'7ÉÊ0ÊÈÊÈ WIP' iW I ft liiaji rib«i ^rngmimmmm- -II V '-;4j "V1 Ml \}diJ irrf rpJ|i Z^ïll i 1*1*^ iVt^gtog iuct) ssmm, «I a 11 ii a rij. êmÉMMmM^ÈMËMM gBag en Donderdag. SCHIEDAM t Januari] 1854. vm KRONIJK VAN HET BUITENLAND. BUITENLANDSGHE BEiUGTEN. BINNENUNDSCHE BERIGTEN. >r lil I - I ^ifii f' 'tot zijn genoegen aanvankelijk reeds van onderschei- "dene zijden de goedkeuring zijner Sladgcnooten ondervondenomtrent de uitbreiding heden aan dit Blad gegeven. Hij mag'zich verheugen in eene belangrijke vermeerdering der abonnementen ook binnen deze Stad, hetgeen hem te meer aangenaam is, naarmate de Courant reeds zoo ruim verspreid was; ook uit eenige der naburige Gemeen ten is hem reeds ruimen bijval geschonken. Het behoeft geen betoog dat deze medewerking, waarvoor hij zijnen ©.geveinsden dank betuigt, Redactie en Uitgever nog meer moeten aansporen, om niets onverzuimd te laten wat tot verbetering van hun Wad strekken kan; zij hopen van tijd tot tijd bewijzen van de/e gezindheid te leveren. Van dit ceiste Nummer zullen eenige Exemplaren worden overgedrukt, om diegenen, welke voorne mens zijn'zich te abonneren en zulks nog niet gedaan hebben, een compleet stel der Courant te kunnen leveren. Bestellingen worden dus vóór Zalurdag k. verzocht. De Burgerlijke Stand der omliggende Gemeenten za'« zooals vroeger is aangekondigdwekelijks in 'let Nmniner dat Zalurdag avond gedrukt wordt £eplaatst zijn. ^ScIïïedam, P. J. VAN DIJK. ik Januarij 834. DIJK, Uitgever. Prijs tan hel Abonnement en der Ad verlenliën. I Totaal 20 'S86463 ]3clgtc« 3 it lil W-ï&trïjk?' 'f COHAIT QIESSXB iirsBii ft?»* t ABONNEMENT per drie maanden voor SCHIEDAMf 1,25. Id. voor de overige Plaatsen des llijks Jtanco per Post - 1,50. ADVE1UENT1EN tot G regels 0 00. Iedere regel meerder - 0 10. Zegelgeld \oor iedere plaatsing.- 0.35. Aan het Bureau van den Burgerlijken Stand alhier bijngedurende het jaar 1853, aangegeven Geboren: ■Wettig fOnccht iLcvcnl aangeg. Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk Vrouwelijk 287 "J 273 Mannelijk 12 f Vrouwelijk 11 1 299 284 Totaal583 Totaal Generaal 603 Hieronder zijn begrepen 2 Tweelingen 1 Mannelijk |en 3 Vrouwelijk. Overleden iOngchuwdcn |Gcbuwden Veduwenaars feWeduwen Mannelijk Vrouwelijk Mannelijk. Vrouwelijk Mannelijk 346 Vrouwelijk 331 C77 Totaal Generaal Gehuwds Jongmans met Jonge Dochters 95 ËJongmans met Weduwen7 |\Veduvvcnaars met Jonge Dochters7 Veduwenaars met Weduwen3 Totaal Generaal Echtscheidingen: Een. 112 In den jare 1853 zijn binnen de Stad Schiedam zoo vel uit Zee als langs de Rivieren, de volgende Granen fa Molen aansasoerd te weten Invoert GRANEN. Uitvoer: Last Mudd. 9288 Rogge. 1871 25 Gerst. 1330 24 Tarwe. 114 4 Boekweit. 390 11 Mout. KOLEN Last. Mudd. 16481 17 Rogge. 16622 28 Gerst. 919 2 Tarwe. 267 8 Boekweit. 48 5 Haver. 27 Mout. -34366 L. Mudd. 1 Invoer Halve Muddon. Schaal. 37381 In '1853 zijn te' Schiedam binnengekomen it Engclsche Havens 75 Schepen met Steenkolen, «f.pelgië 171 $*Jlhuroord r--.—f '-i—170-™-« 12995 L. 4 Mudd. Uitvoer t Ilalvc Mudden. 2560S5 Schaal. 1747. 's,V, Pekcning der Ned. ilandel- ï;D --diepen aangebragj: 7 groote kist. Indigo. ^2i kleine dito Dito. '5 Oypicols-Geelhout. 15387 boss 31 Dcc. 1853.VanKoilij opccclligg ophand 13003balen, ld. Sutltcr voorhanden 1357kranj. Cindrotting De laatste week des vorigen veelbewogen jaars en de eerste dagen van het nieuw ingetredene waren rijk aan velerlei-hoogst gewigtige bcrigtcn Over het alge meen luiden die ongunstig voor het behoud des vredes. Uit ENGELAND vernam men na de wcdcroptrcding van lord Pal/nerslon in het bewind, niet dan van maat regelen die genomen waren of zouden worden om zich des noods met geweld tegen Ruskinds staatkunde te ver zetten ja verkondigen de ministeriele bladen dat een oorlog op banden isdaar alle pogingen tot beslechting van het bekende Oostcrsche geschillangs den minne lijken weg waren uitgeput Zelfs toen uit Konstantinopel (van den 18 Dcc vernomen werd, datdcPorte tot de nieuwe onderhandelingen wilde