A°. 1854. on der dag SO «la nu a rij. K mnmi. VA» HET BUITEnUfeD. Yerschijnt eiken Maandag en Donderdag, BMMIM£sCHE BERIGlTEHI^ a#® Jtrf'?,4 v f eji,n s g e v a g "^irrrr-i*!. Het voor rlil li la d bestemde wordt aangenomen le: J. A. Kassbiksser. Prijs van het Abonnement en der Ad verlenticn. CIC1A 9 T s"»ES6 VLAAUDIMGEI» bij MAASSLUIS MLÏMIAVKN 0VEHSUH1E Ie Weil. G. vak der Weides. P, de Jomb, in do Kolk. J. tUsmuN Ja. i De Burgemeester-.en Wetrouders van Schiedam, Gezien do Circulaire van tien Heer SUalaraud, CommwsamdesKpmnjjs Frov^ Blad no. 3j; Gelet ojide bepaling van art. 8 der wet van 26 Ventos© IV de Jaar, be trekkelijk de zuivering der boomen en?., van ltupscn nestenKrachtens welke ü\e vs cl o p den 2tJ»tttn J tuttianj v an elk ja ur mue t worden a fgeku ndtgd. l>oen te weten dat dezelve is van den navolgenden inhoud: WET VAN 26 VEftTObË IVde JAAK. Artikel t. Binnen de tien dagen, na deaf kondiging dezor wet, zullen alle Eigenaars, Pachters, Gebruikers of anderen hunne eigen gronden of die van anderen bebouwende, elk voorzoo veel hem aangaat, verjdigi zijn, om de boomen, 0{> die gronden slaande, van rupsennesten te zuiveren of te doen zuiveren, op verbeurte van eene boete van ten minsten drie en ten hoogstcn tien dagen dagloon. (M Artikel 2. Zij zullenop dezelfde straffengehouden zijn de rupsennesten en rin gen van de boomen, lisgen of struiken afgenomenaanstonds le verbran den, en zulks op zoodanige plaat», waar da zonder gevaar van brand aan bosscben, boomen of struiken, of aan buizen en gebouwen kan geschieden. Artikel 3 De Bestuurders der Departementen [thans Gedeputeerde Staten) zullen, binnen hetzelfde tijdstip, de boomen, welke zich op de onserpuchte Nationale Domeinen bevinden, van rupsen doen zuiveren^ Artikel 4. De Agenten der Gemeenten en hunne Adjuncten (than? Burgemeester en Wethouders) zullen, ieder in den zijnen, verpligl zijn, op de uitvoering dezer wet toe te zien,; tij zijn verantwoordelijk voor het verzuim, hetwelk ten dezen mogtjvorden ontdekt. Artikel 5. Dc Commissarissen van hel Uitvoerend Bewind bij de Plaatselijke Re geringen [thans de Burgemeesters) zijn verpligt, om binnen bel tweede tiental dagen na de afkondiging dezer wet, eene schouwing le doen over alle niet boiuhenhoutgewassen, hagen of struiken beplante gronden, ten cm de zich te overtuigen, dat de wering der rupscnitcsLen[naar hehooren is oil)ragt, en om daarvan aan den Minister, men hel aangaat rapport te doen. Artikel 6. Dc wering der rupsennesten zal in de volgende jaren vóór den lsten Vcnlose (20 Fcbmanj) moeien geschieden op stralfe4 als hiervoren is bepaald, Artikel 7, Ingeval eenige Eigenaars of Pachters tegen het gczcgde[tijdstip hebben nagelaten zul^s le doen, zullen dc Agenten en hunne Adjuncten Burge meester en Wethouders) liet door arbeiders, ter hunner keuze, ten kusten der nalaligen laten verriglcn. l)c op die eigenaars*en Pachters invorder baar verkloaido staat van kosten wordt aan hen, op vertoon dei quitautten vim de arbeiders, door den Vredcregtcr [Kuntonrcgter) ^afgegeven, zonder dut dcbeiuling daarvan van de boete ontheft. Artikel 8. De [tegenwoordig© wet zal op den lsten Pluviose"(2J Jannarij) van'elk jnar op tulnoodiging van den Commissaris van het Uitvoerend Bewind thans Bui ge mees ter) door de zorg van dc Agenten der Gemeenten [thans liurgcmoester en Wethouders) worden afgekondigd. (*J Uc in art, 2 en «'1 bedreigde sttqffen zijn door hot later ingevoerde art. 471no. 8 van het Stru/wetbock ycwijzigd Wordende dc ingezetenen dien zulks znogt aangaan bij deze tevens op lettend gemaakt op de vcrpliglmg welke uit de vorenstaande wel vuur hen zoo we! in hun eigen belang als in dat hunner imlmrcn voortvloeit tut eene tijdige zuivering der hun in