INK 9536. 5r jaargang. Donderdag 27 Januari 1898 DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Asonkestentspeij* voai Schiedam, per kwartaal i f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. -1.05 franco per post, p, kwartaal - 1.30 Afzonderlijke nommereo.02 BHSWHDaDeMHHWMBMHMHWnBnHIIK BVREAt: BOTER9TRAAT ÏO, Teleplioon No. 123. Abtertentieprijs: van 15 gewono regels met inbe grip van cene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0,10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 26 Januari '98, Voor en in de Belgische Kamer is het gisteren weer lief toegegaan. Men weet, dat den socialist Demblon voor eenige zittingen de toegang tot de Kamer was ontzegd. Dat Demblon zich niet in die uitsluiting zou schikken, was reeds bekend en men verwachtte een heftig tooneeltje. En inderdaad is het niet zonder botsing af- geloopen. Om elf uur reeds kwamen alle socialistische afgevaardigden in een der vertrekken van het gebouw der Kamer bijeen. Om half twee, toen de zitting der Kamer zou beginnen, kwamen alle socialistische afge vaardigden, met Demblon in hun midden, aan het gebouw van het Parlement. Een detachement infanterie was opgesteld aan den ingang, en toen Demblon wilde binnen gaan, werd hem te kennen gegeven dat hij weer moest vertrekken. Intusschen zag de straat zwart van de samen gestroomde nieuwsgiei igen, die met belang stelling dit parlementaire standje gadesloegen. Opgedrongen door een deel der menigte be proefden nu de socialistische afgevaardigden Demblon in de Kamer te brengen. Een hevige worsteling ontstond. Er werd »Leve de Republiek F' en daartegenover sLeve het leger!" geroepen. De soldaten hielden met geveld geweer den toegang bezet, en zelfs toen Demblon reeds was vertrokken, weigerden zij de andere socia listische afgevaardigden nog den toegang. Het schijnt dat dit te wijten was aan ver keerd begrepen bevelen. Tevergeefs protesteerde Vandervelde tegen die toegangsweigering. Op de groote trap stonden intusschen Beer- naert, de voorzitter der Kamer, Woeste en verscheiden andere afgevaardigden der rechter zijde, die herhaaldelijk »Leve de wet I" riepen, terwijl op straat ïLeve Demblon I" weerklonk. Eindelijk slaagde Vandervelde er in zich los te rukken en door het cordon heen bet ge bouw binnen te dringen. Onmiddellijk richtte hij zich tot De Jonghe d'Ardoye met de woorden 3> Mijnheer de quaestor, ik constateer dat men een vertegenwoordiger des volks belet zich van zijn opdracht te kwijten. Ik stel u daarvoor persoonlijk verantwoordelijk." Onder die opwinding werd de zitting ge opend. Aan de orde was de in te stellen enquête naar het mijnongeluk van Wasmes. Maar de socialist Defuisseaux begon dadelijk over het gebeurde aan den ingang vau het gebouw en achtte een enquête daarnaar wel zoo noodig. DOOR IDA BOY-ED. 14) Over dit brutale verzinsel stond Felix verbaasd, en hij zag Conradine de la Frémoire met een van toorn schitterenden blik. Maar eer hij nog den mond kon openen om te protesteeren, stak Madame mère hem de hand toe met de woorden ïYan harte welkom. Mijn dochter heeft reeds zooveel treurige ervaringen opgedaan met haar beambten, dat ik blij ben eindelijk eens iemand uit onzen stand in een vertrouwenspositie naast haar te zien." Conradine kneep haar oogen half dicht, als een bijziende, en haar gelaat vertrok zich eigenaardig. Zij dacht dat het niet was opgemeikt, maar Felix had het toch gezien. Hij bedwong zich en kuste de hand der dame. Spoedig werd hij gewaar, dat bij met dien handkus heide dames tevreden had gesteld. Conradine sprak tot hem over de zaken, die het eerst afdoening vereischtenmaar in haar «ogen blonk zekere minachtende geringschatting, en zij zag Felix daarbij aan alsof hij met haar in geheime verstandhouding stond, terwijl hij toch nauwelijks een gering vermoeden koesterde omtrent don aard der verhouding tussehen deze beide trouwen. Dadelijk ontstond zulk een rumoer dat de voorzitter dreigde de zitting terstond weer te zullen schorsen. Verschillende afgevaardigden worden tot de orde geroepen. De vooizitter