bTnnTnühdsche berigten. A0. 1851. '4 ff Wj ii i u r n Maart. Daze Courant verschijnt eiken Zaturdag, BUITENUNDSCHE BERIGTEN. ©ostcuriffe. v.mfivi jfc. V. '4 C] «r Omtechïnnb. (SngcÏEittb. fi'isttjs ïïBCït A5»ve:st;a'8':.v'ï'Et;Y cwijzen j dank. i is-tj Ion len Ion LV- ^an nt- gec op on tc Pt Je i, he in rel ic i J ié 0 'fi: '<$3 w O AKOYiVEMKY'l'M-ï8aSI JS s Voor Schiedam per Jaar ƒ3 00. Dc Buitensteden en Dorpen Franco per Post 3 60 (Brieten ï'rnnto). WEENEN, 28 Febr Sedert dozen ochtend ver breidt men het gerucht, dat welligt op den 4 Maart aanstaandeden tweeden verjaardag dor nieuwere orde van zaken, de staat van beleg, onder welken deze hoofdstad zich nog bevindt, zal worden opgehe ven. Men voegt er echter l>ijdat die maatregel vergezeld zoude zijn met de uitvaardiging cener nieuwe en tamelijk gestrenge vcroideuing op bet ge bruik der drukpers. BERLIJN. Bijzondere berigten uit Turin mel den, dat de herbaalde geruchten nopens dreigende nota's van vreemde mogendheden in verband met woelingen van de aanhangers van de partij van den teruggang in het buitenland, ccnc zekere spanning ouder de voorstanders van de bestaande orde van zaken hadden veroorzaakt, welke slechts gedeelte» lijk had opgehouden door de hall'-ollieiéle mede gedeelde geruststellende verklaringen, liet besluit echter van den Koning om in persoon en met ge heel het koninklijk gezin liet bal hij te wonen 't welk in den schouwburg weid gegeven, ten voor- dcele der behoeftige» en d' r uitgewekene Italianen, beeft die lieden geheel bevredigd en hun vertrouwen op het bestuur hersteld. De Koning is aldaar met veel toejuiching' ontvangen cn men verzekert dat dc partij een zuiver bedrag heeft opgeleverd van 30,000 livres. Do berigten uit Hongkong van 29 December zijn allertreurigst Dc ziekte bleef met ontzettend geweld heersehen; hel 59slc regement had in dat j..ar 130 man verloren, en telde nog slechts 100 inderdaad gezonde krijgslieden. De commissaris Lin die in 1839 de lading opium aanhield, welke tot den oorlog met China aanleiding gaf, is den 18 November op weg naar Quan-Siwaar hij den opstand ging bestrijden, plotseling gestorven. De troepen hebben de oproerlingen dezer provim ie ten ondergebragt, maar nieuwe onlusten zijn op het eiland Hainan uitgebroken, waar 10,000 personen dc wapenen hebben opgenomen. Men heeft troepen- corpsen tegen heil afgezonden, maar het eerste heeft zich bij den vijand gevoegd en liet tweede is ver slagen en verstrooid. Te gelijker tijd is de cholera te Hainan uitgebrokenwaar zij thans, even als tc Quan-Tong, met buitengewone hevigheid woedt. Een Zwecdsch zendeling, de heer Tast, is in dc rivier Min door -zeeroovers vermoord. De Chi- ncscbe overlieden hebben bij deze gelegenheid eenc zeldzame energie aan den dag gelegd. Dc moorde naars zijn achtervolgd, gevat cn 28 hunner ter dood gebragt. PARIJS. Het Journal des Débals ontving een bcrigt uit Londen, waarin men dc tentoonstelling als nog niet zoo heel ver gevorderd voorstelt. Het gebouw is bijna gereeddc plaatsen voor dc voor werpen der verschillende natiën zijn aangewezen en men kan zeggen, dat men van nu aan gereed is om een gedeelte van hetgeen 25,COO 30,000 inzenders aanbieden, in ontvangst te nenien, maar er zijn tot op dit oogenblik slechts 200 a 300 tonnclast voor werpen aangekomen, waartoe Frankrijk op 1 Maart naauwelijks een 60tal leverde. ïn 15 a 20 scheepsvracntcn zullen dc voorwerpen uit Frankrijk overgebragt kunnen wordencn eer dit geschied is, zal het wel 15 h 20 Maart zijn. Men rekene echter niet langer dan 15 Maart. De toebereidselen tc Londen worden op groote schaal voortgezet, cn veel wordt er beraamd cn ge daan, om de bezoekers