1854. Maandag SI Julij. Verschijnt eiken Maandag en Donderdag. KROHIJK VAnTeT BÜifESim KROMiJK VAM HET B1MMEMLAMD. BINNENLANDSCHE BERIGTEN. Het voor dit IS lad bestemde wordt aangenomen te: Prijs van het Abonnement en der Advertentiën. t t-m Utr*. fl imm K VLAAIÜHNGEN bijf J. A. tUxaoisssKR. MAASSLUIS Je Wed. G.vzx ïkr Wki bbit: IIELFSIIAVEN P. dk Jo.io, 'in do Kolk, OVERSCHIE J. UïSiïtus, Jr. SchiedamP. J. VAN DIJK, Uitgever. ABONNESIEPiT per drie maanden voor SCHIEDAM1.25. ld. voor dc overige Plaatsen des Rijks franco per Post. - 1.50. ADVERTENTIES tot 0 regels 0.00, Iedere regel moerdcr - 0.10* Zegelgeld voor iedere plaatsing- 0.35. Vergadering van don Gemeenteraad van Schiedamop Maandag den 31 Julij 1854, des namiddags ten zes ure, in het B blauwhuis. Nopens hot OOSTESSOHE VKAAGSTUK zijn cr zeer weinige dopöches ontvangen. Wat het krjjgstooneel in het Oosten aangaat, zoo hoeft men berigt ontvangen, dat de Russen de vesting Matschin in de asch hebben gelegd en gedreigd zouden hebben om Bucharest hetzelfde lot te doen ondergaan. Omer-Pacha en prins Napoleon hebbon to Giurgowo iinnno strijdkrachten vereenigd. By Frutcschti zag men een gevecht met de Russen tegemoet. Uit Kopenhagen zijn depêches ontvangen behelzende tjjdingen uit hot Noorden. Zy maken melding dat do gene raal Baraguey d'Hilliers aan boord van de Reine Hortense aldaar was aangekomenen korten tijd daarna zich weder beeft ingescheeptkoers zettende naar het Zuiden. liet Briische stoomschip Dauntless heeft te Hamburg zieken en gowonden nangebragt, o. a. ook den schout-bij- nacht Corry. De regering van DENE MARKEN hoeft aan de verbonden mogendheden geweigerd, om hospitalen aan te leggen voor de cholera-ziekon. In het BRITSCHE Lagerhuis heeft lord Dudley Stuart eene motie voorgesteld, dat het parlement niet ver daagd zal worden vóór dat het ministerie categorische op helderingen heeft gegeven, nopens de staatkunde, die het in den tegen woordigen oorlog gevolgd heeft en zal volgen. Lord John Russell heeft verklaard, dit als een votum van wantrouwen te beschouwen en verdedigde voorts zijn ambtgenoot lord Aberdeen. De motie werd in hoofdelijke stemming gebragt en ver worpen. Er zyn geonenadei .'jdingen uit SPANJE ontvangen. Zooals, men weet hoeft do Fransche Moniteur berigt dat Abbas-Pacha onder-koning van EGIJPTE aan eene beroerte overleden was. Nadat de ulema's zich tweemaal verzet hadden tegen Suid-Pachadie Abbas zou moeten op volgen is hij echterdoor de consuls van Frankrijk on En geland ondersteunderkend en heeft hij 't bewind aanvaard. Hjj zal te Alexandria verblijf houden en hoeft bereids de consuls ten gehoore ontvangen. De zoon van den overleden onderkoning, wion de ulema's op den troon hadden willen plaatsenen die voor hot over lijden van zijnen vader naar Malta vertrokken was, heeft den 18 dezer van daar de reis naar Gibraltar voortgezet. STATEN-GENERAAL. -- IR KAMER. 26 Julij. In ons vorig Nummer deelden wij volgens tele- graphisch berigt roods modedat in deze zitting het amende ment van den hoer Godefroi, op art. 45 van het aanhangige wets-ontw. (regorings-reglem. van Nederl.-Indië), waarover in do vorige vergadering de stemmen staaktenmot 28 tegen 20 stemmen verworpen is en dat daarna het art. zonder hoofdei, stemming is aangenomen. Op art. 47, dat daarna in behandeling kwam, heeft de heer van Hoëvell eene wyziging voorgesteld; deze wijziging met 51 tegen 5 stqmraen aange nomen zjjnde is het nrt. zonder hoofdei, stemming goedge keurd. Daarna zyn de beraadslagingen geopend over art. 48 zy zijn echter niet ten einde gebragt, maar zullen morgen worden voortgezet; dc Min. van Koloniën heeft eene slotzin aan dit art. toegevoegd. 