N°. 9520. dëTonge WEDUWE. 51"" jaargang. Zaterdag 8 Januari 1898. i Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgever" h. j. c. roelants. Kennisgeving. FEUILLETON. i BUITENLAND. i Asohkemestspbijb voor Schiedam, per kwartaal 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAUBOTEBSTRAAT ÏO, Telephoon ATo. 123. Advertentieprijs: ran 15 gewone regels met inbe grip van eenc Courantf 0.52 Iedere gewone regel meet0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De Commissie voor het Burgerlijk Arm bestuur, tevens belast met het oeheer over liet Stads-Ziekenhuis, wenseht dat de rekeningen ten laste dier instelling uiterlijk den 4n Dins dag na afloop der leveringstermijn worden bezorgd bij den Secretaris-Rentmeester. Algemeen overricht. Schiedam, 7 Januari '98. De laatste berichten over den socialen strijd in Engeland luiden voortdurend ongunstig. De arbeiders in het machinevak blijven hun besluit getrouw, om de strike voort te zetten, zoolang niet hun ei=ch van den achturigen werk dag zonder voorbehoud wordt ingewilligd. Alle pogingen tot verzoening, onderhande lingen en conferenties zijn op dien eisch afge sprongen. En de poging tot verzoening, die thans kar dinaal Yaughan wil beproeven, zal vermoedelijk niet beter slagen. Dat deze oeconomische crisis, de ernstigste die Engeland wellicht heeft doorgemaakt, haar gevolgen bitter doet en zal doen gevoelen, staat vast. Nu reeds worden de wrange vruchten ge plukt zoo door arbeiders als patroons. Wat de eersten betreft, van een geduchte weerstandskas voorzien, door jarenlange voorbe reiding bijeengebracht, zijn zij in den strijd gegaan. Millioenen hebben zij uitgegeven; hun middelen zijn uitgeput, ziekte- en ouderdoms- kassen geledigdniet alleen is van andere werkliedenvereenigingen meer dan honderd duizend gulden wekelijks ontvangen, maar groote leeningen zijn gesloten om in het be- noodigde bedrag van ruim 3Vs tonnen gouds per week te kunnen voorzien. Zoo de arbeiders dus al den strijd mochten winnen, het zal niet dan ten koste van jaren lange gemeenschappelijke opofferingen zijn. En de patroons? De schade die de scheeps bouwmeesters lijden, is onberekenbaar. Er gaan millioenen op dit oogenblik naar b.iitenlandsche werven, die anders de zakken de.'Britsche pa troons zou hebben gespekt. Dit is met het ergste. Zullen de buitenlandsche werkgevers de Duit- sche, Fransche, Amerikaansche werven blijven begunstigen Ziedaar een vraag, waarop eerst de toekomst der Britsche industrie het antwoord zal geven. ROMAN DOOR HANS WACHENHUSEN. 37) «Naar zijn eigen mededeeling kan ik uw vraag beantwoorden. Leo Kurovski zwoer dien eed, toen hij minderjarig en officier was. Na den dood van zijn oom heeft hij zijn ontslag uit den dienst ge nomen en achtte zicii van zijn eed ontslagen, die in strijd was met zijn verplichtingen als edelman." sDat is mij voldoende." llehrmann keerde naar Emmerich terug, en Zirkow die ongeduldig geworden, in OstrowskiV hotel had gehoord waarheen de hoeren gereden waren en Leo toen te paard achterop was ge sneld, drukte dezen de hand. x>Dat slot op mijn mond is mij altijd hinderlijk geweest," zeide hij. alk heb later Rudorf steeds ontmoet met de gewaarwording, dat wij een mis daad op ons geweten hadden Maar nu is het afgedaan 1 Wil je met graaf Alban een handdruk wisselen dNu niet 1" riep Leo haastig uit. sDaarover moet mijn vrouw beslissen U, mijnheer," richtte hij zich tot Bernard, udank ik hartelijk, Ik had moeten weten dat er nbg een getuige was, die mij aan mijn oom had kunnen verraden Maximinia drukte zijn arm, en dit deed hem ophouden. Emmerich en llehrmann wendden zich naar den uitgang van het dal. sEen pijnlijk oogenblik voor ons beiden 1" zeide Leo, haar arm loslatend. De groote vraag, die op dit oogenblik te Parijs iedereen bezighoudt, die de bladen vult met woeste