liif1 i» t A0. 1854. Donderdag S5T April. Verschijnt eiken Maandag en Donderdag. Notificatie. IIWOk nn hb buite^Ian i ^Tnnenlandsche berigtenT^ 1 tW I]et toor dit Blad bestemde wordt aangenomen te: Prijs van liet Abonnement en der Ad vcrtentiëfl*.- CIVR A ST. VLAARIHNGEN bijJ. A. Kansoiesssb. MAASSLUIS Ae AVcd. (J. tan derWë>dk,i, IlELFSIIAVEN I». Dg Joso, in do Kolk. OVEliSCHIE J. Desabldh Ja. «♦♦SRoe»». Schiedniu P. 3. VAN DIJK, 9 Uitscver. ABONNEMENT [ter drie maanden voor SCIIIEDA1I1,2.5. Id. >oor «Ie overige Plaatsen ilcs Kijks franco per Post. - 1.50. ADVERTENTIES tot 0 regels O.ÖU, Iedere regel meerder - 0.10. Zegelgeld voor iedere plaatsing- 0.35. De Voorzitter van den Gemeenteraad van Schiedam brengt bij dcie ter kennisje van de Ingezetenen dezer Gemeente en van alle daarbij belanghebbenden, dat de lijsten der kiesbetoegden tot bet kiezen van de Leden vando Tweede Kamer der Staten- G ene raai en van de Provinciate Staten en van den Gemeenteraadopgemaakt ingevolge art. 0 der wet van den 4dcn J uly 1850 {Staatsblad no, 37) en den elfden Maart jl. vastgesteld op beden den 25 April 1854krachtens het bepaalde bij art. 31 dier wet, zijn gesloten en ter Secretarie ter inzage van een ieder ncdergelegd cn daarenboven een exemplaar dcrzelve zal worden aangeplakt. En opdot niemand biervan onwetenheid voorwendezal deze worden afgekondigd cn aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Schiedam den 25 April 1854. De Voorzitter voornoemd VERLOUWF, U. Do laatste telegrafische depöehes nopens do OOSTER- SCHE ZAKEN zijn de volgende: PARIJS, 23 April. Eindelijk is het tusschen Engeland en Frankrijk gesloten verdrag door den oi'flcielen Monüeur bekend gemaakt. liet is van den volgenden inhoud: Art. I. De hooge contracterende partijen verbinden zich al dat geen te doenwat van haar afhankelijk kan zijnom do herstelling van den vrede tusschen Rusland en de ver hevene Porteop hechte en duurzame grondslagen te vestigen, en om Europa te waarborgen tegen den terugkeer der betrcu- ïcnswaardige verwikkelingen, die zoo ongelukkiglijk den algerncenen vrede komen verstoren. Art. 2. Do integriteit van het Turksche Rijk door de bezetting der provinciën van Moldavië en Wallachijeen door andere bewegingen der Russische troepen geschonden zijndezijn II.H. M.M, de Keizer der Fransehen en do Koningin van het vereenigd Koningrijk van Groot Brittan- nie cn Ierland overeengekomen en zullen zij zich verstaan nopens de meest geschikte middelen om het grondgebied van den Sultan vrij te maken van den vreemden inval en om het in art. 1 omschreven doel te bereiken. Zij verbinden zich te dien einde, om naar gelang de oorlog zulks, volgensge- meensckappelijk gevoelen, noodzakelijk zal maken, voldoende strijdkrachten te land en ter zee te onderhouden, om er het hoofd aan te kunnen biedenen waarvan de hoedanigheid het aantal en de bestemming des noodig door latere schik kingen zullen worden geregeld. Art. 3. De hooge contracterende partijen verbinden zich welke gebeurtenis ook moge voortspruiten uit de ten uitvoer logging van het tegenwoordig verdrag, om geene opening noch voorstel tot staking der vijandelijkheden aan te nemen, en om in geene schikking met het Keizerlijkhof van Rusland te tredenzonder daarover bevorens gemeenschappelijk overlegd te hebben. Art. 4. Bezield met het verlangen om het Europeesch cvenwigt in stand to houden on geen belangzuchtig doel na jagende, doen do hooge contracterende