wordt opnieuw hevig aange vallen Defuisseaux wil opnieuw de uitsluiting van Demblon ter sprake brengenWoeste neemt het voor den president op. Furnémont en Vandervelde spreken over de houding der soldaten aan den ingang, en Destrée vraagt wie hun bevel heeft gegeven de bajo net op te steken. Het slot van de geschiedenis is, dat de zitting geschorst moet worden en later weer her opend wordt. Een motie van Destrée en Vandervelde, die het optreden van het bureau der Kamer sgeeselt", wordt met 86 tegen 29 stemmen en 9 onthoudingen verworpen. Het bureau der Kamer belooft evenwel een onderzoek in te stellen om de verantwoordelijk heid voor het gebeurde vast te stellen, waarna de zitting in betrekkelijke kalmte wordt ge sloten. Zou graaf Badeni, om deze zitting bij te wonen, ook soms een snoepreisje naar Brussel hebben gemaakt? De »Pool" had zeker zijn hart weer eens kunnen ophalen. Onder de getuigen, die Zola wil laten ver- hooren bij de behandeling zijner zaak komen voor de volgende personen Kapitein Lebrun-Renault, Ferrari (directeur van de Revue bleue), majoor Forzinetti, kolonel du Paty de Clam, mej. B. de Comminges, mevr. Lucie Dreyfus, generaal Mereier, Casimir-Perier (oud-president van de Fransche republiek), Poinearë, Trarieux, Darlan, Ribot, Ranc, Ber- tillon, Yves Guyot (allen afgevaardigden en senatoren, de meesten ook oud-ministers), Louis Frank (advocaat te Brussel), Louis Hat et (lid v. h. Instituut), Jules Huret (van de Figaro), Leroy-Beaulieu, Fréd. 1 assy, F. de Pressensé, Anatole France, Pierre Quillard, Scheurer- Kestner, kolonel Picquard, generaal Billot, Char les Dupuy, dr. Lutaud, Edgar Demange, gene raal Gonse, generaal de Boisdeffre (chef van den generalen staf), Gobert, Couard, Belhomme, Varinard, Bredier, Celerier, Marnefle (alien schriftkundigen), dr. Herieourt (directeur der Revue scientifique), Bourmont, Aug, Molinier, Emile Molinier, Giry (archivisten), Meyer (dir. v. d. Ecole des Chartes), de gep. majoor Esterhazy, Jaurès, mad. Séverine, mad. la géné rale Jung, Duclaux, Grimaux (leden v. h. In stituut). Verder wil Zola, hetzij langs den gewonen, hetzij langs buitengewonen weg als getuigen doen hooreu Giers, Russisch gezant te RrusselNarisjkin, van de Russische ambassade te Parijs; luit.-gen. baron Freedericksz, militair attaché van het Rus sisch gezantschap te Parijsv. Below Schlatau, Binnen twee uur zou Jasperson bij hem komen, zeide zijwant allereerst behoorde de question d'argent geregeld te worden zijn salaris zou hij om de drie maanden bij vooruitbetaling ont vangen. Morgen in den voormiddag kon Felix dan zijn betrekking aanvaarden. Vandaag zou hij nog wel voor zichzelf een en ander te doen hebben. Binnen weinige dagen zou hij waarschijnlijk naar Trebbin moeten vertrekken. Zij verzocht hem zich van alles te voorzien wat iemand op reis noodig heeft. Hij zou dikwijls moeten reizen. Onwillekeurig nam Conradine de la Fiémoire onder het spreken allengs een koelen en bevelenden toon aan. Het kwetste Felix niet. Hij wilde voelen, dat hij de ondergeschikte was, die door harden, trouwen arbeid eerst zich de vriendschap zijner meesteres kon verwerven. Plotseling vroeg zij, ais viel haar zelf de toon op, waarop zij sprak irilet vernedert u toch niet, van een vrouw bevelen af te wachten ïNeen," zeide hij eeriijk, sof ik nu als ambtenaar mijn bureau-chef, of als luitenant mijn kapitein, of in een particuliere betrekking mijn meesteres heb te gehoorzamen, staat voor mij gelijk. Gehoor zamen is immeis gewoonlijk het deel der jongeren. Maar later, wanneer ik ervaring en kennis bezit, dan weet ik niet of ik het zou verdragen, alleen een gehoorzaam werktuig te zijn." Toch trok haar vraag sterk zijn aandacht en bleef voor altijd in zijn geheugen geprent. Toen kon hij vertrekken. Als een half verhongerde arme drommel was hij gekomen, als een man met een salaris van vijf duizend gulden ging hij weg. Zijn geluk was zoo groot, dat hij het niet kon van de Duitsche ambassade te Parij'sgraaf Groben, secretaris van de Duitsche ambassade kolonel Schwartzkoppen, oud militair-attaché van de Duitsche ambassade te Parij's Constantin Dumba. tan de Oostenrijksche ambassade te Parijs kolonel Schneider, militair attaché van de Öostenrijksche ambassade: G. Polacca, secre taris der Italiaansche ambassade te ParijsPau- lucci dei Calboli, van de Italiaansche ambassade; koionel Paniz/.ani, militair-attaché van de Itali aansche ambassade luit.