51,<c jaargang, Donderdag 6 Januari 1898 N°. 9518. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. DE JONGE 'WEDUWE. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. Abotoementspeijo voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerg- 0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT Tclcplioon \o. 123. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meeT- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overxieht. Schiedam, 5 Januari '98. De ernstige crisis, die China op dit oogen- blik doormaakt, heeft den sBismarck van het Oosten", Li-Hung-Tschang, weer aan het bew ind teruggebracht. Althans een van Peking komende boot, de Indrapoera, heeft naar uit New-York wordt bericht, dit nieuws te Tacorna aangebracht. De Keizer en diens geheime raad schijnen niet buiten Li-Hung-Tschang te kunnen. De groote staatsman heeft zich juist dezer dagen uitgesproken over den toestand. In een onderhoud met den vertegenwoordiger der N.-Y. Herald moet hij de bezetting van Kiaut- schau een schending van het volkenrecht hebben genoemd. De Chineesche regeering had alle mogelijke voldoening aangeboden wegens den zendelingen- moord. Maar tegen verdragen en wetten in was Kiautschau bezet, en om vijandelijkheden te voorkomen waren de Chineesche troepen terug geroepen. In eik land, meende Li-Hung-Tscbang, be staan vogelvrij-verklaarden en plaatsen, waar de wet wordt geminacht. En naar zulk een plaats in Shantung zijn de missionarissen getrokken, wetende dat het er niet veilig was. Voorts verklaarde de ervaren staatsman, dat China nog niet hersteld was van de ge volgen van den oorlog met Japan. Maar het Hemelsche Rijk zou trachten zich te vormen naar het voorbeeld der "Westersche landen, en Li meende te mogen vragen of het rechtvaardig was China tegen te werken, ter wijl het nog pogingen aanwendde om zich te ontworstelen aan den dwang van oude toe standen. Het was de wenseh aller rechtgeaarde Chi- neezen, om hun grondgebied ongeschonden te bewaren, eindigde Li, en hij voegde er nog bij, dat China voor alle landen een gebied open stelde tot uitbreiding van hun handel. Er bestaat ernstige reder, om te duchten, dat een liberale opvatting in China te laat zou komen. Men mag het voor zeker aannemen dat het Duitschiand er om te doen is de zaken in het Oosten tot het uiterste .e drijven. De macht der Chineesche regeering moet gebroken ende invloed der Britten ge fnuikt. Want Engeland is de mogendheid, tegen wie heel deze beweging zich keert, en China is alleen de staat die het gelag moet betalen voor Europeeschen naijver. De Daily Chronicle verneemt dienaangaande uit Washington van »een in de hoogste diplo- ROMAN DOOR HANS WACHENHUSEN. 35) XXIV. In den tuin voor het hotel zat eenzaam en on opgemerkt, monsieur Bernard. Niemand bekom merde zich om hem en hij zag alleen op, wanneer hij schreden hoorde op het grint, maar onver schillig sloeg hij telkens weer de oogen neer. Alleen één persoon scheen hem belang in te boezemen baron Ilehrmann. ïllijl" fluisterde hij, toen hij zag hoe Ilehrmann aan een bediende van prins Kontschakow zijn kaaitje gaf en hem volgde, het hotel binnen, Toen hij later ook den prins naar buiten zag komen en in een rijtuig wegrijden, keek hij hem in spanning na. sNu herken ik hem weer," fluisterde hij, nDes- tijds was hij maar een eenvoudig luitenant Hem heb ik niets te zeggen, maar wei den graaf, en dien zoek ik tevergeefs. Als ik ten minste gravin Lubienoff maar kon te spreken krijgen. Ik zal het beproeven." Hij ging het hotel binnen en wendde zicli naar de loge van den portier. Deze, een landsman van hem, die hem in beLere omstandigheden had gekend, hoorde hem aan, riep in de spreekbuis en kreeg matïeke kringen verkeerend persoon," dat Frankrijk en Rusland het ten opzichte der zaken van liet Verre Oosten ten voile eens zijn, maar dat een poging om Duitschiand meê in