De aanvrage tot toelating als Leerlingen Het Regt tot de Invordering van de Tolgelden AANBESTEDING. Eet Onderhonden der Steenstraat over deMaasdijk, hij W. VAN ZON Pz., op den Raam. ADVERTENTIE N. KRONIJK VAN HET BINNENLAND. STEDELIJK NIEUWS. BURGERLIJKE STAND: ZEETIJDINGEN. CARGALIJSTEN. bed, teneindodoor eeno volkomonc rustdo gonozing van lief gezwel te bevorderen, hetwelk door dit ongeval beneden dat oo'g is ontstaan. Het Pruissisch regoringsblad bcrigtdat cone jiogitig van Keizer Napoleonora hot ZWITSERSCII-OOSTEN- EIJKSCH GESCHIL to vereffenenjuist in do tegen woordige omstandigheden van Europa tot geeno goede uit komst ltan leiden. Er bestaat volgens dat bind goene reden om to geloovendut do eodgenootschappelijke vergadering eindelijk zou besloten hebben do billijke vorderingen van Oostenrijk to verbooren zoodat integendeel de Keizerlijke regering zieh binnen kort kan genoodzaakt zien om do küjgsmagt die Tessin omsingeld boudt, te versterken. Er kan gecno oplossing plaats hebben, dun wanneer hot eedge- nootschappolyk bewind mngt besluiten,om zoo spoedig doen lijk en zoo volledig mogelijk aan de Oostonrijkseba vorde ringen te gemoot te komen. De DEENSC1IE wetgevendo vergadering is den 21 1 t dezer gesloten. Vódi4 lmar uiteengaan ncol't zij rael79stem- jnen tegen dduc de begrooting voorliet jaar lööd55 aan genomen. Uit RUSLAND meldt men, dut keizer Nikalaas, ver gezeld van don Troonsopvolgeren tvveoandere Grootvorsten, den 14 dezer te llelsingl'ois in Finland, geweest is en aldaar do troepen en de vestingwerkendie in den lnatsten tyd ver sterkt waren geworden, in oogensehouw genomen lieel't. In berigtcn uit Hamburg wordt gemeld, dat door de Russische Overheid te Rcval den 17 dezer last gegeven is, om de kust lichten niet langer brandende te houden en do bakens to vernielen. Uit Bombnij zijn berigtcn van den 28 February. De Fransclio generaal Orgotn die den oorlog van do Birmnn- pe» tegen de Engclschcn bestuurtlieel't hen naar de Noord westelijke gicnzen doen terugtrokken, alwaar zij verster king afwachten. Deze genoraat [is door zijne regoring teruggeroepen. De generaal Eraserbeeft een gelukkig gevecht tegen do Arabieren gelevord. Do brigadier Mackeusie heeft 5000 krijgsgevangenen gemaakt. Over Turin is het borigt ontvangen, dat de bei tog van Partita in,den avond van Zondag 2G Maart, te zes ureop do openbare straat, doodelijk was go wond en den volgendon avond ten vijf ure overleden. Do moordenaar was onbekend. Te Vlaardingen wordt ernstig gevreesd voor het behoud van de twee volgende schepen de Vrouw Petro- nella stuurman C. van der Wind en Hollands Koning stuurman L. Visserwelke reeds voor 7 en 6 weken ter visscherij zijn uitgevaren en waarvan sedert niets meer vernomen is. In den namiddag van den 28 dezer is van de werf de ilJerwede, te Dordrecht, bij de scheepsbouwmeesters C.GipscnZn., inctV* beste gevolg te water gelaten bel nieuw gebouwd e* koperd barkschip Cornells Gips. II. M. de Koningin-moeder heeft der commissie tot inzameling van liefdegiften ten behoeve van de wedu wen cu wcczen der met dc pink Zeemanshoop veronge lukte visschcrs eene gift van 100 doen toekomen en van 1111 KK. 1111. Prins en Prinses Hendrik is bij die commissie tolhetzell'deeimle eene gift van/50ontvangcn. Men verneemt, datZ.M den lieer van Dam van Isselt, president van de boofd-commissic tot lietoprigten van het standbeeld voor wijlen Koning FVit/ern JI benoemd heeft tot Kommaudcur met de Ster der Orde valide Eiken Kroon. Men verneemt, dutde lieer Mr. P. van den Heuvel, dezer dagen benoemd tot regter in dc Arrond -Rcgtbank te