27Julij, Afrn'de orde ia de voortzetting der gisteren afge broken beraadslagingen, over art. 48 van het in behandeling zijnde ontw. van wet. Door den hoor van Eek zyn hierop twee amendementen voorgedragen, waarvan het eerste met 39 tegen 15 stemmen verworpen en hot andero met 28 tegen 26stommen aangenomen is (het aangenomen amendem.heeft de strekking ora het besluit, door den Gouverneur-Generaal Ier verwijdering van personen genomenwanneer het Neder landers geldt, met redenen omkleed te doen zijn), hot art. is vervolgens met44 tegen 10 stemmen aangenomon. Art. 49 dat tengevolge van een voorstel van den heer van Nispcn van Sevenaer met 51 tegen 2 steramen eeno wijziging heeft onder gaan mede eene uitzondering voor Nederlanders bedoelende, is zonder hoofdei, stemming goedgekeurd. In denzeifden zin 'werd art. 50, op voorstol van den heer Meelissenrootalge- xneeno stemmen gewijzigd en aangenomen. Art. 51 is mode •zonder hoofdei, stomming aangenomennadat een amendem. ■door den heor Thorbecke tot het opmaken van proces-vorbaa! •van het verhoor dor personen, wier verwijdering besloten ■wordt, daarop voorgesteld, met 42 togen 13 steramen was goedgekeurd en de'Min. van Koloniën zich met eeno opmer king van hetzelfde lid on van den heer van Rappard vereenigd 'had. De heer van Hoëvell heeft eene wijziging voorgedragen op art. 52welke met 34 tegen 22 steramen verworpen is waarna het art. zonder stemming is goedgekeurd. Over art. 53 had geene boraadsl, plaats,-.maar word ook dit zonder stomming aangenomen. De behandeling van art. 55 is uitge steld totiufdie van art.-70.-Artfofi en 57"zïjn zónder hoofdei, stemming aangenomennadut een amendement van don heer Thorbecke op eerstgemeld art. verworpen i3. Do verdere voort zetting is bepaald op morgen. In deze zitting is door de comm. tot onderzoek van do rek.betrekkelijk bot fonds van domei nen over 1852 en van het verstag wegens verleende verstrek kingen door hot Dep. van Marine rapport uitgebragt. Do Kamer zal nader over de voorgestelde conclusio beslissen. 28 Julij. Is ingekomen het berigt dat hot lid dor Kamer de heor J. F. van der Hcijdeafgevaardigd uit Eindhoven overledon is. Worden voortgezet do beraadslagingen over het aanhan gige wets-ontw.art. 58 is onveranderd zonder hoofdelyke stemming aangenomen. Op art. 59 werden twee amende menten voorgesteld een door den heer van Bosse dat met 32 tegen 20 stemmen verworpen is en hot andore door den heer Stolte dat mede werd afgestemd met 29 tegen 23 stemmon. Do commissie van rapporteurs, 1. voor de raming van uit gaven voor do Kamer voor 1855 en 2. voor bot wets-ontw. betrekkelijk de indeeling der gronden van hot Haarlemmer meer hebben hare eindverslagen uitgebragt. Do beraadsla gingen over het eerste onderw. zullen aanst. Maandag plaats hebben, die over het tweede zullen nader worden vastgesteld. FRO VINCIALE STATEN VAN ZUID-HOLLAND. 26 Julij. In do zitting van heden zyn de beraadslagingen voortgezet en ten einde gebragt over het ontwerp tot wijzi ging van het reglement van orde en is dat reglement in zijn geheel aangenomen. Het zal aan de goedkeuring des Konings worden onderworpen. Vervolgens is, naar aanleiding van het gisteren bepaaldo, in behandeling gekomen de vraag; door do bijzondere com missie aan de beslissing der vergadering onderworpenof do bewaar- en kleinkinderscholen geacht kunnen worden al dan niet aan de bepalingen der wet van 1806 onderworpen te zijn. Hierover hebben onderscheidono leden het woord gevoerd en zijn verschillende motien van orde gedaan. De discussion over het bedoelde vraagstuk zijn niet nfgeloopen en zullen morgen worden voortgezet. 