partijen erbij voor- haat afstand van, om eenig bijzonder voordeel te trekken uit de gebeurtenissen die zich mogten voordoen. O O Art. 5. II.II. M.M. de Keizer der Franschen en de Ko ningin van het vereenigd Koningrijk vnn Groot-Brittannie en Ierland, zullen volgaarne in liun verbond opnemen diegenen der andere Kuropesche mogendheden welke er in zouden willen treden om tot bet voorgestelde doel mede te werken. Art. 6. Hot tegenwoordig verdragzal worden geratificeerd cn de ratification zullen te Londen worden uitgewisseld, in het tijdsverloop van acht dagen. Ook behelst do Moniteur de verklaring door hot Journal da Sainl-Pelersbourgin zijn No. van 13 April bekend ge maakt, dat het doet vergezeld gaan van opmerkingen, strek kende om die verklaring te wederleggen en van allen grond ontbloot te verklaren. WEENEN, 22 April. Graafian Nesselrode, do Rus sische rijkskanselier, heeft aan al doRussische consuls een rondgaand schrijven gerigt%veiks inhoud ton gunste van den Griokschen opstand strekt. De hertog van Cambridge is gisteren uit Parijs alhier aangekomen. Oostenrijk protes teert tegen elke beweging in Montenegro, en heeft den uitvoer van wapenen naar dat land verboden. MARSEILLE, 23 April. Lord Raglande opperbe velhebber der Engelsehe naar het Oosten bestemde hulptroe pen, is gisteren, niettegenstaande het slechte weder, aan boord gegaan, om zich naar zyno bestemmings-plaats te begeven. Het ongunstige wodor heeft verscheidene schepen genoodzaakt om in die haven terug te koeren. De maarschalk de St. vlrnaud, opperbevelhebber der Frnnseho expeditionnaire troepen, zal zich morgen te Toulon inschepen. LONDEN, 22 April. De Morning Chronicle deelt eeno depóche uit Weenon mede, volgens welke een groote veld slag is geleverd in de Dobrudscha. Do strijd is moorddadig geweest. De Russen hebben eeno volkomen nederlaag gele den en tellen 8000 doodon. Het getal gesneuvelden aan do rijde dor Turken is 1500, De veldslag dievolgens het Weener dagblad die Prcsse in de Dobrudschatusschen de Turken en Russen voorge vallen zou zijnen waarbij de laatsten met een groot verlies do nederlaag zouden hebbon geleden, moet gedeeltelijk be slist zijn geworden, doordien de gecombineerde vloot bij Kustendsche den linkervleugel van de Russen aangevallen heeft. Evenwel dient hier wel in het oog Ie worden gehouden, dat men te Wcenen zelf aan het berigt weinig geloof sloeg. WEENEN, 23 April. Prins Paskeiuilsch is den 14 dezer te Jnssy gearriveerd en don 1G te Bucharest. Men houdt het daarvoor dat zijne komst voor de Russen hot teeken voor groote krijgsverrigtinger, zijn zal. Het ofBcielo blad der regering van Wallachije behelst in zijn jongsto no. een besluit van den opperbevelhebber der Russische krijgsmagt aan den Donau, den vorst Gortschakojf, bepalende dat de Dobrudscha en die gedeelten van Bulgarije, welke verder door do Russische troepen mogten worden bezetaan dezelfde verordeningen zullen onderworpen zijn welke in de Donau-vorstendommen wegens den staat van oorlog zijn ingevoerd. ELSENEUR, 22 April. Volgens hier ontvangen be- riglen bevonden zich den 14,25 Engelsehe oorlogschepen te Sandlmmn, voor de golf van Finland. KOPENHAGEN, 22 April. De Russische schooner Libertaskapitein Raas, was door de Engelsehe kruisers ge nomen en gedeeltelijk met Engelsehe bemanning bezet. De kapitein llaas, dien men aan boord van zijn schip gelaten lmd, maakte de Engelsehe bemanning dronken, rverdop die wijze meester van het