5Tte jaargang. Zaterdag 15 Januari 1898 N°, 9526. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. uitgeverTh. j. c. röelants. FETJXLiLETOISr. binnenland. '"•m BUITENLAND. Asoknbkbhtkpiuji voor Schiedam, per kwartaal 1 f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommcra0.02 BUREAU: BOTERÜTRAIT TO, Tclephoon Wo. 123. Adweetrktie^p.ijb van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht, Schiedam, 1-i Januari '98. •reyfus. »Gij zijt bezig, de Republiek over te leveren aan de ge" raals I" slingerde de collectivist jaurès in de Kamerzitting \an gisteren de ministers toe, en velen zullen ongetwijfeld den-, ken als hij. De minister van oorlog antwoordde dat Jaurès de aanvallen van Zola herhaalde, en bad daarin niet geheel ongelijk. Hoe groot moet dan toch wel het staatsgeheim zijn, dat de Fransche regeering er toe dwingt zulk hoog spel te spelen, als zij steeds voort gaat te doen 't Is waar nog steunt een groot, wellicht het grootste deel van het Fransche volk de regeering. Wel zijn de vrienden van Dreyfus over dc gansche linie geslagen, maar den moed geven zij niet op, en de wispelturigheid van het volk is maar al te bekend. Inderdaad is bet sDreyfus-syndicaat'ge slagen. Laat ons de feiten noemen. De aanval op Esterliazy is volkomen mislukt: de majoor is inet algemeone stemmen vrijge sproken, na een behandeling zijner zaak met gesloten deuren. Kolonel Picquard, de voornaamste aanklager, stond zelf bijna als beschuldigde voor den krijgsraad, waarvoor hij geroepen was om ge tuigenis af te leggen. En gisteren is de kolonel in de grootste stilte in zijn woning gearresteerd. Om 7 uur 's morgens stond een rijtuig, bespannen met twee paarden stil voor zijn woning, waaruit een kolonel stapte. Anderhalf uur later kwam deze met Picquard, die in burgerkleeding was, weer naar buiten. Picquard werd op Mont-Valérien in hechtenis gesteld in afwachting van zijn verschijnen voor een commissie van onderzoek. De Jour zegt dat Mathieu Dreyfus wegens laster wordt vervolgd. De militaire autoriteiten zou den majoor Esterhazy hebben bevolen, zich civiele partij te stellen en 500.000 francs schade vergoeding te eischen. Scheurer-Kestner is, wegens zijn partij-kie zen ten gunste van Dreyfus, in zijn politieke waardigheid getrolTen. Bij de gisteren in den Senaat gehouden stemming voor het bureau werden tot voor zitter gekozen Loubet en tot ondervooorzitters Magnin, Peytral en Franck-Chauveau, resp. met 205, 201 en 197 stemmen. Niet alleen, dat Scheurer-Kestner niet als ondervoorzitter werd herkozen, maar hij ver kreeg ook niet meer dan 80 stemmen. Eindelijk Emile Zola. In zijn schrijven aan den President der Republiek, waarvan wij den korten inhoud in een deel onzer vorige oplage nog konden mededeelen, werpt hij met groote open heid, met een moed, die bewondering afdwingt, dook I D A *B O Y - E D. 5) Sedert waren er weken voorbijgegaan, die hem nu als een dag toeschenen. Want steeds was het een zelfde, aanhoudend en vergeelsch zookon geweest naar een betrekking, naar een middel van bestaan, lederen dag had hij in een café uit alle couranten de advertentiën genoteerd, waarin iemand- werd gevraagd. Beurtelings had liij zich aangeboden als kantoor bediende, om lessen te geven, als schrijver, als reisbegeleider. Altijd vruchteloos. En het overige van den dag zat hij te schrijven aan de novelle, die hij aan Alius had gezonden. Hem dreef bij ■dien arbeid niet liet vurig geloof aan zijn talent voorwaaits; geen geestduft deed hem bij het scheppen de riagelijksche ellende vergeten hij was zich steeds bewust, dat bij een stap deed op «en weg, waarop hij wellicht door tijd en ei varing succes zou kunnen behalen. Alleen hoopte hij, dat zijn ongeluk gloed en kracht zou hebben gegeven aan zijn vei baal. Hij had zijn liefde voor Lore en het einde dier liefde in novellistiscben vorm ge goten. En Alius zei maar kalmwegHet idee is de generaals de Pellieux, Mercier (oud-minKter van oorlog), Billot (minister van