I W, I'. Satur dag 7 Junij. Deze Courant verschijnt eiken Zaturdag. m i;- K enn is ge vi lig. Kennisgeving. BUITEMUNDSCHE BERIGTEM, Iê BIMMLAbiOSGHE BERIGTEN. II >£p,'. M: //if. v.vw ,r:. 'ft:'"-. 23lli<ÖfïllAUb. i-' ©tigclciubi. J^ufcdjïi. iScigiC. ,'t i Mi SCIÏ11AKSCHI ABOMEÜlEro«PllU8 t Voor,Schiedam per Jaarf 3.00. De Buitensteden en Dorpen Franco per Post 3 GO. (Uricven franco) l'BUS DEIt AMVEKÏJE\'ÏI«Xt Van 1 tot G regels,/0.60. Iedere regel mccrdcrjCÓ. lÖ.- f Zegelgeld voor iedere plaatsing.......- 0.35./v .-V', s#l - Burgemeester en Wethouders der Stad Schiedam herinneren bij deze de Ingezetenen..dat., volgens Koninklijk' Besluit van den isten Augustus 1931', no, ,72 de DANKDAG of Godsdienstige viering der Overwinning vein WATERLOO, in dit Jaar zal ■plaats hebben den 15den Junijzijnde de derde -Zondag der maand. En geven voorts kennis, dat op dien dag, na het eindigen der Voormiddag-Godsdienstoefeningen aan "de Huizen der Ingezetenen ccne algcmeene Collecte gelijk in vorige jaren zal geschieden, ten behoeve van bet Fondstol aanmoediging en ondersteuning van de Gewapende Dienst in de Nederlanden een Fonds, dat door dcszell's heilzame strekkingzoo zeer onze belangstelling verdient, en waaraan ieder Vaderlander verpligt is liet zijne toe te brengen wordende bij deze bepaaldelijk gewezen op de bc- hoefte van dit Fonds, welke zeer is vermeerderd, /.en; gevolge van het besluit der laatste nlgemccne vergaderingom voortaan alle de verminkten in '■'cénigerlci strijd in Nederlands Ovcrzcesche Kolo- 'fiicn ofBezittingen buiten Europa, dadelijk in bet .Fonds op te nemen; door de belangrijkheid van .welken maatregel, een ieder zich krachtig aange spoord moet vindenom door milde giften bij te dragen ter voorziening in de meerdere uitgaven die bet gevolg daarvan"zullen zijn. De verzorging van' verminkte Krijgslieden'en te gemoetkoming inde behoeften der Betrekkingen van hendie in den strijd voor liet Vaderland ge sneuveld zijnru'st op een iegelijk onzer. Dat 'elk dan naar zijn vermógen het zijne toebrengc ter bereiking van zulk een edel doel en op de offers zijner mildadigbeid den zegen dC3 AUcrboogstdn in ruime mate ondervinden moge. Gedaan te Schiedam "den 5dcn Junij 1851 eri. afgekondigd ten zelfden dage. Burgemeester eriWethouders voornoemd, S. RIJNBENDE. l< Ter ordonnantie van dezelve, VERNÈDE. Burgemeester, en Wethouders der Stad Schiedam brengen hij' (leze. ter kennis der Ingezetenen: dat de Kohieren voor ile Personele Belasting, n«. 10 en 11 dezer Gemeente over het Dienstjaar 183%i door den lieer Commissaris (les Konings in deze 'Provincie op den 27 MG/85 ISéxcculoir verklaard, 'en 'op heden aan den Ontvanger der Directe .Belas tingen ter invordering zijn overgemaakt. .Wordende voorts bij deze herinnerd dat een ieder verpligt is zijnen aanslag, op den bij de wét bepaalden voette voldoen alsmede, dat, van heden afdetermijn' van drie maanden ingaat, binnen welken de reclames tegen dezen aanslag behooren te worden ingediend." Gedaan én afgekondigd te Schiedam den 5dcn Jnnij 1851. - Burgemeester en Wethouders voornoemd, S. RIJNBENDE. rt - Ter ordonnantie van dezelve, - YERNÈDE. -S 5 1 'HAMBERG/ 'Alhier 'zijn per stoomboot uit Lubcck vele aanzienlijke Russen'aangekomen die zich naar de 'tentoonstelling te'Londen begeven. Andere uit Rusland 'komende reizigers/Verhalen, dat daar 'uitgebreide .k^|g$^,mting(^^iórden gemaakt, om, des noods metvitaïrijkc legersde Duitschc grenzen té o>cr- schrijden'//ingé^p'in liet westelijke of zuidelijke ge- declleff'vaiiï'Enropa .gévaardreigende gebeurtenissen .Polen hebbén'-'zicn marcherenook .beweren zij dat tin Kroonstadveel levendigheid hccrsckt