N°. 9577. DE VLUCHtT 51*" jaargang. Woensdag 16 Maart 1898. Kennisgeving. FEUILLKTON. mm Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J O. ROELANTS. De Bbroe meester van Schiedam, BUITENLAND. COURANT. Abosttemb.'ttsprijb voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommera- 0.02 BUREAUBOTERSTRAAT ÏO, Telephoon No. 133. Ajjtostehtibpbijb ran 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.51 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Oproeping In activiteit van Zeemiliciens-Yerlof- gangers der 1.1CHTIKG van 189G. Gelet op de citculaire van dan heer Commissaris der Koningin in "de piovineie Zuid-Holland van '2 Februari jl., A No. 238 - 2de Afd. - (Provinciaal Blad No. 17); Brengt bij deze ter kennis van de daarbij belangheb benden dat bij Koninklijk besluit van 21 Januari 1898, no. 4, de Minister van Marine is gemachtigd om de leemiliciens-verlofgangers der lichting van 1896 in wer- belijken dienst te doen oproepen, ten einde gedurende den tijd van vijf weken te worden geoefend dat op grond hiei van de opkomst van na te melden leemiheiens-verlofgangeis door genoemden Minister 15 bepaald op dagen en bodems als in den navolgenden staat is vermeld «j n a "Z3 03 "S S JP -2 03 gj S3 p G 5 5 s A. O O r» Ingedeel voor de gemeent Datum van opkomst Zich aan tem aan boord Hr. M s. oor bodem. Plaats waar het scl geleger Dielemans. (Cornells An- Schie tOl.lUS dam. 4 Apr '98. Krokodil. tlelievoetsl. Hoek. van (Johan Cor nells 5 Apr.'98. Rhenus dat genoemde verlofgangers zich, ieder op den voor hem bepaalden datum, naar de plaats hunner bestemming zuilen hebben te begeven, alwaar zij gekleed in de bij hun vertrek met groot verlof medegenomen mili taire kleedingstukken en voorzien van hunne kooi- goederen, zoomede van hunne verlofpassen en zak boekjes, voor zoo veel dit mogelijk is, ten 12 uur des middags, behooren aan te melden bij den Com mandant van het schip, aan boord waarvan zij zullen worden geoefend dat zij zich slechts dan den vorigen dag reeds op reis behoeven te begeven wanneer de plaats van be stemming niet binnen een dag kan worden bereikt terwijl zij, die door ziekte verhinderd zijn op den bepaalden datum aanwezig te zijn, daarvan zoo spoedig mogelijk moeten doen blijken, door eene ter Gemeente secretarie over te leggen geneeskundige verklaringen zich onverwijld na hun heistel naar de boven aange geven plaats van bestemming behooren te begeven en zich als dan moeten vervoegen bij den Commandant Tan het wachtschip aldaar; dat zij zich vooiaf ter Gemeente-Secretarie moeten aanmelden zoowel tot het afteekenen van hun verlof pas als tot het ontvangen van de passagebiljetten en daggelden waarop zij blijken zullen aanspraak te heb ben en dat zij, in gebreke blijvende op den bepaalden dag onder de wapenen te komen, bij hunne lateie opkomst zooveel langer in dienst worden gehouden en zij, aan de oproeping niet voldoend, als deserteur zullen wor den behandeld. Na deze openbare kennisgeving worden de betrokken DOOR IDA BOY-ED. 53) Maar toch kon het in Kopenhagen niet mooier zijn dan op de heide van Collasborgen, wanneer de zon schitterde, de koekoek sloeg en men lui onder een boom lag en telde. Dan was de wereld zoo ruim en zoo stil, en wanneer men de oogen half sloot, dan zag men in het geheel geen be grenzing. En daar kon men dro urnen, o, van zoo veel mooie dingen. Neen, neen, in de drukke, bonte wereld zou zij niet willen zijn. Toen vertelde zij Adriaan, dat zij na tafel haar mooie japon natuurlijk terstond weer zou uittrekken, om die te sparen. Zij verheugde zicb openlijk op de chocolade-pudding en de champagne, die er bij het dessert zou komen, zooals juffrouw Petterson haar had verioden. En het was als ging van de volmaakte natuur lijkheid van haar verschijning en van haar reine vroohjkheid een zegen uit over allen. Ook Felre' hart werd lichter. Langzaam week de bitterheid uit zijn gemoed; hij begon zich beter te voelen, schoon nog steeds met de angstigheid Yan een