hafi. OVER- KETHEL M SPALAND. aanbesteding. VERKOOPING I9SI1S s m i d EEEEPRIJZEN Sb W*> Wk Mfe 6LCBËI jm mwmm&m» f ADVERTENTIE N. De Openlijke Vergadering der Directie van de Stads Teekenschool te Schiedam tlN DE LEERLINGEN DIER 1NRIGTING, Tentoonstelling van Teekeningen cn Bouwkunstige Modellen enz., OPENBARE Vijftienhonderd Dubbele Mudden Jarige Baggerlurf\ J. Lecluier A. Schieveen. II. C. Rijnbende J. Lechner. HOOFDZAKELIJK OVER GODGELEERDHEID, GSSCIIIEDESIS, ÏÜTEGR-, IS- EN LETTERKUNDEENZ.; BENEVENS en eenige zeer goed geconserveerde Instrumenten, En van cene Tweede Verzameling 9 J. A. J. Nolet J. II. van Gent Openbare Vrijwillige Veiling en Verkooping TEN OVERSTAAN VAN DEN NOTARIS 1MIMËR, "OPENBARE Vïlljwillïgë~vërkooping TE SCHIEDAM, o Tt a it ti c 5 C c c h tt e v om YE?,SCHILLENDE UmU YAH TOEHSGHA?, iWust jfc--;$ii5tt*umcHtctiy mm ga EHweBtafc Dagelijks 2ullea die Nummerswelke des avonds verkocht worden, op den morgen vóór dever- ling van 12 tot 2 ure, t°, zien zijn. Verlakte Goederen, Porcelein, Glas- en Aardewerk p ten ha f 10 ure, van BURGERLIJKE STAND: ©eliore» I 28 April. Anna Cornelia, dochter van IC. OuwendQk on A. van den Berg. 1 Mei. Jan, zoon van J. do Knegten A.Hnijgen. 3. Cornells, zoon van C. Hes en A. Groen. 4. Uendiicus Jacobus, zoom van J. Tonhoi" en P. van dor "Vioodt. OiKlcrlrouivdt 29 April, Picter van Gent en Elisa beth Rube. BURGERLIJKE STAND: (iieViqreuz 5 Mei. Adrian» Catharina, dochter van j P. J. Stolk, wed. van A. Tas. Johannes, zoon van A,van Banrle on N, Uilcnbrook. Overleden i 29 April. Jonnnes Euis, oncl 5 maanden. Oeliuml i 4 Mei. Disk van der Helm cn Maria van der flpek. Oiidrrlroinvtl i 5 Mei. Jan Hendrik Lnfffen en Jnn- uetjeFrancïnaRoodhuijsen. CornelisFredriksen Aplonia j Joerling. Gijabert Iterson en Antje Ouwendijk. BURG ER LIJ KE STAN Cichorei» t 4 Mei. Jacobzoon van J. van den Berg en T. van Seine. Ondertrouwt! I 29 April. Martinus van Vlieten iPietertjc Spoij. BURGERLIJKE STAND: Ctelimvtl: 4 Mei, Dirk van der Zwct en Dorothea :j Adrian» Bruinsdijk. Bevallen van ccn Zoon Si. A. IMS EI11B.1A HX« 141 SB 5'. Visskr. 'sHage, |2 Mci 1854. Heden beviel voorspoedig van ccn' welgeschapen Zoon, I'. A. HE CKOES, geliefde Echtgenoot van Sj. VAN HESS. TAS J)r. Schiedam 4 Mei 1854, Eenr'ge Kennisgeving. ks vrnncnc aal gebonden worden op Woensdag dei» SO Mei 4854, des namiddags ten Italf zes ure, in bet Gebouw MUSIS SA CR U/iJ." Allen die belangstellen in de beschaving der jeugd ;n de opleiding van den handwerksman tot nood- akelijke kundigheden, worden uitgenoodigd ter bij woning van deze plegtigheid cn tot het bezoeken der lie plaats zal hebben op DotitlertSng den Met 1854des voormiddog3 van 1© tot SJ uren en des lamiddags van 3 tot 7 uren, in ccne der Zalen BOVEN DE BEURS. BURGER EESTEIt ES WETHOUDERS |aN SCHIEDAM, Ijn voornemens op ZnUirtlag den 13 BSei 1854, ïs namiddags ten AS uren, ten Itnndluiize aldaar, M HET OPENBAAR AAN TE BESTEDEN: He VBRMEUn'ING .nu het PAAR» WKNAVED buiten* «5e iietliclpoort. Zullende bet Bestek en de Voorwaarden van aan estcding aan de StadH-timmerwerf voor