DE VLUCHtT 5ftó jaargang. Zaterdag 5 Februari 1898. «fesÉlèa» N°. 9544. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BITITENLAm Abokkestestspeijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p.kw art. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BlJKBAUs BOTCRSTRAA.T ÏO, Teïeplioon TCo. 123. Anrr.nTF.sTrEVTnjBvan 15 gewono regels met inbe grip van eeno Courant. ƒ0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen oreriteht. Schiedam, 4 Februari '98. 't Valt niet te ontkennenhet intrekken van den eisch tot openstelling der haven van Ta-Lien-Wan voor den handel beteekent een politieke nederlaag der Engelsche regeering. en de Engelsche bladen zien dat zeer wel in. Engeland had de openstelling dier haven ge- eiseht als voorwaarde voor een Chineesche lee ning, maar toen China niet bijster happig bleek om op de Engelsche condities in te gaan, inte gendeel meer liet oor neigde naar Rusland, dat lichtere voorwaarden stelde, heeft men van den eisch betreffende Ta-Lien-Wan afgezien. In ministerieele kringen is men verbitterd en ontstemd. De Standard, het voorname orgaan der con servatieven, eindigt een scherp gesteld artikel aldus «De natie staat wellicht voor een ernstige crisis en is in zulk een geval bereid alle offers te brengen, noodig ter handhaving harer rechten. Maar zij bevindt zich met in een stemming om onder een wolk van brutale woorden hare be langen te laten verwaarloozen. «De regeering zou er goed aan doen de vrees, die op dit punt bestaat, weg te nemen." De radicale pers is nog meer uit haar humeur. «Wanneer lord Salisbury," zegt b.v. de Daily Chronicle, «na al die verzekeringen en al die mooie woorden den terugtocht aanneemt en daarbij Engelands aanzien achter zich aan sleept, dan zal het land ten zeerste ontstemd en de positie der regeering in gevaar gebracht zijn." De Daily Newt, het hoofdblad der oppositie, voert een kalmer toon. Maar het verklaart toch, dat het Kabinet de bitterste verwijten ver dient, ingeval lord Salisbury's capitulatie de erkenning beteekent van Rusland's recht, om binnen een soort invloedsfeer den wereldhandel uit te sluiten. In dat geval toch zou de tegen stelling tusschen daden en woorden van het ministerie het land tot onmacht veroordeelen en het prijsgeven aan bespotting. De regeeringsgezinde Daily Telegraph doet daartegenover een poging om het gouvernement in bescherming te nemen. Van het bericht aan de Times, nl. dat de eisch tot openstelling van Ta-Lien-Wan zou zijn opgegeven, verklaar» het blad niets te gelooven. Engeland kan geen duimbreed teruggeweken zijn, maar misschien is de openstelling dier haven nooit verlangd. Een Duitsch-Russische leening klinkt het blad even ongeloofwaardig in de ooren als een Duitsch-Russisch verbond. Er is integendeel alle grond om aan te nemen, dat Duitschland tegenover die financieele operatie een volstrekt neutrale houding aanneemt. Het blad bepleit een verbond tusschen Enge- DOOR IDA. BOY-ED, 22) «De paden zijn verwilderd en overgroeid, en sedert jaar en dag heeft zeker niemand daar rondgeloopen behalve Phoebe. «Nadert men de zuidelijke grens van het park, dan bemerkt men ook, dat daar een stukje grond ontworsteld is aan de wildernis. Daar zijn onder de boomen bloembedden in den vorm van harten, kruisen en hafve manen, lange en breede, en daartusschen een heel kleine grot van schelpen, zooals kindaren bouwen, en aan het eind van dezen tuin een eigengemaakt bankje, wit geschilderd, onder een dak van clematieten. Nog is het weliswaar een gewarrel van diaden en slingers met weinige blaadjes; nog ontluikt op de bloembedden eerst velerlei licht-groen aan de witte stokjes met kleine papieren vaantjes waarop de naam van de planten te lezen staat. Maar binnen drie weken zullen de bloemen elkaar daar verdringen. «Langen tijd heb ik gestaan aan den kleinen poort van berkenstammen, dien men met heide planten beeft doorvlochten. Hoe mooi gerang schikt liggen daar de schuren en het huis van den rentmeester en het huisje, dat uw ouders land