~d~evlucht7 Vrijdag 18 Maart 1898. N°. 9579. 51"° jaargang. Eerste Blad Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. Abohkehbwspbhs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers. - 0.02 BUREAU s BOTERSTRAAT ÏO, Teleplioon No. 123. OURANT. Advbbtbstieprijs: van 1—5 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Ieders gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen ©verricht. Schiedam, 17 Maart '98. De Duitsche regeering is gisteren een aardig stuk opgeschoten met haar plannen tot uit breiding der vloot, en na de laatste beraad slagingen in de budget-commissie mag men vrijwel met zekerheid verwachten, dat de regee ring het pleit heeft gewonnen. De staatssecretaris von Posadowsky legde in de vergadering der begrootings-commissie, in antwoord op een vraag van dr. Lieber, den leider van het centrum, de verklaring af, dat de verbonden regeeringen geneigd zouden zijn het volgende artikel in de vlootwet op te nemen Wanneer het bedrag der regelmatige uit gaven en der uitgaven in eens van het marine- bestuur in één begrootingsjaar de som van 117.525.494 mark mocht overschrijden en de het Rijk toevloeiende inkomsten ter dekking der meerdere behoefte niet voldoende zijn, mag het meerdere bedrag niet door verhooging of vermeerdering der indirecte belastingen op het verbruik gedekt worden." Daarmede deed de staatssecretaris van bin- nenlandsche zaken nog eenige mededeelingen vergezeld gaan. «Op grond van overeenstemmende verklarin gen der bondsregeeringen," zeide hij, «ben ik in staat te verklaren, dat, mocht de uitvoering der vlootwet de verhooging van bestaande of de invoering van nieuwe belastingen in de af zonderlijke Staten noodig maken, om de meer dere eischen van het Rijk te kunnen voldoen, de verschillende regeeringen harerzijds er naar zullen streven bij dergelijke financieele maat regelen de meer vermogenden in de eerste plaats te belasten." Toen aldus aan den wensch der budget commissie was voldaan, toen de meening der verschillende regeeringen gehoord was, kon ook voort worden gegaan met de beraadslagingen over de wijze waarop de kosten behooren te worden gedekt. Het resultaat was dat de voorstellen der socialisten en dat der vrijzinnigen, strekkende tot heffing van een rijksinkomsten- en een rijksvermogensbelasting, met vier stemmen tegen verworpen werden. De voorstellen van dr. Lieber en Von Ben- nigsen werden daarop, eveneens met 4 stemmen tegen, aangenomen. De Duitsche regeering kan voor haar plannen den steun van het centrum niet missen. En de katholieken zijn geneigd den verlangden steun te verleenen, zij 't ook niet gratis. DOOR IDA BOY-ED. 55) Conradine had er dagelijks meer dan eens be hoefte aan, zoo bij zichzelf Felix moreele en aesthe- tische deugden op te sommen en zoowel voor hem als voor zichzelf verontschuldigingen aan te voeren. Maar hem gelukte het niet een verklaring te vinden en verontschuldigingen te verzinnen: zijn verlatenheid werd hem tot een koortsachtige kwel ling. Het kwam hem voor dat hij Conradine haatte, dat hij in vlammenden toorn voor haar moest en kon treden om van haar te eischen wat zij hem had beloofd. Hij was er van overtuigd dat zij anders zou ge handeld hebben, wanneer hij een man ware geweest, haar gelijk in positie en vermogen, niet haar onder geschikte, niet den door haar geredde. Die deemoe- diging verteerde hemen wanneer zij hem prees en bewonderde wat zij met de onbevangen heid van een vrouw tegenover den beminden man, wiens buitengewone deugden haar boven allen twijfel vei heven schijnen, zeer rijkelijk deed dan meende hij dat er bewusizijn van schuld uit baar woorden sprak en dat zij hem schadeloos wilde stellen. Zoo had iedere dag een rijken inhoud aan arbeid en opwinding, en vloog de tijd voorbij. Tegen het eind van Augustus kon de steen- Niet zonder reden brengt men hiermede in verband de reis naar Rome van mgr. Kopp, kardinaal-bisschop van Breslau, die met een spe ciale boodschap van keizer Wilhelm aan het Vatieaan is belast. De kardinaal is steeds een zeer gezien man te Berlijn geweesthij heeft o. a. een over wegend aandeel gehad