-kol. Douglas Dawson, militair attaché van de Engelsche ambassade te ParijsMartin Gosselin, gevolmachtigd minister; majoor Echagüe y Santoyo, militair attaché van de Spaansche ambassade te Parijs. Bovendien eischt Zola dat ten processe zullen worden overgelegd de volledige dossiers van het proces Dreyfus, van het proces Esterhazy met inbegrip der door kolonel Picquard op het bureau van den krijgsraad gedeponeerde brieven van generaal Gonse, en der aanklacht, wegens valschheid in geschrifte door Picquard ingediend tegen Souffrain c, s., welke thans door den rechter van instructie Bertulus wordt ge ïnstrueerd. Zola verklaart in de toelichting, die hij hierbij geeft, dat hij het bewijs wil leveren der waar heid van de drie uitdrukkelijk in de dagvaarding genoemde beschuldigingen, maar ook van acht andere »met de voorafgaande onafscheidelijk samenhangende feilen", n.l. de overige aantij gingen, door hem in zijn eersten open brief uitgesproken. Nieuwe opstootjes komen er slechts weinig voor. Alleen te Algiers is het bij de begrafenis van den gedooden metselaar Ceyrol tot opstootjes gekomen. Bij het verlaten van het kerkhof werden enkele Israëlieten geslageneen dezer werd doodelijk gewond. Op verschillende plaatsen hadden op zich zelf staande aanslagen plaats, maar op liet oogenblik is de orde overal hersteld. Graaf von Munster, je Duitsche gezant te Parijs, is aldaar teruggekeerd. Dat de Dreyfus-zaak Frankrijk in de oogen van het buitenland geen goed doet, blijkt uit een mededeeling aan de Daily News uit Odessa. Daarin wordt gezegd, dat het prestige der Fransche regeering bij tal van beschaafde Rus sen zóó heeft geleden, dat er vaak stemmen opgaan legen het bondgenootschap met Frankrijk. De Eclair publiceert de verklaring door den Duitschen staatssecretaris voor buitenlandsche zaken Von Bitlow in de budget-commissie van den Rijksdag afgelegd over de zaak-Dreyfus. Het blad merkt daartegen op de Kaïn. Ztg. noemt die opmerking van het standpunt van het blad verklaarbaar dat het al zeer naïef zou zijn van een land, waarmede een spion in betrekking stond, eerlijke verklaringen te verwachten. Duitschland heeft zeker spionnen in Frankrijk. "Wanneer het er nu toe overging telkens de omvatten. Maar even groot was zijn verbazing over de vrouw met wie hij nu dagelijks in aanraking zou komen. De heldin zijne.' verliefde droomen verdween ge heel achter het beeld der werkelijkheid. Ja, hij dacht slechts met verlegenheid aan zijn stoute plian- tasie. Voortdurend herhaalde hij bij zichzelft Welk een merkwaardige, buitengewcio vrouw is zij En in zijn ziel brandde het verhngen om haar zeer spoedig en zeer grondig te kunnen toonen, dat hij haar vertrouwen waardig was. IV. In den namiddag van denzelfden dag verkeerde Conradine de la Fremoire in een zeer onaangename stemming. En daar zij zichzelf nooit iets wijs maakte, erkende zij bij zichzelf vrijuit, dat zij een smoraiischer kater" had. Wanneer zij over ernstige dingen sprak, placht zij heen en weer te Ioopenwanneer zij over ern stige dingen nadacht, dan ging zij stil en zwijgend op de chaise-longue of zelfs in bed liggen en con centreerde haar gedachten op het onderwerp dat haar bezig hield. Zoo lag zij ook thans op de zwarte vacht, met het gelaat half in het kussen gedrukt, de armen over de borst gekruist, met gesloten oogen, en dacht na. Dus zij had zich weer eens door een opwelling laten vervoerenWanneer zou zij het toch eens afwennen, te oordeelen naai' de eerste indrukken, om zich door medelijden, door een aangenaam uiter lijk te laten verleiden Helaas, waarschijnlijk nooit. Aan droeve ervaringen die haar tot leering hadden kunnon zijn, ontbrak het anders niet. Daar