51"° jaargang. Dinsdag 15 Maart 1898. N°. 9576. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. BUITENLAND. com ABomnantsrsTROT voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco per post p. kwartaaL 1.30 Afzonderlijke nomtncrs- 0.02 BUREAU: BOTER STRAAT 70, Teleplioon No. 123. An'VEETHBTijeïEiJSvan 15 gewone regels met inbe- grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Yerpachting van gemeentegrond ter gelegenheid van de jaarmarkt of kermis. Burgemeester en wethouders der gemeente SCSIBDAM zijn voornemens op Donderdag den I4n April 1898, des namiddags ten twee ure, ten Raadhuize, by openbare inschrijving te verpachten zeven standplaatsen voor Caronssels of Draai molens, Schommels, Stoomtrams, Montague- Jiusses, Hippodromes of dergelijke inrich tingen gedurende de aanstaande jaarmarkt of kermis in Juli 1898. De voorwaarden van verpachting met de daarbij behoorende teekening liggen van af heden ter inzage op de Gemeente-Secretarie (afd. financiën) en zijn tegen betaling van 10 cent per exemplaar aldaar verkrijgbaar. De gezegelde formulieren voor de inschrijving by bovengemelde verpachting zijn mede aldaar te bekomen tegen betaling van 27)4 cent per exemplaar. Schiedam, den 14n Maart 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VISSER, L-B. De secretarie, VERNÈDE. De standplaatsen zullen in loco woiden aangewezen op den dag der verpachting, des voormiddags ten tien uretot bijwoning waarvan gegadigden zich hebben te vervoegen aan de Stadswaag op de Gr oo te Markt. Algemeen overzicht. Schiedam, 14 Maart '98. De zitting der Fransche Kamer van Zaterdag heeft het kabinet-Méline nogmaals een over winning bezorgd. Geïnterpelleerd over haar algemeene politiek, zag de regeering de motie, waarmede zij zich vereenigd had, met 309 tegen 231 stemmen aangenomen. De aanval ging uit van den afgevaardigde Dron, die verklaarde op eigen initiatief, niet namens eenige radicale groep te handelen. Hij verweet de regeering. dat zij met de reactionnairen en de katholieken heulde om eikaars eandidaten bij de algemeene verkiezin gen te steunen. Tegenover Méline's vage ver klaringen over het clericalisme stelde de spreker de krachtige opinie van Gambetta. De interpellant vroeg den minister-president welke maatregelen hij dacht te nemen tegen de inmenging van den Paus in de Fransche zaken en tegen de militante politiek der pries ters. Ook of de regeering de neutrale school wenschte te handhaven. DOOR IDA BOY-ED. 52) Felix stond met verbazen voor die raadselen en geraakte daardoor in een toestand van nameiooze wanhoop. Daarom leefde ik dus daarom vlood ik voor den dood, om dat te ondervinden 1 Is dat mis schien mijn lot? Ontvlucht mij de volkomenheid? Of ben ik op de vlucht voor baar.? Sterven kon ik nietik was te lafhartig, om die stalen volheid op mij te nemen, die het sterven in zich sluit. Mag ik ook hel leven niet bezitten in zijn volheid?" Hij bemerkte niet dat er uren voorbijgingen. Adriaan klopte en was zeer verbaasd, dat de deur eerst voor hem ontsloten moest worden. sKerel, wat scheelt je Wat zie je er uil 1 Hoe kan die zaak van Ldngwitz je zoo aanpakken Zoo iets komt nu eenmaal in groote bedrijven voor, waar men met veel ondergeschikten moet werken. En waarom verschuil je je? Conradine was ver wonderd, dat je haar niet zelf het bewijs bracht. geloof dat zij in een stemming was om je de helft van het heroverde geld te geven." »Ik wilde juist een een fooi vermijden", riep hij bitter uit. »Maar Felix 1" zei Adriaan wrevelig, terwijl hij l'jn jas begon af te borstelen, ihoe kan je zoo Vooral besprak de heer Dron den toestand in het departement Nord, waar de prefect, wiens republikeinsche gedragslijn algemeen werd goedgekeurd, was teruggeroepen. Ook met de verkiezingen voor den Senaat was er met de republikeinen gespeeld. Dron eindigde met te herinneren aan de woorden van den minister van binnenlandsche zaken