51"6 jaargang. Zaterdag 19 Maart 1898. N°. 9580. DE VLUCHT." Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, uitgeverTh~j. c. roelants. Kennisgeving. ANKERKUILVISSCHERIJ. BUITENLAND. FEUILLETON! COURANT. Asohkbmektspbijs voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUKOTERSTR.AAT "O, Telepboon No. 123. Advertentieprijs: van 16 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.62 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Tnrichiingen welke gevaar, schade ol hinder hunnen veroorzaken. Burgemeester en wethouders van Schiedam, Gelet op de bepalingen der Hinderwet Geven kennis aan de ingezetenen, dat op heden aan A. H. DE LANGE en zijne rechtverkrijgenden vergunning verleend is tot oprichting van een herstel- plaats can lood- en zinkwerk aan het Broersvesd no. T17®, kadaster sectie B no. 1574. Schiedam, den 17de» Maart 1898. Burgemeester en wethouders voornoemd VISSER, L-B. De secretaris VERNÈDE. De Commissaris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, Gezien het besluit van de Gedeputeerde Staten van den Ssten Maart 1898, 72; Gelet op ait. 11 der wet van den 13den Juni 1857 (Staatsblad n" 87) Brengt ter kennis vau belanghebbenden, dat bij voornoemd besluit door de Gedeputeerde Staten is bepaald dat, met wijziging in zooverre van hun besluit van den '25sten Januari 1898, no 74, het visschen met kuilnetten, waaronder ook behooien ankerl.uilen en staalboomen, van den 1 sten April aanstaande tot den Zitten Mei daaraanvolgende is verboden. En zal deze kennisgeving, in plano gedrukt, worden afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen ge bruikelijk is, alsmede in bet Provinciaal blad en in de Hederlandsche Staatscourant worden geplaatst. 8 Qravenhage, den tideu Maart 1898. De Commissaris der Koningin voornoemd F 0 C K. Algemeen overzicht. Schiedam, 18 Maart '98. Lord Roseberry heeft aan het jaarlijksch gastmaal der vereenigde Kamers van Koophandel gesproken over den politieken toestand van den dag, vooral met het oog op Engeland. Er is te lichtvaardig gesproken over de vreeselijke ramp van een oorlog, zeide de ei- premier; snaar eerst behoorde Engeland er zeker van te zijn, dat de reusachtige otters, die voor een oorlog moeten gebracht worden, ook een voldoende winst opleveren. Met groote waardeering sprak lord Roseberry ten slotte over de onvergelijkelijke ervaring van lord Salisbury in buitenlandsche aange legenheden. De voorzitter van den Board of Trade, de DOOR IDA BOY-ED. 56) Jasperson stond aan het buffet bij de dampende soep en ergerde zich, omdat hij nog niet mocht opdienen. Aandachtig volgde hij het tooneel, waarbij Conradine zijn aanwezigheid volkomen vergat. Felix nam het groote, gevouwen papier, waaraan men van buiten reeds kon zien dat het een akte was. Hij vouwde die open en las. Aller oogen sloegen hem onafgewend gade. Alle kleur week uit zijn gelaathij kon op een eigenaardige, beangstigende wijze verbleeken, en lang bleef dan nog de scherpe trek der onder vonden ontroering op zijn gelaat. Hij boog en gaf haar bet couvert terug, sik heb geen recht op een buitengewone fooi en maak daar ook geen aanspraak op," sprak hij met duidelijke bitterheid. sVoor mijn werk, dat ik naar belmoren tracht te doen, word ik voldoende betaald." Conradine voelde namelooze, bijna lichamelijke smart. sWat ik u geef, is immers alleen wat u toe komt 1" riep zij uit. sWörmbke heeft het zoo zorgvuldig moeten opstellen, opdat het niet meer zou zijn, geen greintje meer, dan u naar rechten billijkheid toekomt. Adriaan, lees het eens heer Ritchie, sprak vervolgens de hoop uil, dat alle quaesties, waarover met andere mo gendheden onderhandeld wordt, op vriendschap pelijke wijze mochten geregeld worden; al was Engeland niet oorlogzuchtig gestemd, het behoort toch al zijn rechten te handhaven. "Wat West-Afrika betreft, was de heer Ritchie van meening dat Frankrijk een minnelijke schikking wenschthij twijfelde er nauwelijks aan, of de na