518tc jaargang. Vrijdag 4 Maart 1898. N°. 9567. DE VLUCHT. Eerste BLorL Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FKTJIXjIjETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. öjM; Abonnementsprijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 n omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU: BOTEKSTUAAT fO, Telcplioon No. 123. Advertentieprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 3 Maart '98. De camlidaat van den feudalen adel voor het presidentschap van den Oostenrijksehen minister raad, graaf Franz Thun, is te "VVeenen aange komen, waar ook keizer Frans Jozef binnen eenige dagen uit Buda-Pest terug wordt ver wacht. Zou Frans Jozef werkelijk, zooals velen den ken, onder een feudale regeering de grondwet van Von Schmerling op zijde willen schuiven, daarbij handig gebruik, makende van het be kende artikel 14 der Constitutie. Of zou naar anderen wenschen en daarom verwachten juist door middel van dat artikel 14 de grondwettige toestand in Oostenrijk weer ten volle worden hersteld, zij 'tdan met of zonder Von Gautsch als minister-president. In ieder geval kan het zóo niet blijven. De Tsechen en de feudale adel gaan samen, hopende op een verandering der grondwet, die de macht der volksvertegenwoordiging aan ban den legt. Daartegenover staan de Duitschers, naijverig op de suprematie van den Germaanschen stam en zooals uit de verklaring der Duitsche Bohemers bleek, toen zij den Landdag verlieten pal staande voor de constitutie. Intusschen is de toestand zoo verward mogelijk. Het Tsechisch-feudaal verbond is woedend op den minister-president Von Gautsch, omdat de regeering zich zoo beslist tegen het autonomistisch adres in den Boheemschen Land dag verklaarde. En van hun zijde weten de Duitschers niet wat zij aan Von Gautsch hebben. Is hij met hen voor nationaüteitsgrenzen, of is hij althans van plan de constitutie te verdedigen tegenover de aanvallen van autonomisten en reactionnairen Von Gautsch heeft tot nog toe niet veel meer dan halve maatregelen genomen geen enkele flinke daad heeft men nog van hem gezien. Men verwacht nu algemeen, dat hij den Rijksraad zal bijeenroepen maar waarschijnlijk zal hij blij zijn, als hij de delegaties gekozen krijgt, die in April te Buda-Pest moeten bijeen komen. Heeft hij het zoover kunnen brengen, dan verwacht men dat hij den Rijksraad weer naar huis zenden en den Keizer zjjn ontslag aanbie den zal. Hij rekent er dan op, dat Frans Jozef zijn ontslag niet zal aannemen. Toch kan Von Gautsch zich daarin wel eens vergissen. De Keizer wordt druk bewerkt door den feudalen adel en op de Duitschers is de grijze vorst reeds lang niet te spreken. Dat de Keizer den zwaren stap van 1867 nog eens zal moeten herhalen, en zich, evenals DOOR IDA BOY-ED. 44) Buiten trok het Brenner-gebergte voor den Wik voorbij, machtig van aanblik, de grijze rotspunten opheffend uit de omkleeding van groene dennen wouden aan den voet en de scheef-belijnde berg weiden. Beneden bruiste de Inn en witte dorpjes niet bonte torens lagen ais vroolijke kleurvlekken in de diepte. Rustig stonden scherp-witte wolken hoog om de koppen der bergen. Door het geopende raampje drong nu en dan een zachte hooigeur. De trein reed onverdraaglijk langzaam. En toch had Conradine, toen men een uur geleden den top van den Brenner-pas had verlaten, gedacht dat de trein nu eindelijk bergaf begon aan te zetten. Zij dachten 's avonds te Munehen aan te komen en daar na een gedwongen oponthoud van twee nur den nachttrein naar Berlijn te nemen. Morgen vroeg te Bei lijn, 's namiddags te Ham burg, aldus berekende Conradine bij zichzelf. Daar zullen wij moeten overnachten, anders komt men Bi te slechte conditie aandat sporen vermeit mijn gezicht altijd verschrikkelijk. Maandagavond zijn wij thuis. Zij had geen lust gevoeld Madame mire de reden van haar plotselinge thuisreis te vertellen. Haat- toen tot Koning \an Hongarije, ook te Praag zal moeten laten