BINNENLAND. STADSNIEUWS. Uit een brief uit Havanna blijkt, dat de ad judant van maarschalk Blanco, kolonel Iïui?,, die door de insurgenten vermoord is, door A ranguren in een hinderlaag was gelokt. Oranjc-Nossan Tentoonstelling. Op uitneoihging van het Centraal Comité voor de inhuldiging-feesten, ter gelegenheid der kroning der Koningin, heelt zich in Maart j.l. Ie Amsterdam een sub-comité gevormd, ter v oorbel ei ding oener tentoonstelling van vooi werpen en portretten, beliekking hebbend op het huis van Oranje-Nassau. Dit sub-comité bestaat uit de heeron 3. P. van Keghen, voor zitter. (lid van het centr. comité-)jhr. 13. \V. F, \au Riem-dijk, directeur Rijksmuseum, penriingm. jhr. .1. F. Backer, secretaris; dr. J. Ilof-tede de Groot, dir. 's Rijk® prenten kabinet, E. \V. Moes, adj.-dir. v. d. Univer siteitsbibliotheek, A. Pit en I. F. Steik, allen te Amsterdam. Inmiddels had zich onder voorzitterschap van mr. R. J. A. Mulder te "s-G laven ba ge een commissie gevut md, om tijdens de inhul- diging.-feesten aldaar een «Oi anje-Nassiu- lentaor,stelling" te organiseeren. Nadat boven staand comité zich met dat uit Den Haag in verbinding bad gesteld besloot men liever ge zamenlijk te trachten wal goeds tot stand te brengen, in plaats van door versnippering van krachten een gedeeltelijk succes te verkrijgen. Tengevolge dezer pogingen wees bet Haag-che comité drie beeren aan om mede deel te maken van bet Am-terdamsche comité. liet waren de hoeren mr. II J. A. Mulder, mr. D. van Routen en jhr. mr. W. Th. Gevers Deynoot, die toetraden en de belangen van het comité voornamelijk te 's-Gravenhage zullen doen gelden. De tentoonstelling zal worden gehouden in September en October van dit jaar in de als dan nieuw te openen zalen van liet z.g. frag mentengebouw van bet Rijksmuseum, dat nu nog niet geheel gereed is. Doch bij een supple- toire begioolingswet zijn de uitgaven voor de afwerking, die anders over eenige jaren ver deeld zouden worden, bij de Staten-Genernal aangevraagd. Aan den Minister van BuitenUuidscbe Zaken is reeds vergunning gevraagd voorwerpen en portretten, betrekking hebbende op het Huis- van Oranje-Nasmu, en betustende in andere Rijksverzamelingen, naar het bedoelde frag mentengebouw ten dienste der tentoonstelling te mogen overbrengen. Dit museumgebouw biedt des te meer ge schiktheid, omdat brandgevaar zoo goed als uitgesloten is en de bewaking toevertrouwd is aari door het Rijk aangestelde personen. Reeds mocht de commissie van verschillende zijden de meest mogelijke medewerking ont vangen. H. IC, II. prinses vori Wied, prinses der Nederlanden, Z. IC. R. de hertog van Saksen WeimarEisenach en Z. IC. H, de Groothertog van Luxemburg, hertog van Nas°au, stonden met de meeste bereidwilligheid uil hunne particuliere vetzamelingen portretten, enz. af. Behalve het Rijksarchief stelden ook vele gemeente-besturen, rpgeeringscolleges en genootschappen voorwerpen on portretten be schikbaar terwijl ook verder enkele particulieren dit voorbeeld volgden. Zoo bestaat dan alle uitzicht, dat deze ten toonstelling roet haar zoo nationale en in het kroningsjaar van een Oranjetelg zoo toepas selijke stichting, een juist en aantrekkelijk overzicht zal geven van alles wat betrekking heeft op liet Oranje-Nassauliuis. Uit een belang- lijklieids- en historisch oogpunt mag terecht veel van deze tentoonstelling worden verwacht. Uit de Hofwereld De Haagsche Kunstkring werd gistermiddag ten '11/2 ure veieerd tnet het eerste koninklijk bezoek sedert de oprichting van dit kunstge zelschap on zijne vestiging in hot eigen gebouw aan de Ileerpngracht. De Koninginnen en de pririces van Waldeck-Piermont werden ontvan gen duor den president van den «Kunstkring", mr. Snijder van Wissenkerke, die de voistelijke bezoeksters de kunstzaa! binnenleidde, aan den ingang waarvan