworpen Rotterdams Dagblad WD: 'Groenlinks komt met veel te zwaar middel' Donkere wolken boven feestje rond miljoeneninvestering Wiltonhaven Toedracht Vlaardingse moordzaak blijft onduidelijk 'Tongen los maken' Vliegerende jongen aan grond genageld wf Bekladder leeft zich uit op het station Hoofdletsel Schiedammer na ongeval Levensreddende actie van politie Proces-verbaal na aanrijding RET steunt de autoloze zondag Stelende meisjes in kraag gevat Amokmaker voorgeleid Of bel gratis TJR BETA COMPUTERS SPIJKENISSE HBRARATtes upgrades - swal ejm majocunehci SCHENKELWEG 2. TEGENOVER "PE MOLEN" TELEFOON 0181- 697027^ Rotterdam» Dagblad Waterweg Donderdag 16 september 1999 O Viaardingen—Een 18-jarige Maas- sluizer is zich vannacht op het NS station Viaardingen-West te bui ten gegaan met graffiti. Hij be kladde deuren, afvalbakken, pos terruiten, reclamezuilen en ruim zestig ruiten. Een getuige had de man bezig ge zien en schakelde de politie in. De verdachte werd op het perron aan gehouden, Hoe groot de schade is die de Maassluizer heeft aange richt, is nog niet bekend. RotterdamBij een arbeidsonge val op het terrein van een scheepswerf aan de Oostdijk in de Rotterdamse wijk Beverwaard heeft een 32-jarige Schiedammer ernstig hoofdletsel opgelopen. Het slachtoffer was op het terrein aan het werk toen hij getroffen werd door een vier kilo zware op- vulplaat Deze was door een wegglijdende vijzel gelanceerd. Zijn veilig heidshelm werd door de klap ver brijzeld en de Schiedammer liep diverse schedelbreuken op. Hij werd met spoed naar het Dijkzigt Ziekenhuis vervoei d. De Rivierpolitie en Arbeidsin spectie stellen een onderzoek in. Schiedam Politiemensen heb ben gistermiddag een 68-jarige Schiedammer het leven gered. De man was in de Heinsiusstraat on wel geworden en bleef op straat liggen. Toen de politie arriveerde, was hij niet meer aanspreekbaar en ook zijn hartslag werd niet meer gevoeld. Direct begonnen de agenten met reanimatie die later werd overge nomen door-ambulancepersoneel en met succes, want het hart werd weer op gang gebracht. De man werd met een spoedtransport naar het Schieland Ziekenhuis vervoerd. Viaardingen De politie van het district Waterweg heeft gister middag een 29-jarige Vlaaidinger gearresteerd omdat hij na een aanrijding was doorgereden. De man was op de Vulcaanweg uit de bocht gevlogen en tegen een verkeersbord aangeknald. Door de klap brak het bord af. De auto mobilist reed zij auto achteruit en ging er vervolgens vandoor. Na dat hij was aangehouden en ver hoord, werd tegen de brokkenma ker proces-verbaal opgemaakt. Door Eefje Oomen Viaardingen Viaardingen krijgt geer antispeculatiebeding. Een meerderheid van de raad heefteen GroenLinks-motie om tot zo'n clausule te komen, gisteravond verworpen. Groen links kreeg alleen steun van de PvdA, de SP en de eenmans fractie W2000. Onder de tegenstanders koesterden met name het CDA en de WD zeer grote bezwaren tegen het beding dat het speculeren met woningen zou moeten voorkomen. Net als de rest van zijn partij was GroenLinks besloot tot de motie PvdA-wethouder Kees van der Windt wel bereid de motie in on derzoek te nemen. Anders dan GroenLinks wilde hij die clausule dan beperken tot de huizen die met behulp van gemeentesubsi die tot stand komen. In die beper king konden ook de andere colle geleden zich wel vinden. Omdat een meerderheid van de raad er echter niets in zag, hoefden de be stuurders er niet aan. naar aanleiding van uitspraken van staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. Die stelde dat er iets gedaan moest worden aan de ongeremde stijging van prij zen van koophuizen. Vooral de ge meenten zouden daar tegen moe ten optreden. De oppositiepartij kwam vervol gens met het voorstel kopers te verplichten vijf jaar in het door hun gekochte huis te wonen. Zo kon het speculeren met woningen en dus het opdrijven van de prij zen voorkomen worden. Zouden kopers hun huis toch eerder kwijt willen dan