kronen, schijnt velen niet onmogelijk toe. Of zal Frans Jozef er de voorkeur aan geven, door eert tijdelijk absolutisme de centrale regee ring te versterken? De onderstaatssecretaris van buitenlandsehe zaken van het Britsche rijk heeft in het Lager huis nog de volgende inededeelingen gedaan omtrent de buitenlandsehe aangelegenheden en met name de plannen der Russische regeering in China. De heer Curzon bevestigde het bericht, dat Rusland met Korea een overeenkomst heeft getroffen omtrent het vestigen van een kolen station op het Deer-eiland, evenals Japan daar reeds bezit. Dat er Russische troepen waren doorge drongen in Mandschoerije, was niet bevestigd. Een fort bestond er op dit oogenblik te Port- Arthur niet. De heer Curzon memoreerde vervolgens nog even een klein geschil met Frankrijk over den invoer van spiritualen en wapens op de eilanden groep der Nieuw-IIebriden door Fransche han delaars. Aan II. M.'s gezant was opgedragen daarop de aandacht der Fransche regeering te vestigen. Sir AVilliam Harcourt verklaarde hierop in te stemmen met lord Salisbury's meening, dat de ware belangen van Engeland alleen gehand haafd konden worden in vriendschappelijke verstandhouding tot Frankrijk en Duitschland. Nadat Curzon nog had betoogd, dat de Chineesche leening voor Engeland geen finan cieel gevaar oplevert, daarentegen het beleid der Engelsche diplomatie en de vriendschap van China voor Groot-Britannië aantoont, nam het Huis de motie-Bartlett aan, waarmede de regee ring zich vereenigd had. Er bestaat geen zaak-Zola, noch een zaak- Dreyfus of Eslerhazy meer! Aldus Méline, aldus de Fransche ministerieele bladen. Maar het buitenland laat zich door dit hooge, afwijzende gebaar niet den mond snoeren. En nu moge men een inmenging van buiten af in de inwendige aangelegenheden van Frankrijk goed of afkeuren, ze bestaat nu eenmaal of tracht althans zich te doen gelden. En daarmede dient rekening te worden ge houden, zelfs door de Fransche regeering. Een nieuwe verklaring van de geheimzinnige Dreyfus-geschiedenis kan men vinden in het Engelsche conservatieve blad The People. De correspondent van dit blad te St. Petersburg schrijft n.l. het volgende »Te St. Petersburg bespreekt men in de hooge kringen druk het geheim-Dreyfus, dat spoedig geen geheim meer zal zijn. ïOm een verklaring voor deze zaak te vinden, moet men teruggaan tot den eersten tijd, waarin Frankrijk, het gevaar van zijn geïsoleerde besluit gold root allen in haar omgeving als wet. Maar Madame mère had Donderdags uit Jasperson's handen een dier omvangrijke brieven voor Con radine aangenomen, die geregeld van mijnheer Dahlland kwamen. *s Avonds laat, zij was reeds naar bed, klopte Jaspersen nog aan haar deur en bracht haar twee telegrammen. Zij ging Conradine's slaapkamer binnen en vond de jonge vrouw in bed liggen en bij hot licht der kaarsen van een candelabra met drie armen, weer in den briet lezen, dien zij, zooals Madame mère had gezien, 's middags reeds twee maal had gelezen. Toen Conradine, na viug en eenigszins verlegen beproefd te hebben den brief te verbergen, de twee telegrammen had opengebroken, riep zij zonder zich te bezinnen uit »Wïj vertiekken morgen. Om twee uur veertig 's middags naar Veron®. Daar zullen wij helaas den nacht moeten overblijven. Vandaar overmorgen om zes uur tien naar Mtinchen en door naar Ham burg. Wij hebben overal aansluiting." ïllet schijnt, dat zij het spoorboekje uit het hoofd kent, voorzoover het de treinen naar het Noorden althans betreft", dacht Madame mère. Zonder eenige nieuwsgierigheid te laten blijken, ging zij weg. Conradine placht haar brieven en telegrammen nonchalant te laten zwerven. Haar tiotsche aard kon zich niet voorstellen dat iemand een brief, die hem niet toebehoorde, zou aanrakenhaar vol maakte onverschilligheid voor de zaken van ar.deren deed haar ook bij anderen geen belangstelling, voor haar aangelegenheden vermoeden, en wat de dienst boden