het verbond te krijgen, tot nu toe is mislukt. Duitschiand voelt zich dus sterk genoegen wien zal dit verwonderen om op eigen gelegenheid op avontuur uit te gaan. Maar intusschen neemt Engeland een geïso leerde positie in, en alleen bij Japan zou het steun kunnen vinden. Want de Yereenigde Staten, over wie Rus land, Duitschiand en Frankrijk in het onzekere verkeerden, schijnen ongeneigd zich met de zaken van het Oosten in te laten. Niettemin geeft Engeland geen kamp. Aan de Manchester Qnardian werd bericht, dat de Engelsche regeering de Chineesche heeft verwittigd, dat zij geen speciale rechten aan welke mogendheid ook in eenige Chineesche haven kan goedkeuren In ieder geval eischt zij dezelfde rechten als andere mogendheden, terwijl zij desnoods geweld zal gebruiken om die rechten te verkrijgen. Mocht aan Duitschiand vergunning worden verleend te Kiautschau een kolenstation te ves tigen, dan zal Engeland er op staan, dat liet een strook grond aan denzelfde baai in bruik leen krijgt, om daar eveneens een kolenstation op te richten. Een gelijke verklaring als door Engeland is gedaan moet ook Japan aan China en de Wes tersche mogendheden hebben gezonden. Dat Engeland's invloed nog nietgelijk nihil is geworden, blijkt voorts uit de onderhandelingen die door China te Londen schijnen gevoerd te worden over het sluiten eener leening. Volgens de JEvenmg News zijn de onder handelingen betreffende zulk eene leening onder waarborg van de Britsche regeering afgeloopen. Te Peking is evenwel nog geen bericht ont vangen, dat de onderhandelingen gesloten zijn. En Renter's agentschap te Londen ver neemt zelfs dat in de bankierskringen der City niets bekend is over rechtstreeksche onder handelingen met bankinstellingen of Cnan- cieele firma's voor het sluiten van eene Chi neesche leening. Er is echter wel reden te gelooven dat deze zaak thans onderworpen is aan het oordeel der Engelsche regeering. In verband hiermeue wordt in herinnering gebracht dat in Mei \an het afgeloopen jaar, toen Pritchard Morgan door de Chineesche regeeiïng gemachtigd was den steun van Enge land in te roepen voor het sluiten van eene leening, de Engelsche regeering het door Morgan gedane voorstel van de hand gewezen heeft. Thans zijn er opnieuw stappen gedaan bij de Engelsche regeering om haar te bewegen hare toen genomen beslissing te herzien. Donderdagavond heeft het Tsung-li-Vamen ten antwoord, dat de gravin voor niemand te spreken was. Bernard gaf den portier zijn kaartje en zocht een bescheiden plaatsje op om te wachten. Onrustig bleef hij zitten. Herhaaldelijk sprak hij den portier aan, die eindelijk nog eens door de spreekbuis riep. De gravin zat aan het ontbijt, was het ant woord, en geduldig zocht de oude man weer zijn plaatsje op. Zoo werd het middag. ïDe dochter der gravin, prinses Kontschakow," hoorde hij opeens de stem van den portier, die naar den trap wees, fluisterend aan zijn oor. Hij stond haastig op en zag eene slanke blonde dame in eenvoudige kleedij de trap afkomen. Eerbiedig maakte de portier front, slleeft u den prins niet gezien?" vroeg zij in angstige spanning. nGeen der bedienden weet pTot mijn spijt niet, Hoogheid. Ik was juist bezig de brieven te sorteeren." »Laat gauw onze beste paarden voorspannen »Mag ik Uw Hoogheid inlichtingen geven Ber nard stond eerbiedig voor haar, terwijl de portier zich wegspoedde. »Ik zag uw gemaal in een rijtuig wegrijden... Hij was alleen... Mag ik u eenige oogenblikken gehoor vragen Mijn naam is Bernard." sSpreek Maximinia keek gejaagd naar buiten. ïNiet hier, Hoogheid 1" Wanneer heelt u don prins gezien?" »Het zal ongeveer tien uur zijn geweest." ïEn nu is het reeds middag!" fluisterde Maxi minia met trillende lippen. Bernard deed de glazen deur eener kleine spreek- te Peking lang beraadslaagd over het ontslag van generaal Wan te Tsau-sehau, waar liet laatst Duitsche