bij de uit- Thsting 'der vloot'. V fMen ;yérneemt uitégoéde bronnen dat er sedert den aanvang van. dit jaar, enkel voor Ho.llandschc kwintalcn tabaksbla- ^|déréQ''iij^^ngèkocJU;^v-si e- LONDEN. Dóór de daartoe benoemde commissie van leden van het Lagerhuis is bepaald, dat de geregelde stoomboótdicnst-' tusschcn Australië (Nieuw Holland) en het moederlandlangs de Kaap de Goede Hoop zal worden gerigt, dat in die dienst zal worden voorzien met sclirocfhooten en wel reeds vroeg in 't jaar 1852. Men rekent, dat het zoogenaamde kristallen paleis der tentoonstelling eergisteren tot zes ure des avonds, door 47,800 personen, veelal land bouwers of van de mingegocde klasse is bezocht zonder wanorde of belemmering. Berigten uit Lissabon van 29 Mei, den 3 Junij des avonds met het stoomschip Montrose te Southamp ton aangchragtmelden, dat het nieuwe ministerie Saldanhadrie belangrijke besluiten had uitgevaar digd. 1. Was liet decreet van D. Pedro ingetrokken, waarbij al degenen, die in 1828 ccne uitnoodiging van D. Miguel om het bestuur te aanvaarden, on- derleekend hadden uit liet Iluis der Pairs waren uitgesloten. Deze maatregel werd als ccne verstan dige daad beschouwden had een goeden indruk gemaakt. Zevenentwintig pairs van oude geslachten zouden daardoor weder zitting kunnen nemenen ■men dacht dat de helft van dat aantal daarvan jgebruik zou maken. 'Bij een 2de decreet was ccne nieuwe cortcs-vcrgadering, .met'buitengewone magt om de staatsregeling; te hervormen, tegen/5 Scp- t™ b pr li ijr> n uï-oopoxiTAj tJO es luit li a ct /minder bijval gevonden omdat men' tevens de punten aangeduid had willen ziendie het gouvernement wcnscktc te Veranderen. De ongunstige indruk van dit besluit was echter ccnigzins verminderd door liet 3de decreet waarhij voor de verkiezing van de nieuwe cortcs- vergadering het stelsel van trapsgewijze, in plaats van vegtstrceksclie verkiezing, was aangenomen. Voorts was van regeringswege aangekondigd, dat het voor de rente-betaling bestemde aandeel van 's lands inkomsten bij de commissie voor liet open baar crcdict gestort zou worden, en dat de rente betaling volgens liet tot dus ver bestaande stelsel ge schieden zou. Om den toestand der schatkist te on derzoeken, en om verslag uit te brengen omtrent de financiële, maatregelen van het vorige gouvernement (graaf Tliomar), alsmede omtrent de tegenwoordige hulpbronnen des lands, ten einde tot grondslag te dienen voor de door de cortcs te nemen maatrege len, was ccne bijzondere commissie benoemd. PARIJS. De uitgever der Charivari en de tce- kenaar der karikatuur, die Louis Napoleon voorstelt, een ministerie belovendedat de constitutie zal om verwerpen, zijn door de regtbank veroordeeldde eerste tot' eene boete van. 2000 fr. en 6 maanden gevangenis: en de tweede/Vot 100 fr. boete en 2 maanden, gevangenis. De. procureur-generaal zcidc dat die karikatuur ecné wezenlijke verkrachting voor stelt, van den,eed, door den president afgelegd. Die taktiek werd, oók onder de Julij-moaarcbie aange wend,,, ten einde dcn; ouden vorst van den troon te ven. liet Bulletin de Paris herinnert aan die. leden der bergpartijwelke zoozeer eene, conventie zouden terug wenscben, devolgende statistieke opgave Van .de 76 presidenten dier: conventie, zijn er 18 geguillotineerd, ,8 gedeporteerd, 22 vogelvrij verklaard, 6 gekerkerd, 4 krankzinnig geworden 3 hebben zich zeiven om liet leven gebrogt, totaal 61zoodat er slechts 15 goed zijn afgekomen. Al die tweemalen president - zijn geweestzijn een gewelddadigen dood gestorven, en bijna al de secretarissen yan dc conventie zijn op dezelfde wijze omgekomen/'rf. Dn voorzitter. Lodewijk Napoleon is den 2 Janij des avonds, van zijnen uitstap naar, Dijon in de hoofdstad teruggekomen. .