die vijf jaar, dan zou den ze een deel van de winst bij de gemeente moeten inleveren. CDA-fractievoorzitter Cees Oos- terom veegde de motie van tafel met de stelling dat speculatie heel moeilijk te bewijzen was, Het kon immers best dat kopers na twee of drie jaar hun huis op moesten ge ven, puur door een wisseling van baan of wellicht door een echt scheiding. Was er dan ook sprake van speculatie? En moesten die kopers dan ook zo'n strafkorting op de winst ophoesten? Dét leek hem toch niet de bedoeling. Zijn collega Leny van Halteren van de VVD noemde het beding een veel te zwaar middel. Volgens haar werd er in Viaardingen hele maal niet op grote schaal met wo ningen gespeculeerd. Twee ver meende gevallen, dat was het eni ge tot nu toe, concludeerde zij. Om daar dan een hele batterij ambtenaren op te zetten en een 'berg paperassen' voor aan te leg gen daar voelde haar fractie niets voor. Van Halteren: „GroenLinks schiet met een kanon op een mug om ervervotgens weer een olifant van te maken." Net als Cor de Jonge van de SRG benadrukte zy dat de gemeente af en toe ook baat had bij wat Groen Links het speculeren met wonin gen en grond noemde. Bij de ver koop van grond had de gemeente immers in sommige gevallen goe de zaken gedaan. Van Halteren: „Bij dat soort transacties heb ik GroenLinks niet horen proteste ren." D66-fractievoorzitter Ton van der Steen voegde er nog aan toe dat het ook niet erg was dat het stadhuis aan zo'n verkoop ver diende. „Dat geld stroomt in de gemeentekas, dus de burger heeft er weer baat bij." De GroenLmks-redenering dat met zo'n beding woningen bereik baar bleven voor inwoners met een krappe beurs, verwierp Van der Steen.Als je het over bereik bare woningen hebt, dan spreek jevan panden van twee ton. Nou, die bouwen we helemaal niet meer. We bouwen nog maar vanaf vier ton. Dus waar praten we over?" Tegen alle kritiek verdedigde het GroenLLnks-raadshd Jan van der Kolk zich met de stelling dat het vooral om het principe ging. Dat de gemeente met zo'n beding een signaal zou moeten afgeven dat speculeren bmnen de stadsgren zen niet gepikt werd. Viaardingen Misschien was de motie niet goed genoeg op gesteld, erkende Groenlinks- fractievoorzitter Ben van der Velde. Wellicht was ie 'te breed' en had zyn partij het be ding beter kunnen beperken tot slechts een clausule voor huizen met een gemeentesub sidie. Dan was de raad er mo gelijk wel mee akkoord ge gaan, filosofeerde Van der Vel de achteraf. Opmerkelijk genoeg stelde hij vervolgens dat het by zo'n mo tiestemming eigenlijk ook he lemaal niet om winnen ging. Van der Velde: „Het gaat erom dat we een discussie losma ken." Want een echt debat, daar ontbreekt het volgens hem aan de in de Vlaardingse raad. Daarom zal zijn partij, zei hij, vanaf heden in de gemeen teraad steeds met nieuwe voor stellen en moties komen. „Puur om de tongen hier los te maken." Door Edwin Cornelisse Schiedam Met het slaan van de eerste paal hebben burgemeester Reinier Scheeres en YVC mana ging director Hans Godlieb giste ren het startsein gegeven voor een miljoeneninvestering in de Wiltonhaven. In het water van de Schiedamse haven wordt de ko mende vier maanden voor vijf miljoen gulden een 175 meter lan ge dokpier gebouwd waaraan na voltooiing twee droogdokken wor den gekoppeld. Deze dokken zijn afkomstig van de YVC-werf in Bolnes. Het verhuizen van de dokken, samen met drie kranen en 130 werknemers, is onderdeel van de integratie van de werk zaamheden van YVC Bolnes en Rotterdam United Shipyards, de zelfstandige Schiedamse takbm- nendeYVC-groep. Er was gisteren dus alle aanlei ding voor een groot feest Het is immers jaren geleden dat er met zoveel optimisme zo enorm veel geld is geïnvesteerd in de scheepsbouwactiviteiten in de Schiedamse Wiltonhaven. De werf van Wilton Fijenoord in Schiedam bood in de bloeitijd werk aan duizenden mensen. Daar waren er na het ineenstorten van de seheepsbouwindustrie nog maar een paar honderd van