zendelingen zijn vermoord. Voorloopig zal de zaak geschikt worden. De generaal is niet naar Peking ontboden om ge hoord te worden. Overigens actit men te Peking de mogelijk heid van een. breuk met Duitschiand lang niet uitgesloten. liet vermoeden schijnt niet ongewettigd, dat baron Von Ileyking, Duitschland's vertegen woordiger te Peking, de zaak op de lange baan schuift, tot prins Ileinrich er met zijn eskader is. Door de Russen is China, volgens de Daily Mail, leelijk gefopt. Zij zouden de Chineezen hebben vvrjs gemaakt, dat Engeland Port-Arthur wilde bezetten en daarom gaven zij den Chineezen den raad, hun bij wijze van voorzorgsmaatregel toe r- staan vier oorlogsschepen aan den ingang der haven van Port-Arthur te stationneeren. Aldus geschiedde. Een verzoek om de Engelschen het landen te verbieden, werd echter afgewezen. Nu houden de Russen te Port-Arthur man, die aan land gaat, in het oog. Tevens gaat Rusland na of Ta-Iien-Wan geschikt is voor winterstation. Er bevinden zich daar twee Russische schepen. In liet geheel bevinden zich in de Chineesche wateren reeds 62 vreemde oorlogsschepen. Divide et impera alleen dat principe kan China tegenover zulk een oorlogsmacht redden. Gemengde Mcdedcelingcn. Ofschoon het rapport van majoor Ravary in de zaak-Esterhazy aanleiding zou geven dezen buiten vervolging te stellen, wil generaal Saussier hein voor een krijgsraad doen terecht staan om een res judicata te verkrijgen en de eer van het Fransche leger zoowel als Ester- hazy's naam van eiken blaam te zuiveren. Het is nog niet bekend of het proces met gesloten deuren zal worden gevoerd. Mme de Jouffroy-Abbans zal door den krijgs raad niet worden gehoord. iederen Engelsch- Generaal Weyler houdt hardnekkig vol dat hij geen aandeel heeft in de publicatie van zijn protest in enkele bladen, maar werpt de ver antwoordelijkheid daarvan op neen vriend aan wien hij een afschrift had toevertrouwd". Vol gens den correspondent van de Parijsche Herald kan deze vriend niemand anders zijn dan Ro mero Robledo, in wiens orgaan liet protest verscheen een paar uur, nadat het aan de Regentes was aangeboden. Het ministerie van oorlog is vast besloten na te sporen bij wien de schuld ligt van bet publiceeren van het stuk. De zaak is in handen van den kapitein-generaal van Madrid gesteld ter instructie. De Temps verneemt uit Madrid dat de minister van oorlog besloten heeft 5000 man kamer open en verzocht haar binnen te treden. «Gauw 1 Wat weet u riep de prinses uit. nik kan het geheim ophelderen, dat nog heden over den dood van graat Alban zweeft Maximinia sperde de oogen wijd open. uDe waarheid vroeg zij, den schamel ge- kleeden man wantrouwend aanziende, tZoo waarlijk helpe mij God Ik was getuige van zijn dood tDe Hemel zij geloofd Eindelijkfluisterde Maximinia. »Ik dwaalde 's avonds door het bosch, vastbe sloten een einde te maken aan het ellendig bestaan, dat ik niettemin nu nog voortsleep. Des morgens zou het geschieden. Maar graaf Alban's dood redde mijn leven. Toen ik 's morgens onder het geboomte verscholen lag, hoorde ik stemmen. Twee defiige heeren stonden daar op de open plek in het woud, en spoedig zag ik nog twee anderen aankomen. De heeren groetten elkaar op eenigen afstand. Twee van hen stonden dicht bij mij en ik verstond ieder woord dat zij sptaken. iGraaf Alban", hoorde ik den een zeggen, ïbeeft elke voorwaarde aangenomen, die luitenant Ku- rovski zal stellen." De ander stemde dit too. »Ku- rovski", ging de eerste voort, sis arm en van zijn schatrijken oom afhankelijk, dien hij met moeite be woog hem te vergunnen in de keizerlijke garde te treden Deze, een oud vroom man, hot hoofd eener sekte, zooals er zooveien zijn, gaf zijn erfgenaam de middelen om bij de garde te gaan, maar deze moest hem zweren, als officier nooit te duelleeren, want zijn geloofsbokentenis beschouwde het duel als een ernstige