51*" jaargang Zaterdag 12 Maart 1898. N°. 9574, DEVLUCHT FEUILLETON. ferschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon-en Feestdagen. uitgever" h. j. c. roelants. BUITENLAND. BINNENLAND. Aboskbjievtspkijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p kwart. - 1.05 n franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommerso.02 ItritElF: BOTERSTJftAAT ÏO, Tclcplioon So. 123. ADTERTEHTrEPRi.rs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eenc Courant0.5a Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen «verricht. Schiedam, 41 Maart '08. De laatste dag, waarop Rusland antwoord van China verwachtte op zijn ultimatum, is voorbijChina heeft de Russische eischen niet ingewilligd maar nog heeft men niets gehoord van een begin van uitvoering der kra maat regelen, waarmede de Russische gez.ant de Ciiineesche regeering z.ou gedreigd hebben. De verklaring van dit feit zou eenvoudig kunnen zijn, dat Rusland beeft toegegeven aan den wensch der Chineesche regeeriug om nader te onderhandelen met den Chineeschen gez.ant te Petersburg, die daartoe volledige volmacht heeft gekregen. Maar ook een andere verklaring is mogelijk, en wel deze: de alarmeerende berichten van de Times want van het City-blad is deze ultimatum-geschiedenis afkomstig zijn met de waarheid m strijd, althans wat het binnen rukken van Mandsjoerije door de Russische troepen betreft. Naar de minister Curzon in het Britsche Lagerhuis mededeelde, heeft graat Mu ra wie ff, de Russische minister van buitenlandsche zaken Rarer Majesleits gezant te Petersburg kennis gegeven van Rutland's onderhandelingen met China over een pachtten'ract betreffende Port-Arthur en Ta-Lien-Wan en den aanleg van een spoorweg naar een dier plaatsen. Rusland heeft evenwel noch souvereine rechten over die havens gevraagd noch gedreigd troepen Mandsjoerije binnen te zenden. Indien Rusland het verlangde contract ver kreeg zoo had graaf Muravvieff verder ver klaard dan zou Ta-Lien-Wan zoo goed als de andere Chineesche havens geopend worden voor den buitenlandschen handel. De heer Curzon deelde voorts mede, dat de Engelsche gezant te Peking niets afweet van een ultimatum of van een vastgestelden ter mijn voor China's antwoord. Betreffende de leening was den gez.ant niets ter oore gekomen van een bestrijding van de zijde van Rusland der uitgifte door Engelsche en Duitsche ban ken wel had hij vernomen dat de uitgifte spoedig zal volgen. Ten slotte zeide do heer Curzon nog, dat de Engelsche regeering geen enkel bericht had ontvangen waarin de afstand van het Deer- eiland aan Rusland wordt bevestigd. In hetz.elfde Uuis hield de minister Gosclien een hoogst belangrijke rede bij de behande ling der marine-begroeting, waarin sveder hoop op vrede samengaat met vrees voor den oorlog. De heer Goschen sprak de verwachting uit dat men er niet op zou aandringen te weten, welke maatregelen genomen zullen worden, wan neer de politieke horizon nog donkerder wordt. Hij hoopte dat liet Huis vertrouwen zou stellen DOOR IDA BOY-ED. 50) «De heeren gaven den raad een kleinen spoorweg aan te leggen naar Tondern. De kostenrekening wijst inderdaad uit, dat het vervoer per as veel duurder zou zijn", zeide hij. Wij doen dat alles natuurlijk op giooten voet, roet alle moderne hulpmiddelen, of in 't geheel niet", riep zij uit. nMijn man was een vijand van alle schuchtere ondernemingen. Die geschiedenis inte resseert mij bijzonder. Al wat nieuw is, amuseert op zichzelf reeds." «Ja, wij waren tooneelspelers", dacht Folir. «Dames en heeren," herinnerde Adriann, «ver- koot nu maar niet door die klei en dien oven onzen edelen Liingwitz." Conradine, die in een ondernemende stemming "as, zeide dat die zaak maar terstond moest af gedaan worden. Zij zond Phoebe weg. «Neem die bruine doos mee: er zit een en ander in voor grootmama en grootpapa. En kom met het eten terug. Niet waar, do heeren verschaffen Mij vandaag hot genoegen? Adriaan, ik vertrouw dat ja gezorgd hebt, vandaag den rijd te hebben... En