51"" jaargang. 51 i Donderdag 10 Maart 1898. N°. 9572. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. GOURA ABOJtKEHS.fTsrRijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU i BOTERSTRAA.T ÏO, Telephoon Ao. 123. Advemehtibprijb: ran 1—6 geweno regels met inbe grip van cene Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen «verricht. Schiedam, 9 Maart '98. In het Verre Oosten spant het. Terwijl er allengs zekere verademing was gevolgd op de eerste verrassingen te Kiautschau en Port- Artbur, is Rusland met een stel eischen voor den dag gekomen van zóó verre strekking en in zóó dreigenden vorm uilgesproken, dat de gevolgen moeilijk te overzien zijn. Tot nog toe heeft men weliswaar over dit nieuwe incident slechts berichten van den correspondent der Times te Peking, maar niemand twijfelt aan de waarheid dier be richten. In het Britsche Lagerhuis wist ook de heer Curzon, de onderstaatssecretaris van buiten- landsche zaken, mede te deelen, dat Harer Majesteit's gezant melding maakte van een ge rucht. als zou Rusland verlangen Port-Arthur en Ta-Lien-Wan te pachten op gelijke voor waarden als Duitschland Kiautschau heeft ge pacht, terwijl het tevens concessie vraagt voor den aanleg van een spoorweg van Petuna naar Port-Arthur. Met andere woorden, Rusland wenscht den Trar.ssiberischen spoorweg over Petuna en Moekden door te trekken naar Port-Arthur, aldus Mandsjoerije en het schiereiland Liao-Tung van Noord naar Zuid doorkruisend. Maar hierdoor zouden metterdaad twee der schoonste p^vinciën van China worden afge scheurd en ingelijfd bij het Rijk van den Czaar. De Engelsche pers ziet dan ook eenstemmig in de eischen van Rusland een kwalijk bedekte poging om een belangrijk deel van China een voudig- te annexeeren. Maar die annexatie be- teekent voor China een groot verlies, voor En- geland's handel en invloed een krachtige be dreiging, voor Japan een wassend gevaar. Waar China wellicht aan het ultimatum want iets anders is het niet geneigd zou zijn toe te geven, daar is het voor Engeland en Japan een daad van zelfbehoud om met hand en tand zich tegen het verlangen van Rusland te verzetten. De Engelsche pers oordeelt in dit opzicht eenstemmig, en het is moeilijk aan te nemen dat lord Salisbury zou nalaten krachtig protest aan te teekencn tegen de uitvoering der Rus sische plannen. In spanning wacht men te Londen het ant woord van het Tsung-ii-Yamen op de eischen der Russische regeering af. Gisteren, den 8en Februari, is de termijn afgeloopen, dien Rusland aan China heeft toegestaan om haar antwoord te formuleeren. »Het komt er op aan te weten," merkt de Times op, »of Rusland voornemens is loyaal de Engelsche politiek te aamaarden, die door de Vereenigde Staten en Japan aangenomen en door Duitschland goedgekeurd is, of wel dat het van zins is die tegen te werken." DOOR IDA BOY-ED. 48) *Zoo, zoo", zei Conradine, en zij nam zich in wendig voor, dat die uitlating aan Adriaan zou worden overgebracht. sMaar waarom heeft Adriaan mij juist getelegrafeerd dat ik zou komen." »0, Donderdag, dat was een verschrikkelijke dag. L&ngwitz liep mij na en vond mij bij de popu lieren herinner je je die nog Conradine sloot de oogen. »En stel je voor, ofschoon ilc hem daar zeida dat hij nooit mijn man kon worden, wilde hij mij kussen, met geweld. Ik verweerde mij. Maar zonder Felix Dahlland zou ik niet zonder kus er af zijn gekomen. Maar die wierp zich op Lüngwitz, en stel je voor, die heeft hem gestoken. Adriaan heeft later zijn band verbonden." Conradine begreep hieruit, dat Felix de verwonde was. ïErg vroeg zij nauw hoorbaar. Phoebe schudde het hoofd. »Meer interessant dan erg, zei Adriaan later schertsend. Nu, en toen heeft Lüngwitz zich schrif telijk verontschuldigd, en de twee heeren gingen elkaar uit den weg. Jij moet om zoo te zeggen recht over hen spreken. Langwitz kwam later bij grootpapa om mijn hand vragen. Grootmoeder is Hoe ook het antwoord van het Tsung-li- Yamen moge zijn, Engeland zal op besliste wijze stelling moeten kiezen