51s"5 jaargang. Dinsdag 4 Januari 1898. IN°. 9516. I I I; I •I Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. DE JONGE WEDUWE. f 5» F r i UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. HANS WACHENHUSEN. BINNENLAND. i'S 5, P i I AsOJnrEMENTSPEijB vost Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per poat, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTERSTKAAT fO, Teleplioon Ufo. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 3 Januari '98. De gebruikelijke nieuwjaarsrecepties, door de Hoofden der Staten gehouden, hebben ons ook dit jaar weder zeer veel doen hooren van vrede en eensgezindheid, en men zou waarlijk bijna gaan denken, dat de sgouden eeuw" met hare zegeningen is weergekeerd. Zeker is er niemand, die niet met blijdschap den wereldvrede zou begroeten, en zelfs de wensch om den vrede te bewaren, die bij de politiek van koningen en keizers, presidenten en ministers schijnt voor te zitten, verdient waardeering. Maar niet alleen dat men den vrede wil, nooit is hij ook meer verzekerd geweest dan thans, klinkt het telkens en ook weer bij de wisseling des jaars. Evenwel, dat is een verzekering, die door de feiten niet wordt gestaafd en daarom alleen met een ongeloovigen glimlach kan worden ver nomen. Het jaar, dat voorbijging, heeft aan zijn opvolger tal van quaesties ter oplossing over gelaten, de een al moeilijker en delicater dan de andere, cn onder dje teere vraagstukken neemt de toestand in ChiAa een eerste plaats in. Aan de Polit. Corr. te Weenen wordt uit Londen gemeld, dat volgens geruchten de En- gelsche regeering te Peking een nota zou heb ben doen overhandigen, waarbij in krachtige, on dubbelzinnige bewoordingen gewezen wordt op de stappen, die Engeland zich zou voorbehouden te doen, indien de door China te volgen politiek le politieke en handelsbelangen van Groot- Britarmië in het Verre Oosten mocht bena- leelen. Met deze nota wordt volgens velen alleen leoogd, de Chineesche regeering te waarschuwen voor toekomstige gebeurtenissen. Het zou niet in de bedoeling van Engeland liggen te pro testeeren tegen de bezetting \an Port-Arthur of van Kiautschau door Duitschland, daar de regeering van lord Salisbury het standpunt inneemt, dat een protest van Engelsche zijde tegen de vestiging van Rusland in Mandsjoerije en te Port-Arthur geen voldoenden grond vin den in de Engelsche belangen. Uit Peking wordt zelfs bericht, dat in de Koreaansche hoofdstad wordt gesproken van een overeenkomst tusschen den Britschen direc teur-generaal der douanen van Korea en Alexiëlf, den Itussischen candidaat voor dat directeur schap. Volgens die overeenkomst zouden de beiden heeren gezamenlijk het bestuur voeren. De Britsche schepen, die thans inderdaad de haven van Chemulpo zijn binnengeloopen, zouden den Britschen functionaris den noodigen zede lijken steun verleenen. nOMAN DOOK 33) De gravin begon kalm te lezen en keerde einde lijk haar onverschillig gelaat naar haar dochter toe. Toen ging zij naar de deur en sloot die. sDat komt van dien Australiër, dien leugenaar. Ik vind alleen het schandaal onaangenaam. Daarom is het te doen geweest 1 Weer een poging om je af te zetten!" »Maar Leo Een strafproces 1 Het is verschrikkelijk!" De gravin haalde de schouders op. Bllij zal het natuurlijk lezen en dien onbe- schaamden kerel uitdagen." «Maar als het slechts een greintje waarheid bevat... Ik had mij reeds gerustgesteld, maar nu huiver ikEn wie zijn die anderen waarvan gesproken wordt Hoe kan ik Leo nog aanzien, zonder Zij leunde het moede hoofd op de armen. »Dat komt vanzelf we! terecht. Leo is op en top een edelman, en zal die gemeene intriges wel weten tegen te gaan." ïManr dat neemt niet weg, dat ik het mij eeuwig zou verwijten, indien ook ni ij eenige schuld kon treffen Zij sidderde bij de gedachte, dat de wereld ook Op de werven te Hongkong