"de vluchtT 51"" jaargang. Donderdag 20 Januari 1898. N°. 9530. FEIJPLLBTOiNr. y. th' uu Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. ih |4 p'j r t. <f Abonsbmb.ytsfeijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU s BOTEKSTUA IT SO, Teleplioon So. 123. ADTORTENTrErmjs: Tan 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 19 Januari '98. De relletjes te Parijs duren nog steeds voort. Voortdurend klinkt nog het »Conspuez Zola I" en sVive l'armée 1" aangeheven door opgewon den studenten en op standjes belust gepeupel. Want zoowel te Parijs als in verschillende provincie-steden doet 't gemeen druk mede om 't leger en zelfs de anders zoo gehate politie te laten leven. Een vijftienhonderd studenten manifesteerden gisteren voor de bureau's der Libre Parole en voor den »Cercle Militair". De politie volgde de betoogers voortdurend. In de rue du Sentier ging het omstreeks middernacht al zeer rumoerig toe. Daar was het de heffe des voiks, die haar ®Dood aan de Jodenop de wijze van de Lampions liet hooren. De uithangborden van Joodsche winkels wer den afgerukt en een groot aantal gordijnen vernield. Voor ieder huis waar de naam van een Israëliet op de deur stond, hielden de mani festanten stil, en dan bleef er geen ruit heel. Dit duurde zoo een minuut of twintig. Toen echter maakte de politie een krachtige charge, die het volk steeds onder geschreeuw van ik bas Zola! A bas les juifsl" de wijk deed nemen. In de rue d'Uzós viel een bende souteneurs de politie aan. Verscheiden arrestaties vonden plaats. Tot één uur moest de politie telkens en tel kens weer charges maken in den Seniier. Ook in de provincie is het woelig toegegaan. Te Lyon sloegen de studenten de winkel ruiten in de winkels der Israëlieten met stok ken in er hadden 20 arrestaties plaats. Te Bordeaux, te Montpellier, te Nantes en te Marseilles kwamen eveneens manifestaties voor, waarbij men hier en daar tot geweld dadigheden overging. jEr waait revolutie-wind door Frankrijk", aldus begint een artikel der Koln. Ztg., waar boven het veelzeggende opschriftnKwade voortetkens". Of 't ook hiervan kan gezegd worden, dat 'tgeen aoproer" meer is, maar een Homwen teling", is voorshands te betwijfelen. De Koln. Ztg. ziet de zaken al zeer donker, te donker in. Toch is het niet mogelijk eenig vermoeden .te uiten over de toekomst, in de eerste plaats natuurlijk over de toekomst in zake het ge pleegde verraad of.gefingeerde verraad. Want daar zijn er steeds, die de mogelijkheid volstrekt niet buitengesloten achten, dat er nooit van verraad sprake is geweesten men weet dat het woord verraad" werkt op het DOOIl IDA BOY-ED. 9) Felix beproefde in de spiegelkast over hem het gelaat der dame te zien. Eindelijk gelukte dit. Haar gelaat was zeer schoon, met regelmatige trekken, zonder vee! kleur, met donkergrijze levendige oogen en donkere wenkbrauwende lippen waren sierlijk belijnd en frisch rood. De eerste indruk van dit vrouwelijk gelaat was die van buitengewone voornaamheid. En daaraan beantwoordde ook haar geheele optreden. Zij deed alsof haar de geheele wmkel behoorde en alle aan wezigen alleen op de wereld waren om haar te bedienen. Toch had zij niets aanmatigends over zich; zij maakte onwillekeurig dien indruk, of schoon zij zeer beleefd en vriendelijk was. Zij liet zich den armband meteen aandoen. Zij had dien erg gemist, daar zij gewoon was bena eiken dag te dragen. Toen vroeg zij iHeeft u nog iets voor mijU weet wel het genre van Madame mère?" De juwelier glimlachte en nam uit een lade een etui. De dame maakte die open en lachte. ^Afschuwelijk i Maar is het oud? Zeer oud? Nu, als u mij een aannemehjken prijs noemt, dan neem ik het." De juwelier ging aoWc een etalage-kast om Daar Felix toe. Fransche volk als het roode vaantje van den piccador op den stier. Intussehen mogen wij zeker wel spoedig eenig nieuws verwachten. Eenerzijds toch heeft de minister van oorlog een klacht ingediend bij den minister van