dëTvlucht. N°. 9532. m L 51"" jaargang. Zaterdag 22 Januari 1898. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEXJILLETOM. i u UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. UIT DE P EIIS. f k 8 fff s! 'f ffl li# Ab&mjemsktspmjb voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco pet post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU: BOTERSTRAAT ?0, Teleplioon Ko. 123. Abveiwentiepkijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 21 Januari '98. Over de zaak-Dreyfus wordt weinig nieuws gemeld. 'tls nu ook niet zoo zeer noodig. Spoedig genoeg toch, indien althans de feiten de ge spannen verwachtingen niet teleurstellen, zal op verscheiden punten meer zekerheid bestaan dan tot nu toe. Morgen zal vermoedelijk in de Kamer de interpellatie van Cavaignac aan de orde komen, betredende het rapport en het getuigenis van Lebrun-Renaud over Dreyfus' bekentenis. Zal de regeering het bestaan dier stukken loochenen Tegenover den radicalen oud-minis ter van oorlog is dit vrijwel onmogelijk. Zal zij ze dan overleggen Zeker zou dit haar plicht wezenmaar 't heeft niet den schijn of zij daartoe bereid is. Het kabinet-Méiine zal niet dan met groote moeite zijn tweejarig bestaan kunnen voltooien. Maandag 1.1. was het aantal stemmen, waar over de oppositie beschikte, reeds sedert den Donderdag daaraan voorafgaande van 192 tot 252 stemmen geklommen. En dat nog wel, terwijl de regeering de quaestie van vertrouwen stelde. Ook ten opzichte van Zola heeft de regeering zich niet op haar standpunt kunnen handhaven. Zola z a 1 terechtstaan, en wel den 7den Fe bruari a.s., maar voor de jury, zoodat het proces volkomen openbaar zal moeten behandeld worden. De Matin vertelt dat Zola reeds geheel ge reed is voor zijn proces. Hij zal niet minder dan ongeveer 250 getuigen doen hooren, waar onder een zeer groot aaatal schriftkundigen. Wellicht brengt de dag van morgen iets nieuwsanders zal het 't veiligst wezen af te wachten tot den 7den Februari. Dit zullen de Parijsche studenten ook doen, verklaarde een lid van het bestuur de-r Asso ciation" aan een redacteur der Figaro. Terwijl gisteren dan ook te Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes, Rijssel, Algiers zelfs, ge manifesteerd werd tegen Zola en de Joden dat het een lust was, hielden de Parijsche studenten zich rustig. Trouwens, de Matin had volkomen gelijk, toen zij dat voortdurende manifesteeren en iconspueeren" vervelend noemde, en wellicht hebben smessieurs les étudiants" dat ook inge zien. Vermeld dient nog te worden, dat generaal de Galliffet aan de Journal een schrijven heeft gezonden, waarin hij o.a. zegt, dat hij zich niet met de quaestie van den dag bemoeit. De Daily Nevos zet in den breede uiteen, dat de vreemde mogendheid, die er spionnen in Frankrijk' op na hield, niet Duitschland, maar Rusland is. DOOR IDA BOY-ED. •11) Den brief vond hij vreemd. Er werd hem niet bepaald hoop gegeven, dat hij de betrekking zou krijgen. Men wilde hem alleen spreken. Waarover? Had de schrijfster misschien uit hetgeen Alius vertelde, een of anderen naam opgevangen? Bestond er wellicht eenige betrekking tusschen zijne ouders en deze Conradine de la Fiémoire? Wachtte hem misschien onverwachte belangstelling Of zelfs hulp En daar was zij toch onverhoeds in zijn hart geslopen, de hoop, die hij liever niet liad willen binnenlaten. Na lang nadenken werd hetgeen zijn rijke phan- tasie had geschapen, bijna tot zekerheid. Conradine de la Fiémoire was een dame, die zijn ouders per soonlijk had gekend en zich door Alius, met vvien zij bevriend was, liet bevestigen dat Feüx Dahl- land werkelijk de zoon was van dien kapitein en die jonge schoone vrouw, die bij de Westing's over huis kwamen. Misschien zou zij hem helpen om een of anderen arbeid te vinden, ook al had hij geen voldoende capaciteiten voor secretaris en koerier." Hij wilde de oude dame zeggen, dat hij niet bang was om te werken. Dat hij de ellende door en door en in lederen vorm had leeren kennen. Misschien zal zij Vandaar het stoute tarten der vrienden