Barthou te Rijssel»Laat ons samengaan tegen de rallié's en de rechterzijde." De minister Barthou beantwoordde deze interpellatie, de 115de die tot de regeering was gericht. Hij bestreed de beschuldigingen tegen de regeering, dat zij verdeeldheid zou zaaien onder de republikeinen. Het algemeen stemrecht zal daarop antwoorden. Het gaat te ver den naam van republikeinen te ontzeggen aan wie niet radicaal is. Men "ïl dat wij afstand doen van den naam repubhaein maar daarin treden wij niet. Men beschuldigt ons onder bescherming te staan van den Paus en de bondgenooten te zijn der elericalen. Daartegen protesteer ik. Wij zijn zoo min bondgenooten der elericalen als beschermelingen van den Paus. Wij eer biedigen de vrijheid van geweten, trouw aan de tradities der republikeinsche partij, aan het programma van Jules Ferry. nik behoor niet tot hen die Ferry bij z^jn leven door het slijk hebben gesleurd," ging Barthou voort, sen ik herhaal dat de Paus zich niet behoeft te mengen in onze binnen landsche politiek. Maar loyalen steun moet men voor de Republiek aanvaarden." De minister verklaarde voorts dat de mili taire en de schoolwetten steeds het nationale erfdeel zullen blijven. De feiten, door den inter pellant de regeering naar het hoofd geworpen, bestreed hijmaar hij gaf toe dat de geld- candidaturen de ergste ramp waren. Voorts besprak de heer Barthou den voort gang dien de socialisten in het departement Nord maakten en betoogde de wenschelijkheid om de socialisten te bestrijden. Onder herhaalde interrupties van links en toejuichingen van het centrum en een deel der rechterzijde eindigde d, Tiinister zijn rede met de verklaring, dat hij t.ouw was gebleven aan zijn beginselen, toen het gold de republikeinen te vereenigen. Hij was altoos tegen grondwets herziening en tegen de inkomstenbelasting ge weest. Uit naam der regeering sprekende, tartte hij iemand om bij de ministers eenige zwakheid of deloyaliteit aan te toonen. De socialist Millerand constateerde nu, dat Barthou als verdediging voor de politiek der regeering had aangewezen de bestrijding van het socialisme. Het socialisme bestrijdt de reactie; maar de regeering, gesteund door de elericalen, bereidt den weg voor hen die in de volgende Kamer zullen trachten de leger- en de schoolwetten af te schaffen. De minister-president Méline stelde tegen- dwaas zijn 1 Heb je te klagen over Conradine's toon Ik meen dat zij zeer hartelijk en vriendelijk tegen je was. Je hebt haar wezenlijke diensten be wezen zij wil je gaarne beloonen wat is een voudiger Ik geloof dat al je vroeger ongeluk je gevoelig heeft gemaakt." »Het kan zijn." ïNu, Conradine zendt het bewijs aan Wörmke, die de zaak dan zal afdoen. Kan ik bier mijn handen wassehen het is dadelijk etenstijd Van uit de slaapkamer, staande voor de wasch- tafel waar hij in het zoepschuim aan het werk was, riep bij toen nog «Zij heeft voor mij iets meegebracht. Een ouden, gesneden stoel; die komt eerstdaags; en een das speld. Die past bij mij als een vuist op een oog. Ik draag zulke rommel niet. Het is een prachtige paarl. Hij zou onder mijn baard verdwijnen. Ik heb haar ook meteen gevraagd, of ik ze mocht bewaren. Daar kan ik eens een ring voor laten raakpn later." iRingen draag je toch ook niet," zei Felix, si k niet. Zoo, ik ben klaar. Jij ook Vooruit dan m-ar." De eetkamer was een reusachtige zaal, gelijk vloers, en vier groote glazen deuren gaven vandaar toegang op een naar de zijde van het park gelegen terras. De zaal was even koud gemeubileerd als de gele salon. Men kon aan alle vertrekken tien, dat zij sedert vijftien jaar steeds alleen voor korten tijd waren gebruikt. Er ontbrak niets noodigs, maar alles wat overbodig was. Twee kolossale eikenhouten buffetten stonden aan den langen wand tegenover de glazen deuren. De wanden waren met pleisterwerk versierd en grijs geschilderd. Verschoten groen zijden gordijnen over de