N°. 9540. 51 jaargang. Dinsdag 1 Februari 1898. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverT~hTj. g. roelants. FBTJILLET PIST. BüITEXLAm IDA BOY-ED. Abosjtsmbstspbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nomtners- 0.02 BUREAU: BOTF.RSTRAAT TO, Tcleptioon No. 123. Adtemeftteprijs van 15 gewone regels met inbe grip van ecne Courantf 0.53 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 31 Januari '98. Joe Chamberlainde staatssecretaris voor koloniën, is gisteren te Birmingham aan 't woord geweest over Britsche koloniale politiek. Het groote gevaar, dat er voor den Engelschen handel bestaat, is de sluiting van markten, die vroeger open stonden voor de gansche wereld. De Britsche politiek moet de Britsche bezit tingen en rechten verdedigen en de openstel ling van nieuwe markten voorstaan, overal waar dat mogelijk is, daarbij tegelijkertijd vermij dende, dat oude markten gesloten of in exclusieve monopolies van éen enkelen staat veranderd worden. Op dit oogenblik hangt die politiek (nl. van sluiting van markten voor den Britsehen handel) Engeland als een Damocles-zwaard boven het hoofd, zoowel in West-Afrika als in China. Wat het eerste betreft, verklaarde Chamber lain, dat Engeland zijn rechten op het achter land van Lagos en de Goudkust, die het eerlijk door verdragen verzekerd dacht, thans zag betwist, en de landen die Engeland als zijn eigendom beschouwde, zag overmeesterd en in bezit genomen. De getrouwe stamhoofden zijn van hun gebied beroofd of gedoodanderen doen beroep op de bescherming van Engeland, dat niet naijverig is op de uitbreiding van naburen, maar aileen eerbiediging van eigen rechten vraagt. Wat China aangaat, verlangt Engeland, dat alle faciliteiten, aan éen natie verleend, aan alle volkeren zullen worden toegestaan. De heer Chamberlain is van oordeel, dat de groote mogendheden algemeen die politieke gedragslijn hebben aangenomen evenais Enge land, wenschen zjj niet de ontbinding van het Chineesche rijk, maar de handhaving der bij de tractaten verleende rechten. Het kan niet ontkend worden, dat in deze redevoering van Chamberlain iets ligt, dat niet overeenstemt met de gewone Britsche snoeverij en eigendunk. Men voelt in Engeland dat de Britsche hege monie ter zee en in de verre streken der aarde verloren gaat. Duitschland in de eerste plaats streeft Enge land op zijde, en de groote concurrent in Azië, het rijk van den Czaar, wint in gelijke mate invloed en grondgebied als Engeland achteruit- boert. De Chineesche leening b.v. is nog niet tot stand kunnen komen, omdat China het eene oor aan Engeland, maar het andere aan Rusland leent. China kent ook het Ddivide et impera", en alleen door den naijver onder zijn belagers gaande te houden, kan China, in zekeren zin do «zieke man" van het Verre Oosten, zijn onaf hankelijkheid bewaren. DOOR 18) «Zij lieeft gelijkhij heeft wel iets van een gevangenbewaarder over zich," dacht Felix, zich de schertsende uitdrukking herinnerende waarmede Conradine dikwijls haar getrouwen dienaar ken schetste. »Ik moet mij die onbillijke antipathie jegens dien man afwennen," nam hij zich voor. buiten de poort, waar de drukte niets minder, maar niet zoo rumoerig was, begon Felix «Wenschte u mij nog een en ander op te dragen, mevrouw V' :sO, geen zaken," zeide zij, «wij hebben immers alles reeds tienmaal besproken. De avond is zoo schoon." - En zij leunde diep in baar boek, roet een on willekeurige beweging, waaruit duidelijk welbe- bagen sprak. Hij zweeg. Zijn hart klopte. Het rijtuig reed door stille zijpaden van den Thiergarten. Een tamelijk krachtige, wanne wind ruisebte door de boomen, die in het lichte groen van bun nog niet gelijkmatig ontwikkelden blader tooi stonden. Als het bruisen der golven voer de wind door de toppen; hij streek alle teero b'aadjes als wuivende vlaggetjes naar het oosten, zoodat d® groene tinten telkens overgingen in den zilveren Het moet Engeland veel kwaad hebben ge daan in de oogen der Chineezen, dat het zijn schepen