loetreden, werd dit oor logzuchtig uitgelegd, en wel daarom, vermits er ccne vootwaardc door de Portc bijgesteld was, datdcoudc verdragen met Rusland als afgeschaft zouden moeten beschouwd worden. I)tt nu leggen de Engclsche bladen zoodanig uit, dat in de plaats van de regtcn welke Rusland op die verdra gen grondt Europa's regtcn in het algemecu moeten komen; dc bescherming door de vier of vijf mogendheden, der christen onderdanen van de Porte. Zij beseffen zelve, dat Rusland, vooral na zijne jongste overwinnin gen, daarin met zal treden. Ook is de houding van dat land in het noorden van Europa, zoowel als in Perzic, en in 'l hart van /hie, een doorn in de oogen der Engel- sclien die zich blijkbaar gereed maken daartegen alles aan te wenden waarin zij voor lietoogenbhk zeker door Frankrijk zullen worden gesteund. In liet Noorden namelijk zou Rusland, vooruitziende den toeleg die te Londen, tegen de lente beraamd wordt, bijZ weden aanhouden, zijne zijde te kiezen en des noods de havens en de Oostzee voor dc Britschc en Fransche havens te sluiten, daar er sprake zou zijn vanlict zenden van ccne verecnigdc oorlogsvlootin die wateien. De Zweedscbc regering heeft zich in den jongste» tijd, dc aanstaande verwikkelingen vermoedende, reeds beijverd baren staat van verdediging te verbeteren en voorslagen tot uitbreiding daarvan te doen. Zij bevindt zich in eene moeijelijke stelling tusschen Rusland en dc westelijke mogendheden incn er moet onlangs eene geheime raadsveigadcring zijn gehouden over den weg, die thans dient te worden ingeslagen Wegens den uit slag is nog niets bekend Waarschijnlijk zal Zweden en ook Denemarken trachten zoo lang mogelijk zich on zijdig tc houden cn intusschen op hunne hoede zijn voor eigen verdediging. Het oog is ook zeer gevestigd op dc houding van Duitschland of bever de twee groote mogendheden die hetzelve leiden OOSTENRIJK zou naar luid van dc jongste berigtcn weinig genegen zijn aan de kracht dadige maatregelen van dc zeemogendheden tegen Rus land deel te nemen en wordt deswege in dc Engclsche bladen scherp aangevallen ja bedreigd. PRUISSEN daarentegenschijnt meer naar het Westen over tc hellen althans cr is een zijner gezan ten, de beer de Pourtalèsdezer dagen te Londen aan gekomen, welke voorschriften in dien zin zou hebben. De Engclsche bladen sparen gccne vlcijci ijom bet vader land van Frederik den Gi oote bepaaldelijk van Rusland af te trekken cn het voor te dragendat het zijn belang is in eene zaak «die geheel de wereld kan omvatten ccne zelfstandige houding aan te nemen. Zij mccnen echter, dat onzijdigheid hier niet wel tc pas komt, dat Pruisscn zich bepaald voor of tegen inoet verklaren. [n RUSLAND zelf durcu de oorlogstoerustingen met kracht voort, zoowel aan dc Oostzee als aan dc andere uiterste einden des lands, in het Zuiden, tn Europa cnin het Oosten, in Aziejmen wilzelfsdatdcKcizcrdcgclieele legcrmagt, ruim twee millioen mandienstpligtig he eft doen verklaren En als liet waar is, wat verzekerd wordt, dat een Engelscb parlementslid, lord Dudley de_Stuartnaar Konstantinopel is vertrokken om een Poolsch legioen dóór dePortctc doen zamcnstellcn, kan men boselfen dat dc Russische monarch zich minder dan ooit tot het aannemen vdti de punten des vredes, door Turkije gesteld zal gezind beloonen. Men wil nu dat Engeland cn Frankrijk hem een ultimatum hebben toegezondenwaarop uiterlijk den 15 Januarij antwoord zou worden ingewacht. Dit wordt door sommigen niet eens geloofd daar inen meentdat dc bevelen naar den Bosphorus gezonden, van dien aard dat ze Rusland meer dan ooit tot den oorlog zullen zijn, stemmen Er zou namelijk gelast zijn het binnenloopen wande verbonden vlotcnindeZwarteZee (toil9 Dec. jl. nog niet gevolgd) en het tegengaan van het uitloopen der Russische oorlogschepen, die bij wederstand zouden moeten worden ge nomen.