Óp de boulevard dcs ltalicns hebben vele aanwezigen den kreet van r«lcve dij voorzitter!" doenhooren; doch menbeeft ook allcrwc* gen den kreet van. «leve de republiek?" vernomen'. Elders, bij bet station van dc ijzcrbnarij. cn in'd<ri meer democratische wijken dézer hoofdstadheeft de menigte bijkans uitsluitend rcpublikcinsclic krectcn aangeheven. Over bet algemeen schijnt de lieer Lodewijk Napoleon weinig reden te hebben oni tevreden te zijn over de ontvangst, welke.hem hier van dc zijde der bevolking is te beurt gevallen. Men meldt uit Toscane, (lat dc verjaardag van. liet gevecht van Curtatonc, in 't welk dc Toscaanscbe vrijwilligers wel door dc Oostenrijkers zijn overmand,', maar zich toch dapper hebben te weer gesteld, in Florence is herdacht en gevierd. Hetvrijzinnige dagblad is dien dag niet zwarte .randen',in 't licht gegeven. v' Het verhoor van den graaf en dc gravin de Bocarmé voor bet hof van assises van Henegouwen is afgcloopcnwaarna men een aanvang heeft ge maakt met het getuigenverhoor dat nog verscheiden': dagen zal voortduren. Men heeft berekend.dat dc instructie dezer regtszaak 35 a 40,000 francs, zal kosten; alleen de werkzaamheden van den ebemist Stas en liet verslag deswege zullen ccne uitgave van ongeveer 5,000 francs veroorzaken. Voortdurend zijn de graaf en de gravin elkander blijven tegenspreken, „tcrwiil—de_eranf—J—1r».,A baren broeder Lij vergissing een glas nicotine in plaats van wijn had ingeschonken. De; graaft,had daarop naar zijn voorgeven, den mondvan zijnen zwagerdigt gehouden, opdat deze door zijn geschreeuw geen schandaal zou verwekken. Vijf dagen heeft dc behandeling dezer zaak thans reeds geduurd; De graaf is gedurende al dien tijd even bedaard, en koelbloedig gebleven, maar de gravin,, die, zulks aanvankelijk .mede was., is gedurende de. laatste zittingen van. het hor inccrmalan in tranen. losge barsten. SCHIEDAM, 6 'junij 1851. In de zitting van de-Tweede Kamer'der Staten- Generaal, van den 4 Junij jh is bet' gchcele ont werp van gemeentewet aangenomen, met eene "meer derheid-van 52 tegen 13 stemmen. Bij koninklijk besluit-van den 2. is aan den vice-admiraal E. Lucas, voormalig minister van -ma- rinc een pensioen verleend van 5000 's jaars/."' Men verneemt, dat in het ..begin der vorige week zich te Stnildc een Russisch beer heeft opge houden belast met het doen van onderzoekingen- ten aanzien der vccngraycrijhij had een'tolk bij zich, door wiens tusschcnkomst hij dc noodigc' inlicb tingen vroeg en verkreeg. In dat gedeelte van Rusland, avaarin hij woonachtig was, begon gebrék te komen aan (len noodigen brandstof; daarom Kadi men het plan opgevatom de zich daar, bevindende vccncn in exploitatie te brengen, en^ was hij naar Nederland afgezonden, om te onderzoeken, op welke wijze zulks met het meeste voordcel kon geschieden. Hij heeft onder anderen van dc gebruikelijke werk tuigen aftcckcningcn gemaakt. Betreffende de droogmaking vanliet Haarlem- mermeerbehelst de Staats-Courant de','navolgende opgaaf: aDe stand van den.boezem, van Rijnland, die het in -werking brengen." dér stoomtuigen, voor dc droogmaking van het Meer terughield is in het midden der maand zooveel igunstigér "géwordén'dat die werktuigen op déii '16 dé dienst' bebbén, kunnen hervatten en onafgebroken tót het einde 'dér maand voortzetten, Hetwater in den ,plas is bij die guh-/ stige werking van de drie stormtuigen sedert/dien'/ tijd gebragt op gemiddeld '3,04el bcncd.cn.'Amstrr-v damsch peil/ Volgens Ac Staits-Courant ya'n dén

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1851 | | pagina 1