zeg aan de grootouders, dat ik van middag "ij hen kom." vnlbt had gebogen toen zij hem ten eten noodigde. Daarin lag opgesloten dat hij in het gewone leven in de Admiraliteit, die met zorg haar wannen heeft overwogen, met name de bescherming der handelswegen door kruKers. De minister gaf niet toe dat zooaK be weerd was de op zee zijnde oorlogschepen onvoldoende bemand zijn, en verwachtte tint de door de jongste werkstaking in den aan bouw van oorlogsschepen veroorzaakte vertra ging -poeriig weer overwonnen zou zijn. De uitwerking der plannen voor den aan bouw in het komende begrootingsjaar is ge schied na nauwkeurig onderzoek van hetgeen andere mogendheden doen. De minister roomde ten zeerste den geest, die bij de marine heerscht, om daarna te ein digen met dc/.e woorden »Ik vertrouw, als de vrede bewaard wordt, hetgeen de Hemel geve, dat het een v rede met eere zal zijn, en als er oorlog moet komen, belgeen de Hemel vei hoede, dat bet een oorlog zal zijn. bekroond met zege »Als er oorlog moet komen Ook in Spanje en in de Vereertigde Staten vinden die woorden hun plaats. De heer Cannon drukte dezelfde gedachte uit, zij 't met andere woorden keus het Arnei ikaansche Huis beaamde ze door liet aangevraagde groote crediet toe te staan, en de Senaat hechtte er zijn goedkeuring aan. Slechts zes-en-tvvintig minuten waren er na de opening der zitting verloopen toen de Senaat reeds honderd vijf-en-twintig millioen gulden ter beschikking van president Mc. Kinley had gesteld. En deze heeft door zijn onderteekening het besluit tot wet verheven. De Times ziet in deze voorzorgsmaatregelen van de Amerikaansche regeering en de ver tegenwoordigers des volks slechts een middel om de publieke opinie eenigszins tot bedaren te brengen. Die beschouwing lijkt wel wat optimistisch. Het middel schijnt eer geschikt om de eischen der jingo's kracht bij te zetten. En terwijl aldus in de Vereenigde Staten groote eenstemmigheid heerscht, blijkt in den boezem der Spaansche regeering eenige oneeriig- heid te beslaan. Zelfs heeft er liet gerucht geloopen, dat een ministerieele crisis aanstaande was, en dat Castilho naar Madrid zou zijn gekomen om over een portefeuille te onderhandelen. De minister-president Sagasta heeft die be richten ongegrond genoemdmaar zeker i.s liet, dat er eenige wrijving bestaat tusschen den mmister van buitenlandsche zaken Gulion en zijn collega's. Immers, terwijl de Spaansche regeervng ont- k »nt te Washington de terug, ring van consul Leo en van het Amerikaansch eskader voor Cuba te hebben gcèisclit, wordt anderzijds met beslistheid verzekerd dat de minister Gulion tegenover den gezant der Unie, generaal Wood ford, de wenscbelijkheid dier terugroeping bad haar tafel niet zou deelen, zooals in doze lande lijke eenzaamheid en na al hei gebeurde wel van zelf gesproken zou hnbben. Terwij! men op Liingwitz wachtte, stokte het gesprek geen oogenbbk. Conradine liep naar gewoonte met de handen op den rug heen en weder. «Adriaan, je komt mij ter hulp, als ik iels ver keerd zeg. En u, mijnhper Dahlland, u moet na tuurlijk uw bewijzen zoo glashelder leveren, dat hij vernietigd is. Ik vind dat wij hem moeten laten lonpon. Om zijn oude moeder. En ook om mijzelf. Andeis zegt Jens Aai dorp weer; De vrouwen heb ben geen vei stand van zaken." Adriaan lachte, want Comadino beproefde plat- Duitfich te spreken, wat zij niet kon, en het klonk altijd zeer grappig, wanneer zij tiet deed. «Lach niet, jij. Het is een ernstige geschiedenis. Ik heb een gevoel als in den schouwburg, wannper ik van spanning begin te beven," zeide zij. «Jas- person rwoet in ieder geval buiten voor de deur blijven. Dat is een goede inval. Och, mijnheer Dahlland, schel als 't u belieft Jasperson even. Driemaal als 't u belieft." Toen Jasperson eenige oogenblikken later binnen- nentrad, beval zij «Wacht builen voor de deur, terwijl mijnheer von Liingwitz hier is. Wij hebben je misschien noodig." Jasperson placht nooit iets te antwoordenhij gehoorzaamde zwijgend. Adriaan