bedreigingen of sophistische be- toogen, is dezezal de zaak-Esterhazy dooi den krijgsraad met gesloten deuren worden behandeld, ja dan neen De meeningen zijn zeer verdeeld. Alle bladen, die Esterhazv's partij hebben gekozen, Libre Parole, Intransigeant, Soir, Jour, Echo de Paris enz., houden het er voor dat publieke behandeling der zaak uitgesloten is. Daarentegen is er een sterke strooming. die het volle licht wil zien geworpen op het proces. De Petit Parisian, Gaulois, Autorité, Eclair en de radicaal-getinte bladen spreken zich in dien geest uit. Natuurlijk is totale behandeling der zaak met gesloten deuren volstrekt onmogelijk. Iedere zaak begint publiek, maar kan daarna in geheime zitting worden voortgezet. Dit zal waarschijnlijk ook thans geschieden. Na de vaststelling der identiteit van den be klaagde zal de regeeringscommissaris vermoe delijk opheffing der publieke behandeling aan vragen, hetgeen de krijgsraad evenwel kan weigeren. De Echo de Parisde spreekbuis van den minister van oorlog, voorspelt dezen gang van zaken, en voegt er bij dat dezelfde motieven voor een geheime behandeling die bij üreyf'us bestonden, ook thans nog aanwezig zijn. In dit verband verdient er op gewezen te wor den, dat de Kóln. Ztg. deze week, in een waar schijnlijk geïnspireerd entrefilet, nogmaals na drukkelijk constateerde, dat de Duitsche regee ring niets uit te staau had met mogelijke spionage van Dreyfus, en dat de Duitsche regeering ook destijds door het gezantschap te Parijs allen twijfel dienaangaande onmogelijk had gemaakt. Hoogst opmerkelijk is het nu, dat deze verkla ring, minst genomen belangrijk door den invloed der Kóln. Ztg. in uitgebreiden kring, dat deze verklaring door de Agence Jlavas ontvangen, maar niet toegezonden is aan de Fransche bladen. De nauwe betrekkingen die de Fransche regeering met dit nieuwsbureau onderhoudt, zijn bekend en daarom mag de vraag worden gesteld, of het negeeren dezer niet-onbeiang- rijke verklaring met of zonder voorkennis der regeering is geschied. In ieder geval mag men aannemen dat een behandeling met gesloten deuren geen einde zal maken aan de campagne ten gunste van Dreyfus. Men weet, dat Maandag a.s. de krijgsraad bijeenkomt. Donderdag daaraanvolgende wordt de uitspraak verwacht. De mededeeling in den Reichs-Anzeiger be- Helirmann trad naar hem toe. «Hoogheidsprak hij kalm. «Graaf Alban machtigt mij, de beleediging, die hij u door mij heeft toegevoegd, terug te nemen." Leo dankte hem en richtte zich tot Emmerich. nis u tevreden, graaf, mot de voldoening die ik u kon geven vroeg hij, den hoed afnemend. Emmerich antwoordde toestemmend en trad naar Maximinia toe. sVergeef mij, prinses, wat ik aan mijn broeder verschuldigd was te doen." Hij bracht haar hand aan zijn lippen, boog diep voor haar, toen voor Leo en sloeg met llehrmann eee zijpad in. Leo bracht zwijgend zijn vrouw naar het rijtuig en wenkte Bernard, terwijl Zirkow in den zadel sprong om hen te volgen. Bernard bedankte. Hij wilde eerst een oogeiblik uitrusten, en verzocht dan in bet dorp het huur rijtuig, waarmede Leo was gekomen, te mogen gebruiken. Maximinia reikte hem de hand om hem nog maals te bedanken en vroeg waar zij hem kon vinden. Bernard werd verlegen en zeide, dat hij gaarne haar zijn opwachting zou komen maken. Ook de prins stak hem hartelijk de hand toe met de woorden «Ik zal niet vergeten wat u heeft gedaan. Kom vandaag nog! U moet mij immers alles nog ver tellen 1" Met vochtige oogen zag Bernard hen wegrijden. Hij haalde verruimd adem. «Zij zijn gelukkig!" zuchtte hij. «Maar zij zul len een ongelukkige niet vergeten en dan kan ik de mijnen helpen Kom vandaag nog, zeide hij immers In bet hotel vloog mevrouw von Zirkow hen treffende den afstand van Kiautschau door China aan Duitschland in den vorm van een paclit- door een telegram