ïi'A*. 1831. M 2 Xaturdag 5 April. Kennisgeving. K e n n i s ge v i n g. "luiTENLANDSCHE BER1GTEN. Deze Courant verschijnt eiken Zaturdag, m BiHHÉHUWSCHE BERIGTEN. 23nit0£ftttmb. <£ugcl,iub. U" de,? K ClilAIT. j r"cl' iif"* J ABOM15MEXÏS-PKIJS s Voor Schiedam per Jaar3 00. De Buitensteden en Dorpen Franco per Post - 3 60. Burgemeester en Wethouders der Stad Schiedam Brengen bij deze ter kennis der Ingezetenen dat het Kohier van het Patentregt, 3de Kwartaal, dezer Gemeente over het Dienstjaar 18501851, door den Heer Commissaris des Konings in deze Provincie, op den 21. Maart 1851, executoir verklaaid en op heden aan den Ontvanger der Directe Belastingen, ter in vordering, is overgemaakt. Wordende voorts bij deze herinnerd dat een ieder verpligt is zijnen aanslag, op den hij de wet be paalden voet, te voldoen; alsmede, dat, van beden af de termijn van drie maanden ingaatbinnen welken de'reclames tegen dezen aanslag Lehooren te wor den ingediend. Gedaan en afgekondigd te Schiedam, den 31. Maart 1851. Burgemeester en Wethouders voornoemd S. RIJNBENDE. Ter ordonnantie van dezelve VERNÊDE. Burgemeester en Wethouders der Stad Schiedam peven bij deze kennis aan de Ingezetenendat dc JAARL1JKSCHE SCHOUWEN van Straten, liaaijen, Vesten en der Buitenhavenmitsgaders van de Voer en Rijtuigen, gedurende het jaar 1851 zullen wor den gedreven als volgt Op Zaturdag den 12 Aprildes voormiddags ten 10 ure, de Schouw van Rijtuigen. Op Vrijdag den 18 Aprildes voormiddagsten 10 ure dc Na-Schouw van Rijtuigen. Op Dingsdag den 22 Aprildes namiddags ten 3 ure dc Schouw van de Buitenhaven. Op Donderdag den 24 Aprildes namiddags ten 4 ure dc Schouw van Straten en Kaaijen. Op Vrijdag den 25 April des namiddags ten 4 ure de Schouw van Stads Vesten. Op Maandag den 18 Julij des namiddags ten 4 ure de Schouw van Straten Kaaijen, betreffende het uitroeijen van gr<M en ruigte. En wordt elk en een iegelijk aangemaand en gelastom vóór dien tijd de GevelsMuren en Af scheidingen Dak- ca verdere Watergoten van zijne Huizen en Pandendc Kaaijen cn Beschocijingen welke bijzonder eigendom zijnin behoorlijke orde te herstellen of te doen herstellen cn dezelve zoo wel als dc Straten van groen gras of ruigte te zui veren cn behoorlijk schoon te maken. Wordende ingelijks alle Huurkoetsiers, en Vracht rijders wie zulks mogt aangaan bij deze gelast en aangemaandom hunne respective Rij- en Voertui gen Vrachtwagens enz. behoorlijk te doen nazien cn de daaraan bevondene defecten te doen herstellen vo'o'r de biervoren bepaalde tijdstippenop stralle van, bij nalatigheid van dien, te zullen worden ver wezen in de boeten en straffen daarop gesteld En opdat niemand hiervan ccnige onwetendheid voorwende, zal deze worden afgekondigd cn aange plakt waar zulks te doen gebruikelijk is. Aldus gearresteerd bij Burgemeester cn Wet houders voornoemd den Sisten Maart 1851, en afgekondigd ten zelfden dage. S. ItiJNBENDE. Ter ordonnantie van dezelve, VERNEDE. Uit Madrid, 28 Maart, wordt gemeld, dat de commissie voor de regeling der staatsschuld in hare den vorigen dag gehouden bijeenkomst de laatste artikelen van het aangeboden ontwerp heeft aan genomen. De minister van finantien heeft in die bijeenkomst, op de daaromtrent gedane vragen, verklaard dat bij meende te kunnen verzekerendat in de meerdere uitgaven, die de regeling der schuld zal teweegbrengendoor de gewone middelen voort durend voorzien zal kunnen worden. Het rapport der commissie zal in de eerste dagen van April bij de kamer der afgevaardigden ingediend worden. Men meldt uit Zwitserlanddat de in Freyburg gevangengenomen aanvoerder dergenen, die, in"het