51s<c jaargang. Vrijdag 7 Januari 1898. N°. 9519. Tweede Blad. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Kennisgeving. BIMENLAm Uit de Staatscourant. Kunst en Wetenschap. A.B0s>-2MEKTsrwj8 voot Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU: BOTERSTRAAT ÏO, Teleplioon HTo. 123. ADVEitTEsrrEritijsvan 15 gewone regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. W «T Y S C li u w i 11 s. Aangifte voor ile belasting op ilc honden. Burgemeester en Wethouders van Schiedam biengen de ingezetenen omlei de aandacht, dat inge volge liet bepaalde b') de verordening fot heffing eener Masting op de honden\an 4 December 1873, ieder in gezeten, die éen of meer honden houdt, daarvan aan gifte moet doen bij den gemeente-ontvanger, voorden \öden Januari van ieder jaar. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den Oden lanuaii 1898 Burgemeester en Wethouders voornoemd, VERSTEEG. De secretaris VERNÈDE. Inrichtingen vrelhc gevaar, «schade ot hinder kunnen veroorzaken. jÉ Burgemeesteren wethouders van Schiedam, v Gezien het verzoek van de firma INGE!.SE Co., om vergunning tot oprichting van een machinefabriek in het pand aan de Nieuwe Haven no. 139, kadaster sectie M, no. 307. Gelet op de bepalingen der Hinderwet; Doen te weten dat voormeld vei zoek met de bijlagen op de secie- tarie der gemeente is ter visie gelegd; dat op Donderdag den SOsfen Januari a s., des na middags ten 2 ure, ten raadliuize gelegenheid zal woiden gegeven om bezwaren tegen het toestaan van dat verzoek in te brengen en die mondeling of schrif telijk toe te lichten; en dat gedurende drie dagenvóór het tijdstip hierboven genoemd, op de secretarie der gemeente, van de schrifturen, die ter zake mochten zijn ingekomen, kennis kan worden genomen. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den Gden Januati 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VERSTEEG, De secretaris VERNÈDE. „Ingezonden". Voor iedere redactie is de rubriek nlnge- zonden" vaak een struikelblok, een mar a boire. De quantiteit der stukken laat meestal niet te wenschen. Wel het gehalte. Een nieuwspapier moet, denkt men, een kantoor zijn, waar men klachten van allerlei en vaak van particulieren aard kan brengen, liefst met uitzicht op heel spoedige publicatie, en liefst erg anoniem. Een schrijver van het sHaagsch Allerlei" zeide er deze week van in de Telegraaf: dacht ik aan de krant en wat er zooal in komt. Daarbij komt mij voor den geest de klachtenruhriek over openbare diensten of over bijzondere diensten ten openbare nutte. Die te klagen heeft loopt naar de krant. Niet eerst naar degenen die kunnen verhelpen of voorkomen, maar naar de krant. Dat is voor de belanghebbenden altijd achterop. Ik herinner me een voor val van iemand die een gat in de straat had voor zijn deur. Ingezonden stuk. Ont stemming bij het beheer van den dienst, die had moeten zorgen dat een gat in een straat voor een deur, zooal niet voorkomen, dan toch dadelijk geheeld ware. Door die ontstemming, onderzoek. Door dat onder zoek vertraging. Na drie dagen was het gat gemaakt. Toen eenige jaren later voor eene andere deur een gat viel in de straat adviseerde ik den klager niet te schrijven in de krant, maar even een boodschap te zenden naar het stadhuis. Een uur later was een duurzaam verband gelegd. Juist, zoo is het. Tientallen menschen hebben wij in betrek kelijk korten tijd hier al gezegd: jmoaar dit is niet voor ingezonden stuk geschikt; oneindig beter is het u rechtstreeks te vervoegen bij wie u kan helpen" tientallen hebben wij den weg getoond, boe zij hun ware of vermeende klacht konden uit de wereld geruimd zienDentallen zullen er nog komen met nieuwe sgaten in de straat." Het is vaak een mer a boire. Eerste Kamer. De Eerste Kamer der Siaten-Generaal ver- gadeide gisteravond. De heer Rutgers van Rozenburg werd na goedkeuring zijner geloofs brieven als lid toegelaten. De vergadering werd daarna tot nadere bijeenroeping geschorst. Raad van State. Bij den Raad van State, afd. voor de ge schillen van bestuur, werden in 1897 aanbangig gemaakt 283 zaken, te weten: 29 burgeilijke pensioenzaken, 111 militaire idem, 41 fabrieks zaken, 14 polderzaken, 4 zaken betreffende leggers van wegen en voetpaden, 4 betr. geld- leening, 2 gemeentezaken. 