m A0. 1851. m ;S$nC. 11 turdag u gust u s. Deze Courant verschijnt eiken Zaturdag. Kennisgeving. BUITENUNDSCHE BERIGTEN. Jfvnufcvijfc. SNUB BERIGTEN. STEDELIJK NIEUWS. ajVBi'V ABOVXFJIEXl'S-PKIJS s Voor Schiedam per Jaarf 3 00. De Buitensteden en Dorpen Franco per Post - 3 60. (Brieven Franco). 1"ÏEÏJS WEU AWVEK'E'EVJTÏEX t Van 1 tot 6 regels0.60. Iedere regel meerder ƒ0.10. Zegelgeld voor iedere plaatsing-0.35. Burgemeester en Wethouders der stad Schiedam geven bij deze kennis aan de Ingezetenen dat de Ste- dehjka.. Hand bij Resolutie var den 7den dezer naar aanleiding van het bepaalde bij Art 43 der nu in werking zijnde gemeentewetlieel't besloten des- telf» vergaderingen voortaan in het openbaar tc hou den zullende van bet beleggen der bedoelde open bare vergaderingen telkens bij aanplakking ter zijde v.is den ingang der Stedelijke Secretarie en zooveel doenlijkiloor aankondiging in de Courant dezer Stad kennis gegeven worden. Gedaan bij Burgemeester en Wethouders voor- i- noemd den 8 Augustus 1851. I C A. VAN BOL'ES Jung Diirgem. 1 Ter ordonnantte van dezelve Y KUN EDE. (EUiijcJtUib. LONDEN, liet Engclsche stoomschip Cormo rant heeft op de hoogte van Rio-Janeiro een Bra- lilisch stoomschip, dat bleek een slaicnhaler tc zijn, prijs gemaakt. Na al het volk overgescheept te heb ben heeft men het prijs gemaakte schip in volle zee gchragt cn aldaar doen springen. PARIJS5 Augustus. De plegtigc receptie welke gisteren te Saint Cloud heeft plaats gehad, is even als de vorige feesten zonder stoornis afgcloppen. liet aantal der personen welke in het park van Saint Cloud verecnigd zijn geweest, wordt op om streeks 6000 geschat. Te 3 ure des namiddags waren reeds meer dan 2000 genoodigden in het park aan wezig cn het baarde ccnige bevreemdingdat dc voorzitter der republiek zich niet vertoonde. Nader hand vernam men dat dc heer Lodewijk Napoleon op de zoogenaamde hoogte van Trocadeto, van waar men een voortreffelijk uitzigt heeft op de stad Parijs, den lord-majoor van Londen afwachtte. Omstreeks 5 ure is die boofd-ambienaar te Saint Cloud aange komen en benevens de hem vergezellende overheids personen, onder het aanbellen van het Engclsche volkslied door een talrijk cn uitgelezen orchest door lord Normanby aan den heer Lodewijk Napoleon voorgesteld. Over het algemeen meent men te hebben opge merkt dat dc aanwezige EngeUrhen den voorzitter der republiek met veel onderscheiding hebben bejegend. Verder wil men hebben bespeurd dat er ccne zeer goede verstandhouding bestond tusschcn den heer Lodewijk Napoleon en den heer Odillon Barrot. Eenige hooge prelaten onder welke dc aartsbisschop van Parijs, woonden het feest bij. Er waren omstreeks 200 leden der welgevende vergadering aanwezig. Het schijnt, dat er niet meer dan dit betrekkelijk geringe aantal uitgenoodigd zijn geworden, dat het aantal volksvertegen woordigers, welke gevraagd zijn om van de tribune des voorzitters getuigen te zijn v-n de wapenschou wing welke heden plaats heeft, niet veel grooter is, en dat dit nog al ontevredenheid verwekt bij de meerderheid der volksvertegenwoordigers. Men loodt bet zelfs voor niet geheel onmogelijk, dat de bewindslieden deswege ter verantwoording zullen worden geroepen. SCHIEDAM, 8 Augustus 1851. De verjaardag van H. K. 11. Prinses Wiibelmina Frcderika Alexandrina Anna Louisadochter van Z. K. 11. Prins Frederikis Dingsdag den 5 dezer alhier op de gebruikelijke wijze ge'ierd. —j Ook uit deze Stad zijn eenige Leden der Lie- ctctlafel naar het Zangersfeest te Arnhem vertrok ken. Naar wij vernemen is men bij het Ministerie bcxig met het vervaardigen van cemgc nieuwe wet ten, men nocint