N°. 9562. 51"" jaargang. Zaterdag 26 Februari 1898. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON- «Bio' UITGEVER: H. J. C. KOELANTS. BUITENLAND. AbOnnemektsprub voor Schiedam, per kwartaal 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - i.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 BUREAUBOTERSTRAAT 70, Teleplioon Tfo. 123. A»VEivrsn-riEmjs: van 1—B gewone regeh met inbe grip van cene Conrantf 0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 25 Februari '98. De zaak-Zola is thans voorloop® geëindigd. Maar ook voorloopig alleen. Uit latere berich ten toch blijkt, dat rnr. T ^ori voor zijn cliënt reeds cassatie van het vonnis heeft aangevraagd, evenals mr. Clémenceau voor den gérant der A urore. Het past in Zola's kader zich nu te buigen voor het oordeel der jury, die het schuldig hebben uitgesproken als vertegenwoordigers van het Fransche volk, meenden wij gisteren. Die opvatting willen wij ook handhaven maar daarbij er op wijzen dat er ééne omstandigheid is, die een nefasten invloed heeft geoefend op het verloop dezer zaak. Men herinnere zich slechts hoe de afgevaar digde Jaurès voor de jury verklaarde, dat in de couloirs der Kamer vele afgevaardigden hem hadden gezegd Wat jammer dat de zaak niet na de verkiezingen gekomen is F' Welnu, bij cassatie zal de nieuwe behande ling der zaak niet kunnen geschieden dan na afloop der verkiezingen. En misschien zullen er dan zijn, die, het thans gevoerde proces nog eens nagaand'3, van meening zullen veranderen. Voorloopig is de woede tegen Zola nog zeer groot, zóo groot zelfs dat te Parijs gisteren het gerucht kon loopen, als zou Médan, Zola's landgoed bij Parijs, verwoest zijn. Het gerucht is niet bevestigd. Niet iedereen beschouwt thans reeds de zaak als afgedaan. Zoo de Siècle, die een schrijven publiceert van Désiré Magnien van dezen inhoud SïMajoor Esterhazy heeft het borderel ge schreven dat heeft hij zelf mij verklaard, er bij voegende dat hij het op bevel had geschreven en dat zijn superieuren hem zouden dekken."" iiDie woorden ik verzeker het formeel heb ik herhaaldelijk gehoord van den heer Possien, redacteur van de Jour, die bijgevolg niet verdacht kan worden van Esterhazy vijandelijk gezind te zijn. pik ken Possien's loyaliteit; hij zal mij niet logenstraffen." Die arme EsterhazyWaarlijk, Labori had gelijk, toen hij verklaarde medelijden met hem te gevoelpn. Gedekt door zijn superieuren, en toch zoo openlijk, op de kaak gesteld Een eigenaardige conclusie trekt de Ber- lijiische correspondent der Independence Beige. Het liberale blad had gewezen op de flagrante tegenspraak die er bestond tusschen de ver klaring van den Duitschen minister Von Billow en die van zekere Fransche generaals over de zaak-Dreyfus, en het blad meende dat Duitsch- land de woorden van generaal de Pellieux niet zonder protest kon aanhooren. DOOR IDA BOY-ED. 39) Liingwitz had terstond Felix'bedoeling geraden. Hij dacht er niet aan zich moreel te laten opsluiten. Nu scheen het hem volkomen duidelijkdie jongen was verliefd op Phoebe. Van zijn achterkamer uit kon hij zien wanneer Phoebe den tuin in ging. Hij kende de dagverdeeling bij de Amtrup's precies en wist, dat de kleindochter na den eten haar grootouders moest voorlezen en koffie voor hon zetten. Vóór vier uur zou hij dus Phoebe wel niet te zien krijgen. Voor twee en een half jaar, toen hij in den hei fst zijn betrekking aanvaardde, had hij nauwelijks het jonge, hoog opgeschoten meisje met een blik ver waardigd. Toen zag hij haar ook alleen in gezel schap van een leehjke, bejaarde gouvernante. Toe vallig hoorde hij eens te Tondernwaar hij zich door Jens Aardorp de geschiedenis der Skan- derborg's en der Grabowski's liet vertellen, dat Phoebe wellicht eens Trebbin zou erven. Dit J wel licht" maakte niet veel indruk op hem. Maar langzamerhand begon hij in te zien, watConradine de ia Frémoire voor de dochter van haar broeder deed. Zij betaalde aan de oude Amtrups een groot kostgeld zoowel voor Phoebe als voor haar gou- Het Berliner Tageblalt schrijft naar aan leiding