gewonde, die ieder oogenbük bevreesd is *oor harde aanraking. Hij sprak met Conradine, maar haar in de oogen zien, dorst hij niet. miliciens geacht van hunne verplichting kennis te dragen, waardoor zij gehouden zijn, zonder verdere oproeping, aan de voorschreven opkomst te voldoen, zoodat zij later geen onwetendheid ten deze zullen kunnen voorwenden. Schiedam, 15 Maart 1898. De Burgemeester voornoemd, "VISSER, L B. Bij het OPENBAAR LAGER ONDERWIJS te Schiedam wotden gevraagd: lo. een OKDERW1JZKB, om sijue betrek king aan te vangen aan de 2de Opeubare Tusschenschool; 2o. een ONDERWIJZERES, (akte hand werken gewenscht), om hare betrekking te aanvaarden aan de 2e Openbare Koste- looze Schooi. Jaai wedde f 500, benevens ƒ100 voor iioofdakte, ƒ50 voor akte handteekenen, f 30 voor akte handwei ken, wanneer in dat vak onderwijs woidt gegeven, en 4 tweejnail. ver hoogingen wegens diensttijd, var, ƒ00 ieder. Sollicitatiestukken vóór 24 Haart a,s, franco in te zenden aan den Buigemeester. Algemeen overzicht. Schiedam, 15 Maart '98. De aandacht van allen die belangstellen in het lot der volkeren, is in hoofdzaak verdeeld tusschen het Hemelsche Rijk van het Midden en de >Parel der Antillen," Cuba. Hier zijn het Spanje en de Vereenigde bvaicn, ginds vooral Rusland en Engeland, tusschen wie de partij wordt gespeeld. Engeland heeft te Peking een hooge troef tegen Rusland uitgespeeld, en met belangstelling wordt afgewacht of Rusland daar boven kan. Sir Claude Macdonald, Harer Britsche Majes- teits gezant bij den Keizer van China, heeft aan het Tsung-ii-Yamen een nota overhandigd, waarin hij verzet aanteekent tegen eiken af stand, in welken vorm ook, van Port-Arthur en Ta-Lien-Wan aan Rusland. Groot-Britannié, zoo luidt het in die nota, mag geen afstand van dien aard toestaan om dat daardoor het staatkundig evenwicht in het Verre Oosten zou verstoord worden. Met andere woorden, de Britsche regeering voert tegenover Rusland hetzelfde argument aan, waarmede dit rijk Japan heeft gedwongen het schiereiland Liao-tung na den oorlog met China te ontruimen. Dat mag goed spel heetcn. De Britsche regeering ziet baar krachtige houding goedgekeurd door de toongevende bladen, die zonder onderscheid van partij het kabinet den volstrekten, eenstemmigen steun der natie toezeggen. Vooral wijzen zij op de ukase van czaar Nicolaas om een zeer belang rijke som aan de vloot ten koste te leggen, om aan te toonen dat Engeland geen oogen blik De vriendelijk beleefde blik dien hij vreesde, zou hem te diep hebben getroffen. En ook zij waagde het niet hem aan te zien. Bij deze angstvalligheid werden zij zich eerst be wust dat zij elkaar ook 's morgens niet in de oogen hadden gezien. Of zij verbeeldden zich althans dat zij dit vermeden hadden. En om die angst valligheid te ontveinzen spraken zij des te drukker met elkaar. Conradine's gedachten volvoerden daarbij een dubbele werking. Terwijl zij zich ijverig scheen te verdiepen in het thema, dat juist door hen was aangeroerd, dacht zij er voortdurend aan, dat zij ook voor hem een geschenk had meegebracht, zooals men alleen aan een man geeft aan wien men zich voor altijd bindteen prachiigen ring. Zij kon hem dien ring niet geven, niet zoo, niet nu. Maar terwijl zij dat geschenk geheim hield, moest zij het hem toch tegelijk duidelijk blijken, dat zij voor hem een bijzonder geschenk had gehad. Adriaan had al losweg gezegd: sik hoop datje aan een of andere attentie voor Felix Dahliand hebt gedachthij behoort tot de menschen, die men door een met zorg gekozen kleinigheid meer genoegen doet dan met alle salarisverhoogingen en dergelijke." Zij pijnigde haar hersens met de vraag xiloe moet ik het aanleggen om hem niet zulk een geschenk te geven, zonder hem te laten blijken dat ik het meest ernstige voor hem gereed had, dat een vrouw maar kan geven?" En tegelijk sprak zij druk over haar merkwaardige neiging tot eenzaamheid, die samenging met een nog merkwaardiger belangstelling in menschen, en dat