27 Jui.ij. In deze zitting z'jn do beraadslagingen voortge zet over bet verslag der comm.in wier handen was gesteld het voorstel van Godep. Statenomtrent do bewaar- of klein kinderscholen. Na zeor langdurige discussion is de door do comm. aan het oordeel der vergadering onderworpen vraag toestemmend beslistmet 53 tegen 3 steramen, en is mitsdien door de Staten uitgemaakt, dat de bewaarscholen moe ten vallen inde strekking der wet van 3 April 1806en is alzoo do gemelde comm. uitgönoodigd, het in hare handen gestelde ontwerp-reglement nader te onderzoekon en hot door de vergadering aangenomen beginsel tot grondslag to nomenvoor een nader door do comm. aan te bieden voorstel en daarover tevens een nader verslag uit te brengen. Tevens is wegens de verhindering van den heor Cockom aan de werkzaamheden der comm. deel te nementot haar zevende lid aangewezen, do heer IF. T. Gevers Deynool, Vervolgens zyn aangevangen de beraadslagingen over het ontwerp-reglement voor het Hoogheemraadschap van den Krimpenerwaard, De beraadslagingen werden morgen voortgezet. 28 Julij. In deze zitting zijn de beraadslagingen voort gezet en ten einde gebragt over het ontwerp roglemept voor het Hoogheemraadschap van den Krimpenerwaard. Dat »c- gleracnt is ton slotte door de vergadering aangenomen met 2 tegen 5 stemmen, en zal op de gebruikelijke wijze ter goed keuring en bekrachtiging worden opgezonden. Vervolgens is door de comm.in wier handen was gesteld het verzoek om subsidie tot verbetering van den weg van Oostvoorne naarRockanjo, by monde van den heer van den Bergh van Heinenoord, rapport uitgebragt. Overeenkomstigdo concl. van datrapp. is besloten omonder voorwaarde, dat de belanghebbende besturen en particulieren zich verbinden tot voortdurend onderhoud van den weg na de begrinding, zon der dat daarop tollen worden geplaatst, niet meer dan dc helft der kosten, voorde daarstelling van don grindweg benoodigd en die voorloopig geraamd worden op eeno som van ƒ9800 als bijdrage van wege de provincie toe te staan, te vinden op de bogrooting van 1856mits do overige helft door de go- noemdo besturen en belanghebbende grondoigenaren wordt gedragen. Daarna is namens do comm.in wier handen was gesteld het voorstel van Gedeputeerde Staten tot aanmoediging van de inenting van de longziekte op rundoren, bij monde van den hoer D. R. Gevers Deynoot verslag uit gebragt. Da beraad alagingen, hierover aangevnngen, zijn echter niet kunnen worden ten einde gebragtwogens het ongenoegzaam getal leden tot het nomen van een besluit. Do vergadoring is hierop gescheiden tot aanstaanden Dingsdugdes morgens ten half elf ure, SCHIEDAM, 29 July 1854. Dc raad dezer stad zal aanstaanden Maandag, des avonds ten zes ure, eene zitting houden, dcze'jvergade- ring is weder in het Blaauwlutis bcl-igd /'diTvolge'nde1 onderwerpen zullen behandeld wordenIngekomen stukken. Benoeming lid finanticlc commissie cn lid commissie voorde belasting. Benoemingstadsbode. Deliberatie over aangehouden stukken. Mcdedceling betreffende de gemeente-rekening over 1853. Uct alhier te huis behoorende barkschip Proteus, gezagv. L, van PfCaglendonkwas zeilende langs de kust van China toen den 20 December 1853 des morgens, bij stormweder cn booge mocijciijkc zee vooruit een vis- schersvaartuig werd gezienhetwelk seinen deed om opgemerkt tc worden. Onverwijld cr op aanhoudende vond men bet in zinkenden staat met zes personen die den dood voor oogen hadden. Redding aan tc brengen was niet gemakkelijk met dc gewone sloep viel er niet aan tc denken en zoo men het uitzetten der groote boot had willen beproeven bestond cr alle kans baar tc zien verbrijzelen, liet gelukte een eind dik touw aan boord der visschers vast te krijgen, door bet met een vat cn brandhout achteruit tc doen drijven; aan een ander eind touw evenzoo toegezonden bevestigden dc verblijdde op varenden hunvisschcrsnct, de bron