en Duitschland als de twee machtigste volken te land en ter zee, waardoor het staat kundig evenwicht der \olkereu behouden en de wereldvrede en de veilige ontwikkeling van den wereldhandel zou worden begunstigd. Met dat al schijnt de Russische diplomatie zich ook in China de meerdere te zullen toonen van die van andere staten. Thans weer wordt beweerd, dat den Duit- schen instructeurs van het Chineesche leger is medegedeeld, dat hun contracten niet zullen worden vernieuwd. En tegelijk hiermede wordt bericht dat de Russische kolonel "Voronoff, de militaire raads man der Chineesche regeering, zijn functie aanvaard heeft. De Russen moeten te Wladiwostock groote bedrijvigheid aan den dag leggen. Er bevinden zich daar tusschen de 60000 h 70000 mili tairen, van verschillende wapenen. Wanneer de IJzeren Kanselier nog aan het roer stond op het Duitsche schip van staat, dan zou er zeker van een verbond met Engeland heelemaal geen sprake zijn. Dan zou de stuurman met vaste hand het schip brengen in het Russische kielzog, althans waar het gold de belangen van het Oosten en het Verre Oosten, die twee pakhuizen vol dynamiet, waarin één enkele vonk een uitbar sting kan teweegbrengen. Het bevalt vorst Bismarck niet, dat Duitsch land Rusland zoo tegenwerkt aan den Bosporus. Een medewerker der Leipziger Ncueste Nachrichten heeft den kluizenaar van Frie- driehsruh eens gevraagd naar zijn oordeel over de Kretenzische quaestie. De grijze staatsman gaf toen te kennen, dat hij den tegenstand der Duitsche regeering tegen Rusland's plannen ten opzichte van Kreta betreurde. Duitschland mag niet den schijn wekken of het de Britsche politiek steunt in een quaestie, die voor Rusland een levensvraag is en waarbij Duitschland geen enkel belang heeft. Bismarck hecht dus nog altijd aan zijn vroegere politiek: een verbond met Oostenrijk en Italië en een vriendschappelijke verstand houding tot Rusland. Mag men intusschen den correspondent der Times te Konstantinopel gelooven, dan heeft Rusland zich met de candidatuur van prins George voor het gouverneurschap van Kreta wel eenigszins «vergaloppeerd". De Czaar meende, dat de Sultan zich niet zoo erg tegen deze candidatuur zou verzetten. Het tegendeel is gebleken, en nu het er een maal zoo bij staat, kan Rusland moeilijk terug. De correspondent der Koln. Ztg, ziet even wel deze quaestie heel anders in. Hij meldt aan zijn blad «De indruk wordt versterkt, dat Rusland door zijn politiek in het Oosten in een ander spoor te leiden dan tot nu toe, minder tegen reeds voor de oude Amtrup's lieten bouwen. En hoe bekoorlijk is verderop de aanblik dier kleine schaar van dagloonershuisjes tnet hun roode pannen daken, half verscholen onder de vruchtbooroen, totdat men in de verte daarachter van het dorp slechts den lompen, viei kanten, massieven toren ziet, die meer op een wacht- dan op een kerktoren gelijkt. «Op deze plaats was het ook, dat ik den tweeden dag Phoebe Grabowski en Adriaan von Collas leerde kennen, had terloops gewag gemaakt van het «meisje", zoodat ik aan een onbeholpen bakvischje moest denken, ofschoon de toespelingen op de tragische ge beurtenissen van vroeger, die u maakte, voor mij een rekensom hadden moeten zijn, waar van de oplossing was, dat uw nicht achttien jaren moest tellen. Ik was dus niet weinig verrast, toen ik op den weg, die van het poortje tusschen de schuttingen der tuinen van de Amtrup's en den rentmeester door naar het groote erf voert, een hooge gestalte zag staan. Juist trof haar een lichtstraalzij droeg een lichtblauwe, ruime japon; ik geloof dat men liet een marine-kostuum noemt; de zeer slanke gestalte trok mijn aandacht, evenals de rossige, dikke vlecht, die van het fijn— geteekende, met dicht blond haar bedekte kopje neerhing. Zij scheen op iemand te wachten want zij stond daar onbewegelijk, met een hark in de neerhangende hnkeihand. «Aan den overkant, juist aan de andere zijde van het ruime erf ziet men het inrijhek. En toen daar een ruiter verscheen keerde de ge stalte zich om