Zaturdaa: 24 Mei. 1851v 1 Deze Courant verschijnt eiken Zaturdag. Kennisgeving. K enmsgoving. BUITENLANDSCHE BERIGTEN. BiïiNENLAHDSCHË~BERiGTEC STEDELIJK NIEUWS, ABOXjfEimm-pnws s Puurs ui;li ai»vi;iwi;\rir.x s ©tig daub. sfrv x i t r J a t; »n if v i £1 ,rE W - 0 U1AI 3 i"A 1,^1 Voor Schiedam per Jaarƒ3.00. De Buitensteden ca Dorpen Franco per Post - 3 60. (Brieven Franco). Van 1 tot 6 regels ƒ0.60. Iedere regel meerder ƒ0.10. Zegelgeld voor iedere plaatsing-0.35. Burgemeester en Wethouders der Stad Schiedam Gezien het Besluit van den lieer Commissaris des Konings in deze Provincie van den 17 Mei 1851 A. no. 401 Vi, (te Afdceling), (Prov. Blad no. 63); ""Brengenbij deze'; ter kennisse der Ingezetenen Dat, bij dispositie van Ilcercn Gedeputeerde Sta ten van Zuid-Hollandvan den 13 Mei 1851, no 20, de Lijst der bevoegd erkende Geneeskunst-oefena renbinnen deze Stad, voor den jare 1851 is ge arresteerd geworden en dat dezelve Lijstter in zage van de belanghebbenden Aan lieden af, ter Stads Sccretarij zal gereed liggen. Gedaan bij Burgemeester cn Wethouders voor noemd den 23 Mei 1851. S RIJN BENDE. Ter ordonnantie van dezelve, V E II N E D E. BuRCEMEEGTtR EN W ET HOUDERS DER SïAD SCHIEDAM, gezien de circulaire van den ilccr Commissaris des Konings in deze Provincie van 17 Mei 1851, A, No. 3911 (1ste Afd.) Prov. blad No 64 Willen dc aandacht der belanghebbenden gevestigd hebben op de AACt van den 2 Mei 1851 (Staatsblad no. 25) waarbij, tot dc inwisseling der reeds vcr- /jaarde muntbillettcndaaigcstcld krachtens dc wet van den 8slen December 1845, (Staatsblad no. 90), een nieuwen termijn geopend is, welke termijn is ingegaan met den 2den dezer maand cn zal eindigen 'met den 31 December 1851met verwittiging tevens dat, gedurende den nieuwen termijn, de bedoelde billctten ter inwissclipg zullen worden aangenomen bij de Nederlandsche Jjfönk te Amsterdam. Wordende voorts de" belanghebbenden aangemaand omdoor cene tijdige aanbieding eene nieuwe doch 'alsdan onherroepelijke verjaring hunner muntbillettcn te voorkomen. Gedaan en afgekondigd bij Burgemeester en Wethouders voorn den 23sten Mei 1851. S. RUNBENDE. i Ter ordonnantie van dezelve, VEIlNEDE. LONDEN. Dc Amcrikaanschc stoomboot is met hcrigtcn uit Amerika van 7 dezer aangekomen zon der belangrijke nieuAVStijdingendoch met 75,000 p sterl. (ƒ000,000) specie. Uit California was ander half milliocn dollars aan stofgoud te New-York aan gevoerd en bedroeg dc uitvoer van goud gedurende Maart vijf millioen dollars. Te San Francisco waren 'honderd katten ingevoerd op speculatie, die 25 a 50 het stuk opgeleverd hebben. De inkoopsprijs wordt gezegd 1.25 geweest ie zijn. Het getal der bezoekers van dc tentoonstelling vermindert nog geenszins. Gisteren hebben dc ont vangsten voor toegangkaartjes van 5 sell, weder 2443 p. st. bedragen. Ofschoon tot dusver alles met cene wenschelijke orde is toegegaanis echternaar men verneemtdc commissie van bestuur er op bedacht om tegen de volgende weekals wanneer een nog groótcr 'toevloed van bezoekers verwacht wordt, nieuwe maatregelen van voorzorg tot handhaving der orde in het gebouw te nemen. Onder anderen zal denkelijk bepaald wordendat alle bezoekers een cn denzclfdcn weg zullen moeten volgen. Deze maatre gel is nu reeds genomen in dat gedeelte van het ge bouw waar de Italiaanschc beeldhouwwerken tentoon gesteld zijnomdat men anders daar elkander ver drong. Ook zullen politic-agenten op verhevenheden geplaatst wordenten einde des te beter dc volks menigte te kunnen overzien. Dc verkoop van ver- verscbingcn in het gebouw is reeds, in het belang van het publiekonder beter toczigt gesteld. Eerstdaags zal aan dc Cl), de cene nicuAve 'schroef-sloomboot tc-water' worden 'gelaten, voor •de dienst* tusschen "Liverpool cn de Ve'rcenigdc Sta ten. Dit schip isop eene uitzondering nahet .grootstedat^ooit in Engeland-voor de koopvaardij '.SE --!