uit Port-Arthur terug heeft geroepen. Toch schijnt er nog een gebleven te zijn. Althans, de Londensche bladen publiceeren een depêche uit Shanghai, dat de Chineesche bevelhebber te Port-Arthur den commandant van den Engelschen kruiser Immortality had doen weten, dat de Russische schepen in de haven liggen met speciale toestemming van het Tsung-li-Yamen. De Britsche scheepsvoogd verzocht daarop den Chineeschen bevelhebber voor zijn schip telegrafisch dezelfde gunst aan te vragen. Dit geschiedde en de verlangde vergunning werd verleend Dat Engeland den Duitschen invloed te land en te zee ducht, is ook de oorzaak der gespan nen verhouding tusschen beide staten. Aan"? is het volgende staaltje van anti- Duitsche gezindheid in de Globehet chauvi nistische blad. De Duitsche schepen onder prins Heinrich zijn niet zeer gelukkig op hun reis. Hierop, zoowel als op de «gepantserde vuist" uit Keizer Wilhelm's toespraak te Kiel tot zijn broeder en op de gezochte vervolgingen wegens majes teitsschennis in Duitschland, geeft de Globe deze welgeslaagde, maar zeer gevaarlijke satire Oordeelende naar de ronddolingen en ver tragingen der ongelukkige Duitsche oorlogs schepen, mogen wij binnenkort in de Shipping Gazette een advertentie van dezen inhoud ver wachtenVerloren, gestolen, of verdwaald, er gem tusschen Perim en Kiautschau, in Januari 1898 een gepantserde vuist. Wie omtrent dezelve inlichtingen kan verschaffen aan Wilhelm Hohenzollern, Potsdam, zal ontvangen de orde Pour le Mérite, betaalbaar hiernamaals." «Wanneer de Gefion en de Deutschland moch ten vergaan, zal Neptunus natuurlyk worden vervolgd wegens majesteitsschennis." Evenwel onwillekeurig dringt zich de gelij kenis van den splinter en den balk aan den lezer op, wanneer men de jongste berichten over Britsch-Indië leest. Blijkens "en telegram van generaal West- macott is i 4de brigade van het Britsch- Indische leger in een hinderlaag der Afridi's gevallen. De brigade, die van plan was om gemeen schappelijk met andere brigades op te treden, ten einde de inboorlingen uit de weiden in de vlakte van Kajuri te verjagen, verloor aan doo- den 5 officieren en 8 minderen, aan gewonden 2 officieren en 17 minderen, en aan vermisten 17 man. Volgens een later telegram zijn de operaties toch volbracht door andere brigades en bijna zonder tegenstand. Eind goed al goed I Maar niettemin is men geneigd te vragen wat is er van Engeland's ge pantserde vuist geworden, die eens de gansche wereld in zijn greep wist te omklemmen glans van de onderzijde der bladeren. Wanneer de vroobjke beweging in de lucht voortging, dan schudden de boomen zich, de bladeren ontplooiden zich, en diep groen scheen de takken te over- stioomen, totdat de duizenden bladeren weer door den wind uiteengerukt en omgekeerd werden. Zoo voer een voortdurend geschitter van groene en zilveren lichtglimpen over den wand van boomen heen, die, tak in tak gevlochten, den weg om zoomden. De hemel was hoog en bleek zijn blauw scheen allengs te sterven. Heel in de verte, door openingen tusschen bruine stammen en wijd vaneen wijkend bloeiend struikgewas zag men geel-rood de laatste stralen der metalen zonneschijf schitteren. «Wat is u stil," zeide Conradine zonder Felix aan te zien. «Waarover zou ik wagen met u te spreken, mevrouw, daar u van zaken niets wil booren 1" antwoordde hij met weifelende stem. «U zit hier als mensch, niet als mijn onder geschikte," riep zij op levendigen toon uit. «Ook als mensch voel ik dat ik eerst uw ver- tiouwen moet winnen, en dat bescheidenheid mij past," zeide hij. En toornig dacht hij«Als ik hier naast je zat als je gelijke, don zou ik wel weten wat ik te zeggen had I"' Zij zag hem aan, nadenkend en zeer ongegeneerd, als onderwierp zij hem aan een onderzoek. Hij voelde dien blik en sloeg de oogen op. Strak en zwijgend zagen zij elkaar lang aan. In Felix woelde zooveelmannelijke trots, die, schuw en licht gekwetst, vreesde dat deze vrouw her», den slaaf, de genadige luim van een vorstin toonde; sroait