in de onderhandelingen, die tot een beëindiging van den «Kultur-kampf" hebben geleid. In de laatste jaren fungeerde hij reeds meermalen als tusschenpersoon tus- schen het Duitsche Hof en het Vatieaan. Ook nu weer zijn er zeer belangrijke dingen te bespreken met het Hoofd der Kerk, t. w. de bescherming der Katholieke missiën in China. Die bescherming is vooral ter sprake gebracht door den Duitschen bisschop der provincie Shantung. Dc Duitsche regepring wil zich met die be scherming belasten, of liever zij wenscht zich met den Paus te verstaan over het protectoraat over de Katholieke missiën in het Hemelsche Rijk. Tweeërlei is daarbij baar doeleenerzijds moet de regeling dier bescherming als com pensatie dienen voor den steun, dien de Katho lieken in den Rijksdag de vlootplannen der regeering zullen verleenenanderzijds wint Duitschland, wanneer het zich officieel belast ziet met de bescherming der missiën, al weer invloed in het Verre Oosten en heeft het een nieuwe aanleiding tot krachtig optreden tegen China. De Fransche diplomatie ziet deze onderhan delingen met leede oogen aan, en van haar kant 'tis de Romeinsche correspondent der bid. Bekje die dit meldt doet zij haar best om de Duitsche plannen in duigen te doen vallen. Van oudsher is Frankrijk de beschermer van het Christendom in het Oosten, en voor zijn steeds afnemend aanzien, zoowel in Aziatisch Turkije, als aan de Gele Zee, is de zending van mgr. Kopp van zeer veel belang. Wat China betreft, is een zeer belangrijk oordeel te vinden in de Gaulois. In dit con servatieve blad is een oude Chinees, diplom,iat en philosoof, aan 't woord, en naar het schijnt niet een Chinens, die alleen in de phantasie der öaufois-redactic leeft, maar een heusche echte Chinees, die met een helderen blik den toestand van zijn vaderland beschouwt. De gestaarte diplomaat-wijsgeer begint met te spotten over het «gele gevaar", waarover ook in Frankrijk heel wat inkt is gevloeid. «Vierhonderd millioen inwoners!" heeft men geroepen. «Men stelle zich eens voor dat die menschenmassa zich in beweging zet en op Europa neerstrijkt." Dat gele gevaar bestaat niet in de oogen van onzen Chineeswant China is in werke lijkheid niets dan een geografische uitdrukking. Noch een centrale regeering noch een leger bestaat er; in waarheid valt het groote rijk bakkerij onder dak worden gebracht. Conradine gaf een feest aan do arbeiders en had Felix een verrassing bereid. Men at dien dag zeer vroeg. Adriaan en Phoebe waren uitgenoodigd. Later zouden de dames naar de steenbakkerij rijden, en Felix en Adriaan dachten het rijtuig te paard te begeleiden. Conradine trad in da eetzaal met een groot go- vouwen papier in de hand. Zij bad zich een poosje laten wachten, en Madame mere sloeg het intus- scben afkeurend gade, hoe Phoebe zich door de beide jongelieden het bof liet maken. Maar noch Pboebe, noch de beide mannen waren er zich van bewust, dat bun vroolijk gesprek door iemand als coqnetterie en het-hof-maken kon worden opgevat. tik zal er eens met Conradine over moeten spreken," dacht de oude vrouw, in wier woorden boek «onschuldigheid" en «natuurlijkheid" niet te vinden waren. Zij zag door haar lorgnet streng naar hen en hield haar hoofd als iemand die hoog moedig toeziet. Maar het drietal zag het niet eens. Phoebe zat in haar witte japon op de vensterbank, met den rug tegen het raam geleund. Zij rekende met den wijsvinger van haar rechterhand langs de uitge spreide vingers van haar linkerhand Felix voor, bij welke gelegenheden zij zeer hef en zeer aardig was geweestwant hij verweet haar dat zij «ge woon onuitstaanbaar" sedert eenigen tqd tegen hem was geweest «Nu, eigenlijk is het toch ook om je dood te ergeren 1 Sedert u er is, bemoeit Conradine zich meer met u dan met Adriaan, en die akelige steen bakkerij kan haar meer schelen dan Collasborgen. En dat u juist bier die klei moest vinden, is om zoo te zeggen een onrechtvaardigheid die ten hemel ineen onder den druk van een handvol men- sclien, zooals de oorlog met Japan heeft bewezen. Hij meent, dat China over eenige jaren ver dwenen zal zijn het zal