over. Met de overname van Wilton Fij enoord door de YVC-holding te kende zich eerder dit jaar een kentering af. De plannen voor de Schiedamse locate waren veelbe lovend: de reparatiewerf uit Bol nes wordt naar Schiedam ver huisd en er wordt bovendien een nieuwbouwwerf uit de grond ge stampt Toch waren de plechtigheid en de Midden In het water van de Wiltonhaven sloegen directeur Godlieb en burgemeester Scheeres gisteren de eerste paal voor de dok- pier. De regenwolken boven defeestelijkheden waren symbolisch voor dedreiglngdie hangt boven de miljoenenoperatiein de Wilton- haven. Fata Fred Ubaefiant/Roel Dijkstra navolgende receptie gisteren ui terst sober. Eind vorige maand pakten zich namelijk donkere wolken samen boven de Schie damse feestvreugde. YVC-direc- teur H. R. Godlieb verwees er gis teren naar in zijn toespraak. „Hoewel het voor ons allen hier in Schiedam een bijzondere gebeur tenis is, moeten we natuurlijk wel bedenken dat een paar kilometer stroomopwaarts collega's van ons zusterbGlrijf IJsselwerf in de pro blemen zitten. Dat is ook de reden dat we deze bijzondere dag slechts op bescheiden schaal vie ren," zei hij. De IJsselwerf in Capelle aan den IJssel zit op het moment diep in de financiële problemen. In juni werd ai uitstel van betaling aange vraagd en alleen een overname lijkt het bedrijf nog van de onder gang te kunnen redden. De Krim- pense scheepswerf Van der Gies- sen-de Noord heeft interesse ge toond voor de IJsselwerf. Deze overname heeft grote gevolgen voor de zelfstandige Schiedamse locatie van de YVC-groep aan de Door Sander Sonnemans Rotterdam/Vlaardingen Dat er een woordenwisse ling heeft plaatsgevonden die uitmondde in een vechtpartij met dodelijke afloop, staat vast. Maar wat nu precies voor de Rotterdammer Erwin H. de aanlei ding is geweest de 42-jarige Vlaardinger L. V. in zijn woning aan de Platanendreef met messteken van het leven te beroven, is nog een vraagteken, Buren van het slachtoffer hoorden de bewuste avond -vrijdag 4 juni dit jaar - geruzie en gestommel in de woning en belden de politie. Die trof niet veel later het ontzielde lichaam van de man aan. Hij bleek met messteken om het leven te zijn gebracht. Precies een. week na de moord werd H. aLs verdachte aangehou den. De 32-jarige Rotterdammer, die al meerdere ma len met justitie in aanraking is geweest, bekende de dood van de Vlaardinger op zijn geweten te hebben. Een op het Rotterdamse Vaanplein gevonden porte monnee van het slachtoffer werd door de Vlaarding se recherche 'een gelukkie' genoemd. De knip leidde met onmiddellijk tot de oplossing van de zaak, maar de politie werd er volgens onderzoeksleider Joop Doorduin wel een flink eind mee op op weg gebracht. Mr. A. von Bóné, de raadsman van de verdachte, meent dat niet het speurwerk van de recherche uit eindelijk tot de oplossing van de zaak heeft geleid. „Daar is geen sprake van," oordeelde de adveaat gis teren nadat de rechtszaak tegen zijn client wegens een nog niet afgerond onderzoek door het Pieter Baan Centrum in Utrecht voor onbepaalde tijd werd aangehouden. „Er heeft iemand gepraat tegen de po litie. De vriendm van de verdachte is zelf naar de po litie gestapt. Wat zich precies heeft afgespeeld in de woning en wat nu eigenlijk de aanleiding voor het steken met het mes is geweest, is me nog niet duide lijk. Deze week praat ik weer met mijn diént, ik hoop het dan te horen te krijgen." Het motief voor de moord moet waarschijnlijk worden gezocht in de re latiesfeer. Dat blijkt uit de reconstructie die kan wor den opgemaakt naar aanleiding van een eerder afge geven verklaring van de Vlaardingse recherche en uitspraken van advocaat Bóné en een broer van het slachtoffer. Wat volgens mr. Bóné vaststaat is dat de vriendin van de verdachte het slachtoffer al geruime tijd kende. De vrouw zou met haai vriend Erwin bij de Vlaardinger op bezoek zijn gegaan in de hoop dat hij hun verstoorde relatie nieuw leven in kon