N°. 9568. ST10 jaargang. Zaterdag 5 Maart 1898. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. AaoKOTMNrapEiJS voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU s BOTER STRAAT 70, Teleplioon No. 123. AnVERTESTreriujavan 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.59 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 4 Maart '98. 't Gaat aardig vooruit met de marine-plannen der Duitsche regeering. Het machtige centrum •wil het »heilige" recht van den Rijksdag, het begrootingsrecht, voor zeven jaar wegbergen, om de regeering de vrije hand te laten voor de uitvoering harer plannen. Want, zegt dr. Lieber, wanneer wij slechts als voorwaarde bepalen dat vóór 1904 geen nieuwe uitgaven voor de vloot worden gevraagd, en wij bovendien in grove lijnen vaststellen op welke wijze het zevenjarig budget moet worden besteed, dan kan slieb Vaterland" wel aruhig" zijn. Waartegenover Eugen Richter, de ervaren napluizer van begrootingen, zeer terecht aan voerde dat de regeering dan doodeenvondig in die zeven jaren tal van niet dringend nood zakelijke werken laat liggen om meer kracht te kunnen besteden aan de uitbreiding der vloot, om in 1904 den Rijksdag met een berg van kleine uitgaven te overstelpen. Evenwel, dr. Lieber krijgt zijn zin, en Eugen Richter niet. En door dr. Lieber ziet de regee ring haar plannen, althans voor Vs, ingewilligd. Daarbij rest echter één groote vraaghoe, als de gewone middelen niet toereikend zijn Dr. Lieber meent dat, zoo de gewone belastin gen niet voldoende blijken, de bondsstaten door bijdragen het ontbrekende zullen moeten op brengen. Die bondsstaten, welke inkomsten belasting beffen, moeten altijd volgens den leider van het centrum die bijdragen vin den door progressieve extra-belastingen van de voor een inkomen van meer dan 10.000 Mark aangeslagenen. Hiertegenover merkt de Nationallïberale Zeitung op, dat dit voorstel, hoe eenvoudig het er ook uitziet, staatsrechtelijke quaesties te berde brengt, waarvan de uitslag voorloopig niet is te voorzien. En de Kóln. Ztg. voegt hier nog bij, dat het denkbeeld, de afzonderlijke staten te dwin gen bepaalde sommen, die zij aan het Rijk hebben bij te dragen, op een bepaalde wijze op te brengen, een volkomen onfederalistischen eisch bevat. Daarbij komt nog de practise!)e moeilijkheid om de inkomstenbelasting met haar gemeentelijke opcenten enz. ook nog te verzwaren door een extra-belasting voor't Rijk. De Vrijzinnige Volkspartij en de Duitsche Volkspartij hebben dan ook een geheel anderen ldjk op deze zaak. Volgens de Freis. Ztg. heb ben deze partijen in een gemeenschappelijke beraadslaging besloten een nieuw artikel van de vlootwet voor te stellen, die het mogelijk maakt de kosten te dekken door een rijksver mogensbelasting, voor 't geval nl. dat de gewone inkomsten niet toereikend blijken. Deze vermogensbelasting zou van vermogens boven 100.000 Mark Vs °i0 heffen. Over een en ander is reeds druk gediscussi- DOOR IDA. BOY-ED. 44) Zij werd bemind. Iedere klopping van haar hart zeide het haar. Zijn vei langen doorvloog den af stand; zij voelde het om zich heen als de lauwe adem der heeiiijke zeelucht. Eenige, ongrijpbare, rijke inhoud ven het leven, zich bemind te weten en met iederen polsslag, niet iedere gedachte, in lederen droom liefde tetug te geven! Zij sloot de oogen, opdat het bontgekleurde tooneel daar buiten haar niet zou hinderen. Zij wilde zijn oogen voor zich zien, die bruine oogen met hun blanken warmen blik, en zijn fijn, bleek, zwaarmoedig gelaat en heel de jeugdige schoonheid zijner slanke gestalte. Ook deed een blijde trots haar borst zwellen hij had zich een man getoondHij, de onervarene, had vlug en beslist de plaats vervuld, die haar vertrouwen hem had aangewezen. Zijn succes deed haar ontzaglijk goed. Zij weerstond sleehts met moeite de verzoeking hem voortdurend te prijzen. Zij verbeeldde zich dat haar gewone stilzwijgen zich ook over hem uitstrekte en vermoedde niet, dat de oude vrouw naast haar de opmeiking maakte, dat zij onder de toebereidselen voor en eerd in de budget-commissie. Tot overeen stemming is men nog niet gekomen. Wellicht zal dit Zaterdag