jus titie tegen den directeur der A wore en tegen Etnile Zola, en door de zorg van den minister van justitie zal deze klacht in handen worden* gesteld van den procureur-generaal. De regeering is dus overgegaan tot de ver volging van Zola, hoe moeilijk dit besluit ook wasmaar Zola ongemoeid laten kon het kabinet-Méline nietde belofte aan de Kamer was in te stelligen vorm vervat. Men meent nu dat de zaak in de eerste helft van Februari aan de orde zal komen, tenzij het parket een instructie gelast. Laat ons dus hopen, dat de behandeling van Zola's zaak voor een jury eenig licht verschaffe, dat een blik toestaat in het donker der tot nog toe gevoerde processen. Zola zelf ontvangt nog steeds bewijzen van sympathie. De studenten Yan Rome en Genève (in tegenstelling tot hun Fransche collega's), de club »Putria" te Ravenna en de balie aldaar hebben den beroemden schrijver geiukwenschen gezonden. Zola heeft me. Labori tot advocaat gekozen. En de regeering De bladen constateeren dat de zaak-Dreyfus nu voor goed op politiek terrein is gekomen. Ue Eclair meent dat het debat, dat in de Kamer verdaagd is, Zaterdag of althans binnen enkele dagen zal worden hervat. En daarop is wel kans. Allen die interpel laties hadden aangekondigd, hebben die inge trokken, en ook Cavaignac heeft een vroegere interpellatie teruggenomen. Men meent dat de interpellatie-Cavaignac, rakende de verklaring van Lebrun-Renaud over Dreyfus' bekentenis, dus Zaterdag aan de orde zal komen. Zelfs de ministerieele bladen meenen dat de regeering alles te winnen heeft door een meer besliste verklaring of door de bewijzen te leveren van Dreyfus' schuld. De Gaulois bevestigt, na ingewonnen infor maties, een mededeeling der Libre Parole dat generaal Gallifiet voornemens is tusschenbeide te komen in de zaak van kolonel Picquart, om dezen die vroeger onder zijn bevelen stond, in bescherming te nemen. In Bohemen komt eenig licht in de duisternis. Men weet althans nu wat de regeering wil. Volgens de namens haar door den stadhouder Goudenhove afgelegde verklaring zal de regeering Badeni's taalwetten vervangen door nieuwe, gebaseerd op de verdeeling van Bohemen in drie taalgebieden: een Duitsch, een Tsechisch en een gemengd, Duitsch-Tsechisch. De Duitsch-nationale en de vooruitstrevende bladen spreken zich nog al gunstig uit over de afgelegde verklaringde laatsten meenen »U permitteert vroeg hij beleefd, den ring nemende. iMaar zeker stamelde Felix. De juwelier maakte een geruststellend gebaar. »Ziet u," zeide hij tot de dame, adat is nu werkelijk eens iets smaakvols." Felix was onwillekeurig zijn ring gevolgd en zoodoende in de nabijheid der dame gekomen. Zij, die reeds haar linker handschoen had uitge trokken, greep den ring en stak dien aan haar vinger. Hij was haar te wijd. sZeer mooi," zeide rij de hand opheffende. Felix zag, dat zij lange, slanke vingers had, en dat de ouderwetsche ring zeer goed stond aan die hand. Botticelli-vingers dacht hij. Bij haar optreden had een andere, een vaster hand gepast. sis die ring te koop. Wat kost hij?" vroeg zij. »De ring is vooreerst niet te koop. Deze heer vertrouwt hem ons een poosje toe, om hem na te maken," zeide de juwelier met een beleefden glimlach aan Felix' adres. Felix werd zeer rood. De dame keek hem vluchtig en onverschillig aan. sjatnmer," zeide zij, den ring weer neerleggend. Toen begon zij over het kleinood in de étui te onderhandelen. Felix zag nu, dat het een zil veren broche was met zeer veel oude steenen en peervormige paarlen. Toen keek hij weer in den spiogel, waarvoor de juwelier heen en weer liep. Toch gelukte het Felix nu en dan een vollen blik te kunnen slaan op het schoone vrouwengelaat. Dat liet onwelvoegelijk was, zoo in den spiegel te staren, kwam niet bij hem op. Toevallig sloeg zij ook eens den blik op en zag dat men eerst den inhoud der taalverordenin gen moet afwachten. Zij zouden de verdeeling van Bohemen in drie taalgebieden aannemelijk