Eindhoven en ten gevolge daarvan opgehouden beeft lid (Ier TwecdeKainer dcrStatCn-Gcneraaltezijn, zicli voor laatstgemeldc betrekking bij de aanstaande keuze niet weder verkiesbaar stellen zal, Men verneemt dutZ.Exc. dcgeneraal Fagel,gewe zen buitengewoon gezant van het Nedcrl. llofbij dat van Frankrijk niet naar Nederland zal terugkceren, maar te Parijs zijn verblijf zal bonden Men leest inden Noord-Brabanter: Wij vernemen, dat namens Z I!, den Pans,door den nuntius tc Parijs, aan den lieer Lighlenvell, afgezant der Nederlanden al daar, liet grootkruis der orde van den II. Grcgoriusis overhandigd, vergezeld van een vleijcndcn brief, uit er kentenis voor dc in kerkelijke zaken bewezen diensten. Aan de Londcnsche graanmarkt is-, in de afgeloo- pen week,de tarwe bij zeer ruimen aanvoer en weinig omzet bestendig gedaald. Dc daling bedraagt vijftotzes shilling op het quarter. STATEN-G EN IC RA AL. lie KAMER. 27 Maart. In behandeling is gekomen het wets-ontwerp tot verbooging van hoofdstuk X dorstaatsbegrooting voor 1854 (Oorlog). Aan dealgemeene beraadslagingen bobben verscheiden spiekers deelgenomen, zij zijn niet ten eindo gobragt maar zullen morgen worden voortgezet. 28 Maakt. De beraadslagingen over bet wets-ontwerp tot verboogiiig van hoofdstuk X der staatsbegrooting voor 1854 worden voortgezet cn gesloten,aan de steromingonder- worpon wordt het mot 59 logen 8 stemmen aangenomen. Mot nlgomconostemmen wordt daarna zonder beraadsla ging aangenomen bet wets-ontwerp tot wijziging der wet van 12 Maart 1818 [uitoefening der Groote Visseherij). Na cone korte discussie wordt mede met algcm, stemmen aangenomen het wets-ontw. tot hot verlecneu eenarbijdrago voor oen Scheepvaart Kanaal tusschen Assen en Groningen; En zonder beraadslaging algem. dut tot vorhooging van hoofdstuk V derstaatsbegrooting 1851. Vervolgens zijn door den Min. van Binnenl. Zaken inlich tingen gegeven omtrent hot onderwerp deroprigting van bijzondere scholen dor oorsto klasse naar aanleiding van een den Min. toegezonden afschrift van een adres van ingezete nen vnn Uithuizen (Prov. Groningen). Nadat eenige leden het woord hierovor hebben gevoerd, wordt besloten nader den dag te bepalen waarop dit onder werp in behandeling zal worden genomen. SCHIEDAM, 29 Maart 1854. Aanstaanden Vrijdag avond ten 0 ure zal de Raad (lezer Stad ccne zitting houden de onderwerpen alsdan tc,behandelen zijn Ingekomen stukken. Reclames togen de kiezerslijsten. Vaststelling Kohier Stedel. Belasting. ld. conditiën verpachting in het Ooermaassche. Benoeming Regentes van het Hervormde Weeshuis.Deliberatie over aan gelegenheden van het Handels-Entrepot en verdere aangehou dene stukken, Dezer dagen zal (loordcnMajoor-Kommandanidcr •dienstdoende Schutterij alhier de lieer II. FF'.Roelants, zijne veertig jarige betrekking tot gezegde Schutterij herdacht worden; naar wij vernemen zal door den feest vierende te dier gelegenheid een feestmaal worden aan geboden zoo wel aan zijne vroegere wapenbroeders waaronder ook die, welke gedurende het gewigtige tijd vak van 1830 en 1831 deel maakten van deze Schutterij als aan de tegenwoordige hccrcn Officieren (lerzelvc. Bij dc publieke aanbesteding heden morgen door Burgemeester cn Wethouders dezer Stad gedaan is het maken van ccne Kaaimuur van Basaltaan de oostzijde van de Buitenhaven, ter lengte van 301 elbenevens eenige andere werkzaamheden aangenomen door den lieer FV. Sonneveld alhier, voor 19,200.-— cn het vernieuwen en herstellen van eenige Stads-Kaaimurcn door den lieer Pvan Limburghtc Rotterdam, voor ƒ22.