daarvan Wij gelooven niet dat Duitschland een aan leiding heeft om lusschcnbeide te koinen, daar generaal de Pellieux er zich niet aan heeft gewaagd namen le noemen." De correspondent der I)id. Beige is daarmee echter niet content. De quaestie moet geheel anders worden gesteld, meent hij. De generaals de Boisdeffre, de Pellieux en Mercier hebben bevestigd dat Dreyfus een ver rader was dat hij bijgevolg Frankrijk had verraden aan Duitschland 1), en deDuitsche regeering heeft verzekerd dat Duitschland met geen enkele Fransche militaire autoriteit in verbinding is geweest dat bij bijgevolg geen verraad heeft gepleegd Op deze zonderlinge conclusie (waarbij als axioma schijnt aangenomen te worden dat een Fransch officier alleen met Duitschland zou kunnen heulen), laat de correspondent dan nog volgen jAIs deze regelen u zullen bereiken, zal Zola waarschijnlijk veroordeeld zijn, en die ver oordeeling zal van de gezworenen zijn verkre gen. omdat zij het woord der generaals gelooven. sEn zou de Duitsche regeering dat verloop der zaken aanzien zonder er iets in te zeggen? Zou zij zulk een démenti van haar woorden geen protest waard achten? zlk betwijfel het. Qui vivra, verra!" Een inmenging van Duitsche zijde zou anders zeker op het oogenblik al zeer gevaarlijk zijn De verbittering in Frankrijk over de houding van het buitenland is reeds zeer groot. Men kent den vreemdeling niet het recht toe de juryleden voor domooren, het publiek voor betaalde figuranten, den generalen staf, de regeering en de leden van den krijgsraad voor erkend misdadig en onbekwaam te houden, ook al werd dit door de advocaten, gebruik makende van elk mogelijk middel van verdediging, aan gevoerd. Niettemin is de buitenlandsche pers, vooral de Duitsche en de Engelsche, eenstemmig in haar afkeuring over het vonnis. Men zegt, dat een geestdriftig zoon van Albion Zola levenslang een landgoed heeft aan geboden, indien een vei der verblijf in Frankrijk hem onaangenaam is. 's Zomers in Engeland en 's winters in Ve netië zulk een levenswijze kan nogal schikken. Slechter vergaat het mr. Leblois, den advo caat van Picquard. Hij is uit zijn betrekking van maire van het Vilde Parijsche arrondisse ment gezet. Intusschen is gisteren de zaak van het Palais de Justice overgebracht naar het Palais Bourbon. Reeds dadelijk bij het begin der kamerzitting vroeg de minister-president Méline de onmid dellijke behandeling der verschillende inter pellaties over de zaak-Dreyfus, die daags na afloop van het proces zouden worden gehouden. vernanlehet salaris der onderwijzeres en alle leermiddelen kwamen ook voor Conradme's reknning, Liingwitz zelf moest alles geven en boeken. Ieder voor- en najaar kwam er een kist met kieeren, die de behoeften van een zeer verwende jonge dame zouden bevredigd hebben. Dat Phoebe in ieder geval mocht rekenen op een mooien bruidschat scheen zeker. zDie malle vrouw met haar groottnoedigheid," zooals hij Cunradine bij zich zelf noemde, zou bovendien heel blij zijn, wanneer de dochter van haar broeder een adellijken naam kreez. Een adellijk landbouwer, die zich een flink man had getoond, moest wel de kans hebben, met Phoebe Trebbin te krijgen, zij 't ook vooreerst niet als eigenaar, dan toch in den vorm van een bespottelijk lage pacht. Hij sloeg Phoebe meer en meer gade, en op zekeren dag zag hij hoe siank en lenig haar gestalte was, hoe schoon lieur haar, hoe fijn haar kleur, hoe liefelijk haar mond. De ruwe begeerte haar te bezitten, vlamde in hem op en ontroofde hem soms de kalmte, die hij behoefde om koelbloedig zijn plan uit te voeren. Maar sedert Felix Dahlland in Phoebe's leven was getreden, had hij geen rust meer. Hij vreesde dat Phoebe's hart zich tot dien ïRomeo" zou wendenwant de zwaarmoedige jeugdige schoonheid van Felix kwam Liingwitz voor juist zoo iets voor de vrouwen te zijn. Aan Adriaan dacht hij nooit als medeminnaar. ïDe turfboer" zat in te drukkende zorg, dan dat hij aan een huwelijk zou kunnen denken. Eindelijk had hij zich op den morgen na den onweersnacht tegen zijn wil laten meeslepen tot een