gelukken. Generaal Billot heeft een onhandigheid be gaan, die wel eens ernstige gevolgen kon hebben. Een kapitein van den generalen staf Begouen had in een alleronbeschoftsten brief den senator Trarieux beleedigd, naar aanleiding van diens ge tuigenis in de zaak-Zola. Toen Trarieux daarover bij deri minister geklaagd had en excuses van den kapitein verlangde, beweerde Billot niet de be voegdheid te hebben dit van den kapitein ge daan te krijgen maar als de kapitein wist dat Trarieux niets beleedigends had bedoeld met zijn verklaring voor het Hof, dan zou de kapi tein wel tot genoegdoening bereid zijn. Trarieux vond het wel wat kras dat de zaak aldus omgekeerd werd, wendde zich tot Méline en het gevolg was dat kapitein Begouen een disciplinaire reprimande kreeg. Niet alleen Trarieux echter, ook zijn mede leden van den Senaat hebben het niet goed kunnen verkroppen dat aldus met het billijk beklag van een collega werd omgesprongen. De verschillende groepen van het hooge college hebben vergaderd otn te overleggen welke gedragslijn gevolgd moest worden. Generaal Billot's houding werd levendig afge keurd. Men wees op het gevaar dat voor de democratie ontstaat, indien de minister van oorlog toelaat dat in het leger nieuwe zeden, zooals uit de daad van kapitein Begouen blijken, wortel schieten. De vertegenwoordigers der verschillende frac ties in den Senaat zijn gisteren na heftige debatten uiteengegaan om heden opnieuw te vergaderen en te overwegen welk besluit genomen moet worden. In de couloirs klinkt steeds beslister de mee ning, dat het Parlement niet mag wijken voor den generalen staf, en dat een categorisch en afdoend besluit genomen dieDt te worden om voor het vervolg dergelijke incidenten onmo gelijk te maken. De senator Labiche verklaarde met luider stemme dal hij en zijn collega's de berisping van Begouen wel een voldoende satisfactie achtten voor Trarieux persoonlijk, maar onvol doende voor de leden van den Senaathet zou niet te verdragen zijn, voegde hij er bij, indien die officier nog langer in zijn functie aan het ministerie van oorlog gehandhaafd werd. Een tweede quaestie, die nog bij den rechter van instructie Bertulus in onderzoek is, betreft de poging van den generalen staf om in de gerechtzaal door officieren een manifestatie tegen Zola te doen houden. Volgens de Radical luidt de brief van du Paty de Clam over deze zaak aan den advocaat Auffray sU hebt majoor Pauffin de Saint-Morel mee gedeeld, dat u voor officieren in politiek, die geen kaarten machtig konden worden, den toegang tot de zittingen zoudt kunnen verge makkelijken. Wanneer kan ik U spreken De op den eersten dag tan de reis na iedere pauze in het gesprek steeds weer begon te spreken over Felix Dahlland en zijn flinkheid. Maar later zweeg Comadine zelfs over hem. En terwijl de trein zoo, nu eens om de punten van het gebergte heenbuigend, dan weer ze door- blekend, bergafwaarts raasde door de lachende zomerzon en door den zwaveligen damp der tunnels, kieeg Conradine het govoel, alsof een verlammende moeheid zich op baar rustelooze, blijde phantasie legde. Ieder oogenbhk van het weerzien bad zij zich in alle mogelijke variaties voorgesteld en van te voren doorleefd. Zij kwam aan in avondschemeiing, die langzaam, bleek over de noordelijke vlakie lag. Slap en nauwelijks te onderscheiden hing daar boven aan den vlaggestok de gele vlag als een strik neer. De wind zweeg, en door de roerlooze lucht drong elk geluid merkwaardig scherp in haar oor. Ti,en zij het hek binnenreed, ademde zij den doordringenden geur van het eikenloof in, dat uit de kransen opsteeg, die om het hek waren ge wonden en zich in lange bogen uitstrekten tot aan het portaal. En bij het portaal stond hij, zijn gezicht kwalijk te hei kennen in de schemering. Toen zij hem bereikte, zag zij dat hij doodsbleek was en dat een straal van onnoemelijke blijdschap uit zijn oog blonk. Toen viel hij aan haar voeten neer neen, dat zou hij niet doen dat doet men niet dat is dwaas, en wat moesten de anderen wel denken I En zij kwam 's nachts aan. Vochtig veegde de nachtwind van de zee over het land, en witte nevelstrooken werden in de