daaronder ceue op de Schutterijen, op het binnenlandsch gedistilleerd en op de spoorwegen. De minister van liuanticn heeft bepaald, dat bet binnenlandsch gedistilleerd, met genot vau vrij dom van accijns, ten behoeve van snelazijiunakcrijen wordende ingeslagen, voortaan bij den inslag zal worden vermengdin verhouding van één vat gedis tilleerd van 100 pCt met twee vaten water cn eén vat deugdzamen azijn zooals die gewoonlijk in den handel voorkomt, en ten genoege van de ambtena ren. 4 De commissie der Tweede Kamer, belast met het ondeizock van de additionncle overeenkomst tot liet handels- en scheep va arts verdrag met Gioot-Brit- tamiiü, welke eenige inlichtingen deswege van den minister van huitenlandsche zaken heeft verlangd cn bekomen, heeft daarbij met opzigt van de gelijkstel ling der vlaggen, ten aanzien der plaatselijke iegten oj' ongtlden m Groot-Bnttaiinie, vernomen, dat die gelijkstelling door de geslotene overeenkomst in dier voege is voizekerddat door dezelve de Briisehe regering in staat is gesteld, om, krachtens de wetge ving van Gioot-Brittannic, aan de particuliere corpo ration en plaatselijke bcstuicu de region tc vergoe den, wlke deze anders van de Nedurlandsche sche pen zouden vei mogen te heJJ'un. Naar men verneemt heeft het Nederlandscbe Gouvernement onderhandelingen geopend met ver schillende vreemde regelingen, lot het sluiten van overeenkomsten tot wedeikeeiige uillevering van boos doeners, onder anderen met Zwitserlo-d, Bcijcrcn cn Groot-Brittanine. Naar bet schijnt ^ailen die on derhandelingen cene gewenschtc uitslag opleveren. Op den 23 Juhj ji. hebben dc ondernemers in de Stuombootdienst tusschcn Tiel, Rotterdam cn Schiedam in ccrslgenoemdo stad ecne vergadering gehouden waarin de commissie verslag uitbragt van hare vcrrigtmgenca een ontwerp der acte van Vennootschap aanbood, dat door de vergadering met eenige wijzigingen 'werd aangenomen, en waarin men een delimiief besluur benoemdecn wel tot commissarissende lieercn Mr. II. Dijckineestcrte Tiel; D. C. den Ouden, te Opijnen Win. Ambro- sius Az te Hoerenwaarden J. M. G. Uoliinan van llovc te Zalthommcl cn G. dc Jong, te Gameren; tot directeur den lieer L. dc Ruyter, te Tiel cn tot administrateur den heer Z. de Jonghkassier te Tiel. Zijnde tevens besloten, dat de Stoomboot zal voeren den naam van Admiraal de Ruyter en ten slotte aan het besluur opgedragen het maken van cene aanlegplaats en de aan- en verhouw van de teut, aan den West-luidcnschen Dijk aldaar, tot bergplaats van steenkolen en pakgoederen. Men hoopt- dat dc concessie voor deze dienst binnen cemgc dagen mag verleend wordenopdat in de maand Augustus als dc boot gereed zal zijnook de dienst zal kunnen geopend worden. In den loop des voiigen jaars zijn door ccnige ingezetenen van 's Gravenhage bij de regering dc noodigc stappen gedaan, tot het bekomen eener con cessie voor den aanleg van eene spoorbaan van Sche- veningun op Utrecht, om aldaar inet den Rijnspoor weg in verbinding te worden gebragt, en alzoo langs den kortst mogelijken weg ecno regtstrecksche ge meenschap daar te stellen, tusschcn de Noordzee, Duitschland en Oostenrijk, cn de Middellandschc zee De middelbare waterstand in de droogmaking van bet Haarlemmermeer, is op den laatslen der maand Juhj bevonden tc zijn 3.36Va el onder Am sterdamse!) peilen daar aan het einde der maand Junij de gemiddelde stand 3 29el heneden het peil waszoo is de waterspiegel in die maand slecht» 7 duim gedaald. De reden isdat tot het schoonmaken der stoomketels cn vuurgaugcn van den Leeghwater cn van den Crucjuiitshet verpakken der slooiuzuigers en het nazien fier pompharten waartoe de beide stoomtuigen in het droog zijn ge zet het tijdstip gekozen is der noodige verdieping van dc tocleidings-kanalen in het meer, zolidcr welke verdieping de werktuigen toch welligt uit wa tergebrek hadden moeten stil 'staan,, .want.