afloop der conferentie te Parijs te sluiten overeenkomst zou den koopmansstand in Engeland bevredigen. Wat China aangaat, oordeelde hij dat de politiek der regeering eer lag in de richting van vreedzame besprekingen dan in uiterste maatregelen, zoouls in sommige kringen weru verlangd. De onderstaatssecretaris van buitenlandsche zaken, de heer Curzon, kwam ten slotte nog betoogen dat de plicht Yan het departement van buitenlandsche zaken was te zorgen dat de nu open markt open bleef en, waar dit slechts mogelijk was, nieuwe markten geopend werden. Het is maar goed ook, dat de Engelsche regeering niet zoo hard van stapel is geloopen als de Londensche bladen, vooral waar het betreft Rusland's jongste ei&chen in China. »Men" was in Engeland sterk geneigd in die eischen betreffende Port-Arthur en Ta-Lien- Wan een aanleiding tot oorlog te zien; maar de regeering dacht er anders over en heeft het zelfs niet noodig geoordeeld tegen den afstand van Port-Arthur en Ta-Lien-Wan aan Rusland te protesteeren. De berichten over een door H. M.'s gezant bij het Tsung-li-Yamen ingediend protest zijn onmiddellijk tegenge sproken. Rusland komt nu echter zelf de Engelschen geruststellen. De Russische regoeriug laat door de Pol. Corr. mededeelen, dat zij de Britsclie regeering heeft doen weten dat het doel der Russische politiek in het Verre Oosten niet bestaat in het veroveren van grondgebied in Mandsjoerije en in China. Rusland zal er zich mede vergenoegen, zijn oeconomische belangen in het Verre Oosten te verzekeren, die in het nauwste verband staan met den aanleg van den Transsiberischen spoorweg. Dit neemt evenwel niet weg, dat de afstand (in den vorm van verpachting) van Port-Arthur een doodelijke slag wordt geacht voor den Brit- schen handel in noordelijk China. Niet alleen daarover roepen de Engelsche bladen ach en wee. Zij schreeuwen, dat het staatkundig evenwicht in het Verre Oosten verbroken is door de uschandelijke daden van geweld" van Dmtschland en Rusland te Kiaut- schau en te Port-Arthur. Het eenige remedie is, dat Engeland ook een steunpunt in China krijgt om daardoor het evenwicht, weer te herstellen. En die sschandelijke daad van geweld" van Engeland Adriaan, dia wist waarover het handelde, nam het document. Het was een contract, dat Fehx een aandeel verzekerde in dej nieuwe onderneming. Alles was zakelijk en billijk geregeld van de netto winst zou eerst voor Conradine's kapitaal, dat toch het aanlegkapitaal vormde, de gebruikelijke interest worden afgetrokkendaarna zou het over schot gedeeld worden. Niettemin zou het zoowel Conradine als Felix vrijstaan, het contract te ont binden, in welk geval Felix afgekocht zou worden door een geldsom, te bepalen door een derde der winst van het afgeloopen jaar, to berekenen als interest tegen vier procent. ïHet komt mij heel natuurlijk voor. Ik geloof ook wel dat je op je overdreven opvatting terug zuit komen, Felix, wanneer je maar duidelijk inziet dat zonder jou die geheele goudmijn niet zou zijn ontdekt of, indien later een ander haar ontdekt had, Conradine dien ook zulk een aandeel zou hebben gegeven," zei Adriaan. sJe bent nerveus, mijn jongen. Jamraeilijk nerveus. in alio dingen, die niet precies met je werk in verband staan." Felix staarde zwijgend naar den grond. Ja, de ander had goed praten die wist niet welke woor den van hevig verlangen naar geluk tusschen hem en Conradine over en weer waren gevlogen die wist niet dat zij hem op veel, veel meer had doen hopen! En hij kon dus ook niet vermoeden, dat dit den schijn had of zij hem afkocht. Hij kon geen woord over zijn lippen krijgen. Conradine van haar zijde vond geen woord om hem te vragen dat hij zou aannemen wat hem zoo toescheen. Haar ongeduldige aard laaide op in ingehouden toorn. Maar tegelijk was er een smartelijke bitter heid in haar, die de kracht van haar toorn brak. moet dan gericht zijn op de Tschusan-eilanden, zuidelijk van den mond der Yang-tse-Kiang, waarop