• gcbouAvd is. Het is een driedekker290 voet in de volle lengte, metende omstreeks 2500 ton. liet zal in bcAvcging worden gebragt door twee Avcrktui- gen van 450 paardenkrachtcn naar hetzelfde beginsel als dc schepen, die thans met zoo goed gevolg voor GlasgOAV in dienst zijn. Van alle verbeteringen is partij getrokken om spoed van vaart met stevig heid van bouAV te vcreenigen. Er zijn zeven watcr- digtc afschcidingeiï van ijzertot het dek toe ge maakt Avaardoor elk van die afscheidingen vol water kan loopenzonder dat bet schip nog in gCA'aar is. Uit Ierland vertrekken dit jaar niet minder landverhuizers dan in de laatste jaren. De staat der akkers daar te lande is tot dusver allergunstigst. In het huis der gemeenten heeft de heer Moles- worth gisteren avond eene motie gedaanstrekkende om het overbrengen van veroordeelde misdadigers naar van-Dicmens-land te doen ophouden, Dc minis ters hebben dit voorstel bestreden j doch het Huis is tot geen besluit gekomen, nadcmaal in den loop der beraadslaging zoo vele leden dc vergaderzaal verlie ten dat niet meer het vcreischte getal overbleef. SCHIEDAM, 23 Mei 1851. Den 10 dezer is aan dc Leydschc Iloogcschool in de Hegten gepromoveerd de lieer A. J. Beukers van Scbicdam met Theses. Jl. Maandag is van de werf de Nijverheid, alhier door de scheepsbouwmeesters C. Gips k Zn., met het beste gevolg tc water gelaten bet barkschip Henrietta Elisabeth Susannagroot 215 gemeten las ten, gebouwd voor eene rcederij onder directie van de heeren dc Groot, Roelants Co. cn bestemd voor dc groote vaart. Bij besluit van 9 Mei II. heeft Z. M. de Koning, in aanmerking nemende, dat door het Vcrcenigd Koningrijk van Groot-Brittannie voldaan wordt aan de voorwaarden, in art. 1 der wet van Augustus 1850 tot regeling der belangen der Nederlandsche scheepvaart, gesteld, bepaald, dat aan dc sche pen van het Vcrcenigd Koningrijk van Groot-Brittannie en Ierland dezelfde vrijdom AAordt verleend, welke bij art. 3 1 van de wet van 19 Junij 1845 aau de Nederlandsche schepen is toegekenddat deze schepen in de koloniën cn dc bezittingen van dit rijk in andere werelddeelcn met Nederlandsche schepen gelijk-worden gesteld: doch dat deze gelijk stelling zich niet uitstrekt tot de kustvaart in Neder landse!) Oost-Indie. Men schrijft uit 's Ilage aan de Amst. Courant: liet bcugt, door de dagbladen medegedeeld, als zoude bij het departement Van oorlog het plan bestaanom het bij vroegere wetten en verordenin gen voorgcschrevencbetrekkelijk de geldelijke stortingen door oflicierCn bij het aangaan van hu welijken voortaan niet incer te vorderen kan ik u vrij stellig voor geheel ongegrond verklaren. Hetgeen ik u vroeger mededeelde, ten aanzien van een planbij bet departement van binnen- landsche zaken bestaandeom namelijk een onder- scbeidings-tceken bij dc schutterij in te voeren meen ik thans te kunnen bevestigenhet ont werp is bereids aan bet onderzoek, van den Haad van State onderworpen gCAveest, en indien ik wel onderrigt ben, zouden er reeds modellen dier even tueel uit te reiken ondcrscheidings-teekencn zijn vervaardigd. Het groote pleisterbeeld, hetwelk als model tot het gieten van het beeld in metaal ter eere van Lourens Janszoon Coster strekken moet, is door,den heer Royeraan wicn de vervaardiging daarvan was opgedragen, afgewerkt, cn