vaartuig en bragt het behouden naar Ystadt. Onderscheidene Finlandsche schepen met zout geladen zijn behouden in Finlnnd aangekomen. Het verdedigend en aanvallend verbond, onlangs tus schen Oostenrijk en Pruissen gesloten, is eene verlenging en uitbreiding der overeenkomst van Mei 1851. Het verzekert de beide contracterende partijen gedurende het Oostersch geschilal hunne bezittingen zoo bondgenootschappelijk als buiten den Bond gelegen, liet tractaat is vergezeld van eene militaire overeenkomst en militaire bepalingen die cr het ge volg van zijn. Het tractaat zou 5 artikelen behelzen. Een belangrijk artikel in het Oostenrijksch voorstel der overeenkomst, was dat de vijandelijke houding van Oosten rijk de militaire hulp van zijn' bondgenoot, Pruissen vereischte. MADRID, 17 April. De Gaceta bevat in haar nummer van heden een koninklijk besluit, waarbij het ten strengste verboden isom eenigen kaper, onder Russische vlag, in eene der havens van de monarchie, onverschillig in welken, uit te rustenvan leeftogt te voorzien of daarin toe te laten. De eigenaars of kapiteins van koopvaardijschepen, mogen van geene mogendheid hoegenaamd, kaperbrieven aannemen en ook geene hulp aan kapers verleenen, dan alleen in geval van brand of schipbreuk. In SARDINIË zullen mede geene kapers mogen op- gebragt worden. Volgens te Amsterdam ontvangen brieven van St. Pe tersburgvan 14 dezer, heeft het Russische gouvernement bevel gegevenom al de pakhuizen aan de rivier gelegen onmiddelyk todoen ontruimen. BERLIJN, 21 April. Men gelooft, dat het ingediende ontslag van onzen gezant te Londenridder Bunsen, voor- loopigzal worden aangenomen. Als zijn eventueele of interi maire opvolger wordt de heer JSernstorf, onze gevolmagtigdo bij het hof van Napels, genoemd. WEENEN, 22 April. ;De doorluchtige bruid van den Keizer van OOSTENRIJK is met do luidste geestdrift to Nussdorf ontvangen. Bij gelegenheid van het-huwelijk des Keizers is er eene algemoene amnestie verleend, voor al de misdaden of belec- digingen jegens den persoon des Keizers. De deswege ver oordeelde personen zijn begenadigd en de loopende instruction daaromtrent zijn beëindigd. Ook zyn onder deze amnestie begrepen al de veroordeelden wegens poging tot oproer. Onder anderen hebben 500 veroor deelden wegens hoogverraad gratie erlangd. Do staat van beleg is in gansch Oostenrijk en Lora- bardije opgeheven. Den 19 dezer verwachtte men to Weencn de adjudant van Keizer Picolaasgeneraal Grienvald, door zijn souvcrcin belast den Keizer van Oostenrijk met zijn huwelijk te filiei- teren. Den 20 dozer zou de groot-hertog van Toskano tot hetzelfde doe! to Weenon aankomen. Het DEENSCIIE kabinet heeft de zege behaald. De Koning heeft verscheidene hooge staats-ambtenaren, bene vens den bisschop Monrad, alle tot do oppositio behoorendo, ontslagen. Alleen do minister van justitie zal zijne porte feuille nederleggen, en tot auditour-genernal van het leger worden benoemd. Do hoor Oerstedthans minister van bin- nenlundsche zakenzal als minister van justitie optreden cn zijne eerst bezeten portefeuille overgeven aan don hoer non Tillisch, en daarin ziet men eeno regtstrcckscho bc-ureiging tegen het behoud der grondwet. BERLIJN, 22 April. Do generaal-luitcnant baron won Rochoubuitengewoon gezant van Pruissen in Rusland, is den 20 dezer te Petersburg overleden. PARIJS23 April. Do SPAANSCHE regering heeft met twee kapitalisten eene lecning geslotenten bedrage van 22 