eigendom loebchoorcndc of bij hen in gebruik zijnde boomen struiken en hagen, van dc daarin aanwezige Rupsennesten, alsmede op de schouwingen die deswege timeben den 2l#ten Fcbruarijen den lOden Maart zullen wordengcduan, en op de kosten en straffen, die, in verband met de bepaling van art. 471, no. 8 van hel Wetboek van tSlrafrcgt, het gevolg van nalatigheid of verzuim ten deze tullen zijn. En is hiervan afkondiging geschied, waar bet behoort, den 22Jan,1854. Burgemeester en Wethouders van Schiedam i C. A. VAN BOL'ES. Be Secretaris VEBNÈÜE. De verwikkelingen in het Oosten nemen thans derwijze loe dat het bijkans onmogelijk is, dat aldaar op den duur ernstige botsingen lussclicn de beide Westelijke mogendheden en Rusland zullen kunnen worden verme den. Met don telegraaf, welke thans tot Orsora door loopt is het berigt ontvangen, dat de Bussen werkelijk den Donau zijn overgetrokken dat zij vasten voet hebben gekregen op den regter-oever van dien stroom en den overtogt hebben bewerkstelligd bij den tusschen Rutschuck cn Matschin gelegene Turksche vesting Silis- tria. .Bijzonderheden'aangaande dit in elk opzigt gevvig- tige wapenfeit, zijn nog niet bekend, liet is alzoo nog niet zeker oi'de Russische legcrmagt die vesting beeft ver- meesterd na een gevecht, of bij verrassing, en of zij zich in dezelve beeft gelegérd, of in den omtrek daarbui ten gekampeerd is gebleven. Wal daarvan ook zijn moge, zooveel is thans zeker, dat de Russen zich op den regter- Donau-oever bevinden ,dat is op het Turksche grond gebied, welks bezetting steeds is beschouwd geworden door Engeland en Frankrijk als cent- daad, wclkezij niet uiogten of konden gedoogen, Het gebeurde wordt be schouwd als een meer afdoend blijk dat de Keizer van Rusland zich niet langer door de bestaande tractaten gebonden achten vastclijk besloten heeft om don oor log in Turkije over te brengen. Men houdt bet voor allezins waarschijnlijk dat dc Russische krijgsmagt op onderscheidene puntenals te Rutscbnck, .Matschin, ltscbaksta en elders zal beproe ven om den Donau over tc trekken Reeds lang zijn daartoe aaüstaltengemaaktinde op den liukcr-ocvcrgc- "Doèw SchiedamF. 3. ¥ÜJf MIS, Uitgever.. 4 legone vestingen Guirgewo en Broïlow Deskundigen verineenen, dat thans, nu |ic legcrmagt eenmaal een vasten voet heeft bekomen dp den regteroever bij Silis- tria,het overtrekken van don Donau op andere punten Men houdt bet voor eene belangrijke omstandigheid dat van alle Turksche vestingen Silistria het incest in de nabijheid is gelegen van Schumla, waar Omer-Pacha zi.n hoofdkwartier heeft gevestigd Reeds is verzekerd dat de Russen werkelijk tegen Schumla in aantogt waren. Dit gerucht schijnt echter als voorbarig te moeten wor den aangemerkt. Omtrent den dag, waarop devtogt over den Donau door dc Russische krijgsmagtis bewerkstelligd, heerscht nog onzekerheid, vermits de telegrafische dépêche dien aangaande bet stilzwijgen bewaart. Men gist, dat die gebeurtenis den 13 heeft plaats gehad, op welken dag dc Russische krijgsmagt, zoo als is medegedeeld, voor nemens was om een beslisseiiden slag te wagenwelken Omcr-Pachanaar het thans zou blijken, tevergeefs getracht heeft af te wenden. liet is thans de vraag, wat Frankrijk en Engeland zullen doen, en algemeen houdt men het er voor, dal die heide mogendheden evenmin kunnen wijken, als de Czaar voornemens is zulks te doen Er is in een half olli- cieel Fransch dagblad een betoog opgenomen hetwelk klaarblijkelijk met goedkeuring der hoogc regering is medegedeeld en de strekking heeft om aan te toonen dat Pruissen en Oostenrijk thans niet langer kunnen volstaan met het aannemen ecner onzijdige houding maar dat die beide mogendheden dadelijk partij moeten trekken tegen Rusland, vermits