uit Peking aangevuld en vindt daardoor die nochtans niet bevestiging, contract wordt aan de linies implicite een noodig was. In dat telegram wordt nl. als duur van de overeenkomst genoemd een tijd van 50 jaar. De Duitsche bladen begroeten zonder uitzon dering deze overeenkomst met China met groote blijdschap. Ook de radicale bladen, ja zelfs de sociaal-democratische Vorwarts, doen mede, zij 't clan met zekere reserve. Die vindt men trouwens ook bij bladen van andere richtingen. De katholieke Germania b.v. blijft een seha- devergoeding eischen voor de vermoorde zende lingen. De Volkszeitinig (radicaal) is bang voor standjes met Engeland, (lie de l oss. Ztg., en de meeste bladen met haar, volstrekt niet duchten. Men gelooft niet, dat Engeland zich sterk zal verzetten tegen het bezet houden van Kiautschau. En inderdaad is de toon der Engelsche bladen wel koel en spits, maar toch niet direct vijandelijk. De Times b.v. verklaart, dat Engeland steeds het natuurlijke heeft erkend van Duitschland's wensch om een steunpunt te bezitten in Chiria het heeft ook nooit der vervulling van dien wensch hinderpalen in den weg gelegd, aan genomen althans dat die wensch niet de oudere rechten van Engeland kwetst. Of daarmede bij de bezetting van Kiautschau rekening is gehouden, kan noch de regeering noch het land op het eerste gezicht zeggen. Hetzelfde vindt men terug in het oordeel van andere bladenbijzonder duidelijk in de Standard. Dit blad meent dat alle rechten, die den éétien staat worden toegestaan, ook aan anderen behooren te worden verleend. Engeland zal ten opzichte van Kiautschau evenzoo handelen als wat betreft Port-Arthur. Indien daar Russische schepen kunnen over winteren. kunnen Engelschen het ook. In verschillende Engelsche bladen wordt daarenboven teruggekomen op de gedachte, dat de regeering zich ter verzekering van zulk een gelijke behandeling, met de Yereenigde Staten dient te verstaan. De correspondent der Daily News te Rome beweert nog te weten, dat de onderhandelingen tusschen de mogendheden worden voortgezet over de vei'deeling van China in invloedssferen. Iedere mogendheid zou haar eigen sfeer krij gen, en van iedere verkrijging van grondgebied door eenigen staat zou overeenkomstig de be palingen van het verdrag van Berlijn aan de andere moeten worden kennis gegeven. Bijzonder gewicht hecht men in Engeland aan het bezoek, door den marine-attaché van het Japansche gezantschap aan het arsenaal te ta gemoet en vroeg in spanning wat er wel ge beurd was en waar zij geweest waren. Leo en Zirkow gingen naar de kamer van den eerste. x> Je moeder heeft mij ook vei laten. Zij is naar het Kurbaus gegaan en eerst zooeven teruggekeerd", klaagde mevrouw von Zirkow. «Je zult alles hooren 1 Maar laat mij eerst een weinig tot kalmte komen Dat was me een dag!" Maximinia zette den hoed af. tWaar is mama 7 Ik ben te moe om twee keer het verhaal te doen." Toen mevrouw von Zirkow haar moeder was gaan halen, vertelde Maximinia alles wat er ge beurd was. Op de oude gravin maakte liet niet veel indruk. iTanl de bruit!" riep zij onverschillig uit, ter wijl zij met oen hoofdknik antwoordde op Leo's groet, die juist, na zich verkleed te hebben, binnen kwam en op Maximinia toetrad. Hartelijk omhelsde hij baar en fluisterde liaar in 't oor «Ben je gelukkig, Minia?" Zij vlijde bet hoofd tegen zijn borst om iiaar vochtige oogen te verbergen. 