omdat hij hier niet de heer en zij Het orgaan van den minister van oorlog, de Echo de Paris, deelt mede, dat de eerste des kundigen in de zaak-Dreyfus niet alleen het schrift, maar ook het papier van liet borderel hebben onderzocht. Geconstateerd moet zijn, dat het calqueerpapier, waarvan Dreyfus zich bediende, afkomstig was van het geografische bureau van het ministerie v ,i oorlog, waar men sedert jaren dat papier gebruikt. De inbeslagneming van liet borderel op «vreemd grondgebied", zegt het blad verder, is foi meel geconstateerd door een beambte der justitieele politiegeen twijfel daaraan is mo gelijk. Het protocol berust bij de akten van het ministerie van oorlog, en niemand kan in ernst de omstandigheden, waaronder het docu ment in beslag werd genomen, als een roman kenschetsen. Er waren namelijk zes getuigen bij tegenwoordig van onbetwistbare eerlijkheid bekende en beproefde agenten van het ministerie van oorlog. Wordt met het «vreemde grondgebied" de Duitsche ambassade bedoeld Zoo ja, dan is de Koln. Ztg. volkomen in haar recht, wanneer zij van een «inbraak op groote schaal door den Franschen spionagedienst" spreekt. In Frankrijk zelf is intusschen, blijkbaar in afwachting van wat het proces-Zola zal op leveren, zekere kalmte ingetreden. Wel »con- spueert" men nog hier en daar den moedigen schrijver of verwenscht men de Joden, maar zoowel in de pers als op de straat wordt het stiller. Afmatting of stilte voor den storm Over het proces-Zola zelf weet de Matin te vertellen, dat alle leden van het kabinet Dupuy (ook Felix Faure besloten hebben voor de assisen te verschijnen. Cavaignac, de radicale oud-minister van oorlog, zou een gelijk besluit hebben genomen. Dat de minister van oorlog zich civiele partij zou stellen, spreekt een nota van het agentschap Havas tegen. Er bestaat inderdaad ook geen proces Billot-Zoia. De vervolging gaat uit van het Openbaar Ministerie. De Siècle beweerde dat graaf Von Munster, de Duitsche gezant, officieel den minister Hano- taux mededeeling was gaan doen van de verkla ring van Von Bülow, in de budgetcommissie van den Rijksdag. De Duitsche bladen spreken dit bericht tegen. De senator Le Provost de Launay is voor nemens den minister van justitie te sommeeren, den oud-minister Yves Guyot te vervolgen wegens diens brochure. De Russische Novosti komt tot de conclusie waartoe er allengs meerderen komen dat er nooit sprake is geweest van verraad en dat een revisie van het proces-Dreyfus onvermijde lijk is. De Spaansche bladen bespreken het anti- semietisme en vinden de schandelijke tooneelen, die zich in Frankrijk afspelen, een veroor deeling van de scherpe wijze, waarop Fransche schrijvers zich steeds hebben uitgelaten over de uiterlijk mindere was; en toch, ondanks dat alles, een gloeiend, onnoemelijk, niet te verzadigen gevoel van geluk, dat haar nabijheid alleen hem schonk. En hij, die nog zooeven van «bescheiden heid" had gesproken, zag haar met oogen, schitte rend van hartstocht aan. Conradine zuchtte; haar lippen openden zich even. «Waarover spraken wij ook weer?" vroeg zij eindelijk. «Ik weet het niet", antwoordde hij zacht. Langzaam reed het rijtuig tusschen de boomen door. Ondanks-den wind scheen de atmosfeer zwaar en zwoel. «Ik wilde dat u mijn man nog hadt gekend", zeide Conradine plotseling. »U hebt hem zeer lief gehad, u hebt hem nog lief vroeg Felix nauw hoorbaar. Zijn stem beefde. IJ ij zag haar met verterenden angst aan. «Ja, ik heb hem zeer liefgehad," vortehte zij, peinzend voor zich uit starend. «Zeer! Ik dacht dat ik ook zou sterven, toen hij van mij ging. Ik geloof dat wij erg gelukkig waren, liet verdriet dat toen kwam, was zoo verschrikkelijk zoo vei schrik kelijk. O, liefde verliezen... dat is vieeselijk AI geneest ook het hart allengs. Dat blijft hetzelfde. Smart die eindigt, blijft niettemin smart. En zij berooft ons steeds van een deel onzer edelste levensklachtniemand weet, of bet niet juist het b'Ste deel is, waarmede men veel tot stand bad kunnen