en kwam naar mij toe. Ik zag een fijn gelaat voor mij. Phoebe Gra- Turkije clan wel tegen Oostenrijk aan den Balkan front maakt. «Opnieuw beproeft Rusland blijkbaar de scheuring in de orthodoxe kerk uit den weg te ruimen. De Bulgaren moeten bereid zijn om onder het patriarchaat terug te keeren, als hun nog vijf bisdommen worden toegestaan. Het patriarchaat neemt voorloopig een weige rende houding aan. «Gelukt dit plan dau wordt de invloed van Rusland op het Hellenisme versterktom dit voor zich te win-staat Rusland ook de candidatuur van prins George, voor. Rusland streeft er naar, behalve Bulgarije aan den Bal kan. nog een tweede steunpunt te hebben, ten einde het Oostelijk gedeelte der Middellandsche Zee te beheerschen. Dat steunpunt zou zijn Kreta." 4 In de Fransche Kamer is het weer erg on stuimig geweest. Wij deelden gisteren reeds mede, dat Del- cassé geklaagd had over het onderscheppen van een aan hem gerichten brief, en de Soir heeft daarover een en ander in het midden gebracht. De collectivist Jaurès vroeg in de zitting van gisteren opheldering over deze gebeurtenis, die niet thuis behoort in het kader der republi- keinsehe zeden. Millerand wilde bovendien weten, of de mi nister van marine de door de Soir gepubli ceerde nota had medegedeeld. Delcassé deed het verhaal van het gebeurde waaraan bij toevoegde, dat hij zich de ontvreem ding van den bijgevoegden brief niet anders kan verklaren, dan dat men er gebruik van wilde maken tegen den ambtenaar, waarvan hij afkomstig was. Hij tartte wien dan ook dat te doen. De minister van marine, admiraal Besnard, wijst de insinuaties aan zijn adres terug. De marin° houdt er geen geheim onderzoek op na. Maar Millerand was hiermee niet tevreden. De zaak mocht niet eindigen met het opleggen eener disciplinaire straf aan een ambtenaar die slechts medeplichtige was; de eigenlijke schuldigen moeten ontdekt worden. De minister-president zegt onder interrup ties dat men zich niet op de dagbladen moet verlaten, die onjuiste berichten onder officieusen schijn publiceeren. «Admiraal Besnard zegt, dut wij niet beschikken over particuliere cor respondenties. Ik kan er bijvoegen, dat ik van deze zaak niets afweet." Millerand antwoordde hierop, dat hij niet de ministers persoonlijk in de zaak betrok, maar hij stelde hen verantwoordelijk voor hen die onder hun bevelen staan. Hij wenschte een enquête, die zich niet alleen over het beheer der posterijen, maar ook over dat der marine uitstrekte. Hij wenschte den waren schuldige te vinden. Méline verklaarde dat er een volledig onder- bowski bezit de bevalligheid en de intelligente gelaatsuitdrukking eener Deensche. Ook heeft zij de lichtblauwe oogen, de teere, bewegelijke neusvleugels en de ondanks de lichte zomer sproeten onberispelijke teint van deze. Maar haar gelaat is te rond om op mij den indruk van schoon te maken. En ik heb ook geen enkel punt van aanraking met dit kind. Toen namelijk de eerste veirassing voorbij was, be greep ik terstond, mevrouw, dat u van haar ais van een «meisje" had gesproken. Ware zij niet uw nicht en omgaf haar niet de melan cholieke bekoring van den liefdesroman harer ouders, dan zou ik waarschijnlijk in mij geen motief hebben gevonden om haar nauwkeu riger gade te slaan. «Zij begreep wie ik was. Natuurlijk. Even als de man het begreep, die spoedig op ons afkwam, nadat men op het erf zijn paard had overgenomen. Nauwelijks hadden wij eenige vriendelijk-onverschillige woorden gewisseld, of mijnheer von Collas kwam met vluggen tred naderbij en drukte mij met heerlijke, open hartelijkheid de hand. «Ik ben volkomen over u ingelicht," zeide hij. «Conradine de la Frémoire heeft mij over u geschreven. Ik ben tot uw beschikking, wanneer u hulp noodig hebt." «Men kan niet anders dan dadelijk van hem houden en hem terstond volkomen vei trouwen schenken. Ik bedoel niet een vertrouwen waarbij de ziel zich uit jegens een andere zielmaar ik bedoel een ander vertrouwen, tot daden, zou ik kunnen zeggen. Misschien zou Adriaan von