51*" jaargang. Donderdag 3 Maart 1898. N°. 9566, DE VLUCHT. f-1 Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, üitgeyerT"el j. c. róelants. KENNISGEVING. Kennisgeving. BUITENLAND. F.KIJILLET OÜST. IDA BOY-ED. fvfre Abonnementsprijs voor Schiedam, per kwartaal i f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers.0.02 BUREAUBOTEKSTRAAT ÏO, Tclcplioon Blo. 133. Advertbotteprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van cene Conrantf 0.53 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Schietoefeningen. i)E BURGEMEESTER VAN SCHIEDAM Vestigt, op ver- joek van den teer Commissaris der Koningin tn de provincie Zuid-Holland, de aandacht van belangheb benden op het navolgend bericht aan zeevarenden Torpedoterrein in het Malzwin-Zeegat van Texel. 3e Distiict. Volgens mededeehng van den Inspecteur over het Loodswezen in het 3e district dd. '23 Febiuari j.l. is in het Malzwin-Zeegat van Texel 3e District, een torpedoterrein afgebakend als volgt: 0. lie Z.-punt door eene rood en zwart geblokte stompe ton met liggend kruis, op het merk «lichttoren Kijkduin midden tusschen de torens van de Katholieke en de Heldersche kerk," op ongeveer 52° 58' 47" N B en O" 3' 28" W. I 1. De O -punt door eene rood en zwart geblokte stompe ton met liggend kruis, op hetzelfde merk. op onge veer 52° 58' 54" N B. en 0° 3' 2" VV. L. c. De N.-punt door da rood en zwart horizontaal ge streepte kogelton no 1 met ruit van de Bollen d. De W.-punt door het torpedotransport-vaartuig Itercuur bij ontstentenis van dit vaartuig door eene stoombarkas. Wanneer van de Mercuur of van de stoombarkas een roode vlag waait, is het afgebakende terrein voor de scheepvaart onveilig (Zie »Ned. Krt" nos 201212; «Besch. der Ned Zeeg." dl. V. 1891, biz. GO, 07.) Schiedam, 2 Maart 1898. De 'Burgemeester voornoemd VERSTEEG. De burgemeester van Sciiiebam, Brengt bij deze ter kennis van de ingezetenen Dat het kohier van de belasting op beiliijfs- en andere inkomsten, no. 4 dezer gemeente, over liet dienstjaar 1897/98, door den heer diiecteur der di recte belastingen te Rotterdam op den lsten Maart 1898 executoir verklaard, op heden aan den ontvanger der c'recte belastingen, ter invordering is overge maakt. Voorts wordt bij deze herinnerd, dat een ieder verplicht is, zijnen aanslag op den bij den wet bepaalden voet te voldoenj alsmede dat lieden de termijn van ees weken ingaat, binnen welke de reclames tegen dezen aanslag benooren te worden ingediend. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 2den Maart 1898. Be burgemeester voornoemd. VERSTEEG. Algemeen ovcrzleht. Schiedam, 2 Maart '98, "Waar gedurende het proces-Zola zelfs de kreet pLeve de Republiek!" niet aangenaam klonk in de ooren van het Fransche volk, maar een ïleve het leger!" werd verlangd, daar zou DOOR 43) Juffrouw Pelterson verscheen. Zij hield een brief in haar op de hoogte van haar maag rustig ge vouwen handen. Haar oogen zochten Felix met f moederlijke bezorgdheid, vis het erg vroeg zij. iHeeiemaal niet." *»Hier is een brief. De meid uit het rentmeesters- hbis heeft hem gebracht." 'Het is goed. U kunt wel gaan; mijnheer van Collas blijft bij mij soupeeren," zei Felix. 'Neon, baste jufTrouw, vandaag kan ik belaas hier niet smullen; als ik eens trouw, moet mijn vrouw eerst bij u leeren koken. Vandaag dus niet. Ik moet nog naar Tondern." 'Dat is toch jammer," vond zij. 'De brief is van Langwitz," riep Felix verbaasd uit toen zij alleen waren. 'Lees op i" Felix las hardop 'Zeer geachte Heer! 