achten, indien niet de verklaring der regeering door het vol komen gelijke recht voor beide talen zich op het staatsrechtelijk standpunt der Tsechen stelde en daardoor aanleiding gaf tot de viees, dat de uitvoering der nieuwe verordeningen ook in dien geest zullen plaats vinden. Het aangekondigde verplichte onderwijs in beide talen aan de middelbare scholen in Bo hemen achten de bladen ten eenenmale onaan nemelijk. Wolf's orgaan, de Ostdeutsche Jtundsehau bestrijdt de regeeringsverlriaring zeer scherp. Zij kondigt de naakte, doelmatige Tsechiseering van Üuitsch-Bohemen aan, zegt het blad. Gautsch wil zelfs nog meer dan Badeni. Terwij! deze niet verder durfde gaan dan tot Tsechiseering der ambten, tast Gautsch reeds de nationale school aan. De Rundschau weet daarop maar één antwoord te geven »Onmeedoogende oppositie tot in do uiterste consequenties." Dat belooft iets voor de toekomst 1" Als een bewijs voor de ontevredenheid der Duitschers over de verklaring der regeering, werd uit Weenen gemeld dat waarschijnlijk de Duitsche afgevaardigden in den Boheemschen Landdag gisteren voor het laatst de zittingen zouden bijwonen. In dezelfde zitting van gisteren, waar de vervanging der taalverordeningen door nieuwe werd aangekondigd, deed zich nog een heftig incident voor. Terwijl de afgevaardigde Funke aan het woord was, riep Wolf uit»Er is een Duitsch student toe bloedens toe geslagen", welke uitroep zulk een opschudding teweeg bracht, dat de zitting werd geschorst. Na heropening der zitting deelde de gouver neur mede, dat een Duitsch student door een Tsechischen collega wits geslagen, waarop deze in hechtenis was genomen. De gouverneur verklaarde deze daad van den Tsech sterk af te keuren, maar de politie had haar plicht gedaan. De zitting van den Oostenrijkschen Landdag heeft te Weenen aanleiding gegeven tot een volksbeweging. Een groote menigte liep in den omtrek van den Landdag te hoop, maar de politie had krachtige maatregelen genomen. Donderdag j.l. zyn middelerwijl te Buda-Pest de besprekingen weer begonnen tusschen de gemeenschappelijke ministers; de quaestie der Hongaarsche en Oostenrijksche quoten voor het aanstaande nieuwe vergelijk zal opnieuw wor den behandeld. Men zal beginnen met een nieuw plan van behandeling vast te stellen. De zitting van den Hongaarschen Rijksdag is gesloten, en gisteren is daarop de nieuwe zit ting geopend. zijn donker oog op haar gericht. Zij wendde den blik niet af, noch ook werd haar gelaat streng en terugwijzend. Alleen opende haar oog zich wijd, als was zij verbaasd. Zij hield even op met spreken, ging weer door, zeide eenige onsamenhangende woorden en keek nog altijd in den spiegel, waar haar oog Felix' vlammenden blik ontmoette. Plotseling scheen zij zich te ergeren; een liong- moedige trek vertoonde zich om haar mond. »Wat heeft u daar een aardige theeglazen", zeide zij, op een rij daarvan wijzende, die voor den spiegel sionden, alsof zij daarnaar in da laatste oogen- bhkken had gekeken. sLaat maareen volgend maal", zeide zij toen de juwelier naar de glazen greep. sDus zes honderd die steen en honderd vijftig de broche. Ik weet niet, of ik zooveel bij mij heb." Zij haalde haar portemonnaio uit den zak. \>0 ja ik heb een biljet van duizend mark bij mij gestoken Als 't u belieft." Felix was tot bezinning gekomen, toen hij den hoogmoedigen trek op haar gelaat zag. Bescheiden deed hij een stap achteruit en wachtte tot de dame den winkel had verlaten. Op den drempel keerde zij zich haastig om. »Ik heb mijn notitie-boekje laten liggen, geloof ik." Men zocht, maar het boekje was niet te vinden, sZoo? Neem mij niet kwalijk. Dan heb ik het zeker niet medegenomen." Haar blik dvv.talde hngzaam en zoekend door den geheeien winkel, richtte zich ook op Felix en ontmoette nog eens zijn oog. Terwijl zijn hart heviger klopte, voelde hij dat dit zoeken naar het notitieboekje alieen moest die nen om hem aan te zien. Gemengde Mededeel logen. Sir Michael