in de Chineesche quaestie. Van tweeën éénhet zal op zijn beurt een compensatie moeten eischen of wel China materieelen steun moeten toezeggen van dien aard, dat de regeering te Peking op de eischen van Rusland zal kunnen antwoorden met een categorische weigering. De loestand is in waarheid zeer gespannen, om niet te zeggen zorgwekkend. Teekenend voor de stemming in Engeland is, dat de Daily Chronicle, het orgaan van den linkervleugel der oppositie, zijn partijgenooten aanbeveelt lord Salisbuiy te steunen. Het verklaart, dat de algemeene indruk in het land is, dat liet oogenblik nadert, waarop het samengaan der twee groote machtsfactoren in de Europeesche politiek, de Britsche vloot en het Duitsche leger, waarschijnlijk wordt. De derde in het verbond zou dan kunnen zijn Japan, dat evenmin zonder protest Rusland mag laten begaan. In den oorlog met China had het Port-Arthur en liet geheele schiereiland Liao-Tung bezet toen de oorlog geëindigd was, eisehte Rusland de teruggave der bezette stukken aan China. Dit geschiedde, en als waarborg voor de door China te betalen schatting hield Japan alleen het schiereiland Wai-Hei-Wai. En thans zou Rusland met dezelfde vette brokken gaan loopen, die Japan na eerlijken strijd gedwongen werd terug tc geven Zoolang Rusland te Port-Arthur zit, aldus heeft de Japansche regeering verklaard, weigert het Wai-Hei-Wai te verlaten. Integendeel, het versterkt het schiereiland, ondanks de schrifte lijke belofte van China om in Mei a.s. de oor logsschatting af te betalen. Die afbetaling is dan ook lang niet zeker. Een mededeeling der Press Association te Londen toch herinnert er aan, dat een artikel van het verdrag betreflende de Engelsch-Duitsche leening aan China de uitvoering der transactie afhankelijk maakt van het niet-intreden van politieke verwikkelingen, zoodat thans verschei den firma's die leening zeer twijfelachtig oor- deelen. De Japansche gezant te Peking is nu druk aan 't onderhandelen met het Tsung-li-Yamen. Japan verlangt, dat de eischen der Russische regeering worden afgewezen. Een ander gevaar, een gevaar dat Engeland's geheele bestaan van Russische zijde bedreigt, is in het Hoogerhuis door generaal lord Roberts ter sprake gebracht. Lord Roberts wees op de betrekkingen van Groot-Britannië tot de grensstammen in Indië, in verband ook met de militare operaties in die streken. Hij betoogde dat een ïvoorwaarts-politiek" daar noodig was, wilde Engeland de heerschappij over Indië behouden want Rusland grenst, er erg voor. Zij zegt, dat ik dan toch in ieder geval verzorgd ben." »Daar mag je nooit aan denken, wanneer je besluit te trouwen." Plioebe schudde weer het hoofd met denzelfden trek van onverstoorde, reine gemoedsrust op het gelaat. »Dat doe ik ook niet! Ik wil niet ïverzorgd" zijn. Ik wil mee helpen zorgen. Jij zegt toch ook dat je geld je niet gelukkig maakt." sNu, maar zorgen maken ook juist niet gelukkig. Daarover zullen wij nog wel eens spreken, wanneer er iemand aanzoek om je doet, dien je zoudt willen hebben." ïOch, die ïiemand" komt nooit", zeidezij lachend. sEr zijn hier geen mannen". ïGeen mannen?" vioeg Conradine en zag Phoebe doordringend aan. sFelix Dahlland bijvoorbeeld". Het meisje was hoogst verwonderd. sFelix Dahlland", hethaaide zij. nO die I" Conradine zag dat zij zelfs in den droom niet aan hem dacht. Zij glimlachte. »En Adriaan dan?" ging zij voort. Phoebe sprong op. nAdriaan? Adriaan? Zulk een man zou ooit aan een zoo onbeteekenend meisje denkenO, die ver dient de schoonste, rijkste, edelste vrouw ter we reld. Voor dien is het beste juist goed genoeg, jij, Conradine, jij Zij wierp zich weer over Conradine heen en kuste haar wangen. Zij weende. Conradine streelde haar over het haar, en na een paar minuten zeide zij onbevangen zSchuif de gordijnen open en zeg mij wat voor weer het is, en wat je al gehoord hebt van den brand op Jölshaab." niet ver van de Indische grens, aan Afghanis tan, weshalve Engeland laatstgenoemd rijk be hoort bij te staan. Maar de grensstammen kun