~*Berntaaitdcbeou"inen vrijlaten;-"""-^ doch dc Zwarte Zee zoo lang bezetten als de Russische legcrmagt in de Donau-vorstendommcn bleef. Volgens de jongste berigtcn van daar zou de generaal Gortschakojf ondanks den winter, zich gereedmaken Kalcfat aan te tasten en dm Don ah over te gaan Uit vrees daarvoor had Omer-Pacha het hoofd van het Turksche leger aan deze zijde sterke afdcclingen ter bewaking van de rivier uitgezonden. In Azie lijden de Turken nu-neer èn meer verliezen en hebben zij, naar het schijnt, het Russisch grondgebied geheel moeten ontruimen. Uit deze hoofdtrekken van de jongste berigtcn be grijpt men van zelve bet groot gewigt daarvan en of schoon cr nog zijn die aan bet behoud des algetnccncn vredes niet wanhopen, zoo zou men dor waarheid te kort doen indien ineu zich te zeer aaii dte gunstige verwachtingen overgaf Wel ligt d it het nieuw begonnen jaar van groote ge beurtenissen in ons en in een ander werelddeel zwanger gaat Treedt liet tegenwoordig geslacht weder da gen tegemoet, als die waarvan dc i wee vorige met zoo diepen rouw getuigen zijn geweest? Of mag men de voorstellingenwelke nu-n hier en daar er wel eens van aantreft, als ioutere schrikbeelden beschouwenmoet men niet op plcgiig gesproken woorden vertrouwen welke zucht tot behoud des vredes ademden «Wie zal wagen hier te beslissen; zoo mcnigmalcn sedert 1830 is algemccne krijg gevreesd, en steeds werd die afgewend zegt de onbezorgde, maar hoe is die afgewend, cn wie kan te zeer op verzekeringen in dc staatkunde bouwen zegt de minder geruste. «Zou bier niet de waarheid in het midden liggendat is dat men beiderzijds kan overdrijven Dus niet te zeer bezorgd. Maar ook niet te onbezoigd Men slapc nietin, Eenige meerdcie inspanning en kosten cisclttditnclligt,- docb (zoo als men in Engeland in 1853 gezegdheefi), wie betaalt niet liever eene premie tegen brandenblijv'e voor dezen gespaard." De laatst ontvangen tijdingen uit Konstantinopel (van den 20 Dec gewagen van een oproer dat door (Je ulema's of wetgeleerden was veroorzaakt, doch spoedig gefnuikten waarna cr een wapensliUiand met de Russen zou zijn aangegaan. Aan dc andere zijde verneemt men uit Engeland dat het parlement tegen dcii 31 Januarij aanstaande is bijeengeroepen, Dc toon der ministeriele bladen is oor- logzuchtiger dan ooit en de Times verkondigt zelfs, dat H M. zich waarschijnlijk bij de opening van het parle ment in de droevige noodzakelijkheid zal bevinden om bet einde van den 38 jarigen vrede aan te kondigen zoo cr niet reeds vooraf gebeurtenissen zullen hebben plaats gegrepen welke dat gewigtig vraagstuk zullen Lebben beslist. Dc vraag is of de gebeurtenissen te Konstantinopel niet eenige wijziging in degegevene bevelen van oorlog- zuchtigen aard zullen makenhetgeen het gevaar, dat Europa en Azië over het hoofd hangtnog in de laatste ure gelukkig zou afwenden Dit hoopt ieder voorstander van vredelievende ontwikkeling der volken. BRUSSEL. 2 Jan. Op verscheiden spoorwegen iu België en van da<ir naar Frankrijk en Duitschland is de dienst gestaakt, tengevolge van de groote hoeveelheid gevallen sneeuw. ANTWERPEN, t Jan. De beweging opdeStaats ijzeren wegen is tegenwoordig buitengewoon en verciscbt dc meeste activiteit van het gehccle personeel, zoowel bij nacht als bij dag. Steenkolen kunnen niet genoeg per spoorweg aangevoerd worden, zoodat men vreest vopr bet gedwongen stilstaan van verscheidene fabrieken. Op bet station tc Mcchclen komen dagelijks 1000 a 1200 ge laden cn evenveel ledige wagons aan. SCUIEDUI, 4 Januarij 1851. Nadat het ijs in de Maas voor deze stad weder is los geweest, is het op nieuw vastgeraakt, gisteren is men er reeds mctschietschouwcn overgegaan, een daarvan is cr doorgevalleii; er ligt een pad naar Pernis. De veelvuldig gevallen sneeuw verschaft ook thans weder aan de liefhebbers van wintervermakelijkheden, eene schoone gelegenheiden wordt er alhier arak ge-_ bruik van gein inkt, talrijke narrensleden waaronder buitengemeen fr laije, ziet men digelijksin aUerigl'mgrn de stad doorkruisen en niet het minst bij de plautagie, op de zoo uitmuntende cn bvecde baan; gi«trven avond" i' t m l 1 fj

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 1