"de vlucht. 51"° jaargang. Donderdag 17 Maart 1898. N°. 9578. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. UITGEVER: H. J C. KOELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. I C 0 U: R A isojrsraMSHTSPBXJB voer Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - X.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU r BOTERSTRAAT ÏO, Telephoon Wo. 123. Abtertbhtiepeus Tan 15 gewone regels met Inbe grip ran eene Conrantf 0.59 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting Terleend. Algemeen overzicht. Schiedam, 16 Maart '98. Lord Salisbury is niet jong meerhij is zijn 69ste jaar ingetreden, en sedert 45 jaren reeds neemt hij deel aan het staatkundig leven van zijn vaderland. In den laatsten tijd is de 'premier bovendien nog al aan 't sukkelende influenza heette eerst geweken, kwam echter nog eens terug en schijnt alleen voor rust en een verblijf in zachter luchtstreek voorgoed te zullen wijken. Dat het in dezen tijd van internationale verwikkelingen niet aangenaam is voor de Encelsche heethoofden de leiding der buiten landsche zaken in handen van een zieken en daardoor niet over zijn volle werkkracht be- schikkenden minister te weten, is begrijpelijk. Niettemin is lord Salisbury's ziekte niet ge vaarlijk, zelfs niet ernstig, en wanneer er thans weder geruchten opduiken, dat de portefeuille van buitenlandsche zaken in andere handen zou overgaan eersc werd de hertog van Devon shire, nu weer de Egyptische minister-president lord Cromer genoemd dan is de verklaring daarvan eigenlijk alleen te zoeken in het feit, dat er zeer velen zijn wien de wijze waarop de zaken gevoerd worden, niet erg bevalt. Steeds neemt het aantal toe van hen die niet tevreden zijn met de steeds besluitelooze, voort durend remmende, gewoonlijk onbegrijpelijke leiding der buitenlandsche politiek. Intusschen, lord Salisbury loopt nog niet weg van het vaandel. Tot herstel van zijn gezond heid gaat hij een poosje naar de Riviera, en in dien tijd zal lord Devonshire hem in de lei ding der partij en in het Hoogerhuis, zijn neef Balfour, de eerste lord der schatkist, hem op het Foreign Office vervangen. In het Britsche Lagerhuis bracht de heer Davitt zeer precaire quaesties ter sprake. Hij vroeg of Iiarer Majesteits gezant te Washington stappen had gedaan bij de regeering aldaar om te komen tot een samengaan der beide Angel saksische staten in het Yerre Oosten of wel dat daartoe een eerste schrede was uitgegaan van de regeering der Vereenigde Statenvoorts of, zooals in de bladen beweerd was, Engeland zijn bemiddeling had aangeboden in het geschil tusschen Spanje en de Vereenigde Staten. Zeer voorzichtig verklaarde de heer Curzon deze vragen van dien aard, dat het niet ver standig scheen er op te antwoorden. Op andere vragen antwoordende, deelde de onderstaatssecretaris o. a. mede dat het gerucht als zouden er Europeesche officieren in het leger der Derwi-chen dienen, ongegrond is. Over de Russen in China kon de heer Cur zon niet veel zeggen het bericht dat er zich reeds Russische troepen in grooten getale in door IDA BOY-ED. 54) Het was haar, of haar leven tot nu toe een doel had gehad, dat zij nu verloren had. Verarmd en eenzaam stond zij hier in den regen en worstelde «net haar tranen. Allengs kwam er toorn in haar op. Misschien wenschte zij dat Feüx als een man vol hartstocht, fierheid en grootheid voor haar zou treden, en van haar eisehen wat zij hem beloofd had haar befde. Misschien wenschte zij het ook alleen, om hem dan hoogmoedig af te kunnen wijzen. Zij wist niet wat zij wenschtemaar in ieder geval iets heel, heel anders dan de werkelijkheid. De regen tikte op de zijde van haar parapluie. Het tuischen en strooraen om haar hield niet op. En van het natie gebladerte ging een koele stroo- «ning uit. Cottradine rilde. Zij ging langzaam weg. Toen zij eenige schreden gedaan had, liep zij terug Zonder bedoeling, zonder er ovor na te denken, nam zij de natte verwelkte anjelieren van de bank en hield die vast omklemd, zonder te bemerken dat het leer van haar handschoen door nat werd. Nu liep zij vlug, als