— per kubiek cl. Door den algem. kerkeraad van (1e llcrv. Gemeente alhier, is bepaald, (lat voortaan ook op den avond van Goede Vrijdag, dc bediening van het 11. Avondmaal zal .plaatshebben. Wij vernemen, dat do installatie der liccrcn, inr. FV. L ThompsonJ AVdillant en J. van Stolk Cs benoemd de eerste tot vice-president van, de tweede tot regter cn de derde tot rcgtcr-pl.iatsvervangcr in de arrond. rcgtbank tc Rotterdam op aanst. Donderdag den 30 dezer, des voormiddags ten 10 ure, in eene plcgtige- jonbarezittingdierregtbankzalplaatshebben Als'een nieuw voorbeeld van snelle vaart deelen wij mede dat het barkschip UVincenlius van Paulo kapt. de Grootvan den heer J. II. van Gent alhierin don korten tijd van 33 uren zijne reis van llellcvoet- shiis Itaar Hartlepool heeft, volbragt. PUK '1'li 1.151.1 as A A a-gaZoo even is bij de Regering eene Tolograpliiseho depöclie ontvangen en door den Minister van "Buitenl. Zaken aan de Kamer medegedeeld, waaruit blijkt dat do Koningin van Engeland verklaard heeftdat do neutrale vlag zal dokken tot zelfs vijandig goed, mits gcenc Contrabande vnn oorlog zijnde of depêches naar den vijand overbrengende; bovendien dat goedeien aan neutrale natiën beboerende, op vijandige schepen niet gcconfiokccrd worden Gchorcu: 22 Maart. Cornelia, dochter van "YV, van den Broek on A. M. BubbermanBroersveld. 23. Anna Maria Elisabeth dochter van E. Gudde cn A. C. van Ilarmelen Zwaanstccg. 24. Jacob, zoon van Q. Rovers en C. II. van WassenaarBroersvest. Arijzoon van B. II. van der Heide on P. doVogol, Broersveld. Maria Catharina, dochter van P. Avden J. Osepliius, Broersvest. 23. Wil lem Johannes Mariazoon van J. Mnartcns en II. Beukers, Lange Achterweg. 26. Johanna, dochter van E. van der Vlies en J, 't IlaitHoogstraat. Geertruida Pioternella, dochter ran II. Ileyligcrs on D. van Veggelen Hoogstraat, Geertruida, dochter van A. Baron (overleden) en A. Goed volk, Broersveld. 27. Elisabeth, dochter van L, Schaddolce on A. Versloot, Broersvest. Izaiik, zoon van C, Eijnbonde cn M. van Vooron, Broersveld. Franeiscus Johannes, zoon van F. J. van Oers (overleden) en M. van der Tuin Broersvest. 28. Mnrgarctha, dochter van J.Tettelaar en A. G. van Mcencn, Broersveld. llverledest t 22 Maart. Elisaboth Winkelmanoud ruim 3 maandenHoofdstraat. Cornelis Verveenoud 7 dagen, Roosbeek. '25. Hendrik Gabel, oud 3 maanden Breedstraat. 27. Maria Johanna Ousterman oud bijna 82 jaren, echtgenoot van L, Lansbergen, Oude Roomsehe Kerksteeg. 28. Jacobus Post, oud ruim 3 weken, Broers veld. 29. Elizaboih do Koning, oud ruim 11 weken, Raam, Johanna Burgerina Ilerlanr, oud bijna 51 jaren Frunkeland, Theodorus Bergmans, oud 35jaren, Bran dersknecht, Dam. (deliuwil: 29 Maart. Maarten van der Schouw en Pie- ternella van Noordwijk. Getrouwd Schiedam, 29 Maart 1854. MARKTPRIJZEN AAN DE BEURSTE SCHIEDAM van 27 tot 29 Maart 1854. ïïojKge t Tot vorige prijzen aangeboden doch zondor handel gebleven. Oerst i Lager verkocht en nog maar bij uitslijting 12912 TL'Koerscho ƒ244 6|w.; 12012 E'Polder Zomer/T70 Ct. Moutwijn Maandag is tot ƒ191,s per Vat Ct. veel gekocht, gisteren is die prijs doorbcnoodigden besteed; heden bcgin-beursƒ19'alater ƒ19 doch nu meerder gevraagd. Jenever i 100% Amsterd. proef 23'j aƒ24 per Vat Ct. zondor fust en zonder belasting. Spoeling* 27 Maart 2,4 0; 28. 2,20; 29. 2,30 per ketel. ROTTERDAM 27 Maart 1851. 'JTnrwet Puike drooge blanke /'13.50 a ƒ14,50; mid delt) ƒ12.23, f 13.25; mindere 10, 12;Zomer/10tot/11.75 156,2 it with. Pools.