lachte weer. «Je maakt er een heele scène van", riep hij uit. «De geschiedenis zal anders heel eenvoudig afloopen. Maar weet je nog, toen wij kinderen wtren? Bij iedere gelegenheid bedacht jij allerlei romvntischen onzin." uitgesproken, waarop de gezant onmiddellijk dien v>enscb aan zijn regeeriug overbracht. Een categori-che weigering was het antwoord. Overigen? onderscheidt de Spaan-che pers zich gunstig van de Atnerikaaubche door haar bezadigde» toon. Blijkbaar voelt men al den ernst van een ooilog, waar in de laatste jaren reeds zoo boven matig veel van Spanje's krachten is gevergd. Intusseheri beeft maarschalk Blanco in de Oostelijke provinciën van Cuba een groote troe penmacht samengetrokken onder generaal Pando, on; een beriKsenden slag toe te brengen aan de kern van liet leger der insurgenten. Volgens de Heealdo zullen den Sisten enden 28sten April op Cuba de verkiezingen plaats vinder: voor liet eerste Cubaansehe parlement, dat op 8 Mei zal bijeenkomen. fiemcnïilc Mededecllngen. Koningin Victoria is gisterenmiddag naar Portsmouth vertrokken. Hedenmorgen zou II. M. met haar jacht naar Cherbourg vertrekken. De liberalen hebben in hef Engelsche Lager huis weder een zetel gewonnen door de ver' 1 '- zing van Steadman te Stepney ter vervanging van den overleden conservatief Isaacson. De Belgische Kam°r heeft gisteren de be raadslaging over liet wetsvoorstel-De Yriendt- Cooremans vooitgezet. De socialist Vnndervelde verdedigde het ont werp op historische gronden en vroeg den steun zijner Waalsche partijgenooten voor liet ontwerp. Tegen den zin der regeeriug en de begroo- tingscommissie heeft de Fransche Kamer bij de behandeling der wet tot hervorming van het patent een amendement aangenomen van Berry, bepalende dat de patenlplichtige die in dezelfde instelling verschillende zaken drijft, onderworpen zal zijn aan evenveel vaste en evenveel evenredige patenten, ah hij zaken heeft. Zola heeft appèl aangeteekend tegen de uit spraak der rechtbank in het proces der des kundigen. De getuigen van Esierhazy maken bekend, dat zij aan kolonel Picquard hebben doen weten, dat generaal Dufaure-Bes.sol alleen voorzitter vvenscht t« zijn van den door hen voorgestelden raad van eer, zonder zelf een stem uit te brengen. Piequanl heeft op het voorstel nog niet ge antwoord, De gemeenteraad van Parijs heeft besloten te deelen in den rouw van Italië over den dood van Cavalotti die een vriend van Frankrijk en der democratie is geweest. Er zal een straat te Parijs naar hem genoemd worden. Te Venetië zij» vijandige betoogingen gehou den tegen Maeola, die Cavalotti gedood heeft. liet schijnt dat dr. Lieber, de leider der ioRimantKche onzin!" dacht Felix. «Was het dat. Die beiden hadden met de belangstelling, die iedereen voelt voor herinneringen uit zijn jeugd, een geschiedenis op, hoe Adriaan eens voor Conradine aan den rand van een poe' in liet moeras sonze- üeven vrouwe haar" geplukt had, bijna in het water was gevallen en door Conraline nog aan zijn jas was v istgehouden maar later had Comadine zich onuitputtelijk getoond in liet schilderen van den snurlelijhen dood, di«n Adriaan in het moeras zou gevonden hebben, en den levenslangen rouw, dien zij zou gedragen hebben, r-n het vreoselijke oogen bbk waai op men jaren later oen gebleekt geraamte uit het moeras zou ophrien: och, dat moet het geraamte zijn van jonker Adriain von Collas, die zich vijftig jaar geledon in het moeras wierp, omdat de erfgename van Trebbin hem niet wilde hebben. En zij lachten. Toen zij zoo naast eikair stonden, kreeg Felix plotseling het gevoel: zij zijn van één rasl Zij waren samen een schoon paaral had Adriaan's mannelijke schoonheid door liet werken iets boersch gekregen, men kon toch dadelijk den edelnoain hem zien. En zij hoe vertrouwelijk lachte en sprak zij met Adriaan! Daar was geen sprake van vriende lijkheid en waardeering. Dat iva« de harmonie van het bij-elkaar-behooren, van het van-gelijke-ge- boorte-zijn. «De uiterlijke levensomstandigheden