6 gemeentebegroo- tingen en -rekeningen, 9 betr. toelating van gemeenteraadsleden, 2 betr. afkeuiing van schoollokalen, 1 betr. vermeerdering van scholen, 1 betr. onderwij/.ersjaarwedde, 11 subsidie-aan vragen voor bij7. lagere scholen krachtens art. 54bis der wet, 10 mihtiezaken, 8 betr. domicilie van onderstand, 5 betr. stuiting van collecten, 15 reclames betr. de personeele belasting, 2 id. betr, de bedrijfsbelasting, 1 zaak betr. bet bouwen bij eene begraafplaats, 4 diversen. A. C. IVertlieim-comité. Het comité, benopmd in de vergadering van 22 December jl. welke door pen groot aantal van Wertheim's vrienden en vereeideis werd bijgewoond, heeft de opdracht ontvangen de toegezegde en verwachte bijdragen te verza melen, en de voorstellen omtrent den aai d van het huldeblijk te ondei zoeken, met techt meer leden te assumeeien. Volgens de thans opge stelde circulaire is bel reeds nu aan het vol ledige Comité gebleken dat de buide die men in de allereerste plaats aan A. C. Wertheim wenscht te brengen, gezocht moet worden op het veld der men«clienliefde, waar hij zulke onuitwischbare sporen nalaat, zonder dat daarom de vervulling van veler vei langen behoeft uit gesloten te worden, om door een gedenkteeken in voor ieder aannemelijken vorm de persoon lijke herinnering levendig te houden. Het eerste wat thans de keuze moet bestem men, is de wetenschap over welke middelen het comité zal bobben te beschikken. Mei. bet oog hierop, verzoekt het comité de inschrijvingsbil- jetten voor 15 Januari iugeYuld te doen toe komen aan den penningmeester, den heer mr .1. E. Veltman (tczijnen kantore' firma Verme»r&Co,, Heerengracht 197) of aan een der andere leden van bet comité, zijnde de heeren ,T, Boi=«evain, vooizitter, dr. II. F. R. Hubrecht, vice-voor- zitter, Jonas Ingenolil, secretaris, J. Dudok van Heel, vice-secretaris, J. F. L. Blankenberg, D. B 'erends, J. W. Boellaard tot Herwijnen, .1. W, Bottenheim, mr. C. A. Cosmari, Matthias Duys, S. P. van Eeglien, Jacques llarlog, Aug. Hen- drichs, mr, Lopes de LpiYo Laguna, mr. .1. A. Levy, mr. M. G. L. van Logliem, mr. H. L. M. Luden, prof. dr. J. C. Matihes, A, May, W. B. G, Molkenboer, mr. W. H, K. Moullmatj, .1. Nien- liuijs, P. A. L. van Ogtrop, Frits Olie, M. Pam Az., J. II, Verseef, mr. C. de Vries van Buuren, D. A. van Waalwijk en A, D. Zur- muhlen, allen te Amsterdam. Generaal Laiunn Trip. Naar aanleiding van zijne bevordering tot generaal-majoor, commandant der le divisie infanterie, werd gisterenavond aan den afgetre den commandant van het regiment grenadiers en jagers, kolonel jlir. H, Laman Trip, als bewijs van sympathie den hooggeachten chef eene serenade aangeboden door de officieren ran liet regiment, voor zijne woning in de Balistraat te 's-Gravenhage. Onder de opwekkend lonen van den defileer- marsch, liet bekende »Tuif in je ransel", trok de Koninklijke Militaire Kapel, omgeven door fakkeidragende militairen, de Balistraat binnen. Aan het hoofd marcheerde eene deputatie uit de officieren van het regiment en saamgesteld uit de bataljons-commandanten en voorts van elk bataljon twee officieren. Deze deputatie begaf zich ton huize van den nieuwbenoemden generaal, iri wiens salon aan de straatzijde, waarvan bij de nadering van den stoet de vensters weiden geopend, zich reeds met de familieleden van den kolonel verscheidene hoofd- en verdere officieren van het regiment hadden vereenigd. De luitenant kolonel E. D. H. Mac. Leod, commandant van het 2e bataljon, vertolkte daar de gevoelens van hoogachting van de officieren jegens den afgetreden regimentschef, wplke