51 jaargang. Dinsdag 22 Februari 1898. N°. 9558. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgever7~h. j. c. roelants. FEUILLETON. BUITENLAND. Ascwnementsprijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.80 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAU: ROTERSTRAAT fO, Tclephoon lïo. 123. ADVERTENTrE?iujs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van ecne Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overeiclit. Schiedam, 21 Februari '08. ZolaDreyfus. Over den twaalfden dag van het proces-Zola is niet veel meer toe te voegen aan de telegram men, die wij in onze vorige oplage het grootste deel onzer lezers onder de oogen konden bren gen. Generaal de Pellieux, die wat nogal opmerke lijk was, ditmaal in politiek verscheen, weigerde thans over iets anders te spreken dan het proces-Zola. Kolonel Picquard stelde tegenover de Pellieux' verwijten de verzekering, dat hij de goede trouw zijner superieuren nooit had verdacht. De overige getuigen vertelden weinig nieuws. La Lance kwam meederien dat kolonel Sant- herr zeer onverdraagzaam was geweest op gods dienstig gebiedStock, de bekende uitgever, beweerde vier stukken te kunnen noemen, die op onwettige wijze aan den krijgsraad van '94 waren overgelegdprofessor Ducloux en Anatole France betuigden Zola's goede trouw. Picquard weigerde op ver.-chillende vragen te antwoorden, op grond van zijn ambtsgeheim. Labori werd door den president in 't spreker, gehinderd en door het publiek uitgejouwd. Het Hof besliste nog dat generaal Billot en de agent Souffrain niet zouden gehoord noch het borderel, de uhlanenbrief en de expertise der schriftkundigen overgelegd zouden worden. Heden begint het requisitoirdaarna is de verdediging aan het woord, en inen denkt dat Donderdag het proces zal afgeloopen zijn. Ten minste als Labori niet, zooals veien den ken, van het woord afziet. Morgen, Mardi gras, zal het Hof wellicht niet zitten. Men vreest voor wanordelijkheden. sMachtsverwarring" is de titel van een arti kel in de Temps, waarin de laatste incidenten in het proces-Zola aan een streng oordeel wor den onderworpen. Het blad constateert, dat niemand meer op zijn plaats of in zijn rol isnoch zij die den degen noch zij die de toga dragen noch de gezworenen wier taak het is te beslissen in deze zoo verward en duister mogelijke recht zaak. ji Wil men een geestelijke poging doen," zegt het blad, som zich los te maken aan de indruk ken van het oogenblik en zich te onttrekken aan den invloed van een opgewonden omgeving en een meening, verhit door die lange zitting met al de incidenten binnen en buiten het gebouw, indien men in gedachten drie weken overspringt, dan zal men duidelijk zien hoe zonderling, hoe onbegrijpelijk alles is wat wij zien en hooren, zoo uit juridisch a' 'lit politiek oogpunt." Het kalm-regeeringsgczindo blad DOOR IDA BOY-ED. 36) Nu kwam Felix, die ondanks zijn opgewonden heid goed toezag waar hij zijn voet neerzette, naar Phoebe toe, die hem in groote verlegenheid te gemoet zag. «Goeden morgen, juffrouw Phoebe," zeide hij met onvaste stem, alsof hij van het vlugge loopen nog buiten adem was. «Wat voert u hier in de vroegte uit, en terwijl alles zoo nat is f" «Och", zeide zij, haar hark nemend, «ik dacht wel dat die onweersbui al mijn bloemen kwaad zou hebben gedaan. Kijk maar al mijn hya- cinthen zijn zelfs van den stengel afgebroken". «En mijnheer von Langwitz?" vroeg hij op stren gen toon. Zij zag hem met kinderlijke verbazing aan. Hij werd eenigszins verlegen. Hoe kon en mocht hij zeggenik sta in zoo nauwe betrekking tot Con- radine, dat zij mij opgedragen heeft u en mijnheer von Langwitz in het oog te houden. Neen, dat kon hij niet zeggen. Hij moest dus onbescheiden en indringerig schijnen. «Mijnheer von Liingwitz had iets ernstigs roet mij te bespreken", zeide zij langzaam. «Mag ik het weten vroeg hij bijna bevend. «Neen, npen!" riep zij iiaastig. «Dat is in ieder geval en onder alle omstandigheden zijn