's Avonds, na het middagmaal, bracht de bediende een kaartje binnen. «Onze vriend!" riep Leo vroolijk uit. Hij moet een glas wijn met ons drinken! Laat hem maar binnenkomen!" Maximinia ging Bernard te gemoet en drukte hem de band. sZiehier mijn kaartje in dit couvert 1" riep Leo uit, hem de band op den schouder leggend en een enveloppe overreikend. «En nu," hij greep tweo glazen, waarvan bij er een aan Bernard gaf sop uw welzijn In een teug ledigde hij zijn glas. sEn nu, ga zitten 1" Hij riep den bediende en beval dezen nog een couvert te brengen, terwijl Portsmouth gebracht, schoon het doel van dat bezoek onbekend is. De Daily Mail verneemt uit Hongkong dat het Britsche eskader bij Port-Arthur ligt om de Russen op de vingers te kunnen zien. Ocmcngde Mcdedcclingcn. Volgens de te Praag verschijnende Narodni Lisly heeft de Oostenrijksche minister-president aan 5 Tsechische afgevaardigden verzocht, heden met hem te Weenen eett conferentie te houden. De Narodni verklaart echter, dat de minister, wanneer hij van de Tsechen ophelderingen verlangt, wel naar Praag had kunnen komen. Indien echter de genoemde heeren tóch naar AVeenen gaan, geeft de Narodni hun den raad den heer von Gautsch voor de vraag te plaatsen of hij door de regeeringspolitiek die Duitsche belangen wil dienen, welke door de heeren Wolff en Schönerer verdedigd worden. Op Sicilië ko> ren weer onlusten voor. die aan hel gebrek onder de bevolking worden toegeschreven. 500 boeren zij n te Rome scheep gegaan naar Brazilië, voor 't meerendeel uit Viterbo, waar zij, volgens hun zeggen, bijna honger leden. De Grieksche Kamer is tegen 8 Januari bijeengeroepen. Volgens de Asty heeft de internationale financieele commissie een budget voor vijf op eenvolgende jaren uitgewerkt, dat zij de regee ring aanbeveelt. De minister van oorlog heeft aan officieren verboden lid te zijn van geheimegenootschappen. Men meent te weten, dat de candidatuur van prins George -van Griekenland voor het gouverneurschap van Kreta reeds schipbreuk heeft geleden op den tegenstand van Duitsch land en Oostenrijk. Het gouvernement van Malta heeft de En gelsche regeering aangeboden 1000 Malteezen te werven voor het leger in Egypte. De Egyptische gouverneur, de Engelsche consul en de Engelsche en Fransche scheeps bevelhebbers te Port-Saïd zijn hun opwachting gaan maken bij prins Ileinrich van Pruisen. Generaal Yetman Biggs is te Peschawar ten gevolge van de vermoeienissen van den veld tocht aan de Afghaansche grens overleden. De Cubaansche rebellen hebben Niquere, bij Manzanilla, aangevallen, maar werden terug geslagen. Het gerucht loopt, dat de artillerie der in- surgenten onder bevel van een Amerikaansch officier staat. de gravin, over die hartelijkheid spottend, van tafel opstond. Bernard dronk alleen zijn glas uit en bedankte. Eten wilde hij nietshij kwam alleen vaarwel zeggen, daar hij den volgenden morgen vroeg naar Parijs wilde vertrekken, naar zijn familie. «Tot weerziens dan Leo en Maximinia drukten hem nog eens de hand en aangedaan vertrok hij. Buiten, waar het reeds schemerde, maakte hij met bevende hand liet couvert open. Bij het licht eener lantaarn staarde hij op de cheque op oen hem uit vroegere, goede dagen welbekend bankier. sVijf duizend roebels!" stamelde hij. «Vijf dui zend 1" Zoo stond hij eenige minuten, overstelpt van blijdschap. «Morgen druk ik mijn arme vrouw en mijn kinderen in de armen I Ik kan een nieuw leven beginnen 1 Het praatje loopt snel rond, en 's avonds ver telde Wiadimirr Ostrowski dan ook opzettelijk wat er dien big was gebeurd. Het ging van mond tot mond en spoedig wist iedereen het. Maar tevergeefs zocht men prins Kontschakow en zijn vrouwalleen gravin Lubienofl meende men in de speekaal te hebben gezien. Den volgenden morgen verden er twee kaartjes voor de prins en de prinses afgegeven. llehrmann had op het zijne eenvoudig p p c geschreven, terwijl Emmerich zijn leedwezen er over uitsprak dat hij eerst later zijn opwachting zou kunnen maken. Van Rudorf hoorde men niets. Hij, die voort durend op reis was, hal zeker de stad terstond weer verlaten. Over de herkomst van het artikel in de courant weigerde de redactie eenige inlichting te geven. Slot volgt)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1