oorlog). BoK- deflre (chef van den gencralen staf), (7 on se, majoor Ra\ary, de schriftkundigen, het bureau van den general en staf, den eersten en den tweeden krijgsraad den handschoen toe, om dan aldus te eindigen Tonvijl ik deze beschuldigingen uitspreek, weet ik zeer goed, dat ik zondig tegen de artt. 30 en 31 der perswet van 1881 over laster; maar ik wijs er op, dat ik mij vrijwillig aan bestraffing blootstel. Wat de personen aangaat, die ik aanklaag, verklaar ik, dat ik hen niet ken, hen nooit heb gezien en noch wraak noch haat jegens hen voed. »Deze handelwijze van mij is alleen een revolutionair middel om het doorbreken tan waarheid en gerechtigheid te bespoedigen. Ik heb slechts één begeerte, die naar licht en waarheid, ik handel in naam der menscheüjk- heid, die zooveel geleden en aanspraak op geluk heeft. »Mijn gllend protest is niets dan een nood kreet mijne; ziel. Laat men den moed hebben, mij voor een jury te dagen en dat men dan het onderzoek in het olie daglicht late ge schieden. Ik wacht." De artt. 30 en 31 der perswet van 1881 nu stellen smaad, door openbaar te koop aange boden geschriften enz., gepleegd jegens tal van overheidspersonen, strafbaar met gevangenis van 8 dagen tot een jaar en met boete van trs. 1003000, of met een dier straffen alleen. Terwijl aldus de vrienden van Dreyfus hun aanval voorloopig hebben zien afwijzen, heeft de regeering in de Kamerzitting van gisteren een schitterende overwinning behaald. De afgevaardigde graaf De Mnn verzocht te mogen interpelleeren over den brief van Zola. Daar de minister van oorlog echter afwezig was, werd de zitting geschorst, totdat deze zou zijn teruggekeerd. De minister Cochery had de interpellatie willen verdagen, maar De Hun verklaarde dit onmogelijk en voegde er bij dat hij den minister van oorlog reeds drie kwartier geleden had verwittigd. Hij verwonderde zich daarom dat generaal Billot afwezig was. Na hervatting der zitting verklaarde de minister-president Méline de ontroering te be grijpen, die door de aanvallen op het leger is verwekt. De regeering zal den aanvaller aan de justitie overleveren. Graaf De Mun was van oordeel, dat de regeering en de Kamer aan het leger een be wijs van vertrouwen moeten geven. Het is on- ■oogelijk den overvloed van beleedigingen te laten voortduren. De minister van oorlog, generaal Billot, merkte op dat dit de vierde maal is dat hij geroepen wordt om een gewezen zaak te ver dedigen. Het leger minacht de aanvallen, maar is niettemin smartelijk getroffen doordat het zich dus aangevallen ziet voor het oog van het buitenland. aUedaagsch en pover, de taal niet karakteristiek. Het was voor Felix buiton kijf, dat Alius gelijk had. Door bet hatde oordeel voelde hij zijn eigen liefde volstrekt niet gekronkt. Een zoodanig gevoel had nog het bewijs van diep vei borgen en ten onrechte miskende eigenschappen kunnen zijn Felix wist, dat hij geen toeping voor dichter bad, maar dat zijn stof alledaagsch en pover was, daarover stond hij toch wel een weinig veibaasd. Niemand hoort gaarne als alledaagsch betitelen, wat hij onder groot leed heeft doorgemaakt. In den eeisten tijd had het hem te Berlijn wel dadig aangedaan, dat hij duor niemand werd gekend. Niemand kon hom plomp over zijn ver loving met Lore, niemand kon hem over zijn nietsdoen lastig vallen. Hij kon hier gebrek lijden, zonder dat het door iemand bemerkt werd, van het medelijden van anderen zou hij verschoond blijven. Maar toen week na week verliep zonder dat hij eenige hoop kreeg, kwam het gevoel van reus achtige verlatenheid over hem. Van verie naderde het, langzaam als een nevel, die langzamerhand alles omhult, zoodat de wereld niet meer schijnt te bestaan. Het was niet de trotsche verlatenheid der eenzame zie), die vrijwillig afstand doet van de wereld, iiet was de eenzaamheid van den uit- gestootene, die de wereld van zich heeft gescheiden, de deemoedig makende, smartelijke veilatenheid van een bostaan, waaraan het verkeer met andoren is