mevr. Snijder van Wissenkeike aan Rare Majesteiten werd voorgesteld Met de meeste belangstelling beschouwde het vorstelijk gezelschap, rondgeleid door den presi dent, de verzameling aquarellen, tcekeningen, enz. van de werkende leden van den Kring. Rel bezoek duurde ongeveer drie kwartier. Bij het vertrek werd aan de Koningin een losse bouquet aangeboden door het dochtertje van mr. Snijder van Wissenkerke, nabij den steen die herinnert aan de eerste steenlegging door ditzelfde meisje. Hare Majesteiten de Koninginnen zullen hedenavond niet van den aanvang af de voor stelling ii) den schouwburg bijwonen, maar zijn voornemens alleen tegenwoordig te zijn bij de opvoering van «Kloris en Roosje"'. Prinses Elizabeth van Waldeck-Pyrmorit bracht gistermiddag een langdurig bezoek aan den ICon- bazaar der firma D. Boer Zonen, aan de Zeestraat te 's-Gravenhage. Accijns op gedistilleerd. Bij de Tweede Kamer is ingekomen een wetsontwerp houdende nadere bepalingen om trent den accijns op bet gedistilleerd. Aan de Memorie van Toelichting is het vol gende ontleend Na eene herinnering dat de branderijen der 'lste soort de gewone graanbranderijen - - volgens de wet worden verdeeld in 4 klassen wordt een omschrijving gegeven van het con- tioh-middel van afstoking onder vermelding dat de ambtenaren van het recht van afstoking in den regel een spaarzaam gebruik maken, maar dat, wordt het toegepast, dit dan altijd onver wacht geschiedt. De ambtelijke afstoking wordt gebruikt als een Krachtig middel oin den brander te weerhouden van te lage aangifte der te vervaardigen hoeveel heid gedistilleerd, ten einde de gelegenheid te verkrijgen om een gedeelte van het product zon der betaling van den accijns uit te slaan. Verder wordt uiteengezet dat de zoogenaamde 1 .u id bouw branderij en sedert lang hare bijzondere beteekenis voor den landbouw hebben verloren en slechts bij enkele nog vee gehouden wordt. Er bestaat geen reden meer om voor de bran 'erijeu der 3de en der 4de klasse andere i egels te doen gelden dan voor die der lste k!as<e. En fabrikanten, die tegenover de schat kist eerlijk wenschen te handelen, kunnen het slechts toejuichen dat de bestaande exceptioneele regeling woidt afgeschaft. Die regeling verplicht de administratie dei- accijnzen tot zeer bijzondere waakzaamheid. Daar de conti éde op het meel en de bevoegd heid tot ambtelijke af-toking ontbreken, moeten andere conti éde-middelen worden aangegrepen. Gewezen wordt op de niet geringe moeilijk heden, waarvoor de administratie hier geplaatst wordt. Tegen de in korte trekken aangewezen prak tijken staat het bestuur der belastingen vrijwel machteloos, tenzij de branderijen orider onafge broken bewaking werden gesteld, hetgeen eene zeer belangrijke uitgaaf voor personeel zou vor deren en voor de branders zeer onaangenaam zou zijn. En met verschillende opgaven wordt getracht aan te toonen, dat bewaking der beslagbakken slechts in zooverre doel treft, dat liet maken van overmaten door onwettige bijstorting van meel er door belet wordt. Vooits wordt er de aandacht op gevestigd, dat de wet van 1862 de branderijen der 3de en der 4de klasse niet aan een lichteren accijns onderwerpt, derhalve aan deze inrichtingen geen directe of indirecte geldelijke voordeden teekent. Evenals voor andere branderijen is do volle accijns verschuldigd vooral het gedistilleerd dat er wordt voortgebracht. Geldelijke baten kunnen uit de bestaande vrijgevige bepalingen slechts voor die fabrikanteu voortvloeien, die zich aan overtreding schuldig maken. En nu kan niet ontkend worden, dat het lokaas, in die bepalingen verscholen, voor ver schillende branders der 3de en der 4de klasse le sterk is gebleken. Doch, hoe zwaar het geldelijk nadeel voor de schatkist moge wegen, nog zwaarder weegt het moreele nadeel, dat aan de bevolking van Maastricht, het