Donderdag fj Feforiiai'lj, Verschijnt eiken Maandag en Donderdag. rawW,r?p*r A0. 1854. ¥-5ggfc« :!T& Is' KRONIJK VANIHET BUITENLAND. BINNENLAKDSCHE BERIGTEN. II /fe' i -.-Hut voor dit Blad bestemde wordt aangenomen te: Prijs van liet Abonnement en der Advcrlcnlicn. ■r i7> VM> j 5(1=) {ft L i" ri£S' 4 V» >/-Cy »#<W J^->A i **■4«ivV-"* 'l' tf.VLAAKÜlKGEN bij 3, A. Kahsgiesseb. MAASSLUIS uij.de Wed. G. tax beu Weides. DELFSll.WEN P. de Joxo, in da Kolk. OVEltSClIIE 3. Uesabujx, 3b. Schiedam 5 P. J. ¥AM BOK, Uitgever, ADÜ.MSEMCAT per drïc maanden voor SCHIEDAM y 1.25. ld. ïoor dc overige Plaatsen de» Rijks franco* $cr Post. - 1.50. ADVEUTUNTUiPi tot 0 regels Ü.ÖO» ledcro regel meerder - 0.10. Zegelgeld \oor iedere plaatsing- 0.35» De zaken betreffende bet OOSTEN nemen dagelijks meer die dreigende gedaante aan welke de vorige be- rigten, sedert lang reeds deden verwachten Dreigend in zoo verre j dat de oorlog bepaaldelijk tusscken de twee W estersche grootc mogendheden en Rusland waar schijnlijker wordt; terwijl dc beide grootc Duitsche staten hunne onzijdigheid min of meer nog schijnen te behouden. Tot dusverre echter zijn zij in overeenstem ming inet Engeland en Frankrijk gebleven ondanks dc zending van graaf Orlojf, welke ten doel bad om ze meer tot Rusland te doen naderen en tegen-voorstcllen op dc Ween er voorstellen aan te bicden welk alles even wel moet zijn afgeslagen. De Keizer vau Rusland blijft dan op deze, dan op gene wijze steeds beproeven met den sultan afzonderlijke onderhandelingen aan te gaan cn genoemde monarch zou zelfs hebben voorgesteld, dat de Turkschc vorst een gezant daartoe naar Petersburg zou afzenden doch hiertegen treedt denkelijk weder de wil der vier hoven op die in die afzonderlijke onder handeling zonder hare tusschenkomstgevaar zien. Inmiddels is thans de Russische gezant graaf von Kisse- lejf den C dezer uit Parijs vertrokken en den 7 te Brussel aangekomen. Dc Russische gezant te Londen» baron von Brunow heeft die hoofdstad ook verlaten. Men spreekt voorts van dc terugroeping der Engclsche cn Fransche gezanten uit Petersburg. Uit een cn anderzou men moeten besluiten datdeoor- logs-vcrklaring onvermijdelijk is; nogtans vlcijcn som migen zich nog. dat Rusland zal toegeven cn althans dat de strijd indien die mogt uitbarsten, tot het tegenwoor dig krijgstoonecl zal beperkt blijven dit zou de vrucht van de overeenstemming der vier mogendheden zijn. Men sprak van eene stoute krijgsverrigting weder door Ortter-Pacha gedaan door het overgaan van den Donau met 50,000 man ;doch de bijzonderheden deswege ontbreken geheelen velen houden dit nog voor een los geruchtdat allczins bevestiging behoeft. ENGELAND en FRANKRIJK zetten met kracht hunne krijgstoerustingen te land cn te water voort. De ver bonden vloten die naar den Bosporus waren tcruggc- loopen ter approviandcring, zouden waarschijnlijk spoe dig weder de Zwarte Zee binnenstevencn. Bij den aard der aan dc admiralen gegeven voorschriftenvreest men altijd dat er alsdan eene botsing met de Russische scheepsmagt zal ontstaan indien de diplomatic niet nog in bet laatste uur den krijg weet af te wenden. k SCHIEDAM, 8 Fcbruarij 1854. f Gedurende dc vacature ontstaan door liet overlijden vanden lieer P. J. V. Dusseau, Predikant bij dc Evang. Luthersche Gemeente alhier, zal dc dienst worden waar genomen door den Heer J, TV. T. Lublink TVcddik Proponent bij dat kerkgenootschap. Bij Kon. besluit van 3 dezer No, 59 is benoemd tot Ontvanger der Directe Belastingen (2c afdecling) te 'sGravenbage de Heeriï. II. Troost, thans Controleur der Directe Belastingen In- cn Uitgaande Rcgtcn cn Accijnscn te Schiedam. Sedert de voltooijing van dc sleephclling bij dc scheepstimmerwerf de Nijverheid alhierin September 1853 dus na een tijdsverloop van ongeveer 5 maanden is van die inrigting reeds een zeer aanzienlijk gebruik gemaakt; de volgende schepen zijn erop geweest: de barkschepen Hioma Mercator Nieuw Lekkerland Henrietta Elisabeth Susanna Luconia Samarangvan dor Palm en Chrisiiaan Iluygens terwijl er thans op staat het fregatschip, JUissisipizoo als wij in ons vorig Nummer meldden. Wederom is concessie gevraagd tot dc oprigting, Jvan eene branderij in dc gemeente Nieuwland, die