beschuldigingen tegen de regeering het verwijt aan het adres der socialisten, dat zij de onderwijzers voor hun beginselen trachten te winnen. »Gij valt ons aan", voegde hij de socialisten toe, somdat wij geen officieele ean didaten te uwen gunste stellen," Ook hij wees de beschuldiging van cl< ica- lisme af. De rechterzijde steunt de polities, der regeering omdat zij die in 's lands belang acht. De rechterzijde schenkt de regeering haar be- langeloozen steun tegen het socialisme. De leider der radicalen, Leon Bourgeois, trad nu ook in het krijt. Het kwam er op aan te weten tusscben welke partijen samengaan mogelijk is, meende hij. De spreker keurde een samengaan met hen, die in de Republiek treden om haar te vernietigen, sterk af. De beste bestrijding van het collectivisme achtte Bourgeois het invoeren van hervormingen. Niet de inkomstenbelasting scheidt de radicalen van de regeering der rallié's die de voorkeur beginnen te geven aan de Republiek boven het koningschap. De linkerzijde bracht den radicalen ex-premier een ware ovatie. Zeven moties werden ingediend. De prioriteit v.in de motie-Dron, verklarende dat »de Kamer besluit haar traditioneele politiek der republi keinsche partij weder te aanvaarden", werd met 309 tegen 288 stemmen verworpen. De motie van vertrouwen van Descubes, waarmede de regeering zich vereenigde, werd hierop aangenomen. De beoordeeling van de discussie in de bladen is zeer verschillend. Terwijl de gematigde bladen meenen, dat de Kamerzitting van Zaterdag de regeering heeft versterkt en het haar mogelijk maakt een pro gramma te ontvouwen van een verdraagzame, liberale politiek en haar werkprogram, gelooven de radicale organen, dat de redevoeringen van Dron en van Bourgeois in het land weerklank zullen vinden. De aanstaande verkiezingen zullen het uit wijzen. Gemengde Mededeel In gen. Graaf de Greiïulhe zegt niets te weten van een poging, door verkiezingsagenten gedaan om den Franschen afgevaardigde Breton te bewegen zijn zetel in de Kamer af te staan aan den graaf. Een nota van Havas spreekt het tegen, dat de president der Republiek, zooals beweerd werd, kennis heeft gedragen van die pogingen en ze heeft goedgekeurd. Picquard heeft zeer terecht geweigerd den vreemdsoortig saamgestelden raad van eer goed te keuren, die over zijn weigering om met Esterhazy te duelleeren, zou beslissen. De door Esterhazy aangewezen leden van dien raad be schouwen nu hun taak als afgeloopen. hingen dun en slap langs de glazen deuren. Boven do tafel, die met haar vijf couverts een nietigen indruk maakte in het groote vertrek, hing een ontzagwekkende kroon met rijen prisma's, die van een glazen bol aan het plafond uitgingen en als stralen neerdaalden naar een ring van zilverbltk, die de lamp droeg. Op de tafel stond een prachtige bloemruiker, de eenige warme, levende kleur. De damet lieten zich wachten. Jaspersen stond voor bet buffet en legde zilverwerk gei eed. 2Je vader maakt het goed, Jasperson. Hij is blij dat zijn zoon er weer is," zei Adriaan. illallo daar is juffrouw Phoebe 1 En in de nieuwe japon! Heb je het dan niet koud Phoebe antwoordde vroolijkïAIs men een nieuwe japon aan beeft, vindt men het nooit koud." nConradine doet verkeerd, je zulke weelderige kleeren te geven," zei hij wrevelig. Phoebe stak beide handen in den bleekblauwen gordel. iTen eerste beval Conradine mij, de japon van daag aan te doen, en ten tweede steekt er geen kwaad in, dat ik liever een mooie japon aantrek dan een leeiijke. Men beeft toch ook liever dat de zon schijnt dan dat het regent. Maar daarom ben ik met regen toch ook wel opgewekt," zoide zij hem toelachend. Hij zag haar aan. Het was een meikwaardige blik, waarin zorg en welgevallen te lezen lagen. Jasperson zette zich in postuur, de deur ging open, en gevolgd door Madame mère trad Conradine binnen. Zij was in een zeer bonte shawl gewikkeld, waaronder zij ook haar handen verborg. Een