van don mensch beteekenen toch altijd iets, ook in de liefde, zelfs voor de vrijste geesten. Wie ben ikwat was ik? Wat ik weid en nog word, dat ben ik door haar vei trouwen. Maar hij is van huis uit haar gelijke," dacht Felix met smart en biUei iioid. Katholieken in den Duitsclien Rijksdag, de meerderheid zijner partij, ondanks het verzet der Beiersche leden, heeft weten fe winnen voor zijn voorstellen betreffende de uitbreiding der vloot. De socialistische Vorwnrts verzekert dat de Duitsche bundsregeeringen tot overeenstemming zijn gekomen omtrent een wet. die het moge lijk maakt professoren te ontslaan, wanneer zij misbruik maken van hun invloed door denk beelden tc verspreiden die de openbare orde en de grondslagen der bestaande maatschappij ondermijnen. Volgens de Narodni IAst.j zal het nieuwe Oostenvijksche ministerie trachten het vergelijk met Hongarije te vernieuwen en z,al het streng optreden tegen de uiterste partijen, die dit willen beletten. liet kabinet-Thun zal tevens trachten in Bo- hemen den modus vivendi tusschen Duitschers en Tsechen te herstellen. De Paus heeft zich bij de ontvangst van Mexicaansche pelgrims uitgelaten over Cuba in dezen geest, dat zijn tussehenkoinst onmogelijk was. »De souvereinileitsrechten van Spanje over Cuba zijn onbetwistbaar," verklaarde de Kerk vorst, •«en er is geen grondslag voor een schik king. Spanje heeft op Cuba zoo groote offers gebracht, dat het een daad van kwade trouw zou zyn. nieuwe concessies voor te stellen." Te Pabladura del Valle, provincie Zamora (Spanje) zijn wanordelijkheden voorgekomen wegens de duurte van het graan. Drie gendarmen en twee inwoners werden gewond. Tweede Kamer. Door de afJeelingen der Tweede Kamer zijn tot rapporteurs benoemd lo. over het wetsontwerp tot regeling van de wijze waarop door de daartoe verplichte Rijksambtenaren ten behoeve van den Staat zekerheid wordt gesteld de Imeren Hes.selink van Suchtelen, Travaglino, Kerdijk, Bastert en Van Gilse 2o. over de wetsontwerpen tot aanvulling en verhouding der bezrootingen van Justitie en Binnenlandsche zaken.- de heeren Roessingh, Harte, Van Alphen, Van de Velde en Rethaan Macaré; 3o. over bet wetsontwerp van den heer Bahl- mann tit wijziging van ait. 3G der Schutterij- wel: de heeren Van Bylandt (Gouda), Van Bylandl (Apeldoorn), Pyttersen, Zijlma en Van Karnebeek. De heer Goedkoop is benoemd tot voorzitter der commissie van rapporteurs over de marine- begrooting. Allen schrikten op, Lhngwitz trad binnen. Het plotselinge stiizwijgen was een merkwaardige ont vangst. Hij wilde naar Conradine toe gaan en haar de hand kussen. Maar zij stond ir< haar «veldheers houding", zooais Adriaan liet noemde; den eenen voet vooruit, de handen op den rug. Liingwitz vergenoegde zich dus met een buiging. Toen liet hij zijn blik scherp over Adriaan en Felix dwalen. «Een goede reis gehad, mevrouw? Ik had ge hoopt u alleen te mogen spreken. In ieder geval verzoek ik u om een onderhoud onder vier oogen," zeide hij. «Zulk een onderhoud zou tot niets dienon," antwoordde Conradine. Haar «scène" was weer eens voor de werkelijkheid tot niets geworden zij voelde niets dan grenzeloozen hoogmoed en namelooze verachting. Zij zag den man koud en stiak aan, zoodat hij zich ongerust begon te voelen. Zij imponeerde hem tegen zijn wil. «Ik heb u op uw telegram in 't geheel niet te antwoorden en maak u alleen opmerkzaam, dat de afzending daarvan hoogst oveibodig was, daar mijn nicht u reeds weigeiend had geantwoord" zeide zij ijskoud. «Maar hier is mijnheer Dahlland, die u eenige mededeelmgen heeft te doen." «Maar ik heb mijnerzijds niets met mijnheer Dahlland te bespreken", antwoo: dde Liingwitz, «en ik moet in naam der rechtvaidighoid verzoeken, mij toch een onderhoud toe to staan. Juffrouw Phoebo's afwijzing kon ik na hBt vroègere gedrag der jonge dame niet verwachten, en ik moet die dus op rekening van inblazingen van jaloerschen aard schrijven." Wordt vervolgd,)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1