blazen. Contactadvertentie De vriendin van de verdachte had V., vrijgezel, leren kennen via een contactadvertentie. De Vlaardinger was een aanhanger van het boedhisme en vanuit zijn levensovertuiging hielp hij de vrouw van haar drugs verslaving af. Omdat ze de relatieproblemen met haar vriend niet kon oplossen, hoopte ze dat V. de helpende hand kon bieden. Met Erwin H. toog ze naar Viaardingen om met V. de problemen te bespre ken. Het gesprek liep op niets uit en er ontstond ru zie waarop de vrouw de woning aan de Platanendreef verliet en buiten in de auto op haar vriend wachtte. Die kwam pas, naar later zou blijken, nadat hij de Vlaardinger met messteken om het leven had ge bracht. Het moordwapen werd nooit gevonden, evenals de laptop die Erwin H. uit de woning mee had genomen. Een singel in de nabijheid van de Platanendreef in de Holywijk werd enkele dagen na het misdrijf nog wel volledig leeggepompt, maar het mes bleef on vindbaar. Als het steekwapen en de laptop inder daad, zoals de verdachte heeft verklaard, door Erwin H. in de Nieuwe Waterweg zijn gedumpt, komen de voorwerpen naar alle waarschijnlijkheid nooit meer bovenwater. Beweging, dynamiek, snelheid. Die woorden waren typerend voor het beeld van de Vliege rende Jongen op het Vlaarding se Liesveld. Wéren, want met de herplaatsing van het inmid dels gerestaureerde beeld zijn al die kenmerkende eigen schappen verloren gegaan. Op de schets staat aangegeven hoe het kunstwerk er héd moe ten staan: in vliegende vaart Maar in het echt - achter op de foto - staat de vereeuwig de jongen er stokstijf bij. Een probleem met de nieuwe sokkel, zo zeiden de gemeen temedewerkers bij de plaat sing vanochtend vroeg. Over het kersverse voetstuk zou niet goed zijn nagedacht En nu kan het kunstwerk nog maar een kant op: recht omhoog. Waarom bij de bouw van de sokkel de tekening niet goed bestudeerd is, kon de gemeen te vanochtend niet zeggen. Het is niet de eerste fout die de gemeente maakt. Eerste zetten ambtenaren het beeld op een te lage sokkel. Daar mee werd het voor langslopen de jongeren wel heel makkelijk de vlieger een flinke douw te geven. De gemeente besloot dus tot een hogere sokkel. Met de Rotterdamse kunstenaar Henk Mooy (1930), die het beeld gemaakt heeft, is nog geen contact opgenomen. Mooy creëerde het kunstwerk in 1963 voor de winkeliers op het Uesveld. Die gaven het als geschenk aan de gemeente. Het beeld moest een tijd geJeden verwijderd wor den, omdat het na ruim dertig jaar nodig aan een restauratie toe was. Daarna volgde het deba cle met de te lage sokkel en nu met de hoge sokkel. Foto Roei Dijkstra Wiltonhaven. Volgens een eerder dit jaar afgesloten overeenkomst zou namelijk behalve de repara- tietak ook de nieuwbouwtak ver huizen van Bolnes naar Schie dam. Een overname door Van der Giessen-de Noord zet echter een streep door deze plannen. Het be drijf verbindt aan de overname de voorwaarde dat er in Schiedam geen nieuwbouw wordt gepleegd. Dit laatste is alarmerend nieuws voor de gemeente Schiedam. YVC heeft zich namelijk samen met Van Seumeren Holland en Huis- man/Itrec, twee andere grote be drijven aan de Wiltonhaven, en verschillende gemeenten en over heidsinstanties garant gesteld voor een mega-investering van honderd miljoen gulden in een nieuwe havenindustriecentrum. De vraag is nu of de andere partij en nog garant blijven staan voor het toegezegde bedrag als duide lijk wordt dat de YVC-investering miljoenen lager uitvalt als gevolg van het afblazen van de nieuw- bouwactiviteiten. Burgemeester Reinier Scheeres heeft zich in het verleden meerde re keren flink ingezet voor de Wil tonhaven. Hij is ook een van de motoren achter de recente müjoe- nenoperatie die de Wiltonhaven nieuw leven moet inblazen en die er uiteindelijk voor moet zorgen dat er op termijn werkgelegen heid wordt geboden aan zo'n 1300 mensen. De ontwikkelingen rond de IJsselwerf verontrusten hem dan ook erg. Als de overname- voorwaarde van Van der