dan, evenals Afrika, onder de Europeesche mogendheden verdeeld zijn. Dat ontbindingsproces is reeds begonnen met den oorlog met Japan. De oude Chinees wijst er dan ophoe tegenwoordig Rusland, Frankrijk en Duitschland aanstalten maken of reeds bezig zijn den Chi neesehen koek aan te snijden, en vervolgt dan «Ging het nu alleen om Rusland, Frankrijk en Duitschland, dan was de zaak gauw afgeloo pen. Rusland zou dan Duitschland en Frankrijk in deze vanzelf tot elkaar brengen. Maar En geland komt er, zij 't ditmaal ook wat laat, nog bij, en de Britsche leeuw stoot ouder gewoonte een gebrul uit, dat zelfs aan het hof te Pekin, wordt gehoord." Onze zegsman bespreekt dan de positie van Groot-Britannié, dat ondanks zijn sterke vloot, zeer wel weet dat het niet aan drie andere mogendheden het hoofd zou kunnen bieden. Het eenvoudige middel om Engeland te over winnen, is het uit te hongeren, zegt de Chinees, en daarom raadt hij den Franschen aan zich rnet Duitschland en Rusland over het Verre Oosten te verstaan. Rusland heeft te Peking den grootsten invloed, en zal daar in ieder geval het laatste woord spreken. Daarom kan Frankrijk ook den eersten stap doen om met Duitschland tot overeen stemming te komen. Alleen aan Frankrijk heeft het gelegen, gaat de diplomaat-pliilosoof voort, dat de tweede, nu met Engeland en Duitschland afgesloten Chi neesehe leening den Franschen ontgaan is. En toch, die leening was v -rtrefielijk zij gaf 4K procent, en China is op den duur een zeer goede betaler. Toch weigerden de Fransche bankiers. Ten siotte spreekt onze Chinees over de vader landsliefde zijner landgenooten, die alleen hier uit bestaat dat het lichaam van een Chinees na zijn dood op Chineeschen bodem behoort te ruften zoo gebiedt zijn godsdienst. Maar een gevoel van tot één land te behooren, van éénen bloede te zijn, kent de Chinees niet. China is te groot om een «vaderland" te zijn. En onze oude Chinees verwacht van den invloed der Europeanen in dit opzicht veel heil voor zijn land en zijn volk. «Zoodra China van 400 millioen inwoners tot 40 millioen is gedaald", zoo besluit hij, zal het waaischijnlijk sterker zijn dan nu, en een vloot, een leger en een centrale regeering bezitten. «Maar die dag is nog verre. En wanneer hij is gekomen, dan zal de oude Chinees, die hier tot u spreekt, nog verder weg zijn." Wat uu de onderhandelingen tusschen China en Rusland aangaat, hoopt de Chineesche regee ring dat de zending van den buitengewonen schreit. Waarom lag die niet op den grond van Adriaan En als zij dan toch op Trebbin moest liggen, waarom heeft Adriaan die dan niet ontdekt Dan had Conradine hem althans tot deelgenoot gemaakt." «Men moet zijn naasten toch ook iets gunnen", zei Adriaan vroolijk. «Och wat, tante Conradine heeft toch al genoeg daarom gun ik jou meer." Zij droeg een ruiker gele rozeknoppen in haar groene ceintuur en nam nu de bloemen om er een mooi getinten knop uit te zoeken. Toen legde zij den ruiker naast zich en zeide «Kom dichterbij, Adriaan. Op dezen feestdag moet je gedecoreerd zijn. Ridderorden heb ik niet te vergeven. Maar daar Zij stak een knop in zijn knoopsgat. Hij kwam daarvoor dicht bij Phoebe, zoodat haar japon hem aanraakte en de haren van zijn baard den rug van haar hand streelden. En op eens werd Pboebe verlegen. Zij wist niet waarom. Maar het was haar of zij iets ongewoons had gedaan, iets dat bijna den indruk van indringerigheid en onbeschei denheid maakte, als zij het Adriaan alleen deed. Hoe kon zij bij zulk een ernstig, belangrijk, autoritair persoon met zulke kinderachtigheden aankomen. «Hier, mijnheer Dalilland, u zult er ook een hebben," zeide zij, en zij voelde in haar gestadig stijgende verlegenheid dat zij vuurrood werd. Feiix kwam dichterbij en zag dat haar wangen gloeiden en haar handen beefden, toen zij erg onhan dig esn rozeknop aan den overslag van zijn jas vast maakte. En op dit oogenblik kwam Conradine met haar document in de hand de zaal binnen, zag het blo zende meisje en zag de bevende handen, die aan gezant Hsu-Tsing-Tscheng naar St. Petersburg tot resultaat zal hebben een wijziging, zoo