de elangbebbenden ter inzage liggendagelijks des )ortniddogs van tot IS en des namiddags van 3 t 5 uren, Sciuid-am den G Mei 1854. Burgemeester en Wethouders van Schiedam, VE11LOUW, F. B, De Secretaris, YERNÈDE. REGENTEN der MAGISTRAATS-ARMKAMER der Gemeente SCHIEDAM zijn voornemens op den 83 illei 1854, des namiddags ten 5'/a ure, in hunne "Ver gaderkamer in het Gebouw van ouds genaamd de St. JORIS DQELE te SCHIEDAM tegen gereed geld AAN TE BESTEDEN de levering van overeenkomstig de Voorwaarden cn het Monster ter lezing cn bczigliging voorhanden aan de Vergader kamer voormeld, gerekend van 8 BS«i 4854. Zeer vele Siiesgeregiigdeii alhier, zullen bij de Stemming op aanstaanden Woensdag den tO tlczer, hunne Stemmen voor tetlen van den Gemeen ter tenduitbrengen op de lleeren: en Zij noodigen hunne mede-ingezetenen uit, deze hettze te ondersteunen Eendragl maakt magt. Tot heden van «leu «Gemeenteraad, worden bij dc aanstaande verkiezing aanbevolende lleeren en Ëenige Kiezers. tnu ccne kleine verzameling rJ fciuEf y-arTl lï^NIK alles nagelaten door den Heet 3©SSAHii\TES B09I, Bij de op aanstaanden 'Woensdag; te houden Stemming zullen vele Stemme» worden uitge- bragt op dc lleeren en ter hunner bciiaciiiing tot teilen van den tjeiiirentcraail. Eenige Kiezers. COMMISSARISSEN cn DIRECTEUREN der Xoord. XiiitbünllaniiH'ke en Zeeiiwsehe llec-Vcr» zvkerinS' Maat»cliftp|)ij bcrigtcn, dat op de Vergadering van Deelhebbers, gehouden den Sdcn dezerde uiidceÜng over bet Boekjaar 1853 is be paald op j U5© voor liet gehcelc en f 50 voor hel derde Aandeel. De betaling geschiedt voor Noord-J Holland aan liet Hoofdkantoorten huize van den Mede-Directeur \Y. L. VAN COEYERDENop de O. Z. Voorburgwal, bij den GrimburgwalBuurt B, No. 32, alhier, des Woensdags cn Zaturdogs van iedere weck, des morgens van tien tot dén ure, te beginnen met Woensdag den lOden dezer, cn voor Zuid-Holland en Zeeland bij II H Bijbestuurders tc atiitimlitniDonireeiatSchiedam en IUidcïtThurg| AiusTEno var4 Mei 1854, Al degenen, die iets verschuldigd zijn aan Jl. rfaKB.VHiVGEK f Mc. SMID alhier, worden verzocht daarvan alleenlijk betaling te doen ten kantore en op kwitantie van den Notaris LECHNER, tc dezer stede. Van: Een Hi'BS en EKfK staande en gelegen in de Zwaansteeg te Schiedam, wijk C, no. 226, kadaster sectio no, 1179, ter inhoadsgrootte van 52 cl. De opvciling zal geschieden op Wijting den jtjucti ]jjci 18341 des voormiddags te 11 ure, véél' i.et gemcide percvclen dc afslag op .BsituriSus den iSde" dierzelfde maand des avonds te 8 ure, in het Gebouw MUSIS SACRUMtc Schiedam; terwijl inmiddels, ten aanzien der koop- voor waord en, inlichtingen te bekomen zijn ten kan tore van voornoemden Notaris BREMMER. voor het Huis, wijk E, n°. 