duisternis heen en zaak dringtwant het is beslist noodig, dat Maandag a.s. het Openbaar Ministerie en de gezworenen ondersteund worden." De rechter van instructie Bertulus schijnt ook al in het gedrang te komen. Volgens de A urore dreigen de bladen van den generalen staf een campagne tegen hem te zullen openen, omdat hij wil constateeren of er tusschen den ex-detective Souffrain en majoor du Paty de Clam zekere verstandhouding heeft bestaan over de aan Picquard gerichte, valsche telegrammen. De anti-semietische strooming houdt intus- schen aan. Te Nantes hebben o. a. 500 arbei ders eener fabriek van militaire equipement- stukken het werk neergelegd, omdat de minister van oorlog een Israëliet als deskundige en controleur had gezonden. Volgens verschillende bladen heeft baron Aifons Rothschild zich bij Méline beklaagd, dat het anti-semietisme in Frankrijk steeds meer toeneemt, omdat de regeering de oogen sluit. Hij zou ook hebben laten doorschemeren dat hij aanleiding zou kunnen vinden zijn sym pathie te schenken aan een anderen regeerings- vorm, die hen en zijn geloofsgenooten de noodige veiligheid verzekerde. De regeering schijnt bang te zijn voor grootere opwinding van het volk. De opvoering van Die Weber, van G. Hauptmann, een sterk socialistisch getint drama, heeft zij verboden. De benoeming van generaal Mercier in den hoogsten krijgsraad wordt door velen als een belooning opgevat. Ter gelegenheid van zijn 88sten verjaardag en van den 20sten herdenkdag zijner kroning heeft de Paus, zooals wij reeds mededeelden, de hooge geestelijkheid en tal van andere per sonen van gewicht in plechtig gehoor ontvan gen. Zelfs de 92jarige kardinaal Mertel ksvam het hoofd der kerk zijn hulde betuigen. De oudste der kardinalen wenselite den Hei ligen Vader geluk, waarop deze met een korte toespraak antwoordde. De Paus bracht de verschillende huldigingen in herinnering ter gelegenheid van zijn jubilea, met name hoe op den 13den Februari in de Basiliek van het Vaticaan millioenen Italiaansche harten zich vereenigd hadden met de hulde der aanwezigen. Zulke betuigingen van hulde vergoeden de tot nu toe ondervonden bitterheden, verklaarde de Kerkvorst, en vernieuwen den glans van den Tiara. De hooggaande golven van den geest drift bewijzen een weder-opwaken van den godsdienstzin. De Christelijke wereld teekent daardoor ver zet aan tegen de verdrukking van het Pausdom en eischt opnieuw heilige vrijheid voor den Paus. Dat alle edele aandriften der vrome wereld gesmaad of in een verkeerd daglicht worden gesteld, ging de Heilige Vader voort, smart ons diep. Wie rechtvaardig oordeelen, wie met ons de diepere oorzaak der bestaande zedelijke en weer gedreven. Van het bosch ging een ruiscben en bruisen uit, en geen licht, noch aan den hemel noch in het rond, dan het schijnsel der rijtuiglan- taarns, dat flikkeiend een kort stukje van den weg verlichtte. Maar dan dook het op, somber roud en blakend, nu in scherpen gloed opvlammend, dan weer ais vurige rook, de pekfakkels aan den poort van Ttebbin. En aan den pooit stond hij; zijn gelaat verdween beurtelings in do schaduw en weid van purpergloed overgoten. En hij strekte de armen uit, en zij sprong uit hot i ij tuig en viel in zijn armen, en over hen en om hen was laaie, rooke- i ige gloed.neen, zoo zou het niet zijn zoo niet En zij kwam op klaarlichten dag aan. Krachtig en rein vulde de noordelijke lucht de borst. Rond om stond de natuur in verzadigd groende voor jaarsbloesems waren verwelkt, de zomei bloemen nog niet ontloken; de rogge geelde nog nietgroen, een symphonie van groen zoover het oog kon zien, en op don zachten wind kwam van de weiden een heerlijke reuk van hooi. Aan den rand van den weg, daar waar de straatweg het woud vei liet, en in de verte, als een muur voor den horizon, het park en het huis van Trebbin zichtbaar werden, daar wachtte hij. Bescheiden en bevend, vol koenheid en toch met koen. En zij slak hem beide handen toe en riep: sWaag het mij te geloovenik behoor je toe" neen, dat kon zij niet zeggen zoo niet. En opeens schoot haar iets te binnen, iets schrik wekkends. Zij kende hom zoo weinig, ja bijna geheel niet. Als