nen die taak moeilijk maken, wanneer zij niet onderworpen zijn. Hun houding en die der Afghanen hangt af van Engeland's grenspolitiek, meende lord Robertsop zich zelf staande, zullen zij Enge land bestrijden. Te verwachten, dat Rusland zich door de weinige bestaande hinderpalen van een voort- dringen zou laten weerhouden, zoo het dit wilde, noemde de spreker belachelijk. Indien wordt toegelaten, dat Rusland de Hindou-Kouscii overschrijdt, dan is een aanval op Indië slechts een quaestie van tijd. Men mag evenwel geen vreemden staat veroorloven, een stap nader naar Indië te doen. De onderstaatssecretaris voor Indiëgraaf Onslow, verklaarde eenerzijds, dat de onder werping der grensstammen ontzaglijke kosten zou eischen, zoodat de regeering deze politiek volgdezich onthouden van iedere poging om een bestuur over die stammen te vestigen, terwijl daarbij tegelijkertijd vriendschappelijke betrekkingen met hen werden onderhouden. Maar anderzijds zag hij de zaak niet zoo ernstig in, daar Rusland thans zijn aandacht scheen te wijden aan den Siberischen spoorweg en de havens in het Oosten. In het verdere debat bestreed lord Kimber- ley, de leider der oppositie, een »voorwaarts- poli iek", nadat de minister van oorlog, markies of Lansdowne, had verklaard dat de regeering niet den wensch koestert al spoedig een poli tiek naar den geest van lord Robert's door te voeren of de Indische financiën bovenmatig te bezwaren. Wel lag een geleidelijke uitvoering dier politiek in de bedoeling, terwijl men gelijk tijdig vriendschappelijke betrekkingen wenschte te onderhouden met de grensstammen. In de laatste depêche van lord George Hamilton, den minister van Indië, was deze politiek uiteen gezet. Reeds maakten wij gisteren melding van het crediet van 50 millioen dollars, dat het Atneri- kaansche Huis van Afgevaardigden, op voorstel der financieele commissie, zou hebben te ver- leenen voor de landsverdediging. Dit voorstel, door Cannon, de rapporteur dier commissie, na breedvoei ige besprekingen op het Witte Huis, aan de commissie voorgesteld, werd daar met algemeene stemmen goedgekeurd. Gisteren werd door een bijna een voltallig Huis deze hoogst belangrijke aanvrage behandeld. Cannon legde het rapport der financieele commissie over, adviseerende tot goedkeuring van het voorstel om den president een crediet te verleenen van ÓO.ISS.ÜÜO dollars. Cannon zette uiteen, dat dit bedrag ter vrije beschikking van den president moet worden gesteld om zich op zekere mogelijkheden te kunnen voorbereiden. De rapporteur voegde er Phoebe liep naar het venster en rappoiteerde sliet regent maar door, verschrikkelijk. O, wat zal mijnheer Dahlland zich ergeren! Al de mooie guiilandes, die hij heeft laten maken. Heb je ze gisteravond gezien Dat houdt de eerste dagen met meer op. Nu, op Collasborgen kunnen ze een natten zomer altijd beter gebruiken dan eon drogen. De turf kunnen ze kunstmatig drogen. Stel je voor, Adiiaan heeft onlangs hagelslag gehad. De agent heeft zeer willig betaald." sEn de brand op Jdlshaab vroeg Conradine met een weemoedigen glimlach. Zij was jaloersch op de belangstelling van dit kind in de turf en de haver van den man, dien zij heimelijk liefhad. illet is tamelijk erg geweest. De huizen waar de ossendrijvers in wonan zijn uitgebrand, dan de schuren maar het laatste hooi is gisteren eerst gemaaid, en het eerste is nog niet binnengebracht. De schade is niet groot, zegt Felix, en daar er toch aibeiders komen voor de steenbakkerij de deskundigen zeggen dat zij zeker gebouwd moet worden is alles spoedig weer opgebouwd. Boven dien was h°t verzekerd. Niemand heeft ook letsel gekregen." i>Heb je mijnheer Dahlland reeds gesproken Y' »Ja, ik ben om vier uur opgestaan en ben eens gaan kijken, of de menschen met de spuit er al weer waren. Ik wilde eens hooren of de spuit van Collasborgen ook bij het blusschen was geweest. Gelukkig kwamen zij er juist aan, Felix op den ouden Ajax. Stel je voor, de spuit heeft prachtig gewerkt. Adriaan heeft die naar zijn eigen