zonde. Indien Kurovski zijn eed niet hield, dan zwoer zijn oom hem te zullen onterven. naar Cuba te zenden om de verliezen aan te vullen. In Februari zullen er nog eens 5000 man heen worden gezonden. Carlo di Iludini, een zoon van den minister president, zal in de Italiaansche kamer de regeering interpelloeren over haar plannen ten opzichte van de gebeurtenissen in Oost-Azië. Aan de Figaro wordt uit Rome gemeld, dat de Paus op Nieuwjaarsdag en Zondag een groot aantal gelukwensclien met zijn priesterjubileum heeft ontvangen. Ondanks zijn hoogen leeftijd en de onbesten digheid van het weer kon de Kerkvorst aan tal van personen audiëntie verleenen, de mis bijwonen en zich met verschillende personen onderhouden. De Paus genoot een uitstekende gezondheid. Kardinaal Sarnelli, aartsbisschop van Napels, is overleden. De Uongaarsche Kamer heeft met groote meerderheid het wetsontwerp tot voorloopige regeling van de oeconomisehe verhouding tot Oostenrijk in eerste lezing aangenomen. De liberale, de nationale en de volkspartij stemden voor. De Kamer ging daarna over tot de behan deling der artikelen. Gisteren wilde een Turksche stoomboot te Kanea soldaten ontschepen, hetgeen door den Britschen kruiser Astraea werd belet. De commissaris-generaal van Fransch Congo- land, de Brazza, zal vervangen worden. Graaf Ito is door den Mikado belast met de vorming van een Japansch ministerie. Kroningsfeesten. De Hollanders te San Francisco, door een hunner wordt hun aantal, wel wat ruim, op 3000 geschat, hebben zich vereenigd om de troonsbestijging van koningin Wilhelmina fees telijk te vieren. Het voornemen bestaat om H. M. bij deze gelegenheid een geschenk aan te bieden. Onze visschcrij. Aan de in 1898, te Bergen, te houden inter nationale visscherij-tentoonstelling zal Nederland niet deelnemen. De heer J. J. B. van der Chijs Jr. te Delft, die als gevolmachtigde voor genoetnde onder neming optrad, heeft zijn mandaat nedergelegd en in eene uitvoerige circulaire daarvan de redenen uiteengezet. De strekking dier mede- deeling komt in hoofdzaak op het volgende neer De vele tegenspoeden, in den laatsten tijd in liet visschersbedrijf ondervonden, kunnen als ééne der oorzaken gelden voor de geringe be langstelling, welke zoowel te Scheveningen en Vlaardingen als te Maassluis bestond voor deze Kurovski legde den gevraagden eed af en dit is een der redenen voor de conditie die hij stelt. Een andere reden is, dat hij de speelgenoote zijner jeugd, gravin Alban, geen smart kan berokkenen, Daaiotn moet het lot beslissen. Wie het zwarte balletje trekt, moet zich op deze plaats dood schieten. Hij verlangt verder, dat de wederzijd- sche getuigen op hun eorewoord beloven nooit te spreken over hetgeen hier is voorgevallen." Bernard scheen uitgeput door bet lange verhaal. iVreeselijk Maar u zegt de waarheid Zweer het I Sprak hij werkelijk zoo Maximinia zag hem angstig aan. Bernard hief twee vingers omhoog als om te zweren. »0, n neemt mij een verpletterenden last van het hart En zoo gebeurde het Door die belofte bleef alles geheim riep zij uit, terwijl haar een huivering door de leden voer. «Zoo gebeurde het Laat mij kort zijn Het werd stil, toen ik, verschrikt door hetgeen ik gehoord had en door vermoeienis overmand, de oogen sloot. Toen ik de kracht kreeg om mij op te richten en, zoo mogelijk, het vreeselijke te voorkomen, hoorde ik een schot en zonk graaf Alban voor mijn oogen ineen. »Toen ik naar hem toetrad, was hij reeds dood. Ik vergat wat ik zelf had gewild, en snelde het woud in. 's Middags zakte ik, uitgeput door honger en vermoeienis, in een dorp in elkaar. Ik werd naar het ziekenhuis gebracht, en toen ik weer beter was, ben ik niet lnetheen teruggekeerd. En toen ik den volgenden zomer weer hier kwam, was er reeds gras over de zaak gegroeid." (Wordt vervolgd)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1