haar belang medebrengt dat zij naauw aansluiten aan Frankrijk cn Engeland, liet ontgaat de aandacht nietdat het nummer van liet Engelsche dagblad The Times, hetwelk denzelfden dag is ontvangeneen betoog inhoudt, waarin nagenoeg hetzelfde beginsel op den voorgrond wordt gesteld. Men veronderstelt de mogelijkheid, dat deze beide dagblad-vertoogen Weldra zullen worden gevolgd door 'meer oiliciolc stukken, waarin dcPruissische en Oosten- rijksctie kabinetten zullen worden aangespoord om zich bepaaldelijk tc verklaren. Te Parijs cn te Londen gelijk in Petersburg, boort men thans van mets anders gewagen dan van den aan staanden oorlog en van de maatregelen welke door de regeringen genomen worden om zich buiten lands met nadruk tc doen gelden. Elk oogenblik wordt het berigt verwacht, dat de Russische gezant, de lieer von liisselejf is vertrokken. De toebereidselen voor dat vertrek zijn gemaakt, en de gezant zou reeds met den telegraafhet voorloopigc berigt hebben ontvangen dat het bevel lot zijne terugroeping uit Petersburg is afgezonden. Uit SPANJE meldt men onder dagteekeuing van den t 6 Jan. en wordt uit Madrid berigt,dat den vorige» dag dc Spaansche ministers in eenen kabinetsraad waren vergaderd geweest, in welken voorliet eerst na de beval ling van de koningin weder het voorzittcrsch ip door II M was bekleed In die bijeenkomst was over ver scheidene hoogst gewigtige onderwerpen beraadslaagd en onder andereu over de wettot beteugeling der druk pers, overde ontbinding van den koninklijken raad die van den senaat, enz. Op den 16warende ministers weder vergaderd, en verwachtte men weldra eene wijziging van den staat van zaken in Spanje. Reeds had de oppo sitie een protest ontworpen tegen alles, walde regering voornemens was door te rlrijveu. De verdeeldheid tus schen dc verschillende partijen,de oppositie uitmakende, was echter zoo groot, dat liet protest nog niet van een genoegzaam aantalonderteckeningen was voorzien, om bij de regering te worden ingediend. (Eene telegrafische te Parijsontvangene dépêche uit Madrid, van den 18 Jan. meldt, dut het officiële Spaan sche dagblad dien dag in het licht was verschenen, de koninklijke besluiten behelzende, waarbij het door den Spaanschen minister van Finaniicn ingediende ontslag was aangenomen cn de generaals, leden van senaat, die tegen de regering hadden gestemd, uit limine militaire waardigheden ontzet. Twee tlicr generaals, de hccren de la Concha cn O' Donnellwaren naar de Canarische eilanden gebannen. Volgens eene andere telegrafi sche opgaaf, zou den 16 tc Madrid in een kabinetsraad besloten zijn tot het verbannen van 5 generaals en 60 andere personen tot het ontbinden van den senaat, en tot liet oproepen van eene Constituerende Cortes-vcr- gadering De Laatste telegraphischc hcrigten uit Wccnen en Berlijn (van den 24) betwijfelen ja wedersproken den overlogt van de liassen over den Donau en de iunainc vanSilistria. Voorls verzekeren zij, dat de keizer van Rusland geneigd zou zijn tot het aannemen van eene minnelijke schikking; cn dat hij het binnenzeilen der verbonden vloten in de Zwarte ZeenieUls een casus belli beschou wen zou Ook de Russische gezanten voudenTiict uit Parijs cn Londen zijn teruggeroepen kortom alles eene vredelievende wending nemen. Wat van een en ander ABONNEMENT per drie maanden roor SC1UEDA3I. Id. voor dc overige Plaatsen des Rijks franco per Post ADVEUTEJNHEN tot 0 régels 0.00, Iedere regel me Zegelgeld voor iedere plaatsing, 1.25. ,.r - t .60. erder - 0.10. 