opgaven laten maken." Conradine begreep dat zij alleen iets te weten zou komen over Adriaan en zijn aangelegenheden, nik wil opstaan, stuur mijn kamenier met de bij, dat het verleenen van een crediet voor oorlogstoerustingen eigenlijk een maatregel ten gun-te van den vrede is. Met algemeene stemmen verleende het Huis liet gevraagde crediet. Te Madrid meent men algemeen, dat de vrede niet verstoord zal worden. De laatste telegrammen stelden de verstand houding met de Vereenigde Staten minder goed voor; niettemin blijft die voortdurend vriend schappelijk, zegt de regeering. Ccmcngdc Medcdccïlngen. Volgens de begrooting der Engelsche marine, die aan de leden van het Lagerhuis is rond gedeeld, zal er een vermeerdering van strijd krachten plaats hebben van G340 mariniers, waarvan 200 officieren en 1000landingssoldaten. Overledensir George Russell, conservatief lid van het Lagerhuis, 70 jaar. Heden begint voor de crimineele rechtbank te Parijs het proces der schriftkundigen Bel- homme, Varinard en Coward tegen Zola. Zij eischen ieder 100.000 francs schadevergoeding. De advocaten Labori en Clemenceau zullen evenwel coucludeeren tot niet-ontvankelijkbeid van den eisch, omdat Zola de eischers in hun qualiteit van ambtenaren in zijn brief t)J'accuse" heeft aangevallen. Men meent te weten, dat Estcrhazy's ge tuigen door den divisie-generaal zijn ontvangen, aan wien zij rapport hebben gedaan vahet vergeefscho van hun stappen bij Picquard. Men denkt dat een raad va:; eer over deze zaak zal beslissen. In een eigenhandig schrijven heeft keizer Frans Jozef de afgetreden ministers dank ge zegd voor de aan den lande bewezen diensten, hun tevens hooge onderscheidingen verleenend. Het heet dat de Turken in Thessalië een dorp bij Larissa genomen en twee boeren ge dood hebben. De burgemeester zou gevangen naar Larissa zijn gevoerd. Daily Mail verneemt uit Hongkong, dat op de Philippijnen een nieuwe opstand is uitge barsten. Er zouden 53 Spaansehe soldaten ge dood zijn. Bijzonderheden ontbreken, daar de telegra fische verbinding verbroken is. Prins Heinrich van Pruisen is gisteren te Hongkong aangekomen. De Deutschlanddie in het dok is gebracht, zal een week blijven. E1NXj, Do Koninginnon. H.H. M.M. de Koninginnen woonden gis teren avond van den aanvang af tot het einde in den Hollandschen Schouwburg te 's-IIage thee. En ga jij zoolang in den gelen salon daar vindt je een groote kartonnen doos; je kunt eens zien wat er in is; dat is voor jou de witte niet de bruine doos", riep zij Phoebe nog achterna. De kamenier was gewoon dat haar meesteres onder hel aankleeden eenige vriendelijke woorden sprak. Maar vandaag bleef Conradine zwijgen. Haar gedachten boorden zich steeds dieper vast in alleilei oveibodige beschouwingen. iAIs ik niet gekomen was I Dat alles was schriftelijk in orde te maken en gemakkelijk voor mij Misschien zou ik ook bij een lange scheiding volkomen duidelijk te weten zijn gekomen wat mijn hart wil." Maar zij was nu eenmaal hior en het gold nu met energie de volgende uren te doorstaan. Felix ontmoeten en hem bedanken voor de ontmaskering van Lüngwitz, voor de ontdekking van de kostbare klei en eindelijk het warmst omdat hij Phoebe tegen een brutalen aanval had beschermddaarna moest met Langwitz worden afgerekend. Het laatste was haar zoo onaangenaam, dat zij eenige oogenblikken dacht: bad Felix maar nooit zijn schutkenstreken ontdekt I Maar toen schaamde zij zich weer over zulke opwellingen. Was Adriaan er ten minste maar, dacht zij. En als kwam hij op haar wensch, hoorde zij hem terstond daarop lachen en bewonderende uitroepen slaken. Toen zij zelf den salon binnentrad, stond Pboebe met uitgebreide armen en hield een japon van witte kant en blauwe strikken voor zich, dat in de kartonnen doos had gelegen, en Adriaan stond, met de vuisten in de zij, eenigszins wijd beens voor haar en bewonderde. Naar zijn meening was dat een kleedingstuk dat moest scheuren, wan neer men het aanpakte. Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1