betrof, nam zij aan dat die onmogelijk konden verlangen te weten, wat mensehen uit een hoogere po-itie tegenover liet Drievoudig Verbond in ziende, toenadering tot Rusland begon te zoeken. Voordat Alezander III die eerste stappen beantwoordde, wenschte hij ingelicht te worden over de militaire organisatie van het volk, dat hem de hand toestak. Dien wensch sprak hij ook uitwaarop hem officieele inlichtingen werden gegeven. «Maar wellicht herinnerde de Czaar zich de (eveneens officieele) verklaring van maarschalk Leboeuf in 1870, die er voor instond dat er geen knoop aan een slobkous ontbrak, een verklaring die niettemin door Sedan werd gevolgd Hij wenschte dus particuliere inlichtingen te hebben, d.w.z. zulke als alleen door spionnen te krijgen zijn. Hiermede belastte Esterhazy zich. Deze werd gemachtigd zich uit te geven voor een officier van den generale» staf en de gewaande spion leverde aldus aan een vreemde mogendheid niet Italië noch Duitschland, maar Rusland de militaire documenten die generaal de Boisdeffre hem verschafte. »Op die wijze werd Rusland misleid, dat aldus, in plaats van te doen te hebben mei een gewonen spion en authentieke inlichtingen te ki ijgen, nogmaals met officieele inlichtingen werd afgescheept, »Maar er kwam een oogenblik, waarop men vreenle dat deze mystificatie ontdekt zou wor den, en het zoo vurig begeerde bondgenootschap gevaar zou loopen. »Men moest toen een spion en een verrader vinden om bet gevaar dier ontdekking te voor komen Dreyfus werd gevangen genomen en veroordeeld. eEr zou dus geen sprake meer zijn van een onwettig vonnis, nar van een waar complot. Had men geen verrader in het Fransche leger bedacht, dan zou de dubbelhartigheid van gene raal de Boisdeffre, die Esterhazy onder zijn bevelen had, ontmaskerd zijn. »En wanneer men Czaar aller Ruslanden is, dan houdt men er waarschijnlijk ook niet van bedrogen te worden. Dreyfus de verrader redde alles." Ziedaar wat de correspondent van het Engel sche conservatieve blad schrijft. Voor de waar heid of de onwaarheid dezer lezing blijft hem de verantwoordelijkheid. Opmerkelijk evenwel is het dat de Pesti Hirlap te Buda-Pest een analoge verklaring van het geheim heeft gegeven, die in tal van bladen de ronde heeft gedaan zonder tegen spraak te hebben ondervonden. Gemengde Sledcdeclingen. De Fransche Kamer heeft het ontwerp eener met Brazilië afgesloten conventie aangenomen om het grensgeschil turschen Fransch-Guyana en Brazilië door arbitrage te doen beslissen. Paus Leo XIII vierde gisteren, 2 Maart, zij n 88sten verjaardag. maatschappelijke positie elkander hadden mede ie deelen. Zoodoende was haar omgeving steeds inge licht over haar connecties, haar plannen, haarkleine ergernissen, terwijl zij zelf een trolsch stilzwijgen bewaarde. En daar zij Felix' brieven alleen steeds zorgvuldig wegsloot, werden die eerst recht be langrijk in de oogen der oude vrouw en van den waukzamen Jasperson. Den volgenden morgen las Madame mère dan ook wat Adriaan geseind had. Het tweede telegram kwam van Von Langwitz en luidde: sVraag om hand van uw nicht. Hoop ondanks jaloersche vijandschap van andere zijde toestem ming te krijgen. Brief volgt. Hoogachtend Langwitz". Madame mère was zeer voldaanZij was raed> lang van oordeel, dat Phoebe Grabowski het best onder dak zou zijn gebracht, wanneer zij uitgehuwd werd aan een man van ouden adel. Dat het alleen een man in overigens zeer bescheiden levensom standigheden kon zijn, sprak vanzelf. Phoebe had als de dochter van haar moeder God te danken, wanneer zij behoorlijk bezorgd was. Madame mère oordeelde streng over Fretje Amtrup, vooral wan neer zij aan haar eigen gedrag dacht. Ja, jeugd en verstand zijn toch maar een best zaakje een zeer moreel iets, aldus verbeterde zij zichzelf. Over de gloeiende correspondentie van Conradine en Fehx Dahlland had zij minder bevredigende ge dachten. De jonge man beviel haar zeer wel, maar dat Conradine verliefd op