iemand die niet op onbe hoorlijke wegen wil aangetroffen worden. De lila kanten shawl, die zij los om den hals droeg, bleef Mandsjoerije zouden bevinden, kon hij niet be vestigen. Na verschillende andere wéinig belangrijke punten kwam vervolgens aan de orde de cre- dietaanvrage, groot 20.000 p. st. voor de Britsche commissie voor de wereldtentoonstelling te Parijs in 1900. In antwoord op een opmerking, dat de 75.000 p. st., die de regeering voor de tentoonstelling noodig achtte, nogal een pover figuur maakten, gaf sir Michael Hicks-Beach de niet van be- teekenis ontbloote verklaring af, dat hij niet dweepte met tentoonstellingen, en vooral niet in landen, die de mededinging der Britsche producten met de hunne onmogelijk maakten. Niettemin diende Groot-Britannië behoorlijk voor den dag te komen, en te gelegener tijd zouden de benoodigde bedragen daarvoor wor den aangevraagd. Tusschen Spanje en de Vereenigde Staten neemt de spanning steeds toe. De ontploffing op de Maine houdt nog steeds de gemoederen in de Vereenigde Staten in een staat van opgewondenheid, die op de regeering een druk uitoefent, waarvoor deze ten slotte wellicht zal bezwijken. Hoogst belangrijk in dit opzicht is de indruk, dien de senator Proctor van zijn bezoek aan Cuba heeft medegebracht, en het is vooral de positie en de goede reputatie van dien senator aldus verklaart de correspondent der Times te New-York die zijn mededeelingen van het hoogste gewicht maken. De heer Proctor dan heeft een onderzoek ingesteld naar de Maine en den staat van zaken op Cuba, en heeft aan de New-York Herald het volgende verhaald als de uitkomsten van zijn onderzoek. De ontploffing aan boord der Maine is z. i. stellig van buiten af, ofschoon niet door toedoen der Spaansehe regeering, veroorzaakt. De autonomie is totaal mislukt. De berichten over het gebrek en de sterfte op het eiland zijn niet overdrevenmaar de toestand wordt iets beter. Er dreigt weliswaar geen directe crisis op Cubamaar niettemin is het dringend noodzakelijk, dat spoedig een regeling tusschen de regeeringen te Madrid en te Washington tot stand korneSpanje oefent alleen militair gezag op het eiland uit, en de insurgenten, die zich in de provinciën Puerto Principe en Santiago hebben versterkt, loopen het geheele eiland af. En ten slotte verzekert de heer Proctor dat Cuba, wanneer het onder beheer der Vereenigde Staten zou komen, uitstekend geschikt zou zijn als verblijfplaats voor Amerikanen. Tegenover dit alles neemt de regeering der Unie, en met name de president Mc Kinley, een merkwaardige houding aan. Zij bewaart het stilzwijgen, schijnt niet tot oorlog geneigd, maar gaat voort zich ten strijde te rusten. Een commissie is benoemd om met de ree met de franje aan een der boschjes haken. Con- radine rukte baar los en begon nu bijna bard te loopen. En toen Felix kort daarna op de plaats kwam die hij gisteren in trillende verwachting had ge tooid, en hij dien tooi nu wilde verwijderen, eer die bemerkt en bespot werd, vond hij zijn anjelieren niet meer. Hij zocht ze hij waagde het niet ie gelooven dat ze weggenomen waren, ondanks het smalle voetspoor in den weeken grond. Maar ook achter de bank lag de ruiker niet. En aan de struiken, langs den smallen weg, tusschen de druipende bladeren, hingen eenige lila zijden draden, wier herkomst Felix wel kon raden. Hij sloot de oogen zijn hart klopte in zalige blijdschap. En toen hij 's avonds Conradine in de gang tegen kwam, gingen z>j hevig blozend elkaar voorbij, IX. Conradine stond altijd op dit standpunt: wanneer ik zes hengsten kan betalen, behooren hun krachten mij dan niet toe Al wat zij ondernam of liet uit voeren, moest met fabelachtige vlugheid voltooid worden. Zij was niet in staat f:.v.ar werkzaamheid te verdeelen of geduldig toe te zien naar ver standig ingedeeiden arbeid. Wanneer er vandaag iets besloten was, dan moest het liefst morgen geschied zijn. In nieuwe bnuwwetkon had zij vee! schiknieuwe aanplantingen op den akker of in den tuin brachten haar tot vertwijfeling. ïlk deug niet voor tuinman of voor boer," gaf zij ztdf toe »ik heb geen