zij op reis die beide tegenstrijdige neigingen het best kon bevredigen, daar zij onder vreemden inwendig alleen bleef en toch de menschen om den schijn mag aannemen alsof het voor die bedreiging wijkt. De toon der Engelsche bladen en vooral hun eenstemmigheid in deze, geven weinig hoop op een vreedzame oplossing der quaestie, De Engelsche pers wil van geen schikking weten dan op dezen grondslag, dat Rusland zijn eischen intrekt, dus zijn plannen opgeeft. Zij geeft duidelijk te verstaan, dat Groot-Britannié zichzelf een limiet heeft bepaald, waarachter het niet terugtrekt. Het zal nooit toestaan dat Rusland zich te Port-Arthur of op Ta-Lien- Wan nestelt. De vraag is nu, of Rusland in het belang van den vrede zijn eischen wil intrekken of althans verdagen tot een gunstiger tijdstip. Voorloopig gaat hel door met oorlogstoerus tingen. De regeering is voornemens te Sebas- topol een nieuwe werf te bouwen, uitsluitend voor torpedo-booten en torpedo-vernielers. Tegelijk laat het in het buitenland twee nieuwe kruisers koopen voorde vrijwillige vloot. De Times verneemt uit Weenen. dat de voorloopige mislukking der Russische eischen aanleiding heeft gegeven tot zekere wrijving tusschen de ministers van buitenlandsche zaken en van financiën te St. Petersburgde laatste heeft weinig op met de bezetting van Port- Arthur. China heeft intusschen op aandringen van Rusland besloten den vertraagden aanleg der spoorlijn Peking-Kjachta nog dit jaar te vol tooien. Frankrijk moet, naar uit Peking wordt be richt, voornemens zijn Leitschau ophetKwan- tung-sehiereiland als basis voor zijn vloot te bezetten. De New-Yorksche beurs, die getrouwe en nauwkeurige aanwijzer van de in de Vereenigde Staten heerschende stemming, is na hevige agitatie thans weer eenigszins tot kalmte ge komen. Inderdaad rijn de laatste berichten over de verhouding tusschen Spanje en de Unie wat geruststellender. De nieuwe Spaansche gezant, de heer Polo de Barnabé, is te "Washington aangekomen en heeft Zaterdag president Mc Kiniey zijn geloofsbrieven overhandigd. De ontvangst van den gezant op het Witte Huis moet zeer hartelijk zijn geweest. De heer de Barnabé zeide dat het voornaamste doel zijner zending was, alle mogelijke pogingen in het werk te stellen om de banden van vriend schap tusschen beide landen te handhaven en nauwer toe te halenmet de medewerking van den president der Vereenigde Staten hoopte hij daarin te slagen. Mc Kinley antwoordde in dergelijke bewoor dingen. Hij sprak de hoop uit, dat Spanje en het Spaansche volk de zegeningen van vrede en voorspoed zouden mogen genieten. In een interview gaf de Spaansche gezant te kennen, er zeker van te zijn, dat de Ver- zich heen oppervlakkig leerde kennenen naar de oppervlakte alleen beoordeeld waren de meesten aangenaam. Toen men van tafel opstond, viel de levendigheid als een masker van Conradine's gelaat. Vermoeid, huiverig, treurig stond zij aan een der glazen deuren en keek weer naar buiten. De beide mannen waren vertrokken. De eerste ontmoeting was afgeloopen, zooals Conradine die 's morgens had gewenscht: onder den schijn eener volmaakte vriendelijke onbevangenheid. En zij had den elkaar niet eens recht en flink in de oogen gezien. Nu scheen, wat baar gedurende hun samen zijn zoo aangenaam was geweest, Conradine onver- dragehjk toe. Dat geleek op een onopgelost vraag stuk, een niet ontsluierd geheim. elk had den moed moeten hebben", dacht zij. Dat alleen zou hem mijn onbevangenheid werkelijk bewezen." Maar misschien vlood die onbevangenheid voor den eersten blik. Conradine verbeeldde zich, dat dit ongelukkig gevoel, die eilendige twijfel zouden vergaan als de zon maar scheen, als zij maar in het park kon rondloopen en de vogels hooren zingen. Het regende maar voort. In ieder geval beweging buiten zou toch beter zijn dan in het' kale huis van de eene kamer in de andere te looped, om ergens behagelijkheid te zoeken. Zij tiok een regenmantel aan en stevige schoenen, en met haar reishoedje