beslissend woord. Het was geschied nu IJubbard interpelleerde nu allereerst de regee ring over het feit, dat twee generaals, daartoe noch door liet Openbaar Ministerie noch dooi de verdediging aangezocht, hun beroepsgeheim hadden laten varen en gewichtige verklaringen hadden afgelegd. Hij vroeg of zij daartoe door den minister van justitie waren gemachtigd. Het leger heeft zich niet te bemoeien met de justitie. Onder hevig rumoer, waaraan hij zich echter niet stoorde, vroeg Hubbard de regeering een einde te maken aan het tumult en het ge schreeuw in de straten. Hij vreesde voor een godsdienstoorlogeen strijd van katholieken tegen joden, protestanten en vrijdenkers. De socialist 4 iviani verklaarde, dat zijn partij, eerst over deze zaak verdeeld, het thans eens was over de praerogatieven der bnrgelijke macht boven de militaire. Hij keurde de ver klaringen van majoor Ravary en generaal de Boisdeffre af. Hij vreesde dat de individueele vrijheid in gevaar wa--. Hij verweet de Bois deffre dat hij zijn zwaard in de weegschaal der justitie had geworpen. De minister-president Méline meende dat Frankrijk het vonnis zal aanvaarden. De volks- justitie heeft gesproken na de militaire jus titie. Generaal Billot had geen bevelen te geven aan de als getuigen opgeroepen generaals. Bovendien was generaal de Boisdeffre reeds acht dagen lang geprikkeld daarmede diende rekening te worden gehouden. Jaurès riep uitsDe onverantwoordelijkheid der aanvoerders van het leger, die bereidt de rampen van het vaderland voor Méline verweet de socialisten, dat zij de campagne tegen het leger hadden gesteund. Een zaak-Dreyfus, Esterhazy of Zola bestaat er niet meer. Het is thans zaak de uitgestrekt heid van het kwaad te beperken. De malaise is algemeen. De minister achtte een perswet noolig, om Frankrijks positie in het buitenland hoog te houden. Zij is noodig voor het leger. Zij is noodig om de republiek te redden. Méline spotte met de élite vau y>intellectuals" en vroeg ten slotte den steun der Kamer. Op voorstel van Goujon werd nu besloten de rede van den minister te doen aanplakken. Cavaignac verweet de regeering niet de waarheid gezegd te hebben, generaal Billot zijn officieren niet te hebben beschermd. De spreker wil een krachtig leger maar onderge schikt aan de burgerlijke macht. Zeven moties worden ingediend. De regee ring rereenigt zich met die van Lavertajon, waarin haar verklaringen worden goedgekeurd. Deze wordt vervolgens met 416 tegen 41 stemmen aangenomen. Gauthier de Clagnr wilde aan de motie zien toegevoegd: Hulde brengend aan het nationale leger en aan het loyalisme van zijn aanvoer ders." Nadat Méline verklaard had dat niemand daaraan twijfelde, en dat men niet mocht stern- moo.st het balletje verder rollen. Dat de beslissing te zijnen gunste zou vallen, daarvoor zou hij" wei zorgen. Als hij daaraan dacht, floot hij een passage uit Schubert's sErlkönig" tusschen de tanden en lachte. De geschiedenis moest tot een eind komen. Van avond kwamen de deskundigen; als er iets terecht kwam van die steenbakkerij, dan zou Dahlland ongetwijfeld hier zulk een overwicht krijgen, dat het voor hem zon zijn adieu wanneer hij althans niet eerst kon zeggen: ik ben Phoebe's aanslaande. Ook hij nam het liefdedrama van Phoebe's ouders niet zeer romantisch op en hoopte dat het kind een weinig van die hartstochtelijke lichtzinnig heid in het bloed zou hebben. Toen hij zoo in pepeins verzonken aan het venster zat uit te kijken, zou Phoebe hem toch bijna ont gaan zijnhij schrok op. Was daar niet iets lichtblauws het pad tusschen de heggen langs ge slopen Gauw haar na! Fhoebe zat op de bank onder de populieren. Ginds aan den blauwen hemel, boven den blauw-donkeren wand van dennen hingen rustig grijze wolken. Aan de boschjes in 't rond hod de groene kleur, nu het zonlicht ontbrak, aan intensiteit en friseh- heid veiloren. De bladeren bewogen zich nauwelijks; kort baven den grond gleed in Jage vlucht een raeeil met uitgespreide vleugels, eenige halmen in den snavel. Aan de glooiing, waar de bank in was gebouwd, bloeide