toespraak door jhr. Laman Trip met van groote eikentelijkheid getuigende woorden werd beantwoord. De regimentsmuziek hief, toen bij zijn rede geëin digd had, op een teelcen fanfare» aan. Onder leiding van den kapelmeester, den lieer Bouwman, voeide de Koninklijke Militaire Kapel Verschillende marschen uit, o. a. de kolonels- niar-«cb »Qui vive Met bet spelen der volksliederen werd deze buide van de officieren van het regiment aan hun gewezen comman dant besloten. Tijden de serenade maakten tal van officieren hunne opwachting bij den nieuwbenoemden opper-officier. Train ZwolleBlokzijl. Onlangs is Zwolle een vergadering ge houden van de .megere concessionarissen voor den aanleg van een tramweg van Zwolle langs Hagelt, Zwartsluis, Vollenhove naar Blokzijl, met de burgemeesters der betrokken gemeenten, ten einde te bespreken welke pogi igen opnieuw aangewend konden vvoiden om alsnog tot den aanleg te geraken. Men besloot toen nader een vergadering te beleggen en tot bijwoning daarvan twee inge zetenen uit elke gemeente uit te noodigen. Die vergadering werd gisteren onder leiding van den lieer G. baron Sloet van Marxveld in de Keizerskroon te Zwolle gehouden en door 17 personen bijgewoond. Besloten werd een comité te kiezen waartoe werden aangewezen de hh. G. baron Sloet van Maixveld te Vollenhove, B. Loos te Blokzijl en E, van Beusekom te Wtjhe (de vorige con cessionarissen), voorts de bh, A. baron Sloet en J. van Smirren te Vollenhove, de heer G. A. Cramer te Blokzijl, de lieer A, van der Woude te Zwartsluis, jhr. J. L. van Naliuijs te Hasselt, mr. J. A. F. baron de Vos van Steenwijk van Essen te Zwolle kerspel, en den beer mr. I. A. van Roijen te Zwolle. Laatstgenoemde achtte h?t wenscbelijker dat de gemeente Zwolle op andere wijze vertegen woordigd werd, waarna door het comité de hl». W. I. II. Damman en mr. II. van der Vegte vrerden aangewezen, De heer G. baron Sloet van Marxveld werd tot voorzitter van het comité gekozen en de heer jhr. J. L. van Naliuijs tot secretaris. (Zw. CL) Bouwkunst. Het bestuur der Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst beeft de volgende vragen aan de ahieelingen voorgelegd, ter bebandeliug in bare vergaderingen. I. Hoedanig is uw oordeel over de noodzake lijkheid van oprichting van een Rijks Proef station voor bouwmaterialen II. Worden in bestekken voor bouwweiken, in den kring uwer afdeeling opgemaakt, bepa lingen voorgeschreven bet!effende de uiibetaliug van de werklieden iu een keet op het weik, man voor man in afgepa»t geld? Zoo ja, wat kan dan medegedeeld worden over de wei king van die bepaling? III. Welke is de beste wijze van aanvoeren \an versche lucht en afvoeren van verbruikte lucht, ter doelmatige ventileering van a. arbei derswoningen, b. burgpr woonhuizen IV. Welke is de beste wijze van verwarming: a. van een blok arbeiderswoningen, h. van een blok burger woonhuizen V. Wat i= beter: gelegenheid voor lucht circulatie aan te bren gen onder houten balklagen en vloeren van ver trekken op den beganegiond, of wel, de balken in het zand te leggen en de zandaanvulling op te hoogen tot onderkant houten vloer Op welke" andere wijze is de bodem het doel matigst af te sluiten, uit een hygiënisch stand punt be«cbouwd en in vei band met bet streven om de houten balken en vloeren tegen bederf te beschermen Welke is de beste inlichting van urinoirs, in a. publieke gebouwen, l. schoolgebouwen (vooral lagere scholen), c. particuliere woningen De minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid beeft door tusscbenkomst van de Ged. Staten der Provinciën tea behoeve der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. besluit van 48 Oct. 11. no. 32 verzocht van de besturen van Hoogheemraadschappen, Heemraadschappen, Groot Waterschappen en Waterschappen een exemplaar van alle Waterschap-keuren te mogen ontvangen. De gewone audiëntie van den minister van Koloniën zal op Vrijdag 7 Januari niet plaats hebben. Sl.