Ilicks-Beach heeft in een redo te Swansea betoogd, dat Engeland in China wil zien een open deur voor den wereldhandel. De regeering is va^t besloten te zorgen, dat die deur niet voor de Engelsehen worde ge sloten, al zou daardoor een oorlog dreigen. Te Londen heeft die krachtige verklaring een uitmuntenden indruk gemaakt. Een mededeeling aan do bladen zegt. dat de onderhandelingen te Peking nog niet zijn afgeloopen. Geconstateerd wordt dat de Britsche politiek steeds de openstelling van China voorden vrijen handel van alle staten heeft voorgestaan. Er bestaat geen formeel verdrag tusschen Engeland en Japan, maar beide regeeringen hebben gemeenschappelijke belangen. Geen enkele mogendheid mag exclusieve rechten in China verwerven. De verkrijging van Ta-Lien-Wan wordt als zeer belangrijk beschouwd. Door daar een vrijhaven te vestigen zou elke op zich zelf staande aclie van Rusland te Port-Arthur krachteloos worden gemaakt. In Spanje zijn vers billende rivieren buiten haar oevers getreden. De overstroomingen heb ben reeds verliezen van menschenlevens ten gevolge gehad. Uit Ancona wordt berichtWerkstakende bakkers trokken, gevolgd door de troepen, de stad uit. Zij plunderden de villa van een meel handelaar en staken de villa in brand. Vijftig personen werden gearresteerd. Het vuur is gebluscht. Men verwacht, dat de bakkers mor gen den arbeid zullen hervatten. De Novosti ziet den toestand van Servië zeer donker in, wegens den terugkeer van ex-koning Milan. Maar Rusland zal zich van elke inmenging in de Servische aangelegenheden onthouden, zoolang Oostenrijk dat ook doet. Te Belgrado trekt het de aandacht, dat koning Alexander den leider van de anti-dynastieke radicalen Tauschanovvitsch in een lange audiëntie heeft ontvangen, waarbij Milan niet tegenwoor dig was. De vorstin van Bulgarije is bevallen van een dochter. De eerste storting op de oorlogsschatting, groot 800.000 pond. is door Griekenland ter beschikking der Porte gesteld. De Nationale Vergadering van Kreta zet in een manifest de bevolking aan tegen de be zetting van het eiland door de internationale en de Turksche troepen. Op Ivorfu viel een jonge man na den vesper in do Katholieke kerk twee priesters aan en verwondde een van hen levensgevaarlijk. De Standard zegtdat het zenden van Engelsch-Egyptische troepen naar het Zuiden alleen een voorzorgsmaatregel isj Zijn eigen zaak was in twee minuten afgedaan. Hij had tweehonderd mark in den zak en een bewijs, dat hij hot recht had binnen een jaar den ring tegen terugbetaling van tweehonderd mark in te lossen. Fehx liep met een gevoel van koninklijken moed door de straten. Hij had een avontuur beleefd on hij had geld in den zak I Het avontuur was weliswaar niet meer geweest dan epn wisseling van blikken. Een heerlijk schoone en voorname vrouw had haar oog herhaaldelijk in bet zijne laten rusten. Hij droomdezoo ontstaat de liefde, de groote, innige liefde door éen blik. Wanneer de mogelijk heid bestond dat zij elkaar weer ontmoetten, wanneer hij van haar stand was, dan zou zij hem liefhebben en hij haar Maar de droom vervloog spoedig. Hij herinnerde zich dat hij een arme drommel was, dat hij met gepaste tact niet eens naar haar naam had durven vragen. Hij bezon zich dat het geld in zijn zak maar tweehonderd mark was en dat hij zeer zuinig moest zijn, wilde hij daar twee maanden van leven. Want hij moest veel uitgeven voor papieren post zegels en iederen dag vijfentwintig pfennig voor een kop koffie, om in het calé in alle couranten naar vacante betrekkingen te snuffelen. Die jammerlijke gedachte wierp hem van de romantische hoogte, die zijn gevoel had beklommen, weer diep naar beneden in de ellende. Daarenboven stroomde de stortregen in dikke stralen neer, en het troittoir zoo goed als de rijweg stonden in twee minuten biank van het water, Falix huiverde. Wordt vervolgd.) A ?H i 1 i 1 1 H- f v rif1*-* 3 tfï.l ÖS> W'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1