Giessen- de Noord wordt gehonoreerd, zal Scheeres alle zeilen bij moeten zetten om de andere Wiltonhaven- investeerders binnenboord te houden. Ondanks de donkere wolken bo ven het investeringsplan voor de Wiltonhaven benadrukten zowel YVC-directeur Godlieb als burge meester Reinier Scheeres dat er gisteren wel degelijk aanleiding was voor (gepaste) feestvreugde. De bouw van de dokpier is name lijk weer een zetje de goede kant op. Bovendien hebben beiden nog de hoop dat het allemaal wel mee zal vallen. „Ondanks de recente ontwikkelingen blijft de intentie om op deze plek, naast scheepsre- paratie ook scheepsnieuwbouw uit te voeren, zeker bestaan. Wel licht moeten we dat doen in een andere vorm dan wij aanvankelijk hadden gepland," zei Godlieb. SchiedamDe RET doet mee aan de autoloze zondag die komend weekeinde in Schiedam wordt ge houden. De openbaar vervoer maatschappij komt met een speci ale aanbieding: twee weekend kaarten voor de prijs van één. De kaarten kunnen overigens alleen op zaterdag bij de Schiedamse VW, en tegen inlevering van een speciale bon, worden gekocht De autoloze zondag wordt op zo'n vijftig plaatsen in Nederland ge houden. In Schiedam is het eve nement op poten gezet door Mi lieudefensie en de plaatselijke af deling van GroenLinks- Ook de bewonersvereniging Schiedam- Zuid en De Erker (west) doen vol op mee. Vanuit dat wijkcentrum wordt zondagavond om zeven uur gestart voor een 18 kilometer lan ge skatetoer over asfalt door heel de stad. De politie rijdt voorop om het parkoers vrij te houden. De initiatiefnemers hebben niet de illusie, dat Schiedam zondag echt autovrij zal zijn. Het gaat er volgens hen veel meer om de aan dacht te vestigen op andere ver voersvormen en te laten zien wat er allemaal kan wanneer er geen auto's in de straat rijden. In de Gorzen wordt dat getoond met een vrijmarkt op straat. De activiteiten concentreren zich zondag op het Stadserf, waar tal van demonstraties worden ver zorgd. De fiets staat hierbij cen trad. Schiedam Winkelpersoneel van een zaak in De Nieuwe Passage in Schiedam heeft gistermiddag twee jonge dievegges in de kraag gevat Ze hepen tegen de lamp doordat het alarm van de detectie poortjes afgingen. De twee 11-jarige meisjes, beiden afkomstig uit Schiedam, werden overgebracht naar het politiebu reau. Daar bleek dat één van hen een sleutelhanger ter waarde van zes gulden had gestolen. De meisjes krijgen door het Bu reau Halt een alternatieve straf opgelegd. Rotterdam Na maandag in zijn woning aan de De Wildestraat te zijn aangehouden, is een 26-jarige Schiedammer gisteren in Rotter dam voorgeleid aan de officier van justitie. De man wordt ervan verdacht eind augustus in de Van Leeu- wenhoeckstraat de ruiten van een woning te hebben ingeslagen met een ijzeren pijp. In de woning zou een vechtpartij hebben plaatsgevonden met de ei genaar van het huis, die door de amokmaker werd bedreigd met de dood en een geboken duim op liep. Over de aanleiding voor de onenigheden bestaat nog ondui delijkheid. Abonnee Service üvor bezorging v«n dw krant: maandag t/m vrijdag van 1 e.oo tot 19ÖO uur zaterdag van 1 5 OO tot 1 S.30 uur Telefoon: 01 0-40D4 4-44 Hert Rottendam* PagWad bericht da komen de maanden uitgebreid over de Rotterdamse haven. Bovendien kunt u nfl wkjzeff gratis kennismaken mét de tóvwn Wij trak teren unamailjk bij een kwartaalabonne ment mat automatische betaling op twee Ja, Ik wil kennismaken met het Rotterdam» Dagblad! en de Rotterdamse haven (/31,9a pwm*ar*ii J Naam:GGG Voort:GA-m/vl j Adres:Vwk f" j lPostcode: Plaats: G,--. 1 G. lx j I Telefoon: - (l.v.m.conooiebezw&ng) y--G 1 Bank/gironr.:j Handtekening: V - I j Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar. j Rotterdams Dagblad, Afd. Abonnee Serviceri/rsj, j Antwoordnummer 1579,3000 VB Rotterdam Wj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Nieuwsblad / Schiedamsche Courant / Rotterdams Dagblad / Waterweg / Algemeen Dagblad | 1999 | | pagina 1