geplaatst in eene der zalen van de Koninklijke akademie van beeldende kunsten te 'Amsterdam, Naar het bordeel van des kundigen is het een meesterstuk" van genoemden kunstenaar. Blijkens ontvangen berigtcn moet reeds cene* niet onaanzienlijke som zijn bijeengebragtom dc onkosten tot vcrAvczcnlijking van het plan te bestrijdenen ondervindt de hoofd-commissie met dc oprigting belast, steeds bijzondere deelneming van onderscheidene zijden. Men verneemt dat binnen weinige dagen dc'i boerenhofsteden cn landerijen van Z. M. Willem II, in de omstreken van Tilburg, in publieke veiling zullen komen. Onder goedkeuring van het hoogcr bestuur, is, naar men verneemt, de raad der stad 'sGravcnhago voornemens, eene geldlccning aan te gaan tot een bedrag van 100,000 tegen cene rente van 4 pGt. tot overname van de kavallcrie-kazcrne, enz, In dc zalen van het gcbouAV der tccken-akadcmio tc 's Gravenliagc, is dc tentoonstelling van schilder en kunstwerken van levende meesters geopendcn reeds door een aanzienlijk publick bezocht. Alle eer komt der commissie van beheer toe voor dc uitmun tende rangschikking cn geschikte plaatsing van zulk een aanzienlijk getal (557) schilderstukken cn kunst voorwerpen, van zoo verschillende grootte cn vin zoo groote verscheidenheid van onderwerpwaar door het den besebouwer gemakkelijk valtalles goed te kunnen zien cn het kunstgenot als verdub beld Avordt. GRONINGEN. De staat der veldgewassen .in deze provincie is tamelijk voldoende te noemen. De rogge en tarwe die door het natte en gure we der nog al was teruggezetbegint zich thans te her stellen. liet koolzaad staat in bloei cn belooft' een ruimen oogst. Aardappelen en andere groenten vertoonen zich later en komen schraler bij dan men verwacht had. Nopens de lage landen luiden de berigtcn niet zoo gunstig. Het aardappelenland nl.hetwelk on der water heeft gestaan kon tot nu toe niet bcpoot worden maar dewijl er gelukkig nog tijdig weêrs- verandering heeft plaats gegrepenkoestert men de hoopdat ook dit produet nu nog goed zal bij komen. B IJ IS Cï Si R Si IJ E4. JE ST.IXUC fteftercii 8 16 Mei. Anna, dochter van J, Ilasünghuis en W. Mesman, Broersveld. - Corneliadochter ran H. M.' Daminc cn M. LitscnburgLange Achterweg Cor nelia Hubcrdma, dochter van A. G'. Suissen cn J. H. Ilulscher, Lange Achterweg. Johannes Petras, zoon van W. C. Gallc cn J. II. van den' Hdogcn, Land van Belofte.17. llermanus Willemzoon van van der Most cn M. van der VeldenFrankeland. Pictcr, zoon van C. Kcldermans 'en li. de Bruijn Hoogstraat. Johanna Martina, dochter van J. van der Hoeven cn M. BukbcrmanHoogstraat1ST Wil lem, zoon van G. Walraven cn A. W. Wuister, Westmolenslraat. 19. Mathilda Cornelia, dochter van J. Beuman cn C. Yrijmocd, Hol bij den Achter;*, weg. 20. Albortus, zoon van G. van Spijk "en P,1 van Dijl, Noordmolenstraat. 21. PctrpncHn" Jo hanna dochter van F. van der Gaag cn G. van'de'r* Vlies, Hoofdstraat22. Thcodorus Antoniuszoon, van L Beeler enC. Loman Hoogstraat.'Abraham zoon van J, Wijzcnbroek cn R. Krabbendam Harkt. Susanna Paulinadochter van' P. A. de Ruijtcr (over-* leden) en M. dc Mare, Dam. Gerritjc, doclitcr van P. van Wieringen cn C. KreugcrHoofdstraat. Orcrledeni O V 17 Mei, Willemina Schermers oud 70 jaren, wed. van A. Noordijk, Land van Belofte. 18. Maria Cornelia van Meurs, oud ruim 1 jaar, Broersveld Adrianus van Waartoud ruim 2 maandenGroen- weeg je. Johanna de Goederenoud ruim 1 jaar, Boterstraat. Maartje Romein, oud bijna '10 maan-1 den, Bagijnhof. 20, Jacob den Herder, oud,29 4 k f. i j

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1851 | | pagina 1