ontzegd. Onder zulke gedachten kwam Felix in de Lotlia- ringsche straat. Hier bewoonde hij in een achter huisje bij een arbeidersfamilie een miserabel liet leger werkt cn als men het noodig heeft, zal het zijn plicht vervullen. De heer J.iurès viel het stelsel der gesloten deuren aan en riep uit «Gij zijt bezig.de Republiek over tc leveren aan de generaals." Generaal Billot antwoordde, maar werd voort durend onderbroken door uitroepen van de uiterste linkerzijde. De minister merkte op dat de lieer Jaurès de aanvallen van Zola hernieuwt. De afgevaardigde Cavaignac zeide, dat de progr sristen niet het leger willen aanvallen. Hij is overtuigd dat generaal Billot door één woord de Dreyfus-campagne kan doen ophouden en verlangde dat het geheime stuk zal worden overgelegd, dat tot de veroordeeling had geleid. De heer Méline bracht hiertegen in dat het onmogelijk is voor de Kamer een door den krijgsraad geoordeelde zaak opnieuw te beginnen. De discussie werd hierna gesloten, en de minister-president zeide, namens de regeeiing, dat hij tegenover de aanvallen van Jauiès slechts een motie van vertrouwen kon aannemen. De Kamer nam toen inet 312 tegen 122 stemmen de motió-Marü-Guérin aan, waarin was opgenomen de rnotie-De Mun. Met deze gecombineerde motie had de regeering zich vereenigd. Van een inotie-CJpngnac »De Kamer, be treurende de aarzelingen der regeering tegen over de pogingen gedaan om een rechterlijk gewijsde aan te vallen, enz.", was vooraf de prioriteit, door Méline aanvaard, met 317 tegen 192 stemmen verworpen. In den ministerraad heeft Méline nog mede gedeeld dat Pontbriant aan de regeering de vraag wcnscht te stellen, welke maatregelen zij denkt te nemen om een eind te maken aan de campagne ten gunste van Dreyfus. De ministers hebben hun beslissing op deze en andere analoge vragen, die reeds zijn aange kondigd. verdaagd tot den morgen onder voor zitterschap van Felix Faure te houden kabinets raad. In de couloirs van een Senaat liep het ge rucht gisteren, dat Esterhazy ambtshalve op pensioen gesteld was. Volgens anderen is hij wegens tijdelijke ongeschiktheid voor den dienst non-actief ge worden. Gemengde Mededeellngen. Admiraal lord Charles Beresford is te York tot lid van liet Lagerhuis gekozen, waardoor de regeeririgspartij een zetel wint. Tot voorzitter van het T -uisisclie Heerenhuis is herkozen de prins Yon Wied, terwijl Von Keiler, die niet herkozen wenschte te worden, als voorzitter van het Huis van Afgevaardigden vervangen wordt door Von Krocher. Terwijl de Spaansche ministerraad onder voorzitterschap der Regentes gisteren vergaderde, kwam er een telegram van maarschalk Blanco over een te Havanna uitgebroken oproer. kamertje; maar de omstandigheid, dat hij het alleen bewoonde, gold in dit huis leeds voor een soost weelde In de keuken van zijn kostbaas waren twee commensaals gehuisvest en het gelieele achterhuis, dat vier verdiepingen had, was overvuld met mon- sclicn als een bijenkorf. Zijn tred was veeikraclnig gebleven als vroeger geen schuwheid had zijn pas vertraagd. Hij ging door de tochtige gang, waar een gasvlam 11 ik- kerde. Op de binnenplaats stonden bij haie accli- emmers oen paar vrouwen te kijven. Een zwak licht deed het geheel slechts onzeker onderscheiden, maar boven, heel hoog, gloeide nog het brandende rood van den avondhemel, waar de stenen reeds begonnen op te komen, zeer kleine lichtpuntjes schijnend. Op de eerste trap lag een vrouiv op hare kni. én de trappon te schuren. Beleefd verontschuldigde Fehx zich, toen hij over de gereedschappen dei- vrouw heenstapte; zij gooide hem een scheld woord achterna. De muren van de trap waren gewit, maar ze waren nu vuil en vol stuitende opschriften. »Voor de laatste keer", dacht Felix, toen hem uit de geopende deur der eerste vei dieping een nare walm in het gelaat sloeg, waarvan hij huiverde Boven in zijn kamertje was liet heeleinar! don ker. Noch zijn kostbaas, noch de commensaals of kinderen schenen al van hun werk thuis