met doordringenden geur de thijm. De lucht, zwaar en vochiig, drukte de borst en maakte het ademhalen voelbaar. Boven in de kruinen der populieren heerschte voortdurende trilling, 'een eindeloos zwevend suizen. men over liet loyalisme der aanvoerders, trok Gauthier zijn amendement in, evenals de inter pellatie die hij had willen houden over de dooi de regeering te nemen maatregelen om aan de Dreyfus-beweging een einde te maken. Casteliu komt 1111 met zijn interpellatie. Hij verlangde dat liet Dreyfus-syridicaat worde ver volgd. Méline verzekerde dat de regeering de wet zal toepassen op ieder, die zich aan haar toe passing blootstelt. Ernest Roche interpelleerde nu over de be trekkingen van generaal Billot tot de familie Dreyfus. Hij verwijt den minister die betrekkingen waardoor ze zijn afgebroken weet hij niet; maar hij gelooft dat Billot zijn adjudant Martini heeft gezonden naar Hadamard (Dreyfus' schoon vader). Spreker legt zich neer bij liet vonnis der krijgsraden; maar hij vervloekt die raden wanneer hij hen ziet worden lot beulen ooi- eenvoudige soldaten. Roche wordt tot de orde geroepen, waarvan in het proces-verbaal der zitting zal worden melding gemaakt. De interpellant keurt Billot's zwakheid af. Hij had het bezoek van Martini aan Hadamard moeten tegenspreken. Generaal Billot verklaart nooit iemand naar Dreyfus of Hadamard te hebben gezonden. Hij protesteert met verontwaardiging tegen derge lijke insinuaties. De Beauregard, die ook een interpellatie had aangekondigd, trekt die in. Daarop neemt de Kamer met 428 tegen 54 stemmen een eenvoudige orde van den dag aan. In den Senaat werd gisteren een interpellatie aangekondigd van Joseph Fabre. Deze wil den minister van oorlog onderhouden over liet mis bruik van macht, door een chef van den generalen staf begaan. Daar Billot afwezig was, kon nog geen datum voor deze interpellatie worden vastgesteld. ïïemengde Mededeel Ingcn. Aan leden der Kamer van Koophandel heeft Salisbury verklaard, dat de onderhandelingen met Frankrijk over den Niger zeer vriendschap pelijk worden gevoerd en dat er geen reden is waarom zij niet vriendschappelijk zouden afloopen. Chamberlain gaf in het Lagerhuis een zeer dubbelzinnige verklaring af over den toestand aan den Niger. Daarentegen verneemt de Daily Mail van haren correspondent te Lagos, dat men in die kolonie niets weet van een voorvvaartsche beweging der Franschen naar Sokoto. liet proces der schriftkundigen Belhomme, Couard en Varinard tegen Zola is veertien dagen uitgesteld. De minister-president van Spanje heeft te De groene, harde UatJeren ritselden tegen elkander aan en brachten een zacht geruisch teweeg; bij die muziek vlijden de gedachten zich ter ruste. Phoebe wischte haar tranen af. Zij droomde. In haar hart was het rustiger en vrijer geworden. En daar zij in een andere stemming was ge komen, scheen alies haar reeds geeffend en geëindigd toe. Zij vergat von Liingwiiz en zijn aanzoek. Zij droomde van geluk. Dat geluk droeg geen prachtig gewaad en geen diamanten colliers. Het woonde ook niet in een trotsch paleis en leefde niet in zorgelooze weeldemaar het streed moedig en opgewekt togen de zorgenhet werkte flink mede, en om de eer weer fier en hoog het hoofd te kunnen doen oprichten, at het roggebrood en dronk het dun bier. En het liep reeds 's morgens om vier uur naar buiten, op het veld, en juichte den dag toe die nog met natte voeten in den morgendauw stond. En het r-ielde geen ontbering en geen armoede en geen moeheid. Want het had wonder-doende strijdmakkers de liefde, de jeugd en de kracht. Och, als het geluk toch maar mocht komen Naar het onbekende geluk verlangen, moest wel iets eigenaardigs zijn eri misschien dwaas en onge oorloofd. Maar aan het geluk denken, wanneer men zeer nauwkeurig weet hoe het er uitziet, van wel ken aard het is, dat was zoo zobt en zoo bitter tevens. En de bladeren daarboven, ruischten en ritselden maar voort. iO, mijn Godriep Phoebe plotseling uit. Mijnheer von Liingwitz stond voor haar. {Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1