'Het zal mij natuurlijk zwaar vallen, bijna onmogelijk zijn zelfs mij bij u te verontschul digen wegens het gebeulde. Ik sta op het punt naar de grootouders van juffrouw Phoebe te gaan en om de band der jonge dame te dat volk zijn hart hebben kunnen ophalen le Blois, -waar de sjeunesse royaliste" van Frank rijk, de jongere fractie der royalisten, Zondag haar congres hield. Daar klonk het sieve het leger f" vooraf gegaan evenwel door een even welgemeend >le\'e de Koning Of de Fransche natie dien nKoning" bij het leger op den koop toe zou willen nemen De royalisten zelf schijnen dit niet te ver wachten, want zelf naderen zij tot de Republiek. Méline mag zich verheugen bij de aanstaande verkiezingen is de steun der royalisten hem verzekerd. Evenals de clericalen in Frankrijk, dank zij het wijze beleid van Leo XIII, zich hebben leeren schikken in de republikeinsche staats instellingen, zoo beginnen ook de aanhangers van den hertog van Orleans tot de Republiek te naderen. Reeds lang waren er twee stroomingen merk baar onder de aanhangers van den Koning". De eene bleek wel het duidelijkste door de houding der royalisten te Bordeaux die als onver- zoen lijke oppositie-mannen met radicalen en socialisten optrokken ter stembus. Maar het ver leden der monarchisten, de ongelukkige geschie denis der bouiangisten, heeft reeds getoond hoe weinig zulk een politiek de partij van Orleans tot voordeel en tot eere verstrekt. Een ander deel der partij voerde daarentegen een eerlijke en geïsoleerde politiek. Deze fractie achtte niet alle middelen ge oorloofd, maar stak openlijk de royalistische cocarde op den hoed en ontplooide eigen vaandel. Het succes was luttel. Sedert is de toestand zeer veranderd. Een sterke toenadering is geschied tusschen de Repu bliek en de Kerk, en dientengevolge ook in zekere mate tusschen de royalisten en de repu blikeinsche instellingen. De samenwerking van radicalen, radicaal- socialen, socialisten en collectivisten, die zelfs eens de regeeringstribune hebben weten te ver overen, heeft geleid tot de vorming eener repu blikeinsche partij, die wel niet de verdediging der maatschappelijke instellingen als eenig artikel in haar programma heeft geschreven, maar toch voor de verdediging dier instellingen tot groote offers bereid is. Zoodoende heeft de hertog de Luynes Zondag uit naam van den hertog van Orleans het parool uitgegeven om bij de verkiezingen te steunen de candidaten, die in het Parlement de maatschappelijke orde, den vrede en het recht willen steunen. Aldus gaan de royalisten een tweede groep rallies vormen. Te gelijk voltooit de republikeinsche pa: tij haar zwenking naar rechts. De liberale, atheïstische republiek van Gam- betta maakt plaats voor de conservatieve, cle- ricaai-getinte, op het leger steunende republiek van Méline. Nog één kleine stap, en de monarchie ver- vragen. Zoo zend ik ook vandaag nog een telegram aan mevrouw de la Fiémoire, ton einda haar om haar toestemming te verzoeken, f iet tooneel tusschen mij en juffionw Phoebe is door u totaal verkeerd begrepen,Daardoor werd ik tot waanzinnigheid toe getergd. U kunt mij gelooven als ik zeg, dat ik eenigen grond had en nog hab om op juffrouw Phoebe's jawoord te hopen. Zij zal het mij nu des te eer geven, omdat de zaak nu niet moer een geheim tusschen haar en mij is. 'Wanneer deze verklaring der quaestie u niet voldoende mocht zijn om mij te ver- schoonen wees zoo good ook te bedenken dat ik de aangevallene was dan ben ik natuurlijk lot iedere genoegdoening bereid. Dat wij voortaan onmogelijk op Trebbin kunnen samenwerken, spreekt vanzelf. Maar het staat aan mevrouw de la Fiémoire te beslissen, wien van ons zij zal ontslaan, sTJw dw. »M. von LUnowitz." tDie brutale schurk 1" riep Adriaan haastig op en neerioopend. »Hij beproeft zich groot te houden. Hij doet aanzoek om Phoebe. Het is ora je dood te lachen 1 En hoe netjes hij haar in oen verdacht licht weet te plaatsen zoo tusschen de regels door. i Het tooneel tusschen juffrouw Phoebe en mij is door u totaal verkeerd begrepen 1" Hallo, notte jongen, je hebt er maar éen verkeerd begrepen en dat is, Goddank, Phoebe- Maar hij moet zich toch verbeelden, dat hij een of andere troef heeft, die hij bij Conradine tegen je kan uitspelen." »Ja, dat begrijp ik ook met", zei Felix. «De hoofdzaak is allereerst dat hij in