van bun bestaan, die zij tevens wenscheen te reddenmen zou juist de touwen op de Proteus gaan inhalentoen een zware zee beiden deed afbreken. Dc visschers waren weder ten prooi der golven en met hun reddeloos vaartuig in een oogwenk op eenen grooten afstand van het schip, ilun geschreeuw en gejammer was hartverscheurend, ieder oogenblik van verwijl kon hun den dood aanbrengen. In dit beslissend oogenblik liet de eerste stuurman M. Koenen de kleine sloep uit hare takels en sjorrings' kappen cn in zee brengen bij vroeg aan de bemanning wie hunner bet met hem wagen wilde om dc ongeluk- f kigen te gaan redden, cn toen niemand zich opdeed liet de moedige jongeling zich alléén langs een touw in dc ranke boot zakken, op zijn vernieuwd aanzoek om hel pers voegden zich dc bootsman P. Molenaar en de tim merman BV. Boogaard bij liem. Dat brave drietal was gelukkig genoeg het visschersvaartuig te bereiken, maar net was ondoenlijk al de schipbreukelingen op eenmaal, over tc nemen. Nadat de stuurman bun met groote moeite had beduid, dat indien zij het schip mogicn be reiken, hij terug zoude keeren, gingen drie Chinezen in de sloep en tevens de inlandsche matroos van de Proteus (die zich zoodra een der touwen was vastgemaakt gewor den langs hetzelve naar het wrak had begeven om de inensehen in tc lichten hoe zij handelen moesten). De wanhoop der drie overige visschers Iaat zich niet be schrijven het gevaarlijke van den togt inziende konden zij niet verwachten dat de sloep werkelijk zoude tcrug- keeren. Den stuurman inct de andere menschcnvricn- den mogt liet gelukken het schip weder tc Lereikcn zoodra nu de geredden overgegaan waren cn uit de sloep het water geledigd was, keerden, zij volmacd naar liet vaartuig terug, hetgeen spoedig genoeg ging, daar het visschersvaartuig beneden winds van de Proteus lag; doch des tc hagchclijkcr werd dc tweede terugtogt. Eene lioogc zee sloeg over de sloep cn vulde baar schier vol water. Nog echter verloren onze wakkere zeelieden niets van hunne geestkrachtzij zetten zich te loet- waard om met alle kracht de zee tegen bunuc ruggen te doen breken en hoosden het overtollige water uit de sloep. Eindelijk na veel moeite, groote inspanningen levensgevaar kwamen allen behouden op bctschip aan, waar de gcreddenzich voorden stuurman neder wierpen en hem hunne dieps erkentelijkheid betuigden cn waar een van die tooncelcn plaats vond, waarde bedrijver van eene groote daad ongetwijfeld reeds het grootste loon ontvangt, dat op aarde voor hem kan weggelegd zijn. Drie dagen later liep de Proleus op dc rcede van Hongkong en zette de bchoudene schipbreukelingen aan wal. Bij besluit van 27 dezer No 54 heeft het Z. M ba- haagd de u schout-bij-nacht J.Enslie. Minister van Marine, tc bevorderen tot vice-admiraal. Bij Kon. besluit van 26 dezer, No. 60, is bepaald, dat zal worden aangesteld een zeker getal jongelingen met den rang van adelborst3o klasse welkgetal zich naar dc beslaande behoefte zal regelen cn telken jare door den Minister van Marine z.il bepaaldwordcn. Alleen jongelingen tusschcn den leeftijd van 13 tot 15 jaren zullen ter aflegging van het voorgeschreven examen wor den toegelaten. Naar aanleiding van bovenstaand besluit heeft de Minister van Marine ter kennis gebragt, dat voor dit jaar 24 plaatsen zijn opengesteld, dat de verzoekschriften om plaatsing, vergezeld van de gevorderde bewijsstukken, uiterlijk opden 25Augustus c. k. aan het Dep vanMariuc moeten zijn ingezonden en dat de zich aangemeld heb bende adspiranten voor gezegde betrekking, door eene i daartoe bevoegde commissie, nopens hunne kundigheden 1 zullen worden geëxamineerd in de eerste dagen van Sep-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1854 | | pagina 1