centrum van de bran Iprijen der 3de klasse, en omgeving wordt toegebracht. De prijs van een liter gedistilleerd is daar pl. in. 30 cents lager dan elders. Door dien geringen prijs worden vooral de werklieden tot het ovei matig gebruik van alcohol verleid. Hierbij komt nog het volgende kwaad. Voor het vervoer van gedistilleerd boven één liter wordt een document vereisclit, dat echter alleen kan verkregen worden tegen bewijs, dat de accijns betaald is. Daar voor de overmaten zoodanig bewijs niet is te leveren, geschiedt liet vervoer daai van bij hoeveelheden van ten hoogste één liter, waarvoor meestal kinderen worden gebezigd. En zoo ziet men te Maastricht geregeld troepen kindereD, kleine hoeveelheden gedistilleerd dragende, door de stad trekken. Aan dezen toestand is volgens den minister van financiën alleen een einde te maken, [dooi de voor de branderijen der lste klasse be staande contréde op het meel en bevoegdheid tot ambtelijke afstoking van beslag met de gevolgen daarvan, ook var. toepassing te maken voor de branderijen der 3de en der 4de klasse. Daar men echter te doen heeft met een toestand, geboren door minder doelmatige wet telijke bepalingen, die zich door verloop van jaien tot den bestaanden omvang beeft ont wikkeld en waarnaar waarschijnlijk verschil lende branders, in strijd met hun wenscli, doch ter wille van de concuirentie, hunne zaken hebben moeten regelen, zou 't, meent de minister, niet billijk zijn de voorgestelde nieuwe maatregelen van contróle plotseling in te voeren. Er dient aan belanghebbenden eenige tijd gelaten te worden om zich op die invoering voor te bereiden. Daarom wordt er in liet wets ontwerp voorgesteld, de nieuwe bepalingen eerst met 1 Juli 1899 in werking te doen komen. Mochten de branders der 3e en 4e klasse onder de nieuwe bepalingen gebuild meel blijven gebruiken, dan dient do bevoegdheid le beslaan om bet wettelijk minimum van den trek in dier voege te verhoogen, dat bet met liet wer kelijk rendement meer in overeenstemming kom. Daarom wordt voorgesteld de bevoegd heid tot wijziging van den minimum-trek, ver leend voor het geval van gebruik van andere dan de daar genoemde meelsoorten, uit te strekken tot bet geval dat gebuild meel wordt gebruikt. Door distillateurs is het verzoek gedaan dat de verdeeling der korting ook wirle toegelaten wanneer het gedistilleerd, dat tot 85 pet. of honger is gebracht, niet tot die sterkte wordt afgeleverd, maar vóór de aflevering tot beneden 65 pet. wordt versneden, en de minister heeft geen bezwaar legen de inwilliging van dien wensch, mits zekerheid besta dat voor hetzelfde gedistilleerd in hel geheel niet meer dan 4 ten honderd korting wordt genoten. Nu wordt voorgesteld de spelingen, die bij de wet zijn bepaald voor het geval dat meer godi-tilleerd wordt verkregen dan door de branders is aangegeven, spelingen voor de bran ders die met zwaar beslag werken, wat i uirner te stellen. Het gedistilleerd, dat bij afstoking in bran deisen met licht beslag meer wordt bevonden dan is aangegeven en de gemiddelde overmaat over alle stooksels in de aangifte begrepen, worden op des branders rekening in debet gebracht. Provinciale Slaton. De helft der leden van de Provinciale Staten over heel bet land moet dit jaar aftreden. In Juni a.s. zullen de Staten-verkiezingen plaats hebben in 118 districten voor 282 of 283 (de helft van 365) zetels. Wat Zuid-Holland betreft zullen van de 82 leden 41 leden aftieden en wel: 32 liberalen, 6 antirevolutionairen en 3 R. Katholieken. Aan de beurt van aftreding zijn 's-Gravenliage Mr. lleijrrians v. W7u-ienoyen (lib.) H. M. De Vries (lib.) P. C. Evers (lib.) M. A. J. M. Van Roijen (lib.) Mr. W. J. Snouck ilurgonje (lib.) Rotterdam I Mr. P. D. Kleij (lib.) Mr. S. Muller Hzn. (lib.) Rotterdam II S. J. R. De Moncliy (lib.) Rotterdam III P. C. Van Vollenhoven (lib.) F. B s'Jacob (lib.) Rotterdam IV P. Havelaar (lib.) Rotterdam V A. v. Hoboken v. Cortgene (hb.) P. R. Mees (lib.) Leiden A. E. Van Kempen (a.