geduld. En ik wil altijd zien hoe alles groeit, hoe het wordt. Ais ik naar het bouwen kijk, dan merk ik toch dat het opschiet. ders te New-York te onderhandelen over den afstand van koopvaardijschepen die ongeschikt zijn om als oorlogsschepen te worden uitgerust. Twee schepen, die voor Brazilië in Europa gebouwd, maar door dien staat niet aanvaard zijn, de Amazonas en de Barrozo, zijn door de Vereenigde Staten opgekocht. De haven van Sandy Hook wordt in staat van verdediging gebracht, en gisteren werd uit New-York geseind, dat alle vrouwen en kinderen beneden zestien jaar het fort Hancock bij Sandy Hook moesten verlaten. Uit Key-West wordt bericht, dat daar Zater dag het materiaal is aangekomen om onder- zeesche verdedigingsmiddelen aan te leggen. ftctnengde WedcdecHngeu. De officieuse Nordd. Allg. Ztg. noemt het bericht aan de Correspondencia, betreffende een uitlating van keizer Wilhelm over Cuba, ten eenen male van waarheid ontbloot. De vreemdeling, die te Asnières als spion zou zijn gearresteerd, schijnt alleen door de politie gezocht te zijn om hem over de grenzen te zetten. Bij de Italiaansche Kamer is een aanvrage ingekomen tot machtiging der justitie om den afgevaardigde Macola te vervolgen, die in duel Cavalotti doodde, alsmede de afgevaardigden Donati en Fusanato, getuigen van Macola, en de getuigen van Cavalotti. Te Castelbuono, op Sicilië, zijn weer brood opstootjes voorgekomen. De burgemeester beloofde zijn best te doen om tot verbetering van den toestand te komen. De Weener correspondent der Times zegt dat er op nieuw sprake van is om aan Frankrijk, Rusland en Engeland de pacificatie van Kreta op te dragen. Duitschland en Oostenrijk zouden daartegen geen bezwaar hebbenmaar Italië zou waar schijnlijk aan die pacificatie deel willen nemen. De Pol. Corr. publiceert een telegram uit St. Petersburg, volgens hetwelk de C/.aar in den a. s. herfst aan de geheele provincie ICau- kasiè autonomie zou verleenen. De Russische gezant te Peking heeft bij het Tsung-li-Yamen, zonder succes evenwel, verzet aangeteekend tegen de verplaatsing der onder handelingen over Port-Arthur naar St Peters burg. De correspondent der Daily Telegraph aldaar beweert van een Russisch diplomaat vernomen te hebben, dat China reeds sedert lang had toegestemd in de verpachting van Port-Arthur en Ta-Lien-Wan voor den tijd van 99 jaar. Japan kan, naar de eerste-minister markies Ito aan den correspondent der New- York Herald te Tokio in een interview mededeelde, geen Dat is althans arbeid. Ik houd over 't algemeen van arbeid die schept. Als meisje liet ik mij er nooit van weerhouden sneeuw op te ruimen, te begieten, zand te vegen. Reeds toen schepte ik er bepaald genoegen in wanneer ik zag, dat onder onze handen de weg vrij van sneeuw werd, hoe de grauwe aarde van een droog bloembed zich door de waterstralen uit mijn gieter zwart verfde, hoe de kleivloer van den deel schoon werd, als de bezems er over gingen." Terwijl de natuurlijke toestand aldus bij haar tegenover een nieuwe onderneming reeds die van vroobjke belangstelling was, kwam er in dit geval nog een onbewuste neiging bij om aan de zaak buitengewoon belang te hechten. nDe steenbakkerij" werd om zoo te zeggen het parool. Zij bood een onuitputtelijke en onschuldige stof tot besprekingen en schonk Conradine en Feitx de gelegenheid een voorwendsel te vinden voor gemeenschappelijke inspectie-wandelingen en lange conferenties; zonder dit bouwwerk zouden zij weinig gelegenheid hebben gehad om elkaar te zien, en zij waren reeds ver legen bij de gedachte alleen, wat zij dan met elkaar hadden moeten bespreken. Daarbij werden zij zich nauwelijks bewust, dat zij steeds dit zakelijk terrein vei lieten, zoodra zij de kracht gevonden hadden om kalm en onbe vangen te schijnen. Dan begaven zij zich op per soonlijk terrein en deelden elkaar hün meeningen mede, over deze of gene levensvraag, of vertelden elkaar uit hun kindsheid. En dan voelden zij geen wenschen en waren zij tevreden. De kwellende begeerte zweeg; de vragen z,vegen hun verbazen over den keer der dingen zweeg. Hun leven scheen