-in het meer is slechts ecne diepte van 65 du\* men water over, _cn waar de tooleidings-kanale n onvoldoende zijn, verdwijnt het water nabij "dó werktuigen telkens met dc afwaaijende winden Alzoo is de oiitlcdiging der droogmakerijgedurende de laatste helft der maand, alleen door den Lyn don verrigteven als in de eerste helft alleen de Cruqititts daartoe heeft dienst gedaan. Voor het op dan 0 en J0 dezer te Arnhem te houden Zesde Noderrijuache-Nederlandsche Z mgTS- feest, worden gioote toebereidselen gemaakt. Op den eersten dig zullen dc afzonderlijke hedettafelcn zich doen hoeren; op den tweeden dag worden" dé gezamentlijke stukl.cn uitgevoerd door een getalzoo als men verwacht, van runn 91)zangers, terwijl op Maandag den 11 Augustus, van stadswege een prach tig vuurwerk zal woiden afgestoken, vervaardigd door de heeren J. van Leeuwen cn zoon, te Haarlemï Dc opvoering der zangstukken heeft plaats in het gebouw Musis Sacrum. Op den 8 Augustus, de avonds ten 8 ure, wordt dc eerste repetitie gehouden na eene door de solo-zangers op den morgen van dien dag ten 10 ure tc houden voorloopige repetitie. Dc liedertafe's en vercenigingcn worden door een? deputatie uit het comité, van de .plaats hunner aan komst afgehaald, en begeleid naar bet hotel de Zon waar huu de feestdecoratie enz. gegeven cn, vopr zoo veel noodig, logementen aangewezen worden. Uit Rotterdun wordt gemeld, dat in. ecnen winkel aldaar een valschc gulden is ontvangen. Het valsche stukuiterlijk, veel overeenkomst pjat den echten hebbende, was echter gemakkelijk -ie onder scheiden door doffen klankvetachtige gladheid op het gevoel, in tegenstelling van de scherpte, der echte stukken loodachtige kleur en gemis van een rundachuftwaarvoor alleen eenige niets befee- kenende schrappen op het stuk zijn aangebragt. De gulden droeg het jaartal 1846. Den 3 dezer is in de gemeente Heerlen een zeer jammerlijk ongeluk voorgevallen Twej?„tol beambten hielden daar toezigt. Zij- meenden smokkelaars tc ontmoeten cn om die schrik aan te jagen, zeide een hunner: «Ik zal een geweerschot lossen." Inderdaad laadt hij zijne karabijn docb ongelukkig gaat het schot tc spoedig af cn raakt van achteren den anderen tolbeambtedie doo- dclijk gewond ter neder stort. Die ambtenaar it genaamd Achterboschhij laat eene vrouw en pen kind na. BIJBGËllli 531 Ei. E Sl'ASD. Cleiinreii i 31 Jutij. Hendrikzoon van F. van der Mark en J. HoutmanHoofdstraat. 1 Aug Johanna Pietcrnclla Cornelia, dochter van A.- van. Brugge en 11. van Brugge, Breedstraal. Maria; dochter van F. H. van der Laan en C. Kip, Kreupelstraa(J Johannes, zoon van J. Vrcdcnbregt cn E G. Broek- meijerRreupelstraat. 3. llenricus Johannes zoon van II. Bernoater en A van der Sman Lange Achterweg. Cornelia dochter-van.Br Cl van1 Be- kum en M. den Broeder, Niemvstraatl's4: Jo hanna Mariadochter van D. Yrijenhock: ea P, Scheurkogel, Brcersveltl. Krijn, zoon vali-j^-de Roode en C. Kalkman, Dreedstrnat. 5; Francia- cus Dominicuszoon van T. van Dijk en M Using Noordvest. Sijtje Willemina", dochter van II. Scjcrp en A. C. de Beer, Hoofdstraat. G. Jo hanna Maria Adriatic dochter van J. B. van G<?gh en G. Willcmse Wulvischsteeg Johann.es Wilhelmus zqon van \V. C Krujniiig en M- IJ vaj) Ooijen Hoofdstraat. 7. Jan, zoon van j. van Wicringea cn J. van der Mo.tHoofdstraat, I - i.ïïR

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1851 | | pagina 1