heerscht intus- schen. naar aan de Times werd bericht, groote bedrijvigheid. Over de bewegingen der Britsche vloot is niets bekend. De Grafton heeft Hongkong verlaten. Deu oden a.s. worden twee kruisers en verscheiden torpedo-booten verwacht. Intuspchen zijn opnieuw Duitsehers en Chi- neezen met elkaar in conflict gekomen. De Duitsche zendelingen te Tschau-schau op het schiereiland Shantung hebben zich bij den gezant van het Duitsche Rijk te Peking, baron Von Heyking. beklaagd dat de bevelhebber van het Chineesche garnizoen hen dreigend heeft toegesproken of zich op dreigenden toon over hen heeft uitgelaten. Baron Von Heyking eischte van de Chinee sche regeering het ontslag van den betrokken bevelhebber, met mededeeling van een afschrift van het telegram van den Tsung-lï-Yamen waarin het ontslag wordt aangekondigd voor Donderdagavond C uur. De Tsung-li-Yamen vroeg uitstel tot 8 uur des avonds, waarop de Duitsche gezant dreigde Poking te zullen ver laten. Toen dit telegram werd afgezonden, was de Duitsche gezant nog op zijn post. sDe Chineesche regeering is niet op haar gemak," werd er bijgevoegd. Te Parijs is men zeer voldaan over de tele grammen, die ter gelegenheid van den Nieuw jaarsdag tusschen Petersburg en de Seine-stad zijn gewisseld. Aan jZijn Excellentie Felix Faure, president der Fransche Republiek" seinde czaar Nieolaas uit Gatchina: sOp den drempel van het nieuwe jaar wensch ik, uit mijn eigen naam en dien der Keizerin, de oprechte wenschen te uiten, die wij koesteren voor u persoonlijk en voor het bevriende Frankrijk. »Gij kent de gevoelens die ons bezielen en de onuitvvischbare herinnering, die Uw bezoek in Rusland heeft achtergelaten." Waarop de lieer Faure antwoordde j Aan Z. M. Nieolaas II, Keizer aller Rus landen. »De wenschen, die Uwe Keizerlijke Majesteit en H. M. de Keizerin op dezen dag voor mijn land voeden, zullen het hart van alle Franschen treilen. sin hun naam dank ik Uwe Majesteit har telijk. Jk ben haar dankbaar voor de herinne ring die Zij persoonlijk aan mij wijdt, en ik geef Haar opnieuw de verzekering mijner op rechte vriendschap." In de voortduring der Franco-Russische vriendschap ligt zeer zeker eenige waarborg voor den vrede, vooral wanneer de Italia gelijk heeft in hare bewering, dat er ook vredelie- dat z ij de haar zou kunnen veroordeelen oorzaak was gaweest sWees niet kinderachtig 1 Een prinses Kont- schakow moet zich weten te verheffen boven het gebabbel der menschen." »Die i k niet meer onder de oogen durf komen 1 Ik moet weg van bier, weg naar mijn kind, dat ik verlaten heb omdat Leo het wilde, hij die o, nn voel ik het eerst bet niet lief heelt 1... En u hebt mij in zijn armen gedreven, ofschoon een innerlijke stem mij waarschuwde! Barmhartige Gol, helder eindelijk dit geheim op; ik ben op alles voorbereid.Ik kan Leo niet eer zien Zij verborg het gelaat in haar zakdoek. Een driftig geklop op de deur deed haar opschrikken. iMaximinia, ik zoek je overal!" hoorde zij de stem van mevrouw von Zirkovv. nik moet je spre ken." De gravin wenkte haar dochter te zwijgen. Het kloppen werd heihaald, maar toon geen antwoord volgde, hoorde Maximinia haar vriendin zeggen aDan is zij toch zeker op de promenade, ofschoon ik haar daar niet heb gevonden." Het werd stil buiten. Bik ga naar beneden. Ik ben ziek en wil nie mand zien!" Maximinia stond met moeite op. ïZooals je wilt! Ik kom bij je zoodra ik met mijn toilet klaar ben", zei de gravin scherp. ïLaat aan niemand merken, dat je iets van dien kran- tenonzin weet I" Met een beklemd hart ging de prinses naar beneden. Een van haar bedienden deelde haar onder aan de trap mede, dat mevrouw von Zirkow haar dringend wenschte te spreken en haar in den tuin van het hotel wachtte. vende overeenstemming bestaat tusschen de hoven te Petersburg en te Berlijn. Men herinnert zich de welwillende