-Ct Naar wij vernemen, hebben Ged. Staten van Gelderland de goedkeuring van degemeente- begrooting van Arnhem opgeschort. Meu brengt dit in verband met de beslissing van den minister van binnenlandscbe zaken omtrent het afzonder lijk beheer van bepaalde gemeenteinricluingen te Zutphen. Naar men verneemt, is mr. J. A. N. Patijn, advoeaat-procuieur te Den Haag, benoemd tot attaché bij de legatie van het koninkrijkSiam te Parijs. Deze benoeming zou in verband staan met het jongste bezoek van den koning van Siam aan ons land en de koloniën, waarvan de gunstige indruk aanleiding gaf, dat Z. M. aan genoemd gezantschap een Nederlander wen=chte verbonden te zien. (Dagbl.) De Hollander weet te berichten, dat de anti- revolutionnaiien in district IV te Rotterdam er sterk over denken den heer jhr. mr. T. A. ,1. van Asch van Wijck te stellen als candidaal voor de Tweede Kamer. De Ghristelijk-IIistorischen stelder als candi- daat de heer G. van Herwaarder te Utrecht. Het aantal in te lijven miliciens voor de lichting 4848 is bepaald op 14000, als volgt verdeeld: 8020 voor de infanterie, 375 voor de cavalerie, 2110 voor de artillerie en 195 voor de genie. De provincie Zuid-Holland, moet 2306 en Noord-IIolland 2009 manschappen leveren. De gepeiis. off. var, gez. 4e kl. O.-I. leger J. H. van der Leeuw is in den ouderdom van 55 jaar te Amsterdam overleden. Ern telegraphisch bericht meldt het overlijden van den kapitein der infanterie O.-I. Leger J. A, Rissink. Men deelt mede, dat liet aantal van ben, die dingen naar eene betiekking of plaats bij de op te richten afdeeling Landbouw, aan het Ministerie van Binnenl. Zaken, thans reeds naar de duizend gaat. Bij Kon. besluit is aan den luit. ter zee 2c kl. bij de Koninklijke Nedcrlandschc Marine-reserve K. W. G. Landmaun met lti Jan. a. sop zijn verzoek eer vol ontslag verleend uit den dienst bij die reserve. Bij Kon. besluit is benoemd tot commandant van het in&trnnet.-bat., de majoor jhr. W. G. v. d. Wijck, van bet 3c rog. lnf. Bij Kou. besluit is eene commissie ingesteld tot het houden van een vergelijkend onderzoek van candidaten. dingende naar het getuigschrift van vol doend afgelegd eiamcu voor opzichter van den Rijks waterstaat, bestaande uit de leden: A. 11. K. W. baron van Ittersum, inspecteur van den Rijkswater staat te 's-Gravcnkagc, tevens voorzitter; .T. W. IVelcker, koofdïngencur 2e kl. van den Rijkswater staat, te Zwolle; M. Galand, ingenieur '2e kl van don Rijkswaterstaat, te Alkmaar; jhr. P.L. Ortt, ingeneur 2e kl. van den Rijkswaterstaat te 's-Gravenhage, tevens secretarisD. E. C. Knuttel, Rijksbouwmees ter in het 2e district ie 's Graveuhago K. E. van Rijsingc, hoofd ecuer openbare school te 's-Gravcahage. Bij Koo. Besluit is de heer J. S. van Drooge, laatstelijk inspecteur over do bcbakening, de knst- vcrrichting en het loodswezen in Nederlandsch-Indie, thans met vcrlot hier tc lande, op zijn verzoek eervol uit 's lands dienst ontslagen, met toekenning van pensioen. Do heer J. W. Thompson, directeur-hoofdredactcnr van de Maasbode, heeft wegens gezondheidsredenen eervol ontslag uit die betrekking aangevraagd tegen 1 April ft.s. (ilsb.) De naam- en ranglijst van officieren, jaargang 1898, zal niet vóór begin Februari verschijnen, ten einde de belangrijke veranderingen die onlangs bij het wapen der infanterie hebben plaats gehad en eerst daags te wachten zijn, te kunnen opnemen. Met ingang van 1 Jan.. is verschenen het Ycen- dammer Volksblad, anti-revolutionair partijblad voor het kiesdistrict Veeudam. Uitgevers zijn de heeren J. Prins Co. te Musselkanaal. Firm Lot!. De luitenant ter zee Viaud, anders gezegd Pierre Loti, zal weldra zijn post op de Bidassoa, het grens- riviertje tu-:«chen Frankrijk en Spanje, verlaten cn weer gaan reizen. Tweemaal is Loti reeds aan de Bidassoa gestationeerd geweest en eenige zijner

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1