van Dreyfus, vandaar ook het aarzelen der regeering. De Spaansche bladen publiceeren een adres, dat door de conservatieve afgevaardigden en senatoren, met Romero Robledo aan het hoofd, aan de Regentes is verzonden. Zij verlangen daarin de bijeenroeping der Cortez. De nieuwe bestuursinrichting op de Antillen zonder medewerking der Cortez noemt het adres een daad zonder voorbeeld in de geschiedenis. De onderteekenaars werpen alle verant woordelijkheid voor die schending der grondwet van zich. Zij verklaren zich tegen ontbinding der Cortez en nieuwe verkiezingen op dit oogenbhk. Met het oog op den ernst van het Cu'oaan- sche vraagstuk had de regeering de Cortez moeten bijeenroepen, ware het alleen om aan het land en aan de geheele wereld te toonen, hoe gewettigd de oorlog is, dien Spanje voert. Daartoe zijn alle Cortez even goed, daar zij zijn samengesteld uit Spanjaardenanders ware de autonomie begrensd tot een partij-quaestie. Tegelijkertijd is door den hertog van Tetuan, Elduayen, Navarro Reverter, Limares Rivas en Castellano een manifest uitgevaardigd aan de kiezers. Daarin verklaren zij de politiek van wijlen Canovas in alle opzichten te zullen voortzetten. Te Valencia hebben de Carlisten beproefd in de kazernes biljetten binnen te smokkelen, waarin de soldaten worden aangespoord zich niet aan boord te begeven, maar veeleer zich als vrijwilligers ter beschikking van den pre tendent te stellen onder de leuzeniGod, vader land en koningLeve Karei VII1 Weg met de regeering! Leve Weyler! Weg met de auto nomie! Dood aan de Yankee's!" Door eenige anarchisten wordt nogmaals bij de regeering aangedrongen op herziening van het vonnis der gevangenen te Monjuich. De Kanselier der Schatkistsir Michael Hicks-Beach heeft andermaal het woord ge voerd, en wel te Bristol. Sir Michael verwierp het denkbeeld orn in Egypte voorraadschuren in te richten, zooals vroeger in tijd van oorlog werd gedaan. Wij zijn sterk genoeg, verklaarde de minister, en zullen geen gebrek hebben aan vrienden die ons koren zenden. De Admiraliteit verliest niet uit het oog het marine-programma der andere mogendheden, en zij zal er voor waken dat het evenwicht ter 2ee der groote staten niet worde verstoord. Wat het leger aangaaat, werkt de regeering een volledig plan uit, dat aan de behoeften des lands zal voldoen. De minister sprak daarop over de Antillen in denzelfden geest als Chamberlain, om daarna in dezer voege te vervolgen mij vragen of ik geloof dat dat een wetenschap is, die opheft of verlaagt, dacht hij. En tegelijk stelde hij voor het eerst zichzelf die vraag. Maar hij voelde wei, dat alleen de toekomst er het antwoord op kon geven, dat zij alleen hem kon toonen, of die tijd van ellende in zijn zie! een kiem des levens of des doods had gelegd. III. Dan volgenden morgen ging hij vroeg uit. Zijn jaquetkostuum dat er nog tamelijk goed uitzag, had nieuwe knoopen noodig. Ook besloot hij een nieuwen kraag en een paar manchetten te koopen. Hij was vroolijlt gestemd, en de zon was zoo vrien delijk, haar helder licht te voegen hij zijn hoop. Brandend schitterde zij aan den hemel, ginds achter de huizenmaar haar licht vervulde de blauwe lucht met zijn glans, zoodat het was of men haar zelf zag. Even voor elven stond Felix voor den portier van het Hotel Continental en vroeg naar mevronw de la Fiémoire. Men verwees hem naar de eerste étage. Daar dwaalde hij rond, totdat hij een kellner ontmoette, die hem in een achteruitgelegen verbek aanmeldde en met een kort süadelijk" terugkwam. Dit kleine woord reeds deed Fclix' moed ver dwijnen. Ilij had rpeds alles wat er zou gebeuren, bij voorbaat doorleefdeeno edele grijze vrouw, van hooge gestalte, een hertogin in houding en manieren, zou hem terstond ontvangen en met moederlijke vriendelijkheid vragen, hoe het later zijn ouders was gegaan, hoe hij in zulk een positie was gekomen en of zij hem helpen zou om een betrekking te vinden. Maar het wachten in de gang, De Chineesche regeering heeft den financi- eelen bijstand van Groot-Britannie ingeroepen. De