het net blijft." vangt de polyarchie, zij 't ook met behoud der leer van de souvereiniteit des volks. In de Fransche Kamer heeft gisteren de prins van Arenberg een vraag gericht tot den minister van buitenlandsclie zaken over den stand der onderhandelingen met Engeland over de gebeurtenissen in West-AMka en het ge drag der Royal Niger Company. De minister Hanotaux meende, dat het den interpellant niet onbekend zou zijn, dat de punten waarover hij wenschte ingelicht te worden, deel uitmaakten van een vraagstuk, waarover belangrijke onderhandelingen loopende zijn tusschen het Britsche rijk en Frankrijk. De minister deelde mede dat de leden der commissie ijverig bezig zijn en dat, al ont moeten zij zekere moeilijkheden, er a'le reden is om te hopen dat zij ten slotte de grondslagen zullen vinden voor een entente tusschen beide staten. De quaestie heeft aanleiding gegeven tot een krachtige politiek. Er word en verontrustende tijdingen verspreid of feiten worden op zulk een wijze voorgesteld, dat daaruit een betreurens waardige stemming zou kunnen ontstaan. Wij hebben vertrouwen in de vredelievende gezind heid van beide regeeringen, verklaarde de mi nister. Te Parijs zet de commissie haar arbeid ge regeld voort, Reeds heeft zij moeilijkheden uit den weg geruimd de rechten van Frankrijk zijn met kracht verdedigd, zonder dat daardoor de begeerte is buitengesloten om door weder- zijdsche concessies te streven naar een billijke oplossing. De minister sprak vervolgens zijn leedwezen uit over den moord te Ila op de Bernis, een zoon van den bekenden afgevaardigde. De heer Arenberg dankte den minister, waarna de Kamer aan haar agenda begon. In het Engelsche Lagerhuis heeft rnen het gisteren gehad over een ander teer punt der Britsche buitenlandsche politiek. Door den heer Bartlett werd n.l. een motie voorgesteld, waarin de onafhankelijkheid van China van het hoogste belang voor Engeland's handel en invloed werd genoemd. De staatssecretaris van buitenlandsche zaken Curzon ging met deze motie mede, welke dan ook zonder discussie werd aangenomen. Hij deelde de opvatting van den voorsteller omtrent het belang der onafhankelijkheid van China voor Engeland, en daarop moest dan ook bij de Britsche politiek ten opzichte van China worden gelet. Grooten invloed had op het politiek even wicht in die streken gehad de oorlog tusschen China en Japan daardoor is de invloed van Rusland, Duitschiand en Frankrijk versterkt en zijn de laatste gebeurtenissen mogelijk geworden. Hij dacht na. Langwitz had tegen Phoebe gezegd dat hij Fel ix jaloerscb was. Plotseling schrok Fehx, Hij begon te vermoeden welke LSngwitz gedachtengang was. Meer dan eens had Langwitz' glimlach hem beleedigd wanneer die vroeg: «U slaat zeker in voortdurende correspon dentie met mevrouw?" Hij had dan steeds den indruk gehad, alsof hij Conradine tegen de ge dachten van dien man moest verdedigen. Geen twijfel, Lftngwitz meende, dat Conradine een zwak voor Felix had, misschien op hem verliefd was, en dat zij van jaloezie zou vergaan, wanneer men haar te verstaan gaf: de ondankbars heeft Phoebe zijn hart geschonken. Phoebe spoedig uit te huwen, zou dan Conradine's eerste werk zijn. Ook Felix voelde nu het verlangen, dat Adriaan zooeven had gehad, n.l. om den kerel duchtig af te ranselen. Ondei tusschen had Adriaan vlug aan Felix' schrijftafel een telegram opgesteld. Nu sprong hij op. «Adieu, mijn jongen. Ik rijd naar Tundern. Zat niet zoo'n gezichtzoo bitter. Dat heeft mij al dikwijls leed gedaan, als ik 't van je zag." Zij drukten elkaar da hand. Later vond Felix op zijn schrijftafel het eerste kladje van het telegram. Adriaan had het om een doorgeschrapt wooid nog eens overgeschreven. Het luidde vConradine de la Frémoire, Venetië, Hotel Royal Danioli. Kom terstond. Je bent hier zeer noodig. Duizend groeten, je Adriaan." Feüx sloot de oogen. liet duizelde hem. «Zij komt," dacht hij. «En hij roept haar op den toon der liefde 1" Hij leunde het voorhoofd in de handen. »Zij komt!" De minister besprak hierop de Chineesche leening en deelde mede. dat toen China zijn verzoek aan Engeland omtrent het sluiten dier leening introk, het tegelijkertijd verzekerd had geen der andere mogendheden tot het sluiten (lier leening te zullen uitnoodigen. 