-r.) J. Rinkes Borger (lib.) Dordrecht J. M. P. De Joneheere (lib.) W. Van Schaardenburg (lib.) Delft Mr. W. K. S v. d Mandele (lib.) A. Vermaas Wz. (lib. Schiedam P, Loopuijt (lib.) Gouda A. Knijlf llz. (lib.) Mr. D. N. Brouwer (lib.) P. Van der Hoog (lib) Gorinchen Mr. F. Boonznjer (cons.) Mr. A. C. Visser (lib.) Leiderdorp Jhr, Mr.de laBassecourCaen (lib.) Mr. L. M. J. 11 Kersten (r.-k.) Zoeterrneer Mr. J. G. S. Bevers (r.-k.) Baron Van Rliemen van Rhemens- liuizen (a.-r.) Vlaardingen P. Kikkert (lib.) A. Van Rees Jz. (lib) Alphen N. D. Keminlc (a.-r.) F. P. Van Wicliem (r.-k.) Sliedrecht W. H. Van llaalten (it -r.) T. Swets (a.-r.) Oud-Beierland G. A. Van Driel (lib.) Ridderkei k C. A. Molenaar (lib.) J. P. Havelaar (a.r.) Bridle J. W. Hein v. Rockanje (lib.) Middelbands Mr. G. J. Goekoop (lib.) Dr. T. Breesnee (lib.) Rij kspostspu arbuuk. Wegens plaatsgebrek in de gebouwen der Rijks postspaarbank te Amsterdam is thans een der kleine zalen van het Paleis voor Volk-vlijt aldaar in gebruik genomen voor den omvang rijken arbeid der berekening van renten, welke de bank op 31 December 1897 aan de inleggers verschuldigd was. Voor dit werk zijn een 100-tal onderofficieren en korporaals van ver schillende korpsen in dienst gesteldtrouwens niet minder dan 625,000 rekeningen-courant moeten bewerkt worden. Vredebond. Het jaarboekje van den NederlancKclien Vredebond is reeds verschenen liet bevat behalve een lijst van de vredevereenigingen in Europa en Amerika en de notulen van de jongste algemeene vergadering, een jaarover zicht van mr. J. B. B, waarin ook in 't bij zonder op de vredi-beweging wordt acht ge slagen, een verslag van het 8e algemeene vredecongres te Hamburg, van de hand vari dr. S. Baart de la Faille, mededeelingen over de interparlementaire conferentie van 1897 en het intern, scheidsrechielijk hof van mr. E. N. Rahusen, een artikeltje en eenige fraaie vers regels van J. J. L ten Kate, een overzicht vau het op vredesgebied in onze Tweede Kamer voorgevallene door M. en eenige losse stukjes mengelwerk. Aan de samenstelling heeft de algemeene secretaris, de heer J. A. Mazel, een belangrijk aandeel genomen. Protestantenbond. Aan het verslag van het hoofdbestuur en de commissiën van den sNederlandschen Protes tantenbond"' over het afgeloopen jaar is het volgende ontleend Nieuwe afdeelingen zrju opgericht te Stads kanaal, Peperga, Rolde, Donkerbroek, Hillegom, Nieuw Buinen, Maarsen, Ommelanderwijk-Zuid- wending, Beiten en te Oosterend op Tessel. De afdeeling Groningen won bijna 100, Den Haag 63, Utrecht 40 leden. Het ledental der bestaande afdeelingen werd met ruim 200, het algemeen ledental van de vereeniging roet bijna 800 personen vermeer den), zoodat de «Nederlandsche Protestanten bond" thans bestaat uit 161 afdeelingen eu 13 con espondentscimppen, tellende gezamenlijk on geveer 19,000 leden, tegen 18,260 iu het vorige jaar. De commissiën voor «godsdienstonderwijs" en voor de «Zondagsscholen", zoomede die voor «maatschappelijke belangen" en hel «gymna- siurnfonds" mochten haar werkzaamheden be langrijk uitbreiden. Van 52 Zondagsscholen ont ving zij verslagen, waaruit bleek, dat aan 9500 kinderen door 450 onderwijzers o( onderwijze ressen onderwijs wordt gegeven, terwijl «maat schappelijke belangen" zich voornamelijk en met vee! succes op wijkverpleging toelegde, liet sgyrnnasiumfonds" steunde 13 jongelieden tot een bedrag van f1178. Naar liet Vaderland verneemt, heeft onze regeeiing reeds thans de mogendheden, die toegetreden zijn tot de conventie tot regeling van eeriige onderwerpen van internationaal privaatrecht, uitgenoodigd tot het houden, ver moedelijk in het begin van 1899, van een