geheim." vindt die opwinding bij de beide partijen in dit proces te excuseeren het begrijpt dat de dappere soldaten, ineenende een heilige zaak te moeten verdedigen, zich niet scrupuleus bekommeren om rechtsformaliteitenterwijl anderzijds de mannen der politiek hetrepubli- keinsche stelsel in al zijn constitutioneels echt heid willen zien doorgevoerd. «Wij vragen de aandacht", eindigt het blad dan, vooral voor den toestand, waarin wij gebracht zijn door de incidenten en de verschil lende phasen van dit proces, waar alles onwaar schijnlijk en buitengewoon wordt. Wij zullen niet ophouden te protesteeren tegen de fana tieke en ruwe wijze, waarop de zaak wordt aangepakt door hen die twijfelen en dien twijfel weggenomen wenschen te zien, en de aanvoer ders van ons nationaal leger." Wat zegt Zola zelf wel van den stand van zaken Aan Cavling, den correspondent van het Deensche blad Politiken, moet hij de verzekering hebben gegeven dat, wat ook de uitslag van het proces moge zijn, de zaak-Dreyfus er altijd bij moet winnen. »Als men mij vrijspreekt, dan gaan wij ver der in de zaak. De quaestie-Dreytus wordt dan doorgevoerd. Op zichzelf komt het er niets op aan, of ik veroordeeld word en in de gevangenis wordt gestopthet zou misschien niet eens kwaad zijn als het volk zoodoende de gelegen heid kreeg om tot rust te komen en eens kalm over de zaak na te denken." Zola zal wel veroordeeld worden, maar zeer de vraag is het, of het vonnis niet bij cassatie vernietigd zal dienen te worden. En zoo hij gevonnist wordt, welke straf zal hem dan worden opgelegd f Op een dergelijk smaadschrift als van Zola is als straf bepaald gevangenis van 8 dagen tot een jaar en boete van 100 tot 2000 francs of een van beide straffen. Neemt de jury Zola's goeden trouw aan en er is niemand nog geweest in het proces die den schrijver kwade trouw heeft toegeschreven dan zou het Hof kunnen volstaan met een geldboete of althans een korte vrijheidsstraf. Ilenri Rochefort is zijn straf gisteren gaan uitzitten. Men weet reeds dat hij zijn voornemen daartoe had aangekondigd en ten overvloede heeft de Intransigeant een uitnoodiging ge richt tot Rochefort's vrienden om hem nog eens de hand te gaan drukken en zoodoende zijn in-de-gevangenis-gaan te maken tot een betooging tegen Dreyfus, Tweeduizend vrienden" van Rochefort en van opstootjes waren bijeengekomen voor de gevangenis Sainte-Pelagie. De republikeinsche garden te paard, die de rue Monge ontruimden, werden toegejuicht. sPhoebe", zeide hij, «ik moet u verzoeken geen geheimen roet mijnheer von Lhngwitz te deelen. Eens zult u hooren, dat hij daarvoor geen man is. En verder moet ik u dungend verzoeken, hem mijn woorden niet over te vertellen. Ik mag er bij voegen dat mijnheer von Langwitz niet het vertrouwen van uw tante geniet." Hij was doodsbleek. Hij wist zelf niet waarom hij zoo opgowonden wasmaar het aanschouwen van dit lief, onrijp, maar zoo hoog begaafd meisje, hand in hand met een misdadiger, had hem veei leed gedaan. In Phoebe ontwaakte een eenigszins kinderlijke maar toch vrouwelijke trots vermengd met ijdel- heid. Zij wilde den man, die haar liefhad, de eerste die om haar gunst dong, niet laten vernederen. Instinctmatig verdedigde zij in zijn waarde de bare, want door het aanzoek van een edelen man wordt de vrouw verhoogd, door die van een on- edelen man verlaagd. «Conradine stelt geen vertrouwen in mijnheer von Langwitz?" vroeg zij op trotschen toon. «Dan ver gist u u zeker; want zij liet twee en een half jaar lang Trebbin bijna zonder toezicht aan hem over. Ik ken ook mijnheer Von Liingwitz langer en dus beter dan u." «Als u mij niet wilt gelooven, vraagt u dan maar eens aan uw tante, of u zoo vriendschappelijk met mijnheer Von Liingwitz moogt verkeeren," zeide hij driftig. «Het spreekt vanzelf dat ik met de menschen mag omgaan, die Conradine ons zendt", riep zij uit, en zij voelde reeds lust in tranen uit te barsten. Fehx ging voort haar te zeggen dat mijnheer von