tc berbergen cn het verblijf in de groote wereldstad te veraangenamen. Maar de prijzen van een cn ander gaan ook in dc hoogte dot logies in een hotel, waarvoor men ƒ3,60 per dag vroeg, is nu reeds op 10 gezet. Hoe zal het op 10 klei dan zijn? -> Ook in de Duilscbe bladen leest men een brief van een Duitschcr aan zijne landslieden, waarbij bij deze herinnert niet op dc tentoonstelling te komendan voorzien van vrij veel zakgeld. Men verzekert dat cr nu reeds eene som van ƒ600,000 ontvangen is,' als opbrengst der bczigtiging van hel gebouw der tentoonstelling te Londen. De hestuurderen der munt hebben nieuwe geld stukken willen uitgeven met liet beeld van L. Napo leon. Deze heeft dit echter niet veroorloofd, omdat liij begreep, dat dit door zijne tegenstanders ver keerd zou kunnen worden uitgelegd. Men verzekert thans, dat hel vrouwenbeeld, voorstellende dc repu bliek, de gelaatstrekken van prinses Malthiide Deini- dolldc nicht des voorzitters, zal vcrloonen. Dit is eene zeer onschuld/ge beleefdheid, die men aan de Yereenigde Staten ontleend heeft. Over het algemeen laat de groote menigte he den de staatkundige aangelegenheden rusten om zich uitsluitend bezig tc houden met de cantavals- vermakelijliiieden. Het weder is vrij gunstig en de hoofdstraten en pleinen zijn opgevuld met talrijke wandelaars. Vooral was de menigte zeer opeenge hoopt in die straten, waar dc optogt, zoogenaamd van den vetten os, zich moest vertoonen. Even als Zondagis die picgtigheid ook heden weder goed afgeloopen. Niet één, maar drie vette ossen zijn aan liet opgetogen parijsschc publick vertoond ge worden. Deze dieren droegen de namen van: la LiberieIc Champy cn le Californien. Onder bet solk heeft men ook ditmaal weder slechts weinig gemaskerde personen opgemerkt. Het schijnt, dat de gewoonte, om zich gedurende het carnaval gemaskerd op de straat tc hegevenvan lieverlede en als van zelf, in onbruik geraakt. Te Parijs is liet plan opgevat om tegen de m land Augustus eene Eu<*oposche tentoonstelling van kunstwerken tc houden. Dit plan, uitgegaan van de zes verecnigiiigen der kunstenaars en letterkundigen, onder voor/illerscliap van den baron Taylor, is aan het congres des socie'tês savantes medegedeeld cn heeft daar veel toejuiching gevonden Men heeft den mi nister de gelden ajugcvrnagd lot liet oprigtcn van een locaal in dc Clump; Elysées, cn heeft dc hoop die te zien toestaan. Het romité heeft in dat ge val liet plan om ecu gedelegeerde in Nederland tc benoementen einde inet de kunstenaars in overleg te tredennopens het zenden van kunstwerken. Mog- tcn onze kunstenaars zich daarop voorbereiden en dc gelegenheid gebruiken om alsdan, te midden der Europesche kunstproducten, de eer der Ncderland- schc school waaidiglijk te handhaven! SCHIEDAM, 7 Maart 1851. Bij de ophanden zijnde paardenmarkt mecncn wij de belanghebbenden opmerkzaam te moeten tnaken op een besluit van den Raad dezer Stad, van den 2 Januarij jl. in ons no. 197 medegedeeldwaarbij bepaald is voortaan geen tol van paarden cn varkens tc heffen. Z. M. de Koning zal op Woensdag 12 dezer, des morgens ton tien ure aan het paleis in het Noordeinde te 'sHage, ook audicnlie vcrleencn aan civile autoriteiten commission en particulieren. Z. K. 11. de Prins van Oranje is den 3den de zer uit dc residentie naar het instituut van den heer P. de Raadt, te Noorthey, vertrokken, vergezeld van HD. gouverneur, jhr. de Casembroot. Tot hier toe was cr nog nooit een der kinderen van bet Ko ninklijk gezin op een dergelijk instituut geplaatst. Van 1 tot 6 regels ƒ0 60 Iedere regel meerder 0.10. Zegelgeld voor iedere plaatsing-0.35. Men verzekert, dit het 's Konings verlangen is, dat