onderhandelingen worden voortgezet, maar al wat tot nog toe daarover is gezegd, is on waar of onvolledig. Al leiden de onderhandelingen niet tot een resultaat, dan zullen wij toch China een bewijs hebben gegeven van onzen goeden wil en onze vriendschap. In ieder geval zullen wij, steunende op onze uit de bestaande verdragen voortvloeiende rech ten, zorg dragen dat de Engelsche handel alle die voordeelen zal behouden, die hij thans geniet. Ten slotte deelde de Lord der Schatkist mede, dat er dit jaar nog een aanmerkelijk overschot van ontvangsten zal zijn, maar dat dit tijdperk van batige saldo's niet tot in het oneindige kan voortduren. Gemengde Mcdcdcellngen. De geruchten omtrent het aftreden van Visconti-Venosta als minister van buitenland- sche zaken van Italië ondervinden tegenspraak. Te Milaan, te Palermo en op verschillende andere plaatsen in Italië zijn ongeregeldheden voorgekomen wegens de duurte van het brood. Te Ancona is de rust hersteld. Ter gelegenheid van het bezoek van keizer Wilhelm aan Palestina in het a.s voorjaar zal de Sultan waarschijnlijk 10.000 A 15.000 man van het eerste legercorps daarheen zenden, die te Beirut ontscheept zullen worden om vandaar naar Jeruzalem te marcheeren. "Volgens de Daily Chronicle heeft keizer Wilhelm onderscheidingen verleend aan 10 officieren van den generalen staf van Edhem- pacha, die zich in den laatsten oorlog onder scheiden hebben, en die in Duitschland hun opleiding hebben genoten. Op Kreta wordt de toestand met den dag ernstiger. Naar aan de Standard wordt gemeld hebben de Muzelmannen te Kandia weer verscheiden Christelijke graven geschonden. Gewapende baschi-bazouks plunderen de stad en de om streken. Op grond van een en ander hebben de admi raals den oudsten hunner verzocht om aan Ismail-bey de vervanging van Chefky-bey als gouverneur van Kandia te vragen. Op verlangen van sir Kitchener zullen er voor het oogenblik geen troepen meer naar den Opper-Niji worden gezonden. Uit Kaapstad wordt bericht dat de Portu- geezen moeilijkheden hebben met de inboorlin gen aan de Limpopo. Soldaten, die waren uitgezonden om een opperhoofd in de nabijheid van fort Chibouti gevangen te nemen, zijn de gevangenen der inboorlingen, dat had in zijn verbeelding geen rol gespeeld. Eindelijk ging de dour van hetzelfde vertrek open en verscheen er een dame. Maar zij bezat geen hertogelijke waardigheid, ofschoon zij een kostuum van zwarte zijde droeg en zeer langzaam, statig zelfs, op hem toetrad. 5Ien zag onmiddellijk dat zij verwachtte eerbied in te boezemen. Zij had bleek-blond, glad gekamd haar, waarop iets scheen te ontbreken. Stellig zou een klein mutsje aan haar ronde hoofd oen behagehjker vorm en zekere wijding hebben gegeven. liet gelaat trok de aandacht door de buitengewoon gelijkmatige blozende teint. Haar lichte oogen scholen weg achter een lorgnet, die juist aan haar gezicht iets aanmatigends gaf. Felix boog diep. Hij was zóo teleurgesteld, dat hij opeens al zijn hoop ten grave droeg. Mevrouw knikte minzaam. vMijnheer Dahlland?" lOm u te dienen." sAls u zoo goed wil zijn," zeide zij, een deur openend. Zij ging binnen en Felix volgde haar. Hij bevond zich in een salon, dat met dure hotel luxe was ingericht en op de straat uitzag. Wacht u een oogenblik." Ilij werd niet uitgenoodigd plaats te nemen en zag ue dame in een aangrenzend vertrek verdwijnen. Hij wachtte, voortdurend strijdende tegen een ver langen om bever terstond weer weg te gaan. Hij zag om zich heen. Op de tafel, die midden in de kamer onder een kristalilcn kioon stond, lagen een paar boeken naast een vaas met hyacinthen en orchideeën. Een lange, smalle shawl van bleek-violette zijde, door werkt met groote, gouden figuren, hing over de Twee Engelsche oorlogsschepen, de Undaunted en de Algenne, liggen thans in de Kiautscliau- baai. De Rainbow ligt nog in de haven van Chemulpo, terwijl voor Port-Arthur geen En- gelsch schip ligt. In het Amerikaansche Huis zijn bij de dis cussie over de aangevraagde credieten voor den consulairen en den diplomatieken dienst ver