woorden, door keizer Wilhelm te Granden/, gesproken. Een nieuw bewijs voor de goede betrekkingen tu«scben Rusland en Duitschland geeft nu het Italiaansche blad. Prins Ouroussoff, de opvolger van baron Moh- renheim als gezant van Rusland te Parijs, heeft bevel gekregen over Berlijn naar Parijs te reizen en een bezoek te brengen aan den Duitschen rijkskanselier. Het doel van dit bezoek zou dan zijn, voor de zoo veel'•te maal aan Duitschland te bewij/en, dat het niets heeft te vreezen van het Twee voudig verbond, dat alleen den vrede wil. De Hongaarscho minister-president heeft ter gelegenheid vu de Nieuwjaarsreceptie een toe spraak gehoucen, waarin hij verklaarde dat de regeering alle beloften van haar program was nagekomen. Zij acht zich dan ook gerechtigd om alle aanvallen, waaraan persoonlijke geschillen ten grondslag liggen, af te slaan. Zij betreurt het dat liet vergelijk met Oostenrijk niet tot stand U gekomen, maar dit feit is geschied zonder tiiA de regeering daarin aandeel heeft gehad. De ondervinding stelt Oostenrijk ten plicht de oeconomische bandon met Hongarije niet te ver breken, maar deze neiging iieeft haargrenzen. Baron Banffy verklaarde verder overtuigd te zijn dat de regeering in overeenstemming met de belangen des lands heeft gehandeld. Hij keurde ten sterkste de voorvallen in de Kamer af en sprak de overtuiging uit dat hij er in zal slagen, met den steun van den vorst en de liberale partij, een oplossing te vinden die een eind zal maken aan de moeilijkheden. Gemengde Jlcdedecllngcn. Te Berlijn, Londen en Pa-ijs liep Zaterdag het gerucht dat Bismarck i .erleden zou zijn. Op aanvraag bij zijn correspondent te Berlijn heeft liet agentschap llavas daarop het volgende telegram ontvange De gezondheidstoestand van Bismarck is niet veranderd. De prins neemt geregeld aan de gemeenschappelijke maaltijden deel. De strijd tusschen patroons en arbeiders in het machinevak in Engeland wordt met hard nekkigheid voortgezet. De scheepsbouwmaatschappij van Govan te Fairfield, die tot dusver geweigerd heeft met den patroonsbond mede te gaan, heeft aan duizend barer werklieden gezamenlijk ontslag gegeven. "Verder heeft de patroonsbond besloten niet toe te laten dat de werklieden aan enkele wei ven den arbeid hervatten alle stakers moeten op denzelfden tijd aan alle inrichtingen den arbeid weder opnemen. Marizninia verstond hem nauwelijks en ging haar kamers binnen. XXII Intusschen had majoor von Zirkow reeds vroeg tijdig een bezoek gekregen dat zijn jonge vrouw weer uit het hotel had gedreven, toen zij van haar ochtendwandeling terugkwam en op tafel het kaaitje had zien liggen van graaf Emmerich Aiban. Op haar wandeling had zij reeds gehoord van het aitike! in de courant, dat haar zeer zenuwachtig had gemaakt. Aan de deur luisteren naar wat er in de kamer van haar man werd gesproken, durfde zij niet, en daarom was zij er op uit gegaan om haar vriendin te zoeken Inderdaad had Emmerich zich bij den majoor aangemeld, die hem beleefd, maar ernstig ontvan gen had en blijkbaar getroffen was geweest toen hij het gelaat van zijn bezoeker zag. Emmerich stelde zich voor als de bropder van graaf Egon Alban, die in een duel gevallen was, waarbij de majoor betrokken was geweest. Znkow hoorde dit met ijzige bedaardheid aan, die bijna afwerend werd, toen Emmerich voortging met te zeggen dat bet droevige uiteinde van zijn broeder hem tot plicht stelde opheldering te zoeken voor de onbegrijpelijke omstandigheden, strijdig met de wetten van het duel, door zich te wenden tot den getuige van den vroegeren luitenant Leo Kurovski, thans prins Iiontschakow, om later van dezen zelf rekenschap te vorderen. Zirkow vei klaarde beslist en met vaste stem, dat hij tot zijn spijt over deze zaak niets kon zeggen. Zijn gelaat bewees, dat hij iedere verdere vraag zou afwijzen. ïDan moet ik