Liingwitz geen vertrouwen verdiende Phoebe Om 5 uur kwam Rochefort in een rijtuig, vergezeld van rijn schoonzoon Vervoort, redac teur der Jour en Ayraud-Degorge van de Intran sigeant. Met luidruchtig gejuich werd Rochefort be groet en in triomf de gevangenis hinnengedragen. Blootshoofd wachtten hem daar de directeur en de cipiers. Onder het zingen van de Carmagnole en het geschreeuw van »Leve Rochefort I Leve de Commune I" trok de menigte zich van de gevangenis terug. Onder aanvoering van de bekende anti semieten Milleioye, Thiebaud en Régis trokken de manifestanten door de straten, Zola en de joden conspueerden. Van de stoep van het raalhuïs in het 5de arrondissement sprak Millevoye de menigte toe. Een tiental personen werden opgepakt, maar later op verzoek van Millevoye weer vrijge laten. Gisteravond is een groote anti-semietische meeting gehouden, waar alle bekende anti semieten het woord voerden. Er waren maatregelen getroffen dat geen andere elementen in de zaal konden dringen. In de Fransche Kamer werden Zaterdag de jongste onlusten in Algerié ter sprake gebracht door den afgevaardigde Sarnary, dezelfde die met den Senator Gerente in den Algemeenen Raad van Algerié wist door te zetten, dat de prefect werd veroordeeld omdat hij maatregelen had genomen om de anti-semietische opstootjes tegen te gaan. Samary's interpellatie beteekende ditmaal niet veel. Ilij zette bet verschil uiteen tusschen de Joden-quaestie en de anti-semietische quaestie. De gouverneur van Algerié, Lépine, wierp de schuld van de onlusten op de politie. De/e was niet bedachtzaam te werk gegaan en was anti- semietisch gezind. Marcel Habert verklaart geen Jodenhater te zijnmaar hij is tegen hun invloed op de politiek. De minister van binnenlandsche zaken Bar- thou verklaarde dat de regeering er niet aan denkt den staat van beleg af te kondigen; niettemin is de toestand onhoudbaar. De een heid der politie dient te worden verzekerd, en in dien zin zal een besluit worden uitgevaar digd. Verder moet de woeker worden tegen gegaan en den landbouw crediet worden ver schaft. De minister verklaarde zich tegen uitdrij ving der Joden en masse. Jaurès verlangde een onderzoek naar de oor zaken van het anti-semietisme en naar de middelen ter bestrijding daarvan. Hij verweet het anti-semietisme zijn bekrompen egoïsme. Maar de Joden moeten hun geïsoleerd stand punt opgeven en ophouden de bevolking te exploiteeren. koos steeds hartstochtelijker zijn partij, en eindelijk gingen zij boos vaneen, zonder dat de piatgeregende bloemstengels opgebonden waren, waarvoor Phoebe eigenlijk in den tuin was gekomen. Toen Phoebe 's middags weer in haar klein bloemenrijk terugkeerde, waar thans de zon reeds lang alia druppels had ingeslurpt en de verzadigde aarde sterk uitdampte, zoodat een ware broeikas- lucht over het beschutte plekje hing, lagen de planten in verwarring door elkaar over den grond. Zuchtend knielde Phoebe neer en begon zorgvuldig stengel na stengel op te richten en aan de stokjes te binden. Bomodderd en doorweekt lagen de papieren vlaggetjes met de opschriften tusschen de planten. En plotseling zag Phoebe daarbij een sneeuwwit briefje. Zij nam het op, draaide het met bevende vingers om, want de achterzijde lag naar boven. «Aan Phoebe," stond er op. Zij brak het open en las «Helenmorgon werd ons gesprek door de tus- schenkomst van een derde gestoord. Deze derde zal ongetwijfeld beproeven u tegen mij in te nemen. Het motief zal wel jaioerschheid zijn. Blijf u zelf getrouw, Phoebo want ik zag van morgen iets in uw oog, dat mij doet hopen. Maar ik wil u niet haasten, hoezeer ik ook lijd." «Hoezeer ik ook lijd." Dit woord was voor Phoebe het belangrijkste in den geheelen brief en bracht haar ziel zelfs in heviger ontroering dan de insinuatie dat Felix jaloersch was. Mijnheer von Liingwitz wist beter met vrouwen om te gaan dan Felix. Terwijl deze door zijn aanval Phoebe's trots had gekrenkt en de waarde van den aangevallene in haar oogen