0.35, nu zij dient nader bevestigd te worden daar de vroe- gere en de latere berigten even stellig zijn opgegeven. SCHIEDAM25 Jannarij 1854. De aankomst van verschillende schepen in onze haven levert het bewijsdatde scheepvaart alshcrstcld te beschouwen ishet kanaal is open evenwel slechts in bet midden als een slop zoodat grootere schepen hetzelve nog niet zonder gevaar voor schade zouden kunnen pas seren de sterke dooi en dej regen welke gevallen is zullen weldra een belangrijken invloed op bet geheel opruimen van hetJjs uitoefenen. Aan de overzijde van dc Noordvest alhier inde gemeente Nieuwland zal naar wij vernemen door den Heer D. J. Zoetmulder eene branderij met een woonhuis gesticht worde.".. Op Dingsdag den 31 dezer des middags ten 12ure,- zullcn in het Notaris-huis aan de Geldersche kade te Rotterdam, onder andere, worden geveild 3|250aa»dcc. len in betSclnedainsche fregatschip Pieter Corneliszoori Hooft, varende onder directie der groote Reederij alhier, thans op de terugreis van Java en 2|300 aandeden in het Schiedamsehe fregatschip PVillem de Eerste, onder di«. rectie van dezelfde reederij, thans liggende m China. Aanstaanden Vrijdag des avonds ten 7 ure zal al hier op bet locaal der Evangelisatie aan de Nicuwstraat, de derde bidstond voor Israël gehouden worden, waarbij, voorganger zijn zal Ds.G.Barger predikantteDdfsbavcn., Verdienen menschlievende daden eervolle vermel ding, vooral wanneer dezelve verrigt worden met inspan ning van moeite en krachten cn daarbij het eigen leven wordt in gevaar gesteld, dan voorzeker mag bet navol gende wel ter algetneonc kennis worden gebragt. In den avond van den 22 dezer komt Pieter van Gelde ren, te Vlaardingen woonachtig, bij zwaren ijsgang cn sterken stroom met zijne ijsboot van ilcücvoetsluis om met den vloed huiswaarts te keeren. Op den hoek van de Ruige Plaat of Oude Maas (ook wel iNoord-üuil genaamd) gekomen, ontwaart hij in zijne nabijheid een tjalkschip, waarvan het anker wordt geligt door twee personen welke zich daartoe in eene boot bevinden. Naauwolijks heeft hij zich, hulp aanbiedende, op bet schip begeven, of eene ijsbaan kruit oplegen dc tros waaraan bet anker bevestigd is en doet de boot in een oogenblik omslaan, waardoor de beide zich daarin bevindende personen een prooi der golven worden. Zoodr.tvan Gelderen bemerkt water voorvalt springt bij in zijne booten spoedt zich naar dc plaats van het ongeluklot dal bet hem gelukt den op eenen riem steu nende maar reeds zinkende loods Sijmen van Peltaan zijne kleederen te grijpen en in zijn boot te brengen. Maar hiermede was zijne taak nog niet volhragt Nog drijft daar de omgeslagen boot; reeds driemaal is zij gekanteld terwijl dc stuurman F.J. Borst zich wanho pend aan dezelve houdt vast geklemd en om hulp roept gecne gevaren ontziende snelt hij ook naar dezen, cn redt ook hem met buitengewone krachtsinspanning, vaneen' gewiss en dood. - Pas bevinden dc drie mannen zicb in de .boot van van Gelderen, of deze wordt onderschoren door de omgesla gen sclieepsslocp en alleen het beleid van genoemden van Gelderen is oorzaak, dat alle drie zich op dc schots redden; terwijl met ongeloofelijkekrachtsinspanning de boot door hem op het ijs getcokken wordt. Gelukkig dat het ijs sterk genoeg was om de geredden met den redder te dragen anders hadden waarschijnlijk alle drie hun graf in de golven gevonden Mettle boot zijn zij vervolgeus naar het schip geroeid. In den morgei) van den 23 dezerisde tjalk, (de Vriend schap) waarvan dc kapitein {kVoudstra)niet aan boord was, door van Gelderen voorde Vlaardingsckc haven cn later naar Schiedam gebragt. Maandag avond ten acht ure is door het donkere mistige weder zekere J. van Doornaan den Raam alhier .11 het water geloopcn bij is door dadelijk toe- gebragte hulp door liet toesteken van een ladder er uit gereden is gelukkig hersteld, - llij besluit van 21 dezer No, 72 heeft Z M, goeiige

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 1