zware wollen japon was onder de shawl zichtbaar. Esterhazy heeft aan zijn getuigen verklaard nPirquard heeft vreemde gewoontenhet motief zijner weigering is vrees, van zijn wei gering om te vechten lafheid. Hij verdient alleen de karwats daar belast ik mij mee. Ik verzoek u, zoo ge in een zaak met hem be trokken wordt, onder geen voorwendsel tegen hem op treden. Hij is mijn man." Yolgens de Breslauer Zeitung heeft de reis van kardinaal Ivopp ten doel onderhandelingen te openen met het Yaticaan over de dringendste eischen, die het centrum door de Duitsobe regeering wenscht ingewilligd te zien. De houding van de Katholieken ten opzichte der vlootpiannen der regeering zou van die onderhandelingen afhangen. In Baden is een conflict gerezen tusschen den groothertog en zijn volk. De Kamer heeft een motie aangenomen, waarin zij de houding van het kabinet in de quaestie van het stemrecht afkeurt. De groothertog heeft het kabinet van zijn volkomen vertrouwen verzekerd er bij voegende dat hij geen ministerieele wijziging noodig acht. Een telegram aan de Correspondencia uit Berlijn zegt, dat Keizer Wilhelm zich aan een familiediner bij prinses Irene aldus over Cuba heeft uitgelaten »Ik verklaar dat, zoolang "Wilhelm II Keizer van Duitschland is, de Yankee's geen bezit zullen nemen van Cuba." De Hongaarsche Kamer nam met 4 stemmen tegen het ontwerp der regeeri^g aan om op den llden April het gedenkfeest der constitutie van 1848 te vieren. Uit Calcutta worjt bericht dat de Afridi's die zich nog niet hadden onderworpen, dit thans hebben gedaan. Daily Chronicle verneemt uit Hongkong dat het Chineesehe hof zijn zetel wel eens kon verplaatsen naar Chan-Si. Het gevolg dier ver plaatsing zou dan waarschijnlijk zijn, dat een nieuwe dynastie aan de regeering zou komen in Midden-China met Nanking tot hoofdstad. Daily Graphic zegt, dat China, indien het de eischen van Rusland inwilligt, aan Engeland een compensatie zal dienen te geven, en dat Engeland er wellicht niet rouwig om zou zijn, indien het gedwongen werd een nieuw Hong kong aan de Gele Zee te scheppen. Een officieel telegram uit Manilla zegt, dat de poging tot opstaud te Bolina volkomen onder drukt is. De telegrafische verbinling is her steld. In een talrijk bezochte meeting hebben de Hollanders in de Kaapkolonie een motie van wantrouwen uitgebracht tegen Venter, een aanhanger van Rhodes, die voor Colesberg zitting heeft in liet Kaapsche parieivc-nt. »Hu... ik lieb 't koud. Het is maar vijftig graden. En wij hebben den derden of vierden Juli. Zoo van Venetië io dit verschrikkelijk klimaat hu." Zij huiverde. Zij liep naar een der glazen deuren. Buiten stroomde da regen in loodrechte stralen langs de ramen neer. Het terras was vol bladeren en voor- jarige elzenvruchten en eshloesemsdat alles plakte op de natte steenen en zwom in kleine plassen. Tusschen het park en het huis scheen een sluier te hangen of een glazen wand te staan. Door den zwaren regen zag men den omtrek slechts onduidelijk. »Het moet morgen opklaren. Mijn scheper Niels heeft het voorspeld", beweerde Adriaan. Intussehen had Felix Madame mère begroet en naar haar gezondheid geïnformeerd. Zij nam dat zeer dankbaar op en kwam er tot haar eigen ver bazing niet toe neerbuigend te zijn. Er iag iets in Felix persoon dat dit verbood. Werkelijk, toch een nat jongtnensch, dacht zij. Men ging zitten. I'hoebe was zeer opgeruimd. Zij zat naast Adriaan en legde heel onbevangen de beste stukken op zijn bord. iDat doe ik bij grootvader ook altijd", zeide zij. Zij vroeg Conradine naar land en raenschen en zeide dat zij geen zin in reizen hadzij zou alleen eens naar Kopenhagen willen en daar op Kongens Nytors wandelen en voor Amaliénborg staan, waar de bruiloft werd gevierd dien de kamerheer Amtrup had bijgewoond, en dan op zijn hoogst nog 's avonds een bezoek brengen aan Ttvoli. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1