belang van de dusgenaamde oltramontaansche partij (Brieven franco). ï*itïJS 1JEBS, AMVEUXEXXIF.X s Van 1 tot 6 regels 0 60. Iedere regel meerdere/O. 10. Zegelgeld voor iedere plaatsing-0.35. e bestaande orde van zaken om verre trachten te werpen, met name Carrard, ontkent, eenig deel aan den aanslag te hebben gehad, en zich toevallig in de stad te hebben bevondenten einde nabestaanden te bezoeken. Verklaringen van getuigendie hem onder de aanvallers hebben zien strijden, worden door hem aan dwaling of boosaardigheid toegeschre ven. Door dit stilzwijgen schijnt het bezwaarlijk te wezen, tot de eigenlijke aanleggcrs van den aanslag op te klimmen. LONDEN1 April. Het effectief van het En- gelschc leger zal dit jaar bestaan uit 98,714 man, waarvan zich 39,115 in de koloniën bevinden. De kosten van dit leger zijn geraamd op 5,525,545 p. st. dat is 93,000 p. st. minder dan in bet vorige jaar. Bij dit effectief moet nog gevoegd worden 30,000 man, die ten laste komen van de Oost-Indische maatschappijmaar waarover dc regering in geval van nood, dc vrije beschikking heeft. Het indringen van water in het gebouw voor de tentoonstelling hoopt men thans voor goed belet te hebben. Het is bij een onderzoek der goten ge bleken dat zich daarm allerlei voorwerpen bevon den die den loop van bet water stremden zoodat men niet geheel zonder grond het vermoeden heeft opgevatdat kwaadwilligheid hierbij in het spel is geweest. Een gedeelte van het graafschap Down (Ierland) is in staat van helcg gesteld, ten einde de menig vuldige misdaden, welke in die streken voorvallen, met beter gevolg te kunnen tegengaan. De berigten uit Haiti loopen tot 10 Februarij. De kommandant van de oorlogsloep Albany had ein delijk dc in vrijheid stelling verkregen van kapitein Mayo, aanvoerder van de brik Léandredie op he vel des keizers in hechtenis was genomen. Het gou vernement van Haiti had er mede in toegestemd om, aan den kapitein tot schadevergoeding ecne som uit te keeren van 5000 dollars. Het schijnt dat men eene zamenzweering tegen de keizerlijke regering ontdekt heeft. Onder de zamen- zweerders bevond zich ook de broeder van den op persten regter Francisquedie ten gunste van een bijzondcren vriend des Keizers, van zijne betrekking was beroofd geworden. Dc generaal Maximiliaan stond aan het hoofd der oproerlingen en scheen de persoon te zijn, die dc plaats inocst innemen van Keizer Sou- louque. PARIJS. Het bevestigt zich dat Odilon Barrot bepaald afziet van het vormen van een nieuw minis terie. Ilïj zou der gematigde linkerzijde hebben ge vraagd, of zij ter belooning van eene wijziging in de verkiezingswet van 31 Mei 1850, eene herziening der constitutie zou ondersteunen. Zij weigerden dit en Odilon Barrot onttrok zich toen aan alle kabincts- bemoeijingen. Overigens houden dc bedaarden ia den lande het oog steeds op de democratie, die zich te Parijs cn in de departementen organiseert die dagelijks stouter toon aanneemt cn hare vurigste aanhangers niet beteugelen kan. Er is misschien overdrijving in dc vrees voor die partijmaar die schaadt althans minder dan de zorgeloosheid die zooveel kwaads over Europa toeliet. Zondag avond ten 8 ure, brandde te Lyonhet kantoor van algemcenen ontvangst af. Men zegt dat er ecnigc personen bij zijn omgekomen; en dit is zekerdat verscheidene gekwetst zijn. Het laatste berigt nopens den brandwas van Maandag morgen 3 uretoen was men de vlammen nog niet meester. De kantoorgelden zijn gered. Een ander berigt nopens dit ongelhk, zegt dat er eene som van 360,000 francs zoek isdoch men hoopt die weder te vinden wijl zij in eene ijzeren kist werd