hij eens slecht opgevoed was, als hij tallooze maatschappelijke misstanden ziet inliet teloor gaan van den godsdienstzin, zal het weder- opleven van den godsdienstzin begroeten als een belofte voor de toekomst. Onze hooge leeftijd maakt het onmogelijk scherper in de toekomst te zien daarom willen wij haar alleen een vriendelijken groet brengen. ïGod laat niet," aldus eindigde de Kerkvorst zijn krachtig uitgesproken rede, »zooals wij menschen, zijn arbeid onvoltooid. Vroeger of later zal Hij voleinden wat Hij is begonnen, ook al zullen wij dit niet meer zien." Gisteren woonde de Paus met de kardinalen, bisschoppen, prelaten, liet diplomatieke corps en talrijke vreemdelingen in de Sixtijnsehe kapel de mis bij, die door kardinaal Vannutelli ter eere van 's Pausen kroning werd opgedragen. Daarop hief de kerkvorst het Te Deum aan. Bij zijn komst zoowel als zijn vertrek werd de Heilige Vader, die op de sedia gestatoria werd gedragen, door de talrijke pelgrims geest driftig begroet. 's Pausen gezondheidstoestand laat niets te wenschen over. De onderstaatssecretaris voor koloniën van het Britsche rijk, lord Selborne, heeft te Brad ford een belangwekkende rede uitgesproken, waaraan het volgende ontleend is. Het ware belang van Engeland is de vrede, maar niet de vrede tot eiken prijs. Het is Engeland's plicht de onmiskenbare rechten te handhaven, die voortvloeien uit verdragen welke of de integriteit van het Rijk waarborgen óf handelsrechten scheppen. Als een voorbeeld van de eerste soort haalde lord Selborne de conventie van 1881 en van 1884 met Transvaal aan, als voorbeeld van de laatste noemde hij Madagascar tn China. Nu zou een oorlog met Frankrijk over Mada gascar te bezwarend zijn geweest, gegeven de betrekkelijk weinig beteekenende Britsche be langen die op het spel stondenmaar ten opzichte van China is het geheele land vast besloten de rechten te handhaven, die door het verdrag van Tien-Tsin verkregen zijn. Lord Selborne maakte ook nog een kleinen zijsprong naar West-Afrika. Over den stand der onderhandelingen met Frankrijk kon hij niets zeggen, maar hij verzekerde, dat »onze officieren den schitterenden moed der Fransche officieren in Afrika zullen navolgen, en de regeering het Fransche gouvernement zal evenaren in vast houdendheid en hoffelijkheid." nemengiic Mledeilccllngcn, Ook de oud-senator Naquet is thans wegens de Panama-onthullingen van Arton vrijge sproken. Heden wordt in Italië feestelijk de 50-jarige gedenkdag gevierd der afkondiging van de eerste grondwet. Te Rome zijn alle offieieele gebouwen en tal kleine eigenaardigheden bezat, dio haar onaange naam, ja zelfs stuitend zouden zijn. Haar voorhoofd en haar handen werden klam bij dia gedachte. Zij zeefde in haar geheugen iedere minuut door, die zij roet hem had doorgebracht Niets grofs bleef er achter. Al de dagen, dat hij des morgens en des middags in haar nabijheid had doorgebracht, was zijn gedrag onberispelijk en bescheiden ge weest. Wol is waar had hij geen gelegenheid gehad slechte manieren te toonen of goede te laten blijken. Hij had eigenlijk alleen naar haar geluisteid, wan neer zij hem uit de boeken, die zij op een alleen voor haar begrijpelijke en met alle handelsgebruiken strijdige wijze voerde naar de drieroaandehjksche rapporten, welke haar werden gezonden, het beheer van Dolbatsch en Trebbin uiteenzette. Hij had alleen geschreven, wanneer Conradine hem te kennen gaf, dat deze of die brief moest verzonden worden want haar baar vermogen was zeer ver schillend belegd en zij had niet het inzicht om de nog door mijnheer de la Fiémoire geregelde kapitaal- beleggingen te veranderen dikwijls kwam de wensch daartoe bij haar op, uit pure lust alleen in variatie. Haar advocaat Wórmbke wist daarvan mee te praten. Waarschijnlijk had Conradine, wanneer zij zoo met Felix werkte, over heel veel getallen en zaken op zulk een wijze gesproken, dat hij er inwendig om gelachen had. Maar zelfs dan kon zijn eerbiedige houding, zijn niet-critiseeren nog geen bewijs van tact zijn. Zijn toestand dwong hem daartoe. Het werd Conradine steeds banger om 't hart. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1