dan nuttig en prettig. oorlogsschepen aan de Vereenigde Staten af staan, zooals gevraagd was. De regeering van Japan acht den toestand van dien aard, dat zij integendeel zoo spoedig mogelijk wenscht te beschikken over alle voor haar rekening nog op stapel staande schepen. Te Johannesburg heeft een brand, veroor zaakt door een ontploffing van alcohol, een loods van de Ned. Zuid-Afrikaansche Spoorweg- Mij, alsmede een groote hoeveelheid koopwaren vernield. De schade bedraagt rnim een ton. Rijksmiddelen. De Staatscourant bevat een overzicht der middelen over de maand Februari 1898 in vergelijking gebracht met de opbrengst over hetzelfde tijdvak van 1897. Daaruit blijkt dat de geheele opbrengst was over Februari'1898 f7.873 378 tegen f 7.448.277 over die maand in 4897. Een dikke vier ton meer dus. Het V12 der raming is ruim 10 millioen. De opbrengst der directe belastingen in Fe bruari 1898 was f851,348, in Februari 1897 f 1.179.240; een vermindering deihaive van 2'/s ton. De invoeirechten biachten op f 813.449 tegen 1790.184 in Februari 1897een geringe rijzing dus. De accijnzen gaven in Februari f3,553.972 tegen f2.792.988 in dezelfde maand van 1897 een hoogere opbrengst derhalve van bijna 8 ton. De indirecte belastingen leverden ruim een ton minder op. Over Februari 1898 is het be drag f 1.431.431 over hetzelfde tijdvak van 1S97 f 1.552.294. De domeinen, de posterijen, de telegraaf, de staatsloterij, de jacht- en vischakten en de loods gelden brachten alle iets meer op, gezamenlijk tot ruim vier ton. Graanprijzen. In de Soc.-Democraat wordt de aandacht ge vestigd op de stijging der graanprijzen en daarbij de vraag gesteld of nu de goede uitkomsten zijn vei kregen die de protectionisten van de hoogere giaanprijzen verwachten. Een tarweprjjs van f7 is hoog vergeleken bij het cijfer van f 4,87 dat in 1893 in Groningen werd betaald, terwijl men vei wacht dat hij nog zal stijgen. Zelfs de ijverigste protectionist heeft er bij den strijd, in 't vorig jaar gevoerd, niet over gedacht tot zulk eene hoogte de prijzen op te drijven. En wat is nu de uitkomst? Is er zoo veel meer werk, zijn de loonen gestegen De redactie moet eerlijk bekennen daar nog niets van te hebben gehoord, En zij meent, dat daardoor ook de juistheid is bewezen van 'tgeen zij indertijd beweeide: dat de arbeiders door de hoogere prijzen niet gebaat zullen worden. Ook wij-t bet blad er op, dat de stijging der graanprijzen bij dalenden zilverprijs tegen het Zoo geleek bet een idyüe. Maar het was er geen vol onschuld en lachende vrede, mair als het stille ontluikende lentelandschap achter den zeedijk: de eerste storm kan den dijk dooi breken en een razende zee alle knoppen vernielen. Conradine bewaarde ook in de uren der een zaamheid die tevreden stemming. sOnze phantasie had ons tot iets vervoerd, dat in 't geheel niet bestond", zeide zij dan bij zich zelf »van zijn zijde was dat zoo opperbest te begrijpen; ik was als een redster in zijn ongelukkig leven getreden ik gaf hem arbeid en ontrukte hem aan den hongerdaarenboven was ik de eerste dame die hij weer ontmoette, en reeds in mijn kleeren mijn parfum, mijn gewoonten vond hij de poezie zijner kinderjaren terug. Zoo hebben zijn droomen een soort godin van mij gemaakt. Hoe vergeeflijk I En ik mag mij zelf ook ten slotte niet al te zeer veroordeelen. Hij is zoo'n schoon sympathiek man, hij was in zijn ongeluk zoo be- kooilijkde stempel van den onterfde, die op zijn gelaat gedrukt was, stond hem zoo buiten gewoon goed. En de vereering, de dankbaarheid die ik in zijn oogen las, hadden mijn hart ge troffen. En ik ben zoo eenzaam; mijn leven is zoo arm aan liefde; het vei langen naar geluk ver leidde mijzeker, zoo was het. Met welk een volmaakte tact weet hij zich evenwel in den toe stand to schikken ik ben h6m grooten dank verschuldigd hij heeft als een man van eer geweten hoe hij mij iedere beschaming moest be sparen hij is ook iemand van groote capaciteiten. Ik moet mijn best doen om hom te toonen, hoezeer ik hem acht." Wordt vervolgd.) te l't t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1