bewaard. Een magazijn van zijdenwaren werd eene prooi der vlammen. Kolonel Chauchard, plaatskornmandant, drie pompiers en drie soldaten zouden meer of minder gekwetst zijn. Volgens dc Événement is het groot hoek der openbare schuld verbrand en 20,000 franc» in specie verloren geraakt. Bij de woelingen der democratie is het vrij natuur lijk, dat ook dit ongeval op hare rekening wordt gebragt. In de wetgevende vergadering werden dienaangaande verontrustende gesprekken gehoord. SCHIEDAM, 4 April 1851. Van de scheepstimmerwerf de Lelievan den scheeps bouwmeester G. Lindeman, is den 29 Februarij te water gelaten het barkschip H. Vincentius dejPaulo, groot 222 gemeten lasten, gebouwd voor rekening ecuer reederijonder directie van den heer J. 11. van Gent en gevoerd zullende worden door kapitein A. Lecflang. Woensdag j.l. zijn 4 werklieden welke bezig Waren dakpannen hoven te brengen op de stal welke even buiten de Vlaardingscbe Poort alhier gebouwd wordt, door het breken van de ladder van eene aanzienlijke hoogte neder gestort, waardoor allen meer of min gekwetst zijn, cn een cr van, met name Pietcr van den Bos, reeds aan de gevolgen overleden is. Er is onlangsdoor onderscheidene dagbladen gesproken over de vacantie, die de Tweede Kamer der Staten-Generaal dezen zomer nemen zou, aak om gelegenheid te geven tot het doen herstellen van de zaal, waar zij hare zitting houdt. Men kan echter thans met zekerheid zeggendat de Tweede Kamer, met het oog op dc vele en gewig- tige wetten, die haar door het gouvernement tot onderzoek cn beoordeeling zijn aangeboden, besloten beeft, dit jaar gecne vacantie te nemen, met uitzon dering van ongeveer 14 dagen, als Paascbvacantie. Dit besluit der Kamer zal gewis bet publiek aange naam zijn; omdat het een bewijs is, dat 's volks ver tegenwoordigers, hoven alle consideration ran welken aard, dc belangen des vaderlands stellen. Behalve de vele gewigtige onderwerpen van wetge ving, thans reeds hij de Tweede Kamer aanhangig, mag men eerstdaags de aanbieding te gemoet zien van de wet op het armwezen. De wet op het onder wijs is, bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken, onder handen, en, zonder buitengewone omstandig heden mag men verzekerendat deze allerbelang rijkste wet, welke tevens al de takken van het onder wijs zal omvatten, nog vdór het einde dezer zitting1 aan het oordeel der vertegenwoordiging zaLworden onderworpen. In de memorie van antwoord op de bedenkin gen nopens de voorgedragen wijzigingen der Indi sche tarieven, heeft dc regering toegegeven aan het verlangen, om den invoer van steenkolenin Indie vrij tc stellen, en een in dezen zin gewijzigd ont werp ingediend. Zij liccft zich niet bepaald b!j' den invoer van steenkolen met Nederlandsche sche pen, omdat de vrijdom dan dadelijk ook tot andere, met de Nederlandsche ving geassimileerde schepen zoude bebooren te worden uitgestrekt, en de aan voer tot dus verre zoo gering is, dat het door de Indische kas te lijden verlies niet noemenswaardig zal wezen. De Regering verklaart tevens, dat het denkbeeld van den verkoop der tinmijnen van Banca nog niet is opgegeven, cn dat die verkoop nog het onderwerp is barer overwegingen. Voor de conces sie van mijn-ontginningen zijn twee aanvragen inge komen, welke, alvorens tc kunnen worden vergund, door een plaatselijk onderzoek behooren te worden voorafgegaan. De commissie van rapporteurs heeft gemeend, dat het ontwerp aan geen nader onder zoek in de afdceling behoefde onderworpen tc wor den. t Door de Nederlandsche Handel-maatscbappij zij?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1851 | | pagina 1