3ÏO, aan tie Markt alilnnr, ten overstaan van don Notaris residerende te dier Stede, op Donderdag den i 1 iMei 1Sdes Voormiddags Een en ander zal verkocht worden op ülanudagden 45 Me* 1854 en volgende dagen, des avonds' ten Xfnlf Zeven ure in Bluste Sacrumtc SCHIEDAM, door de Boekhandelaars 4». Jt. V;V3I XH.VEi en If. A. M. XlÖEXiAS'JTS ten overstaan van den Notaris Mr. H. A. POORTMAN. De ondergeteekende zijnen zoon PII4TE1S JOHAB/VES die ge durende 8 jaren te Parijs als TAIXMhEUR. is werkzaam geweestaan bet hoofd zijner Xnnk sepiantst hebbende recommandeert beleefdelijk zijne AFFAIREop nieuw in de gunst zijner Stadgenooten aan. J BAKKES. Schiedam, 4 Mci 1854. De ondergeteekende beeft de eer zijne Stadgenoo ten te berigten, dat bij zich alhier gevestigd heeft als EEM AANZIEN L1JRE PARTIJ 9 cn hetgeen verder ten verkoon zal worden aangeboden. De Goederen zijn daags 4e vore» voor een ieder te bezigtigen. Op deze Verkooping kunnen Goederen worden bijgebragtterwijl nadere informatiën te bekomen zijn bij den Vendumeester KIMMIJ5ER alhier. inzonderheid tot het vervaardigen van Haarden liagclielafotirnuizen firanilwnarliorg- Kasten, TediltautcnSloten en voorts alles wat (ot dit Vak behoortwaartoe bij zich bekwaamd heeft door verscheidene jaren op de voornaamste fabrieken werkzaam te zijn geweest; ook belast hij zich met het liennren van Haarden, liagchel», enat. Hij recommandeert zich als zoodanig in de gunst zijner Stadgenooten en zal trachten door cene goede, civiele en prompte bediening zich het vertrouwen waardig te maken hetwelk men in hem zal gelie ven te stellen. ScniEBAM, 3. VAN DER TAS, Lz. Mei 1854, WerhplaatsBoterstraat,WijkE,No.54 Boodschappen worden mede aangenomen in dc Lange Kerkstraat Wijk E, No. 160, De Hn, BARRY DU BARRY cn Co.in Londen. Mijne Heercn Mijn Kind MARIA WILUELMINA COLEN, 2 jaren oud in December 1852, heeft bijna 17 maanden gesukkeld en gemedicineerd en het blijkt, niets kon hei onschuldige wichtje genezen alsuwllEVALENTA ARABICA. Ik kan U dan ook met een blij gemoed mijnen dank betuigen als middellijke oorzaak voor het behoud van mijn Kind', zonder dc Revalenta zoude het zeker gestorven zijn; het was1 zoo uitgeteerd cn zwak, datnlemand bot den tweedqn verjaardag zou toegedacht.hebben, he tbraak te dagelijks 10 of 15 maalen de afgang, die ook zoo dikwijls plaats had, was dun als water. Over de verandering", die "met het Kind in, minder dan 4 weken tijds voorgevallen: is verwonderen zicb dan ook al mijne vrienden, zoo binnen als buiten deistad; voor twee maanden was het een klein, bleek, holgczigtje, een geraamte, dat hot medelijden opwekte van allen, die aanschouwden; nujs hetecn vrolijk, tierig, liefi Meisjeunetronde.wangetjes-cn een kleurtje ais eon a ppel1, liet' eet alles', verteert goed en is zoo gezond als wij maar wenecben kunnen. Dat ik met de Revalenta zeer ingenomen hen, behoef ik UEd. niet te zeggen, ook vertel ik de gelukkige ge nezing van mijn Kindje aan iedereen, de Doctorsinciuis, bet is dan ook genoegzaam algemeen in deze streken bekend. Sirr.ttiD,in Limburg Januarij 1853. COLEN PAKBIER Koopman en. Fabrikant. De REVALENTA is in onderstaande Depóts të vcrkrijgenvoor87s|9cts,,y"2.00^3,50,8.00', f 16 00. Amsterdam, Verkoophuis. ji Schiedam, JTrj. A. B.JloepW» t Rotterdam, J, A. Klinjjer cn Co. En in de bekende Dépots in de andere steden.' Gedrukt bij P. J. VAN DIJK, te Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 2