Engeland zeer oude rechten heeft, alsmede een stuk van het vasteland tegenover Hongkong. Sir William Robinson, die juist zijn ambtstijd als gouverneur van Hongkong geëindigd heeft en pas in Engeland terug is, acht niet alleen de verwerving van de kuststrook tegenover Hongkong wenschelijk, maar in een gesprek met een verslaggever van Reuter zette hij uit voerig uiteen, dat die kuststrook, en met name Kaulun, voor de veiligheid van Hongkong dringend noodzakelijk was. En niet alleen sir William oordeelt zoo, maai bij verzekerde dat zijn meening ook die was van alle admiraals en alle te Hongkong ge- stationneerde officieren. Het begint dus zoo langzamerhand toch wel wat op een verdeeling van China te gelijken. Want op hun beurt zijn de Franschen bezig te onderhandelen over concession in Zuid-China, in Hai-Nan en in de provinciën Kwan-Si en Kwan-Tung. Of de gevraagde concessiën evenwel den afstand van grondgebied beoogen of alleen de uitbreiding der spoorweglijnen, is niet bekend. Volgens de Univers die hier waarschijnlijk verwacht wat zij hoopt zal Frankrijk ook de beschermer van het Christelijk geloof blijven, zoo aan de Gele Zee als in hot Oosten. Het Katholieke orgaan verneemt nl, uit Rome, dat de Paus niet zal toegeven aan Duitseh- land's verlangen om belast te worden met de bescherming der Katholieke missiën in China. De Duitsche troepen hebben Krela verlaten en de kleine kruiser Oldenburg is uit de wateren van Kreta vertrokken. Men mag daaruit opmaken, dat er eindelijk zekere overeenstemming bereikt is tusschen de mogendheden ten opzichte van het veelbespro ken eiland. Want wel is waar heeft de Duitsche regee ring steeds beweerd dat het geen belang bij het Oosten had en ook niet voornemens was er een overwegende rol te spelen, maar daar om behoefde Duitschland zich nog niet geheel van Kreta terug te trekken. Men mag nu aannemen, dat er overeenstem ming is verkregen, in dien zin evenwel dat Duitschland zich niet meer zal bemoeien met de aangelegenheden van Kreta en de andere mogendheden hun gang laat gaau. Of zooals de Kaïn. Ztg. het uitdrukte»Het vertrek van de Oldenburg en van haar be manning geeft reden om te veronderstellen dat het oogenblik is gekomen, waarop Duitschland kalm zijn fluit neerlegt en de Europeesche concertzaal vei laat." Neen, niet kalm zegt de Times. Duitsch land heeft wel zijn fluit neergelegd, maar slaat bij het verlaten der zaal nijdig de deur achter zich toe. Daartegenover stelt het Keulsche blad, dat Zij moe«t al haar zelfbeheersching te hulp roepen om niet te weenen, maar kon toch niet beletten dat de tranen haar in de oogen schoten. »Laat ons maar gaan eten", vroeg Phoebe, die eenvoudig aannam, dat de zaak nu afgedaan was, daar Adriaan zijn woord gesproken had sjasperson zet al een verschrikkelijk gezicht," Men ging dus zitten, en de akte bleef op de vensterbank liggen. Het gesprek werd gevoerd door Adriaan en Phoebe. Zij had in een landbouwblad een raad gelezen aan bezitters van zandgronden om zonne bloemen te planten en schilderde nu reeds de rijke oogsten, totdat Adriaan haar zeide, dat het klimaat in Noord-Sieeswijk helaas niet geschikt was voor het teelen van zonnebloemen. De naïeve natuur lijkheid, waarmede zij zich voortdurend het hoofd brak over de mogelijkheid om de opbrengst Tan Collasborgen te vermeerderen, was Felix nooit zoo buitengewoon, zoo pijnlijk opgevallen als juist nu. Hij zat daar met een ongelukkig gevoel. Wei had hij den traan in Conradine's oog gezien en waagde hij het sedert dat oogenblik niet meer haar aan te zien. Allengs voelde hij ook, dal zijn houding niet noodig was geweest, dat die bijna theatraal, misschien zelfs bespottelijk bad geschenen. Maar impulsieve dwaasheden worden sneller gedaan dan teruggenomen. Ditmaal hielp Ariaan. Terstond na den eten volgde hij Felix naar diens kamer, legde de akte op tafel en zei kortaf: «Teeken 1" Maar hij ging haastig weg om Felix duidelijk te toonen, dat hij niet voornemens