niet een totale terugname der Russische eischen. IIsu-Tsing-Tscheng is reeds door den Czaar in plechtige audiëntie ontvangen. In het Engelsche Lagerhuis deelde de beer Curzon overigens mede, dat de Britsche regee ring geen kennis gekregen had van eenige aanvrage om China een deel van Mandsjoerije te ontnemen. Bijgevolg kon China rekenen op den steun van Engeland om die provincie te behouden. Dat de toestand in het Verre Oosten ernstig de aandacht verdient, blijkt ook uit de bedrij vigheid, die volgens verschillende bladen, in de Fransche oorlogshavens heerschl. Reeds eenige maanden geleden heeft de minister van marine besloten een algemeene mobilisitatie te laten houden, en op één enkel telegram van uit Parijs kan het Noordelijk eskader terstond op voet van oorlog worden gebracht Dit telegram nu kan ieder oogenblik verwacht worden; cok zijn tal van officieren en minderen, die verlof had den, teruggeroepen. De Aurore voegt er met zekerheid bij, Jat in de werkplaatsen, met het oog op de mobilisatie der vloot, tot 's avonds 10 uur wordt gewerkt en dat het noordelijk eskader ieder oogenblik bevel kan krijgen om uit te zeilen. De leerlingen van het tweede jaar van het schoolsehip Borda zullen zeer spoedig tot kadet- ten benoemd worden. Ten slofte zouden alle admiraals de aansvijziging hebben ontvangen, zich binnen 24 uur naar Parijs te begeven. De Aurora meent dat de reden dier toe rustingen gelegen is in de gebeurtenissen in Oost-Azie, en hoopt dat in de Kamer of in den Senaat ophelderingen dienaangaande zullen ge- viaagd worden. De afgevaardigde Paschal-Grouart heelt de regeering reeds kennis gegeven, dat hij die ophelderingen wil vragen. Terwijl aldus in het Verre Oosten steeds meer brandstoffen worden opgestapeld, die door één vonk wellicht een wereldbrand kunnen doen uitbarsten, schijnt de dreigende botsing tusschen Spanje en de Vereenigde Staten nog vermeden te kunnen woiden. Wel worden de krijgstoerustingen aan beide zijden voortgezet. De Spaansche minister van marine heeft verklaard, dat hij niet het voor beeld der Vereenigde Staten volgt door met grooten ophef kennis te geven van de oorlogs toerustingen, maar dat niettemin alle noodige maatregelen zijn getroffen. Zoo worden volgens dc Correspondencia Militare onderhandelingen gevoerd met de «Compagnie Transatlantique" over de uitrusting van eenige stoombooten voor den oorlog. En anderzijds zijn aan de Amerikaansche officieren kaarten van Cuba verstrekt, terwijl men reeds weet te vertellen, dat het Ameri kaansche eskader naar de Spaansche kusten zal Felix' borst bezig waren. Zij voelde een snel op vlammende pijnlijke gewaarwording. «En Adriaan staat er bij 1" dacht zij en zij be greep Adriaan niet. Maar die had Phoebe's blozen niet verkeerd begrepen. Hij balde zijn vuist in zijn zak en keek langs Pboebe heen uit het venster. «Een ellendige kerel zou ik zijn", dat hij. «In slikken, Adriaan inslikken. Men gaat niet uit vrijen, wanneer men alleen zorg en gebrek als huwelijksgeschenk te bieden heeft". «Je het ons eenigszins wachten," sprak Madame mere in de algemeene verlegen stilte, die, niemand wist eigenlijk waarom, ontstaan was. «Ik had mij gekleed op den dreigem i regen, en nu schijnt het dat wij toch nog zot. krijgen daarom wilde ik mij liever een beetje licht, feestelijk kleeden voor de arbeiders", zeide Ctnradine, en het gelukte haar nauwelijks den gewonen toon aan te slaan. Het was haar of zij aanleiding had om bitter te zijn want de bleek-lila japon had zij geenszins ter wille der arbeiders aangetrokken, maar alleen omdat iila Felix' lievelingskleur as. «Wat draag je daar toch aldoor bij je vroeg Adriaan. «Een stuk dat ik mijnheer Dahlland wil ver zoeken vandaag te onderteekenen," sprak zij, en op eens zonk haar ontstemming weg. De konink lijke blijdschap, waann zij gekomen was, welde opnieuw in haar op: zij stond op het punt iemand gelukkig te maken, zooals zij meende en op zulke oogenblikken had zij steeds een gevoel van bruisende levensvreugde. Zij ging naar Fehx toe en overhandigde hem hel document. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1