aanvraag is geschied door den heer II, B. DIoss. Naar wij vernemen heeft men in de gemeenten Mathenesse en Nieuwland gevraagd naar open grond met het oogmerk om in een dier gemeenten te stichten vier branderijen met een mouterij en een molen; zijn wij wel onderrigt dan zou dit plan wat ecrstgcmclde gemeente betreft geen voortgang hebbenmaar zoude er meer waarschijnlijkheid beslaan dat deze fabrieken in Nieuw land zullen worden opgcrigt. Gistercn^avpnd^bad.JS'JdusitSacrum alhier eene eerste voorstelling plaats door al de leden van bet Theatre de Tableaux Vivants van den lieer Krosso hoezeer dit gezelschap sints lang reeds ten hoogste gunstig bekend was beeft bet bij velen die deze voor stellingen nog niet hadden bijgewoond, de meest gunstig gestemde verwachting overtroffen. Onze plaatsruimte gedoogt niet dat wij in vele bijzonderheden omtrent dcu aard der voorstelling treden, wij kunnen echter volmon dig verklaren dat alle toeren èn van Sigchaamskracht èn van vlugheid en vaardigheid, op eene even uitstekende als bevallige wijze werden voorgesteld. Maar hoezeer alles wedijverde in schoonheid, wordt dit, naar ons oordcel overtroffen door de Mythologische Belvedère de tweede afdecling van het programma De houding der verschillende voorstellers, even edel als krachtvol en bevallig, kon niet nalaten oenen diepen indruk te maken, terwijl de mocijclijkstc standen zóó onbewegelijk werden volgehouden dat het bijna niet te gelooven was dat dit door menschen geschiedde. Sedert j.l. Zaturdag'zijn te Vlaardiugen aange komen vijf vischhoekers aanbrengende van 30 tot 00 ton zoutevisch, Wij vernemen, dat weldra aan de Staten-Generaal ccn wets-ontwerp zal worden aangeboden tot wijziging der wet op het gemaal, hoofdzakelijk ter wegneming van de moeijelijkheden, welke thans doordckorcnmolcnaars worden ondervonden ten gevolge van bet verbod om het gemalen graan op de molens verdere bewerking tc doen ondergaan. Wij vernemen datbij ccn dezer dagen te nemen Kon. besluit de Prov. Staten van Zuid-Holland nog in de tweede helft dezer inaand zullen worden bijeenge roepen cn zulks ten einde gevolg te geven aan bet adres van de vereenigde vergadering van Dijkgraaf cn Hoog- llccmraden en Uoofd-Ingclanden van Delfland, van 3 November 1853 en ingekomen in de zitting der Staten vergadering van den volgenden dag houdende ir.cdc- deeling van een besluit bctrclfende de wijze waarop de vergadering van Delfland van oordcel is dat de werken die tot verdediging der kust voor bet Noordland en het Nieuwland cn achter Ockcnburg gevorderd worden zullen behooren te worden daargesteld met verzoek om aan het lloog-lleeinraadschap van Delfland tot dat einde eene subsidie tc vcrlccnen van f 9000 gedurende 22 jaren uit dc provinciale fondsen en wijders te bevorde ren dat ook van Rijkswege eene subsidie voor evcngc- meld bedrag worde verleend. Men wildat èn dc Regering èn Ged. Staten van Zuid-Holland genegen zijn, aan bet verzoek in dit adres vervatalthans gedeeltelijk en gewijzigd te voldoen cn de daartoe betrekkelijke voorstellen in dc gemelde buitengewone zilt'ng zullen worden ter tafel gebragt cn'.bebandeld, Wij voor ons koesteren den wensch dat die buitengewone zitting vruchtbaar zal zijn in hare gevolgen cn daardoor een einde zal worden gemaakt aan een stand van zaken welke ten nadcelc van het Iloog-llcemraadschap en dc provincie reeds te lang beeft bestaan cn door welks voortduren een groot gedeelte der provincie aan waters nood zou kunnen worden blootgesteld. Gein Stem). Men verneemt dat de afdoening der voorstellen tot wijziging van gemeentelijke belastingen door Z. M. den Koning is verdaagd tot het einde van April e k. Bij besluit van 3 Febr.jl., heeft Z. M. goedgevon den, bij de boogeschool tc Utrecht, met ingang van t Ja- nuarij 1854: a. tot gewone hoogleeraren tc bevorderen de hecrcn C. TV. Opzoomer en F. C. Donders, tegen woordig buitengewone boogleerarcn inde faculteiten van bespiegelende wijsbegeerte cn letteren, en van ge neeskunde; b. tot lector in de scheikunde tc benoemen den lieer J. TV. Gunningdoctor in de wis- cn natuur kunde, tegenwoordig amanuensis bij dc scheikunde. Bij besluit van 31 Januarij heeft Z. RL tic Koning bepaald, dat zal worden opgcrigt een