was zich op nutieloozo geredetwist in te laten. het toch voor prins George van Griekenland want orn diens candidatuur gaat het nog altijd prettiger is, al gaat Duitschland met een beetje opschudding weg, dan dat het uiterlijk heel vriendelijk tegen den prins ware geweest en in bat concert zijn candidatuur was blijven bestrijden. De Koln. Ztg. wijst er bovendien met nadruk op, dat Duitschland, al trekt het de handen van Kreta af, daarom toch niet uit het Europeesch concert treedt. In ieder geval schijnt de moraal der geschie denis te zijn, dat prins George gouverneur van Kreta zal worden. De Porte van haar kant. is voornemens, naar beweerd wordt, den gezanten te doen weten dat zij geen vreemden onderdaan als gouverneur van Kreta kan erkennen. De mogendheden evenwel beginnen Turkije de pen op den neus te zetten. De gezanten der mogendheden hebben Woens dag de Porte een nota doen toekomen, waarin, krachtens liet vredesverdrag tusschen Grieken land en Turkije, de ontruiming van Thessalië binnen een maand wordt geëischt. Gemengde Mededeel In gen. Over de mobilisatie van het Fransche noorder eskader geeft de Matin de volgende officieele inlichtingen. Er is alleen sprake van de uitvoering van een Kamerbesluit. Vroeger was het noorder-eskader zes maanden van het jaar onvolledig bemand; nu zal dit slechts vier maanden duren. Sedert dat kamerbesluit wordt telken jare met 15 Maart de bemanning op volle sterkte gebracht. Eenigszins in strijd hiermede is de verkla ring die de prefect van Brest geeft van de voorbereidselen voor de mobilisatie. Ilij zegt dat bet alleen een divisie-manoeuvre is. Gisteren is te Parijs de gebruikelijke Mi- Carême-optocht gehouden. De orde werd niet verstoord. De correspondent der Standard te Parijs verneemt, dat men in regeerings- en diploma tieke kringen een gunstig resultaat verwacht van de onderhandelingen over den Niger. De moeilijkheden zijn tot zeer geringe af metingen teruggebracht. De begroolingscommissie uit den Duitschen Rijksdag heeft giste-en in tweede lezing de vlootwet aangenomen. Tegen stemden de sociaal-democraten, de vrijzinnige volkspartij en de afgevaardigden Jazdzewski, Galler en Muller (Fulda). Keizer "Wilhelm gaat dit jaar niet naar den Noordkaap. Hij gaat dezen zomer jagen in Schotland. Een der twee te Metz als verdacht van spionnage gearresteerde personen is de bekende Fransche teekenaar Steinlen. Felix teekende. Zeer haastig om zichzelf geen tijd tot nadenken te gunnen. Toen nam hij een vel briefpapier en schreef Vergeef mij. Felix." Hij sloot de akte en der. brief in een couvert, riep het dienstmeisje en liet het wegbrengen. Maar het was hem niet gelukkig en licht om het hart. iHoe vreemd," dacht hij, »dat zij onmiddellijk aan ontbinding heeft gedacht." Dat die mogelijkheid door "Wórmbke's ervaring in zaken voorzien was, of dat Conradina daarmede den teederen wensch had witten uiten om hem een gevoel van vrijheid te laten, kwam niet bij hem op. Bovendien wordt geen contract gesloten zonder dat aan de mogelijkheid van ontbinding wordt gedacht. Maar Felix had opgehouden bij al wat van Conradine kwam logisch te denken. Toen men later bijeenkwam om naar de plaats van het feest te rijden, scheen het of er iets bij zonders was gebeurd. Conradine straalde van vreugde. Dat eenvoudige ïvergeef mij" had haar vervuld met een gevoel van nameloos geluk. Juist omdat zij een vrouw was, die er van hield dat men in gevoelsaangelegen- heden veal en uitvoerig tot haar sprak, kon bij wijlen kortheid grooten indruk op haar maken. Haar phantasie vond rijkelijk voedsel aan zulk een kort woord. Zij herhaalde het in haar binnenste honderdmaal en met steeds warmer klank. Het feest had een zeer vioolijk verloop. De dorps muziek te Trebbin speelde afschuwelijk. Het bier vloeide in stroomen en Conradine wist met ieder een een vriendelijk woord te wisselen. Zij voelde zich daarbij zeer opgeruimd. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1