schillende moties ooi gesteld tegen Spanje. De president der Kamer heeft ze als niet aan de erde geècaiteerd. Katiiolifk Socialisme. In het Centrum, behandelt het kameilid dr. Nolens hel artikel van mr, van Houten over sKathoüek Socialisme." De heer Nolens meent, dat deze woorden elkaar uitsluiten. Immeis, zegt hij, het socialisme als wetenschap pelijk stelsel, of laat me zeggen de quinlessensdie de verschillende "ocialistische sielsels gemeen heb ben, ia op wijegeerig, godsdienstig en op econo misch gebied lijm echt in stnjd niet alleen met het katholicisme, maar met ie.br posiuof Chustendoro. Meer nog in de Encycliek iRerum Novarum", die toch ook aan mr. Van Houten aanleiding ge geven heeft dit opschrift te kiezen, woidt het eerste deel besteed aan de bestrijding van het socialisme. Deze bestrijding sluit met da volgende woorden sUit dit alles blijkt dat de theorie der socialisten, om allen eigendom over te brengen op de gemeen schap, volstrekt te verwerpen is, dat het de belangen schaadt juist van degenen, wier lot ver- betenng noodig heeft, in strijd is met de aange boren rechten van lederen mensch in het bizonder, en stoornis brengt in den werkkring van den Staat en in de openbare orde. Nu eikent dr. Nolens wel dat Georges Goyau (Léon Grégoire) o. a, de uitdrukking ncatholicisme social" gebiuikt en dat het weik van Nitti in de Fransche vertaling La Socialisme Catholique heet, maar in beide gevallen heeft het woord asociaal" een geheel andere beteekenis dan usocialistisch". Mr. v. Houten maakte, volgens dr. Nolens, dezelfde onderscheiding, toen hij in de Vragen des Ttjds in 1891 zijn opstel schreef: »Paus Leo XIII over het arbeidersvraagstuk". Schr. duift dus niet vei onderstellen dat de heer van Houten het verschil uit het oog verloor, ook niet dat hij de woorden samenvoegde om bij minder ontwikkelden aanleiding tot misvatting te geven; evenmin dat hij het deed om het Socialisme door het Katholicisme of het tweede door het eerste in discrediet te brengen hij acht alleen de volgende vei klaring aannemelijk Mr. Van Houten als individualist, ziet iets socia listisch in iedere poging, om het gemeenschappelijke van 's menschon natuur, waarvan de ontkenning of althans de verwaai loozing in den loop dezer eeuw onder de heerschappij van het economisch libera lisme zooveel kwaad heeft aangericht, meer tot zijn recht te brengen. Immers lijnrecht tegenover dat individualisme staat het socialisme in eigonlijk economtschen zin. Maar mr. Van Houten verliest daarbij uit het leuning van een stoel en sleepte met het eene eind over den grond. Op het leostafeltje naast de chaise longue lagen couranten en een bouquet. Op de zwarte vacht, die de chaise-longue be dekte, zag Fehx een boek liggenhet was open geslagen de rug was naar boven gekeerd. Felix kon do verzoeking niet weerstaan om nader bij te treden en den titel te lezen. Het was nNiels Lynne." Felix kwam op zijn gemak. Wanneer hij bij iemand een boek ontdekte, waarvan hij zelf hield, dan kreeg hij een gevoel of tusschen den lezer van dat boek en hern een zielsverwantschap bestond. Hij hooide een geruisch en keerde zich om. Niet op den allereersten blik hei kende hij in de binnentredende de trotsche, schoone dame uit den juvvelierswinkel. Hij had haar alleen met den hoed op gezien, en zijn phantasie had vooral zoo dikwijls haar beeld verfraaid, dat het met zijn herinnering was gegaan als met een schilder, die zooveel aan een portret verandertdat het ten slotte niet meer gelijkt. Maar toch kreeg hij langzamerhand de zekerheid dat z ij het was. En zijn hart klopte hoorbaar. Conradine de la Fiémoire bad zeker vermoed, dat zij in Feüx den jongen man met die schoone, op dien bewusten morgen zoo brutale oogen zou vinden. Zij kwam vlug naar hem toe, glimlachend en met een blos op liet gelaat. Zij droeg nog een ochtendjapon. Felix zag vaag vaal rose stof en een chaos van prachtige kant, maar duidelijk zag hij de hand, die hem uitnoodigde plaats te nemen. Wordt vervolgd.) 'S XI i iÜ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1