der de conferentie. Werden bij de eu pas tot stand gekomen conventie, als eerste stap op den weg van intei nationale regeling van het privaatrecht enkel eenige onderwerpen van proces-recht afgedaan, in de voiige conferentie zijn toch ook reeds besprekingen gevoerd over enkele meer /gewichtige aangelegenheden en het is de be doeling bij een volgende samenkomst meer speciaal liet huwelijksrecht, liet erfrecht en de voogdij tot onderwei pen van bespreking en kan het zijn van een nieuwe conventie te maken. Dr. Schaepman heeft gisteren eene verga- derin geleid van eene bijzondere commissie voor de Parijsciie tentoonstelling. Blijkbaar is de politicus dus weder geheel hersteld van zijne vrij langdurige ziekte. «Vooruitgang" iri district IV te Rotterdam stelde gisterenavond als candidaat voor het lidmaatschap- der Tweede Kamer (vacature Hint- zen) dr. R. P. Mees R.Az. 1 e liberale kiesver- eeiiiging «Rotterdam IV7" besloot zich van het officieel stellen van een candidaat te onthouden doch de leden viij te laten den heer M>*cs te stemmen. B. en W. van Amsterdam noodigen sollicitan ten naar de betrekking van Directeur di-r Ge meentelijke Gasfabrieken uit zich schriftelijk aan te melden vóór 15 Januari a. s. Aan deze betrekking zal een jaarwedde ver bonden worden van 8,000 li 12,000 gulden. Bij' de sollicitatie moeten worden overgelegd eene opgave van vroegeren en tegenwoordigen werkkring en verdere ter zake dienende inlich tingen. De luitenant-kolonel W. II. Bierman, plaatse lijk commandant te 's-Gravenhage, zal binnen kort den dienst met pensioen verlaten. (N. E, Cl.) OVERSCHIE, 7 Januari. Gistermorgen werden door de rijksveldwachters Smits en Van Aalsbnrg to Ovcr- schie J. v. d. A. cn L. v. V. bekeurd, wegens het visschen met den zegen zonder vergunning in den polder Zestien Hoven "alhier. Scheepvaartverkeer. In 1897 passeerden de groote schutsluis alhier 30271 binnenvaartuigen met 685912 M3 en 72 vlotten met 1752.50 M' inhoud. In 1896 waren die cijfers als volgt: 33608 vaartuigen met 696162 M' en 71 vlotten met 2273.35 M3 inhoud. Toonkunst, De afdeeling Schiedam van de «Maatschappij lot bevordering der Toonkunst" zal liare eerste uitvoeiing geven in dit seizoen op MaamlaglO Januari a. s. des avonds te 8 ure in Musis Sacrum". Gegeven worden 1. Des Slingers Fluch Schumann; 2. Liederen voor sopraan, a Abeni- gelet, Brambacli, b Pastorale, Bizot, c. Wiege lied, L. F. Brandts Buys3. Die Krenzfahrer, Niels W. Gade. Als solisten treden op mej. Georgine Klop penburg, Amsterdam, sopi aanmej G.Melchers, den Haag, alt; de heer Jan Dijker, Amsterdam, tenorde heer P. P. van Erven Dorens, Am sterdam, bariton, en de lieer R. P. van Beckum, Rotterdam, bariton. Het geheel staat onder leiding van den heer L. F. Brandts Buys. De generale repetitie heeft plaats op Zondag 9 Januari, des nam. te half één precies. Door Burgemeester eu Wethouders is de levering van de voor de gemeente benoodigde schrijf-, bureau- en schoolbelioeften, leer- en leesboeken, atlassen enz., gedurende de jaren qggg]_900 gegund aan de laagste inschrijvers de beeren Wenk en Birkhoff. De heer G. A. Odé, uit Schiedam, is te Pretoria op 42-jarigen leeftijd overleden. Eenige jaien geleden werd hem door de regeering der Zuiii-Afrikaansche republiek de eervolle opdracht gedaan om eene geschiedenis van dat land te schrijven. Verschil in politieke zieriswyze is echter oorzaak geweest, dat deze opdracht niet geheel voltooid werd. (IV. v. d. D.) Hedenmorgen te kwartier voor negen had de machinist Jan van Brink, 28 jaar, van de vrachtboot Zelandialiggende aan de Ilooikade, het ongeluk met de linkerhand beklemd te ge raken tusschen de drijfstang der machine, met het gevolg dat de pink ernstig gekwetst werd. Door dr. P. Jansen werd geneeskundige hulp verleend.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 2