ƒ475, ƒ480:160,2 162 2 tf, 163 2® lloogl. Klcefs./475,/475, ƒ480; 16112 li'Bovenl.Risƒ450: 159,2 Kostocker480. llnvert Korto ranJ 4 toty 4,90; Lange van ƒ3,40 tot 4,40 en miudoro soorten van ƒ2,80 tot ƒ3,40. liorkncit 1402 Noord-Brab./258, 260, Steen- bergs ƒ260; Groot-Brab. 258, ƒ260, Vlaams.ƒ255 Groninger Veen ƒ245. Tc SCIÏIS'IOATÏ is nan^ekomen t CS Maart. Dc sclirocf-stoomboot f/aw<\, Js. VV. G. Ilicks van Newcastle. Tc VLiVAUUJNGEN zijn aangekomen: 37 MaartPronto Alida, k. J. v. (1. Wal met Wijn ca Tabakstcelcn van Cadu cn AUda} kapt. G. A, Valk met eeno lading Zoul van Lissabon. M. VAN DEK SCHOUW cn P. VAM JVOOKÏ1VIJK. NEWCASTLE. Do Engelscho sch roef-stoomboot IIuvk, k. If. C. Ilicks; SOS clndd. Steenkolen, Nedcrl. lüjn.poorw, Slants, to Vtrcobt. op do BTAllS-'U'EEBilCXSCMOOr. voor dc vol gende ZOMERMAANDENtc doen op Vrijdag; 31 Maart 1854, des namiddags van 5 tot Vure, BOVEN DE BEURS. BURGEMEESTEREN cn WETUOUDEREN der Steden VLAARDINGEN en MAASSLUIS zijn voornemens op "Woensdag den 43 April 4834, des middags ten 4SS ure ten Itaadhuize ran ecrgtgemelde Stadover te gaan tot de VER PACHTING van: op den Straiitivrg tusschen VLAARDINGEN en MAASSLUISvoor den tijd van tien jaren zullende ingaan den eersten Mei 1854 cn ein digen den luatstcn April 180-4 volgens de voorwaarden, welke dagelijks, uitgezonderd des Kondags ter Secretariën der beide Steden en in het Tolhuis, zullen ter lezing liggen. Zullende op bovengemelden daguur en plaats, door de daarloe bevoegde Commissie meda worden VERPACHT IBet regt vnn de Invordering van «Be Tolgel den op den Straatweg tusschen VLAARDINGEN en SCHIEDAM, over een gelijk Tijdvak; waarvan de voorwaarden ter lezing zullen liggen ten kantore van den Notaris Mr. J. 11. KNOTTENBELT ie Vlaak- din'gev en in het Tolhuis aan de Vijf Sluizen. Op Woensdag den 13 April 1854, des middags ten 13 ure, zal door BURGEMEESTER cn WETHOUDEREN der Steden VLAARDINGEN cn MAASSLUISop liet Itaadlietiig te Vlunr- dingenworden AANBESTEED: tusschen de Steden VLAARDINGEN cn MAAS SLUIS, met het TOLHUIS, de TOLBOOMEN en AF11E1NINGEN, etc., staande op dezen Dijk aan dc ZUIDBUURTalsmede het leveren van «I de materialen tot deze werken fieuootügd gedurende den tijd van tien achtereenvolgende jaren aanvang, nemende den eersten Mei 1854 cn eindigende (lcn laatste» April 18ti4 mits gaders van de VERNIEUWING dcrzclve STEEN STRAAT bij gedeelten van SOO strekkende ellen lengte jaarlijks aan te vangen met 4855. Deze Besteding zal geschieden bij Inschrijving en Ophotl volgens JUestehhetwelk ter lezing is liggende op de Stedelijke Secretariën tS VLAARDINGEN en MAASSLUIS. De L«,V(iT6IH\G is thans niet meer ongenees baar." Dezevoor menigen Lijder en zijne Betrekkingen zoo troostrijke woorden zijn van Dr.' Julius Lobetiul', Practiscrend Arts in de Genees-en Verloskunde teBres- lau, Lid van onderscheidene geleerde Genootschappen enz. Ecnc kleine Brochuredie daarover eene gemoe delijke voor ccn ieder verstaanbare Wetenschappelijke Verhandeling bevat, wordt in de onderstaande Depots voor 15 c afgegeven; Dr. IJorner Gasthuis-Arts inGyon- gyös, heeft in bet Gasthuis Lobethals Essence aan vele Lijders toegediend cn geeft daarvan in eenige Tijdschrif ten een verslagdat getrouw in dit werkje overgenomen is. De voorteckcnen der Ziektezwaarte cn steken in de Borst, Hecschhcid, Hoest, Pijn op de Borst, Opgeven, enz.worden tevens daarin beschreven en gemakkelijk Genezen, AmsterdamVerkoophuis Gouda, A. Gocdraad. J. 11. l'cotorsz, A. It. Frankenhiuion. 's Huge, Sack Co. Rotterdam, J, A. Klingcr en Co. Schiedam f Ft, Rocpius, En in dc bekende Depóts in de andere steden.' Gedrukt by 'P. J. VAN DIJK, te Sqhispah.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 2