had je Lenhoff, dien zij als rentmeester in dienst had genomen, omdat zijn mooie jonge waarheid te zeggen wanneer een Juitsch spion werd gesnapt of onder verdenking stond, dan zou het onderzoek steeds zeer gemakkelijk zijn. Maar het zou meer dan kinderachtig zijn aan te nemen, dat de diplomatieke leugen zich bij zulk een aangelegenheid niet meer zou doen gelden dan bij eenige andere. Dreyfus is ver oordeeld. Men wendt zich tot Duitschland, en Duitschland doet te weten, dat het dezen offi cier niet kent. Aldus de opvatting van de Eclair, die zeker niet van allen grond ontbloot is. De Parijsche correspondent der Koln. Ztg. verneemt uit be trouwbare bron," dat de Fransche regeering bezorgd is over de scherpe houding van Rusland jegens Engeland, wat betreft Tan-Lien-Wan. Zij heeft daarom haar gezant te Londen opgedragen in Londen ge ruststellend en bemiddelend op te treden ten einde ernstige verwikkelingen tussehen Rusland en Engeland te vermijden. Dat dit noodig is, schijnt te volgen uiteene telegram uit Nagasaki. Het Engelsche admiraalschip, de Centurion, beeft nl. Donderdag j.l, Nagasaki verlaten met onbekende bestemming. Een Russische kanon neerboot volgt de Centurion om de bewegingen van dit schip in 't oog te houden. Hetzelfde telegram bericht, d..t de Japansche vloot op dit oogenblik is te Yokosaka, 15 mijlen zuidelijk van Yokohama. Binnen eenige dagen zal zij een demonstratie gaan houden voorliet schiereiland Wai-Hei-Wai. Er wordt bijgevoegd, dat men nochtans op het oogenblik geen ernstige gebeurtenissen verwacht. Een exposé over den toestand in het Verre Oosten, dat de Engelsche bladen uit Parjja ontvingen, is nog al geruststellend. De onrustwekkende voorstelling van sommige bladen, heet het daarin, strijdt met de werkelijk heid. De politieke gedragslijn van verschillende mogendheden in het Verre Oosten is niet van dien aard, dat zij ook maar de minste bezorgd heid kan wekken. De inbezitneming van Kiautschau heeft den toestand eenigermate gewijzigd en Rusland ge dwongen een actiever aandeel te nemen in de Chineesche aangelegenheden. Maar er is geen grond om iets anders te ver wachten dan een vreedzame ontwikkeling der dingen en zeer stellig is geen enkele mogend heid voornemens in China een veroveringspoli tiek te gaan volgen of in de algemeene aange legenheden van dit volk zich te gaan mengen. CScmcngde Mcdedcclingcn. George Dixon, lid van het Engelsche Lager huis, een warm strijder voor de volksontwik keling in Engeland, is overleden. vrouw, die met alle vrouwelijke deugden was toe gerust, haar aangetrokken had en zij dacht dat een man, die zulk een vrouw kon veroveren, we! buitengewone eigenschappen moest bezitten. Nu, die bezat hij ook in overvloed hij dronk on speelde en mishandelde zijn vrouw. Toen kwam haar Meyhoiz in de gedachte, die zulk een heeilijken patriarchenkop had met een baard, zoo wit en zacht-golvend als van den Paulus van Rembiandt; men kon zicli niets eerwaardigers en meer vertrouwenwekkends voorstellen dan de ver schijning van dien manonderzoek te doen naar de eerlijkheid en de bekwaamheid van zulk een indrukwekkend man zou bijna beieedigend zijn ge weest. Die patriaich had haar op Trebbin voor tienduizend mark bestolen bij den verkoop van graan. En nog anderen traden haar voor den geest. Ilet was met aangenaam aan al die teleurstel lingen te denkonmaar toch bespaarde zij zich er geen. En nu had zij zich weer laten meesleepen, hetzij door aesthetisch welgevallen in zijn schoone ver schijning Alius had gelijk: Felix maakte den indruk van een verbannen prins of we) door medelijden met de ellende, waaraan hij ten prooi v/as. Waarschijnlijk door allebeide. Bovendien kwam haar trots er tegen in opstand dat dit jonge mensch weilicht zou kunnen denken, dat zij behagen in hem vondwant in gedachte zag zij duidelijk voor zich dat tooneeltje in den juwelierswinkel, en zij wist zeer wel, dat zij zich op den drempel nog eens bad omgekeerd, om nog eens in die vlammende bruine oogen te zien. Wordl vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1