mij tot prins Kontschakow zelf wenden", antwoordde Emmerich even kortaf. Daartegenover hebben de afgevaardigden van 43 vakvereenigingen besloten do leden hunrer vereenigingen uit te noodigen 3 d. per hoofd en per week bij te dragen voor de stakingskas. Men raamt de opbrengst van de/e inzameling op 25000 p. st. per week. Figaro en Eclair deelen mede, d"1- heden bet rapport van majoor Ravary in za..e Ester- hazy aan generaal Sau-rier zal worden over handigd. Volgens beide bladen strekt de conclusie van Ravary tot niet ontvankelijk verklaring der beschuldigingen tegen Esterhazv. Toch zal ileze voor den krijgsraad komen, maar alleen omdat men aan zijn beschuldigers de mogelijkheid wil ontnemen om te beweren dat men het licht beeft geschuwd. De krijgsraad zou waarschijn lijk tegen a.s. Donderdag worden bijeengeroepen. Zes Spaansche bladen zijn in beslag ge nomen, omdat /ij liet protest tegen generaal Yv'eylev openbaar hebben gemaakt. De generaal zal disciplinair vervolgd worden. Weyler is bij de Regentes op audiëntie ge weest om een verklaring te geven van zijn gedrag, dat door alle generaals, zonder uit zondering, wordt gelaakt. Bij de opening der zitting van de Portu- geesehe Cortez zeide de Koning een begroeting met een overschot toe en deelde mede dat de regeering pogingen aanwendt om de buitenland- sche schuld te converteeren zonder verhooging der lasten. De Porte weet, naar de Times uit Konstan- tinopel verneemt, niet hoe zij aan geld moet komen om den verjaardag van den Sultan en de Ramadan-feesten te bekostigen. Op Nieuwsjaarsdag is met groote plechtigheid te Havanna het eerste Cubaansche ministerie geinsudleerd. De ministers hebben trouw gezworen aan Spanje, aan de Koningin-Regentes en aan de Spaansche staatsinstellingen. De Spaansche regeering heeft de benoeming der Cubaansche ministers goedgekeurd. Te New-York verzekert men dat een Mexi- caansclie kanonneerboot een detachement zee soldaten aan land heeft gezet op het eiland Chipperton in den Grooten Oceaan, en de vlag der Yereenigde Staten heeft vervangen dooi de Mexicaansche vlag. Hofberichten. II. M. de Koningin was op Nieuwjaarsdag tegenwoordig bij de ontvangst door de Regentes van de gelukwensclien der ministers, civiele en militaire autoriteiten en leden der Hofhouding. Hare Majesteiten woonden des voormiddags sik Iaat dat aan u over, graaf." En met een koele buiging vertrok Emmerich. In hevige opgewondenheid liop Zirkow in zijn kamer heen en weer. Kort daarna kwam zijn vrouw- even opgewonden binnen, met een courant in de hand. >Was dat diezelfde graaf Alban 7" vroeg zij bijna ademloos, sik ontmoette hem zooeven." sWien? En waarom vraag je dat?" slher, lees! Men vecht om het blad! Lees!" Zirkow verbleekte, terwijl hij las, en frommelde eindelijk het blad ineen, terwijl een vloek smoorde, b Niemand gelooft meer aan een zelfmoord van Alban!" riep mevrouw von Zirkow uit. aLeo en Maximinia zijn op ieders tong. Een oude liefde, die over het graf van een echtgenoot heen een huwelijk tot stand heeft gebracht, waagde een oude dame te zeggen Wat zeg je er van Die arme Maximinia! Men trekt openlijk partij tegen haar." tWeet Leo het al?" vroeg Zirkow. sDaar weet ik niets van! Ik moet haar vinden. Misschien heeft zij er reeds van gehoord en is zij daaiom verdwenen." Mevrouw von Ziikow sprong op. sMaar wat wilde die Alban eigenlijk van jou?" viel haar eensklaps in. bVraag mij niets. Ik moet naar Leo!" bDus je meent toch ook dat bij Ik moet Maximinia vinden Zij snelde naar buiten. aRudoif is ook hier!" Zirkow liep in gedachten verzonken met de handen op den mg door de kamer en zag onderwijl hoe daar buiten op de promenade groepjes badgasten in druk gesprek stonden. aDe zaak is in de hoogste mate onaangenaam, maar wij moeten haar kalm onder de oogen zien." (fVordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1