de jeugdige Vorst op het instituut geheel op den- zclfden \oet worde behandeld als de overige daar geplaatste jongelingen. Het verbod, ten gevolge ccncr resolutie van 7 Januarij 11., no, 109, aan de ontvangers gedaanom gcene teruggave van den accijns tc vcrleencn voor iogge of tarwe, aangegeven voor bccstenvoedcr doch vermengd met eenig ander graan is dezer d 'gen door den minister van financiën wederom ingetrok ken zoodat dc aangifte van het vorenbedoelde ver mengde graan even als te voren kan plaats hebben. Bij Z. M. besluit van 21 Februarij jl.no 109, is een vaste grondslag vastgesteld voor de traclc- ineiiten der diplomatieke ambtenaren, in verband met de kortingen voor de pensioenfondsop den vol genden maatstaf: Yoor een buitengewoon gezant cn minister plenipolentiuris 8000 een minister-resi dent GÖOO, een zaakgelastigde 4000, een raad of secretaris van legatie of eersten tolk bij de legatie tc Konstautiuopcl 2000, een tweede tolk bij het zelfde gezantschap 1000, attaché of leerling-tolk f 600. Blijvende echter die tractemcntcnwelke daarboven zijn, op dcnzelfden voet, als wordende' bet mecidere bedrag voor representatie-kosten ver leend Bij een ander besluit van. dcnzelfden dag no. 110, zijn die tractcmentcn geregeld voor het ge val van verlof van het hoofd eener missie cn waar neming dcrzclvc door een raad of secretaris van legatie. IT1 Do commissaris des Konings in dc provincie Zuid-Holland hcel't ter kennis van de belanghebben den gebragt, dat de visschcrij zal gesloten zijn van den 15 April aanslaande tot en met deli 14 Mei daaraanvolgende, met uitzondering der visschcrij van steur, elft cn andere vroonviseh, in de Luiten rivieren of buitenwateren, alsmede van aal cn pa ling, in de rivieren of binnenwaterenterwijl, ter vermijding van misbruik ten aanzien van laatstgc- meldc visschcrijenvoor zooveel de vlieten, wate ringen cn slooten aangaat, daartoe alleen van aal- korven gebruik zal mogen worden gemaakt, zullende nogtans de op den 4 April reeds gevangen viseh, tot uiterlijk op don 19 April aanstaande mogen ver kocht worden. Omtrent het visschcn met den hen gel in den gesloten vischtijd, woidt herinnerd aan de bepalingen, vervat iu Zr. Ms. besluit van den 23 Mei 1824. Ten gevolge van de bedenkingen der Tweede Kamer he treilende dc voorgestelde wijzigingen der Wet van 1846 op de burgerlijke pensioenen heeft de regering thans hij hare memorie een eenigzins veranderd Wetsontwerp aangeboden. Bij die memo rie zijn gevoegd twee bijlagen. Eenc derzclve behelst opgave van het getal der burgerlijke pensioenen van f 2000 cn hooger. Daaruit blijktdat cr zijn 38 ge pensioneerden van 2000 tot beneden 250020 g,ep. van 2500 tot beneden 3000 23 gcp. van f 3000 tot beneden t 350012 gep van 3500 tot beneden 4000; 0 gcp. van 4500 tot cn met 5000; cn deze genieten to zamen eene som van 377,563. De tweede bijlage bevit eene uitgewerkte opgave van de crinoedclijkc bezittingen en inkomsten van het pensioenfonds van burgerlijke ambtenaren op 1 Julij 1886 cn mitsdien 40 jaren na de oprigting van hetzelve. Volgens deze berekening, zal liet pensioen fonds voor burgerlijke ambtenaren op 1 Julij 18S6 in het bezit zijn van een kapitaal van 20,806,200 Nat. Schuld rentende 2f| pCt. en mitsdien wegens rente eene jaarlijkschc inkomst genieten van 520,155 terwijl de bijdragen wegens nlloopeude en doorloo- pende korting, zonder overdrijving, doch altijd bij raming, zullen opleveren 210,000; te ramen 730,155; hiervan aftrekkende de kosten van ad ministratie blijft aan zuivere inkomsten over 721,355. De Staals-Conranl deelt zijne maandclijkiche

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1851 | | pagina 1