had doen toenemen wees Langwitz op zijn Mijden". Hij was er zeker var,, dat hij daardoor den geest van het jonge Als tegenwicht tegen don politieken invloed der Joden, behoorde de Arabische bevolking, die laar bloed voor Frankrijk heeft vergoten, de politieke rechten deelachtig te worden. De minister Barthou beloofde dat in Algerié maatregelen zullen worden gc-troffen om de orde te herstellen. Geen enkele betooging zal te Algiers worden toegelaten. De regeering zal geen verschil van ras dulden. Vier moties werden ingediend. Die van Sa rnary en Jaurès, de houding der regeering afkeurende, werd door deze afgewezen, evenals een eenvoudige orde van den dag. Zij vereenigde zich met een motie van Ger- ville-Réache, die met 361 tegen 90 stemmen werd aangenomen. Gemengde Rederïeelingen. Prinses Clémentine van Bourbon, de moeder van vorst Ferdinand van Bulgarije, die hoogst ernstig ongesteld is, gaat erg achteruit. De prinses, die reeds bijna 81 jaar is, heeft in de laatste dagen herhaaldelijk flauwten ge had. Prins Philip van Saxen-Coburg te Weenen heeft met zijn adjudant, den luitenant der cavalerie Maasaschick Keglevick, eerst op pisto len en toen op sabel geduelleerd. De aanleiding is niet bekend. De prins werd aan den arm gewond. Te Bombay is het hospitaal voor pestlijders door brand vernield. De 12 Europeesche en 84 inlandsche patiënten konden gered worden; maar drie zijn ten ge volge van den schrik gestorven. Het Japansche ministerie heeft besloten China het gevraagde uitstel voor de afbetaling der oorlogsschatting niet toe te staan. In West-Atrika neemt de spanning tusschen Engelschen en Franschen nog toe. Twee Fransche expedities rukken nu aan op Sokoto de voorhoede is reeds halverwege tusschen den Niger en de stad Sokoio genaderd. De Sultan van Sokoto heeft de Franschen bevolen, veertig mijlen van zijn hoofdstad af halt te houden. De agent der Niger-Company Wallace houdt zich gereed om den Sultan te hulp te komen en eischt dat de Franschen het Engelsche ge bied zullen ontruimen, Wallace wacht evenwel eerst nadere beve len af. Ilavas bericht uit Pretoria dat op het corgres van den Afrikaanderbond, die de Hollandsche bevolking vertegenwoordigt, de wenschelijkbeid is uitgesproken dat de vriendschapsbanden tus schen Transvaal en de Kaapkolonie nauwer worden aangehaald. De Spaansche regeering heeft den wensch te kennen gegeven mede te werken tot het onder meisje boeide en haar onbewuste vrouwelijke ijdel- heid streelde. Van dit oogenblik was Phoebe's vaag-ongeluk- kige gemoedstoestand klaar en helder geworden en gevoelde zij diep medelijden voor den man, die naar baar liefde streefdo. En zij had niemand, met wien zij er over kon spieken I Zond het toeval maar Adriaan naar haar toe. Maar Adriaan van Collas had door den postbode haar bericht, dat hij door het onwoder hngelschade had gekregen, en dat op twee bunders de boekweit vernield was. Op Trebbin was men verheugd voor Collas, want hij was verzekerd en kreeg baar geld, terwijl men nooit kon weten of er wel een goede oogst zou komen. Maar Phoebe had ditmaal toch liever gehad, dat Adriaan geen hagelschade had gehad. Na een slapeloozen nacht ging zij in den vroegen morgen uit. Zij was voornemens naar Callenborgen te wandelenmisschien wilde het toeval dat zij Adriaan ergens dicht bij den weg zag. Wel voelde Phoebe dat zij de beide vragen, die haar bezig hielden, niet erg goed met hem kon bespreken. Zij kon niet zeggen: «Hoe is het toch mogelijk dat iemand een ander lief heeft, zonder wederkeerig liefde te vinden? Zulk een wreedheid van het noodlot vond zij vei schrikkelijk en zooals in elk medelijden een deel vrees voor zich zelf en deernis met zich zelf ligt, stelde Phtebe zich ook voor, wat zij zou voelen, wanneer zij liefhad en geen liefde vond. Ook kon zij Adriaan hierin niet om raad vragen«Iloe brengt men iemand op de zachtste wijze aan het vorstand, dat men hem niet wil hebben." (Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1