Collas het niet begrijpen, wanneer men over psychologische toestanden zoek zou worden ingesteld èn naar de brief- schendïng èn naar den oorsprong der nota in de Soir. De regeering heeft er niet meer be lang bij dan ieder ander. Een door Millerand voorgestelde motie in den geest van het door hem gesprokene achtte de regeering onnoodig. Habert stelde nu een motie voor, waarbij een gerechtelijk onderzoek werd verlangd, ter wijl van Sauzet bij den president der Kamer een gewone orde van den dag was ingekomen. Méline wilde evenwel eerst uit een enquête zien of er aanleiding was tot een vervolging in rechten, hetgeen Millerand deed vreezen dat alleen een klein ambtenaartje door een admi nistratief onderzoek zou worden getroffen. Hij wilde iederen twijfel zien weggenomen. Nu werd het debat scherper. De minister-president meent dat de Kamer kan zeggen of zij vertrouwt op de eerlijkheid der regeering, of zij de ministers beschouwt als rechtschapen menschen. Millerand verweet de regeering een andere vraag te stellen in de plaats van eene, die haar onaangenaam was. «Ik weet wel," zeide hij aan het adres der Kamer, «dat wanneer gij in de stembus het bewijs van uw gehoorzaamheid gaat deponee- ren Heftige protesten en gejuich onderbreken hem. De voorzitter roept hem tot de orde. Millerand verbetert ironisch«Wanneer gij de stem gaat uitbrengen, die de voorzitter ver wacht van uw «onafhankelijkheid" «Indien de minister van marine er niets van weet, dan weet Méline er misschien te veel van", zegt hij, weshalve hij weer tot de orde wordt geroepen met vermelding in het verslag. Millerand aanvaardt dit zonder protest als strijdende tegen de rechten van het Parlement. Hij eischt een gerechtelijke instructie, want het gaat om de rechten en de waardigheid der volks vertegenwoordiging. De prioriteit der motie-Haberf wordt ver worpen met 313 tegen 137 stemmen, en ver volgens de motie van vertrouwen van Sauset met 317 tegen 188 stemmen aangenomen. Uit dit debat zal nog een duel voortvloeien tusschen Millerand en Lavertujon, die den socialistischen afgevaardigde, terwijl deze sprak, beleedigende woorden toeriep. Gemengde Mededecllngcn. De Fransche ministerraad heeft Donderdag beiaadslaagd over bet verzoek van Zolaenden uitgever der Aurore aan den procureur-generaal om de» minister van oorlog als getuige te doen hooren. Morgen zal daarin eerst een beslissing worden genomen. De Gaulois zegt dat dezer dagen de ministers uit het kabinet-Dupuy ten huize van Poincaré hebben geconfereerd over de houding, die zij als getuigen in het proces-Zola zullen aannemen. spreekt, maar hij zal het altijd begrijpen, wanneer men zijn hulp inroept. In den hoog- sten, edelsten zin is hij een eenvoudig, gezond man." «Ik geloof dat hij niet grooter is dan ik, maar hij sciiijnt mij een reus toe. Zijn schoone, staalblauwe ongen schitteren van levens vreugde 1 Hij ziet er wel eenigszins uit zooals men zich vroeger Lohengrin voorsteldemet een blonden baard, ridderlijk, elastisch. Een strijder en eon ruiter. De hooge rijlaarzen en het nauwsluitende jaquet gaven hem iets vlugs. «Hij vroeg mij om verschooning, omdat hij niet eerder had kunnen komen het was hem bijna onaangenaam, dat zijn bezoek nu samen viel met het bezoek, dat hij Dinsdagsmiddags placht te brengen aan vader Amtrup. Maar indien ik het goedvond, zou hij den geheelen avond bij mij blijven. «Ik geloof dat wij dien ganschen avond geen belangrijk woord met elkaar spraken. Maar toen Adriaan von Collas mij verliet, was ik vervuld van friseh leven en hoop. Wij zullen elkaar dikwijls zien, en hij zal mij in allerlei landbouwzaken onderrichten. «Wanneer ik, die pas uit de diepste ellende door het wonder van uw vertrouwen werd vei lost, mij zelf daarom niet als een te benijden wezen beschouwde, dan zou ik Adriaan von Collas benijden, "Vóór alles om zijn moed, het leven te nemen zooals het nu eenmaal is. «Gisteren hoorde ik van uw nicht, hoe trouw u den jongen man bijstaat. (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1