millioen realen; de opbrengst der Philippijnsche eilanden is als waarborg daarvoor gegeven. TURIJN, 22 April. Da SARDÏNISCHE nationale leening van 30 millioen francs is volteekend. Do dagbladen bevatten heden de volgende telegra fische depêches nopens de OOSTERSCI1E ZAKEN, die wij echter onder voorbehoud raededeelendaar zij door do later ontvangen berigten niet bevestigd worden. WEENEN, 25 April. De avondbladen van gisteren deolen berigten mede uit Konstantinopol van 15 dezer, waaruit blijktdat Odessa door de voreenigde vloot gebom bardeerd en gedeeltelijk in brand geschoten is. De Russischo strandbatterijen hebben een levendigen tegenstand geboden, doch zijn door het geschut der vloot tot zwijgen gebragt. (De Weener dagbladen trokken deze gebeurtenis in twijfol.l Ook zou, volgens een blad, Silistra door de Russen ge bombardcerd zijn. De Engelsehe kruisers hebben weder 3 Russische koopvaardijschepen opgebragt. (Dit zou dan reeds 17 sche pen bedragen). WEENEN, 25 April. Het huwelijk des Keizers van OOSTENRIJK met Prinses Elisabeth van Beijeren is ker kelijk ingezegend. Geheel de stad viert feest. TRIEST, 24 April. Do CHINESCIIE opstandelin gen bevinden zich, volgens alhier per heden gearriveerde mail ontvangen tijdingenop 70 mijlen afstand van Peking. SCHIEDAM, 26 April 1854. Aanstaanden Vrijdag des avonds ten zes ure, zal de Raad dezer Stad cenc zitting houdenalsdan zal behan deld worden Ingekomen stukken. Benoeming van stemopneincrs bij dc verkiezingen en hunne plaatsvervangers. ld. van een lid voor de commissie van fabricagie. Voorstel tot bet doen van onderscheiden af-cn overschrijvingen. Deliberation over rapport omtrent dc daarstclling van een nieuwen Voorhaven. ld over adres van J.11. van Geul om afstand van stadsgrond en water. ld. over de rekening van het algemeen bandels-entrepót over 1853. ld over adres van N. Kooij c. s. om vermin dering van bruggelden ld. over aangelegenheden van het algemeen bandels-entrepót. Wij vernemen dat op den 10 Mei c. k. in Musis Sacrum alhier plaats zal hebben dc verkiezing voor twee leden van den gemeenteraad, in de plaats van de hccren Mr. J. A. Vaillantvertrokken cn C. A. van Bol'es overleden. Naar wij vernemen heeft het Z. M, den Koning behaagd, den Heer T. B. J. Bremnieropzijn verzoek eervol ontslag te verleenen als Notaris te Schiedam en in diens plaats te benoemen zijn zoon den lieer II. M. B remmer Op dc lijst der hoogst aangcslagcnen in 's Rijks dir. belastingen in de prov. Zuidhoilaml welke 187 namen bevatkomen voor dc volgende ingezetenen van Schiedam 26 Mr. P. Loopuijtmctccn belast, bcdr. groot/2276.20 e ir L /d w tt 48 J. G. Beukers 59 A. Nolet 73 C. F. Ris 81 F. J. C. van derSclialk 102 J. C J. Nolet 114 J. A. J. Nolet 131 C. A. van Bol'es 160 A. van der Burg 171 W. A. van der Burg «1716.13 «1603.GG 14G1.03 «1400 02 «1252 67 «1174 84 1098.51s 988.81 943.it Onder No. 94 komt op deze lijst voor dc lieer P.van der Hitstte Dclfsbavcu met een belasting bedrag groot 1291.18. Aan een particulier schrijven van twee Ylaardingi sche matrozen behoorendc tot dc bemanning van bet schip Ilenrita Jeltina kapt. T, Bundelliglte Pallas- poort binnen ontlecnen wij datop den 3 Maartaan boord van genoemd schip gevischt zijn ccnigc scheeps goederen als: een joon, een prikkenbak een riem cn een matrozen-kistje, welke goederen, blijkens den naam er op voorkomende afkomstig zijn van het "Slaar

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 1