gekomen te zijn, maar desondanks klonk een vroolijke toon in zijn oor, toen hij in het duister zijn kamer bin nenging. Het vei trekje zag op de binnenplaats uit, en ontving van daar een karig liclit. Fit berichten in de New-York scbe bladen blijkt dat een groot aantal officieren hevig tekeer zijn gegaan op verschillende dagbladbureau'-^ wegen-, de aanvallen in de bladen op het leger. Het Amerikaansche consulaat wordt door troepen bewaakt. Het onderzoek, waarin generaal "Wcyler is betrokken, is geschorst, naar ineu zegt. liet voorloopig ontwerp voor de controle op de Grieksche financiën is Woensdag door den minister van buitenluntBjhe zaken en deleden der internationale commissie geteekend. Schalk Burger, Krugor's mededinger voor liet presidentschap van Transvaal, heeft op een desbetreffende vraag geantwoord, dat hij nooit vertrouwen had gesteld en ook nooit zou stelle-, in de Britsche politiek jegens de Z.-A. Repu bliek. fiedei t spreken de Eugelsche bladen, die eerst Burger steunden, niet meer over zijn canilidatuur. De verkiezing is in vollen gang en neemt een geregeld en kalm verloop. De Londensche bladen beweren, op grond der laatste berichten, dat het verdrag tus^clien Duitseliland en China over de bezetting van Kiautschau nog niet is geteekend. Japan zou er zich krachtig tegen verzetten. De Berlijnschc correspondent van de Standard verzekert, dat Duitseliland alle groote mogend heden verwittigd had van zijn voornemen om Kiautschau te bezetten. Het Japansche ministerie is gereed. Graaf Ito is eerste minister; Nischi neemt buiten- landsche zaken. Saigo marine en KaUura oorlog. Men geeft het ministerie geen lang leven. De oorlogspartij roert zich geducht, en in dc arsenalen wordt hard gewerkt. In de laatste 4S uren zijn te Bombay 150 ziekte- en 1G7 sterfgevallen aan de pest ge constateerd. Kroningsfeesten. Aan de mededeehng van het A7. v. d. D, omtrent het schrijven, dat de hoofden onzer missiën in het buitenland vanwege H. M. de Koningin-Regentes ontvingen, kan worden toe gevoegd, dat hun ook verzocht werd aan de hoven kennis te geven, dat II. M. geen vreemde vorsten noch eene buitengewone vertegenwoor diging wenscht te ontvangen. Enkele vieemde vorsten, tot de familiebetrekkingen behoorende, zijn echter uitgezonderd. Voor de kronings plechtigheid is evenwel nog geen program vast gesteld, hoezeer het streven bestaat haar zeer luisterrijk te doen zijn. De rump op Amboinn. De pasticuliere correspondent in Ned.-Indië seint aan het 1IIL; Bij de ramp op Amboina is gedood Mevr. In dezen nnzeUeton schijn zag Felix hoe zijn hond opstond en kwispelstaartend naar hem too- hvvani. Hot was een grooto Nevv-Foundlunder met een pik/.wait, wollig vel, dat reeds viijvvat van zijn glans veiloren had. Robby vvus een oud heertje van bijna tien jaar en hij had, sedert hij in Berlijn was gekomen, ovenais zijn meester niet veel te eten gehad. Felix sloot da deut en zette zich bij het venster neer. Met een bedelend gekwispelstaart streek Bobby met zijn snoet langs de knieen van zijn meester. Felix legde zijn band op den kop van het beest- ju Het is uit, mijn oude Robby, heelemaal uit," zeide bij zacht. Toen hij naar Bellijn vertrok, had men hem in zijn gobooiteplaats gek genoemd, omdat hij den ouden hond meenam, hij, die zelf niets had om te eten. M n zeide hem hot dier te laten dood schieten, en betiourde het, dat het beest niet meer jong genoeg was om voordeelig verkocht te worden. Felix had daaitoe het zvvijgon gedaan. De hond had nog aan zijne moe Ier behoord niets had hem kunnen bewegen van het dier to scheiden. Nu zaten zij daar stil in het halfduister, baas en bond. De baas dacht nog na, en de hond wachtte, de droeve oogen vvaak«ch op zijn meester gevestigd. Felix verwonderde zich er over, dat in zijn hart geen oniust was, hoegenaamd niet. Het zul een volstrekte zekerheid zijn," dacht hij, sdie de menschen deze helderheid geeft." 1 I Wordt vervolgd). V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1