hem worden en hem zelfs tot haat' echtgenoot zou kunnen verheffen, dat was voor haar toch iets ongehoords. Met Conradine's schoonheid veroverde men een graven- of een her togskroon. Al was het dan ook maar een Itaiiaan- sche hertog I De Italiaansche graven s ouden zelfs Heden is het de 20ste herdenkdag van 's Pausen kroning. j De Kerkvorst ontving gisteren in plechtig gehoor de kardinalen, bisschoppen en prelaten. De Paus genoot een uitstekende gezondheid en zijn stem klonk krachtig. De Italiaansche regeering heeft een crediet van 100.000 lire aangevraagd om aan het ge brek op veie plaatsen tegemoet te komen. Voor dat doel heeft de Koning thans 150.000 francs ter beschikking der regeering gesteld, ter herinnering aan de afkondiging der eeiste Italiaansche grondwet voor 50 jaren. Gisteren heeft koning George van Griekenland in een plechtige audiëntie de gelukvvenschen ontvangen van de leden van liet corps diplo matique namens hun regeeringen. :.e gezant van Rusland Onu voerde daarbij het woord. Het bestaan van een geheime club is thans bewezen het is evenwel niet zeker, dat Ivar- ditzi en zijn medeplichtige er deel van uit maakten. De Times verneemt uit Odessa, dat de kruiser Petersburg met 1000 man troepen en amunitie naar VV'ladiwostok is vertrokken. Aan het departement van marine te Was hington is men van oordeel dat Spanje geen verantwoordelijkheid draagt voor de ontploffing van de Maine. Verschillende correspondenten van New-York- sche bladen, speciaal die van de World, houden daarentegen de kwade trouw van Spanje staande en zeggen, dat het rapport der Amerikaansche commissie van onderzoek alleen zoo laat wordt gepubliceerd, om de regeering eerst de gelegen heid te geven haar oorlogstoerustingen te vol tooien. Aan de Correspondencia wordt uit Nevv- York bericht, dat het rapport der commissie eerst over twee weken zal verschijnen. Verscheiden senatoren en afgevaardigden gaan naar Havanna om zelf een onderzoek in te stellen. De berichten van Cuba zijn zeer gunstig. De voorstanders der autonomie nemen steeds in aantal toe. Ook de militaire operaties worden met succes bekroond. De regeering der Vereenigde Staten heeft afgezien van haar plan om een reddingsexpeditie naar Klondyke te zenden. Mr. Ton Houten geïnterviewd. De oud-minister van binnenlandsche zaken, mr. S. van Houten, is dezer dagen door den heer E. K. Elout geïnterviewd. In Elsevier's Maandschrift geeft de heer Elout ran zijn inter view verslag. Alleereerst werd gevraagd: »Hoe denkt gij bij Madame mère niot hoog genoeg aangeschreven. Ook hierom was zij zeer ingenomen met de huisreis. Zij nam zich voor den jongen man eens zeer minzaam aan het verstand te brengen dat het beter was, wanneer hij binnen de perken bleef, en dat hij verstandiger deed door niet zooveel te geven om Conradine's gunst en genade; dat zij zich dikwijls een voorstelling van de menschen maakte, en hen liet vallen, wanneer zij dan later niet in al[o opzichten daaraan bleken te passen. Madame mère had natuurlijk niet de diepere oorzaak be grepen maar meende dat dit p'leen lag in zekere grilligheid van Conradine, en o men een pheno- roeen moest zijn om haar te beuagen. Zoo liet zij dan ook ondanks baar gereserveerde waardigheid zekere blijdschap over de haastige toebereidselen voor de reis blijken, en daarvoor was Conradine haar zeer dankbaar. Zij had geen tegenspraak, geen slechten luim, geen tegenstrib belend martelaarsgezicht op dit oogenblik kunnon verdragen. Haar ziel spreidde de vleugets uit en zweefde moedig en met vreugde weg in den zonnegloed eener onbegrensde blijdschap. Iedere zenuw in haar trilde van verwachting van geluk. Zij stond aan het venster, zag uit op de lagune, ademde diep en glimlachte gelukkig. In gedachte hei haalde zij steeds weer de slatwoorden van zijn brief »0, was u hier, o kon ik voor u knielen, daar waar de populieren ruischen en de zon brandt." Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1