koninklijk NedcrI. metereologisch instituut, gevestigd te Utrecht, ten doel hebbendede uietercoSogische waarnemingen op verschil lende plaatsen binnen het Rijk, in de buitenbezittingen en op de schepen, zoo der oorlogs-als der koopvaardij vloten, cn hel verzamelen cn uitgeven van" dc uitkomsten' dcrzclve. Tot hoofd-dirceteur is benoemd dc buitenge- wone liooglccrii'r C.I1. D.BitjsBallot, cn tot directeur der waarnemingen tc land cn directeur van bet obser vatorium, dr. F. TV. C. Krecka. Sommigen willen vreten, dat de onthulling van het standbeeld voor wijlen Z. M. Koning TVillern II, zou plaats hebben op "Vrijdag den 17 Maart aanstaande, zijnde de dag, waarop IID. in 1849 is overleden. Tot hiertoe is de heer von Brunow Russisch minis ter te Londendie zich volgens berigten van daarv herwaarts zou begeven, nog niet tc 's Hage aangekomen. Zelfs zijn er tot dus verre gecnc apartementcn voor dien minister in gereedheid gebragt of besteld. Uit een en ander leidt men af, dat dc heer von Brunow zich niet zoo spoedig naar de residentie zal begeven. (Dit herigt wordt bevestigd door dc tijdingen uit Londenhoudende dat de heer von Brunow van Londen naar Darmstad is vertrokken.) Dc bccriwi Linden van den Heuvell,dm Zaturdag jl. van Amsterdam tc 's llage gekomen was als commissa ris van dc Bataafsche brandwaarborg-maatschappij om bij dc vergadering dier instelling tegenwoordig te zijn, en toen door eene ernstige ongesteldheid werd overvallen is gisteren morgen in het llótcl Paulez overleden. Hij is in dat hotel op eene wijze behandeld die den eigenaar van dat etablissement allczins tot cere verstrekt. Men verzekertdat de Hollaudsch-Belgischc spoor weg van Antwerpen naar Rozcndaalop 15 Maart aan staande zal worden ingewijd. Dadelijk na aankomst van den trein te Rozcndaalzal eene diligence naar den Moerdijk vertrekken zoodat de weg van Antwerpen naar den Moerdijk dan reeds in vier uren zal kunnen worden afgelegd. De geheele spoorbaan tot den Moerdijk zal, naar men gelooftomstreeks bet midden van den aanstaanden zomer gereed zijn. In dc zitting van den gemeenteraad tc 's Hage van gisteren, is o. a. uitgebragt ccn prae-edvies van Burgemeester cn Wethouders betreffende dc directie over den llollandschcn schouwburg te dier stedevoor het volgend tooneeljaar cn beginnende met 1 Mei aanst. Na overweging van het request der hecren Ilammeclicr cn van Olie f en om met die directie te worden begun- sligd, en ccn gelijksoortig van de hecrcn Breedé cn Valois strekt het prac-adyics, om de bedoelde directie toe te vertrouwen aan de liecren llatnmecher en vati Ollcfen. Dat prac-advies, benevens twee requesten, thans ingekomen het eene van ingezetenen van 's Gra- venhage en het andere uit Rotterdam, cn verzoekende dat de meergemelde directie zai worden opgedragen aan dc hecrcn Breeclécn Valoiszijn ter lezing gelegd, ten einde in eene volgende vergadering daaromtrent ecu besluit tc nemen. Men zal zicli herinneren dat in het voorleden voor= jaar ecu diefstal met braak is gepleegd, ten huize vanden heer Burgemeester van Ginnekcn en Bavcl, en daarbij eene aanzienlijke waarde in zilvervoorwerpen, geld en effecten is ontvreemd ge worden.Thans verneemt men,dat dezerdogen tweeder gestoleneffecten, zijnde provinciale schuldbrieven, ten kantore van den heer Siti/s te Js Bosch in betaling of ter incasscring zijn aangeboden, doch aan gezien die stukken waren gesignaleerd, zijn ze door genoemden heer aangebonden en aan de justitie overge geven. Het gevolg daarvan is geweest dat tweepersonen, de gebroeders e. d B., waarvan de een tc Rotterdam de. andere te Londen woonachtig was wier namen ofhand- teekeningen op dc stukken stonden vermeld in handen der justitie zijn geraakt, zich thans in arrest bevinden cn eene instructie tegen hen is aangevangen. In den Nieuwsbode wordt door ccn reeder, den beer A Pronk, eene premie van 25 uitgeloofd aan dengene, die den dader aanwijzen kan van eene schandelijke kwaadwilligheid, die dezer dagen is bedreven aan eene nieuwe pink in zijne timinerschaur gcbouvvd cn daarin bestaande, dat in het vaartuig van onderen een gat is geboord. Mogt dc dader van dit feitdaartoczijn aangezet f k 3 li I

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 1