'Hedenmiddag verneem ik, dat een invloed rijke bank de leening heeft gesloten", voegde de heer Curzon er bij. Inderdaad is het contract, omtrent de 4% percents-leening gesloten met een Duitsch- Engelsch bankconsortium. De leening wordt uitgegeven tegen den koers van 83 pet. en is aflosbaar in 83 jaar. Het verdrag omtrent ICiautschau is nog niet geteekend. Omtrent Rusland deelde de minister mede, dat deze staat beloofd heeft de haven die het verwerft, op gelijke voorwaarden te zullen open stellen als in andere verdragshavens gelden. Nog deelde de minister over Korea mede, dat de Russische autoriteiten met de regeering aldaar onderhandelen over het vestigen van een kolenstation op het Deer-eiland, waar Japan reeds zulk een station heeft. Tan een bezetting van dit eiland had de Engelsche regeering niets gehoord. Bemengdc Jt&cöedecHngcn. Labouchère heeft in het Engelsche Lagerhuis een vermindering met 13.000 man voorgesteld van de plannen tot reorganisatie an het leger door den minister Brodrick ingediend. Hij wilde op die wijze protesteeren tegen de oorlogen in Indië en in Soudan en tegen de samentrekking van troepen aan de Transvaal- sehe grens. Het Huis verwierp zonder discussie het amendement met 232 tegen 45 stemmen. De Belgische troonsopvolger prins Albert is van Brussel vertrokken voor een reis naar Amerika, die vermoedelijk vier maanden zal duren. De Fransche ministerraad heeft het aantal leden van den Oppersten Krijgsraad van tien op twaalf gebracht. Generaal Merrier en generaal Zurlinden, gouverneur van Parijs, behooren tot de nieuw benoemde leden. Volgens de Jour heeft kolonel Picquard aan overste Henry, die zijn superieur in het proces- Zola voor leugenaar uitmaakte, zijn getuigen gezonden. De Ind. Beige zegt, dat Henry aan Esterhazy op diens verzoek den voorrang heeft gegeven om met Picquard te duelleeren. Esterhazy heeft de toestemming van den minister van oorlog tot dit duel gekregen. De orde der Parijsche advocaten heeft een motie aangenomen, waarin zij zich niet tot manifestaties gerechtigd verklaart, maar instem ming betuigt met de wijze waarop haar deken Zijn ziol beefdeeen huivering voer hem door da leden. VII. Conradine zat in het hoekje der coupé en deed alsof zij in de courant las. Tegenover haar hield Madame mère in kaarsrechte houding een buek in beide handen en keek er aandach'ig in; haar gelaat droeg de gespannen uitdrukking van een kenner. Met die uitdrukking en den lorgnet op den stompen neus had zij iets over zich als een pseudo- blauwkous. Conradine sloeg nu en dan een langen blik op haar. Hoe lastig moet het toch zijn, zich voortdurend een sair" te geven. Nooit eenvoudig en natuurlijk. Steeds meer willen voorstellen dan men werkelijk is, dat gaat nog met geld en allerlei omhaal is dat te doen. Maar steeds meer willen voorgeven dan men heeft, o God, hoe lastig, hoe lastig meer belangstelling huichelen dan men voelt, meer beschaving, meer ziel, meer begrip. Maar het is ook een levenstaak. Waarin bestaat de bekoring eener levenstaak? Dat zij op zichzelf nuttig, zedelijk en omvangrijk is Of dat zij den mensch voort durend in beslag neemt? Van een egoïstisch stand punt uit ongetwijfeld het laatste. Dat is de hoofd zaak voortdurend bezig zijn. Iets hebben dat ieder uur van ons leven vult. Slechts nooit het gevoel krijgen, dat men braak ligt met zijn drang tot leven." Comadine sloot haar gedachtengang mot een zucht af, nam de courant op, liet het blad in den schoot vallen en vouwde op de verfonfaaide courant de handen. (Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1