brengen." «Heeft zij mij modegenomen om mij dat te zeggen, om mij te laten weten dat haar echtgenoot de eenige man in haar leven is geweest en blijven moet?" vroeg Felix zich af. Maar toch voelde hij, dat deze vrouw te veel naar opwellingen handelde. de jodenvervolgingen in vroeger eeuwen in Spanje. En inderdaad, wat twee eeuwen terug in Spanje geschiedde, is zeker te veroordeelen maar hoeveel erger is dan niet de treurige rassen- en godsdiensthaat in de laatste jaren der 19de eeuw in het land, waar «Vrijheid, gelijkheid en broederschap" de phrase is, die zoo bedroevend weinig wordt omgezet in daden. ftcmeitgdc Rcdcdcclingcn. Naar men verneemt, zal het verdrag, dat Engeland met den negus van Abessynië lieeft gesloten, zoodra het Parlement, geopend is, worden medegedeeld. De St. James Gazette zegt, dat de Britsche regeering van Duitschland de meest stellige verzekeringen heeft ontvangen omtrent het verlangen van Duitschland om de suikerpremiën af te schaffen. In het Berliner Tagcblatt wordt melding gemaakt van een gerucht, dat de opperpresident graaf Wilhelm von Bismarck te Koningsbergen om persoonlijke redenen met den opperpresidia- len raad Maubach geduelleerd hoeft, waarbij Maubach gewond is. Keizer Wilhelm heeft een krans laten neer leggen op het graf van kroonprins Rudolf van Oostenrijk-Hongarije, met de opdracht«Aan zijn trouwen vriend, Keizer Wilhelm II." De Fransche Kamer heeft een commissie benoemd, om rapport uit te brengen over de aangevraagde vergunning om de afgevaardigden de Bernis en Gerault-Richard te mogen ver volgen. Waarschijnlijk zal die vergunning niet wor den verleend. Ex-koning Milan heeft het opperbevel van het Servische leger aanvaard. De ministers zijn den generalissimus gaan complimenteeren. De minister-president van Bulgarije Stoïloff schijnt het regeeren moede te zijn. Bij de eerste de beste gelegenheid moet hij voornemens zijn zich uit de politiek terug te trekken. Uit Lamia (Thessalië) wordt gemeld dat Seifullah-Pacha met 2000 man en 2 kanonDen naar Lazarina is vertrokken om de boeren te dwingen de belastingen te betalen. Er ontstond een gevecht en de aanval werd den volgenden morgen hervat. De uitslag van den strijd is nog niet bekend. Men beweerde dat generaal Smolenski al het mogelijke had gedaan om den kroonprins van Griekenland ie bewegen in het 2de deel van zijn rapport over den oorlog een gunstig oordeel over Smolenski te vellen. Deze spreekt nu deze bewering ten sterkste tegen. om ooit een berekening te maken en uit to voeren. «Ook u bebt immers liefde verloren," ging zij voort en zij zag bom hartelijk aan. «Ik herinner mij... toen u mii van uw leven vertelde..." «Neen, neen" zei Felix haastig. Op verren afstand en als een ontastbaar beeld zijner verbeelding zag hij de gestalte der blonde Lore opdoemen. «Neen, ik weet reeds lang dat was geen liefde! Mijn phantasie had alleen behoefte aan een kristallisatie punt. Ik was zoo arm.niet alleen aan geld ook aan vreugde. En ik droomde altijd van een schoone, blonde vrouw. Misschien waren de haren er de oor zaak van Dat alles was later alleen bitter, deed slechts wat pijn maargroote smart was het niet." Conradine zweeg. En Felix koesterde het vurige vei langen, dat zij bet gesprek zou voortzotten. Do schitterende stralen, die in de verte rechts van hen tusschen de boomen en struiken hadden gefonkeld, doofden plotseling uit. «Wij zullen een beetje uitstappen," zei Conradine luid, tegelijk voor Felix en voor de bedienden be stemd. De koetsier stopte, Jasperson sprong van den bok en opende liet poitier. Felix, die snel aan de andere zijde was uitgestapt, kwam te iaat om Conradine te helpen. Zij besclneef de plaats waar het rijtuig hen zou vinden, en vroeg Felix, die toch zeker in Bellijn beter bekend was, om raad, of het van het punt, waar zij zich nu be vonden, te ver was naar hot standbeeld van koningin Louise, waar liet rijtuig dan op den dicht daarlangs loopenden rijweg kon wachten. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1