op en een parapiuie boven het hoofd ging zij het park in. Eentonig tikte de druppels op de strak gespan nen zijde. Door de boomen ging een geruischde regen viel op de toppen neer en zonk van blad eenigde Staten den oorlog niet wilden en dat Spanje evenzoo dacht. Een voor de hand liggende casus belli schijnt dan ook den oorlogzuchtige» in de Vereenigde Staten te ontglippen. De commissie van onderzoek naar het ongeluk der Maine, wier rapport, naar de Times uit Havanna verneemt, niet vóór over veertien dagen zal gepubliceerd worden, moet volgens sommigen geen oorzaak van buiten af van de ontploffing gevonden hebben. Men weet er evenwel nog niets met zeker heid van. De regeering te Washington heeft officieel doen weten, dat zij tot nog toe de oor zaak der scheepsramp niet kent. Ook de Vereenigde Staten gaan intusschen voort zich ten strijde te rusten. De minister van oorlog zal de grootste bestelling in oorlogs behoeften doen die ooit van uit Washington is gedaan. Aan de geschutgieterij wordt hard ge werkt. De Elena en de Bancroft, die te Lissa bon lagen, hebben instructies gekregen voor Key-West. Een gerucht, als zou Engeland de Vereenigde Staten oorlogsschepen leenen, is door den heer Curzon in het Britsche Lagerhuis tegenge sproken. Gemengde IfededecIIngen. Lord Salisbury heeft opnieuw koorts ge kregen, die thans weer afnemende is. Zijn geneesheer heeft hem volstrekte rust en een verblijf in het Zuiden van Frankrijk aanbe volen. De loopende buitenlandsche zaken worden door Gerard Balfour afgedaan. Te Asnières bij Parijs is zekere Frederik Haan, die zich voor een Zwitser uitgaf, gevan gengenomen onder verdenking van een Duitsch spion te zijn. Wegens een vertraging in het verleenen van hulp aan de armen te Rome, riepen een aantal vrouwen gisteren, toen de Koning op weg naar de wapenschouwing voorbijreedïWij willen brood en werk 1" Hetzelfde werd voor de prefectuur geroepen. Een bakkerswagen werd overmeesterd. De politie herstelde de orde. In hooge kerkelijke kringen wordt de mede- deeling over de uitlating van den Paus over Cuba tegenover Mexicaansche pelgrims ten eenen male onjuist genoemd. Te Dunafoeldvar, Hongarije, zijn 2000 socia listische werklieden in botsing gekomen met de gendarmen, die van hun bajonet gebruik maakten. Twee arbeiders werden gedood en twee gewond. De Times verneemt van haar correspondent te Athene, dat thans de verkiezing van prins George van Griekenland tot gouverneur van Kreta feitelijk zeker is, daar alle mogendheden, o.a. Frans Jozef en koning Humbert in eigen tot blad. Aan de kanten der perken stroomden waterbeekjes. Het natte gebladerte der lage struiken hing ter aarde gebogen. Op de oppervlakte van het vijvertje vielen de druppels gelijkmatig en zon der ophouden. Conradine ging naar de eenige plek, die er hier voor haar bestond. Door een zwaarmoedige en tegelijk spottende nieuwsgierigheid gedreven, zocht zij de populieren op. Het smalle pad, dat door uitgestrekt struikgewas voerde, was nauw begaanbaar. De twijgen waren als natte roeden over den weg gebogen en sloegen Conradine tegen de knie. Toen stond zij aan den uitgang van bet pad en overzag de open plek. Hier ruisehte de regen heviger door het harde, in altijddurende beweging verkeerende gebladerte der populieren. Van de helling sijpelde het water in kleine gootjes neder; het stond als een donker glimmende spiegel tusschen de halmen van het gras, waarmede de laag liggende plek overdekt was. En op de zandsteenen bank lagen verwelkte roode anjelieren. Zij waren er misschien gisteren neergelegd, voordat het onweer opkwam. Conradine staarde er been. Was dat nu alles, dat overgebleven was van de gloeiende verwach tingen van den laatsten tijd De troosteloosheid van volkomen teleurstelling I In plaats van ai die jubelzangen van geluk, die klaar en bruisend in haar ooren klonken, niets dan het eentonig ruischend getik dor vallende druppels van den somberen regen t Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1