51"° jaargang. Zondag 20 en Maandag 21 Maart 1898. N°. 9581. DE VLUCHT. Eersle Blad. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FBtriLLBTON. I UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. LEE RPL1C H T. BUITENLAND. Aso!thbiïsst3Pïhjï voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 COÜRA BUREAU BOTRKSTRAAT ÏO, Tclcpfiocm No. 133. Advertentieprijs: van 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De klemtoon valt bij het thans door de Redering bij de Tweede Kamer ingediende ontwerp van wet houdende wettelijke bepa lingen tot regeling van den leerplicht o. i. op dat" deel van artikel 1, hetwelk het onderwijs der kinderen, dat nu in den regel tot het twaalfde jaar duurt, krachtens de wet doet voortgaan tot het dertiende. Da? in de practijk de ouders in het algemeen van dit laatste voorschrift den invloed in grootere mate zullen gevoelen dan van wat hei ontwerp eigenlijk in eerste instantie bedoelt, het invoeren van leerdwang, is bij ons buiten kijf. En al lacht ons persoonlijk dit twee vliegen- systeem der Regeering toe, het zal de vraag zijn of zij verstandig handelde deze beide insti tuten op eenmaal te willen invoeren èn de verplichting der ouders tot het ïgeregeld doen bezoeken" der kinderen van de lagere school èn het decreteeren van een wettig vastgestelde minimum-leeftijdsgrens verder zich strekkende dan de thans ingeburgerde. Afgescheiden van het met !/e uitbreiden van den leertijd van het kind, wat èn aan staal èn gemeente èn ouders grootere offers zal vragen eenerzijds, en anderzijds het kind zal ten goede komenongerekend dus wat het ontwerp niet in de eerste plaats beoogt of althans niet onafscheidelijk daarmede samen hangt, achten wij, dat de merkbare invloed van het ontwerp gering zal zijn. En dit wel om de zeer eenvoudige reden, dat voor de overgroote meerderheid der ouders sleerplicht" al sedert jaren bestaat. Het procent kinderen, dat thans slechts om deze reden, dat er nog geen leerplicht ingevoerd is, geen of fragmentarisch onderwijs ontvangt, is betrekkelijk gering, al geven wij onmiddellijk toe, dat ook dit geringe procent de indiening van een wetsontwerp als het thans aanhangig gemaakte volkomen wettigt. Wij hebben in den loop der week een zeer uitvoerig uittreksel uit dat ontwerp medege deeld daaruit zal den lezer gebleken zijn, dat behalve de hoofdvoorschriften een zee van bepalingen en reglementen worden gegeven, die alleen dienen om de uitvoering der voor gestelde wet te helpen verwezenlijken. De cardinale artikelen zijn er slechts een paar. Stellig zal de algemeene indruk dunkt ons op den onbevooroordeelden lezer geweest zijn, dat het ontwerp hoegenaamd geen militant karakter draagt, dat het niet agressief is, tegen welke partij ook, doch daarentegen zeer ver zoenende bepalingen bevat, die het voor eene groote meerderheid aannemelijk kunnen maken. DOOR IDA BOY-ED. 57) Zij was een geboren heerschersnatuur en wist beter menschen gelukkig te maken, die wat stand of beschaving of wel beiden betreft, haar min deren waren, dan op haar gelijken een harmo- nischen indruk te maken. Met Felix sprak zij bijna in 't geheel nietmaar zij hield hem voortdurend in 'toog, onbewust, zooals zij de groene boomen zag, die den achter grond uitmaakten van het feestterrein, en den blauwen hemel boven zich. Zij beschouwde dat alles met als iets bijzondersmaar het was haar steeds voor oogen en stonds steeds voor haar geest. Van de gebouwen waaiden vlaggen en een kroon van groen en bonte papierslingers bengelde aan een stok, als een reuzenaa? aan een hengel. De arbeiders in hun Zondagsche kleeren en de boeren van Trebbin, die als toeschouwers gekomen waren en als feestgenooten bleven, zaten in groepjes en dronken en zongen of dansten. Felix besprak met den aannemer wat hij van zijn bezoek aan de steenbakkerijen van Dondorff zou kunnen profiteeren. Felix wilde den volgenden dag daarheen vertrekken en veertien dagen of drie weken het bedrijf bestudeeren. Na eenig heen en weer geschrijf had de eigenaar Felix daartoe ver gunning gegeven. Die bakkerijen lagen bij Hannover en konden dus nooit de concurrentie der onder- Als zoodanig is het dan ook evenmin als het wetsontwerp op den persoonlijken dienstplicht anti-katholiek, eontra-anti-revolutiounair, of typisch-liberaal. In het rnonarchistisch-conser- vatieve Duitschland, in het republikeinsch- katholieke Frankrijk, in het radico-katholieke Italië zyn wetten op den leerplicht ingevoerd zonder groote tegenkanting en met veel succes in de practijk. Wij voor ons oordeelen het onderwijs dei- kinderen of de zorg daarvoor in de eerste plaats de taak der ouders, maar ontkennen het recht niet van den Staat om de ouders aan dien plicht te herinneren en, waar het plichtsbesef wat zwak of de vermogen wat gering zijn, zelf op te tredenuit dien hoofde kunnen wij ons dan ook gemakkelijk voorstellen dat de staats school, de z.g. neutrale hare goede diensten verricht, waar de verzorging der burgers zeiven van een deel der opvoeding hunner kinderen te kort dreigt te schietenin die lijn voort gaande meenen wij, dat de Staat, belang hebbende bij het bezit van goed onderlegde burgers, ook met het oog op den strijd door het buitenland aangedaan of van die zijde dreigend, de middelen om tot zoodanig bezit te geraken mag en zelfs moreel verplicht is voor te schuiven. Leerplicht is ons minder een beginsel dan wel een eisch der praclische politiek. Omdat het vraagstuk van den wettelijken leer dwang voor ons er geen is van principieelen aard, willen wij niet nader op de verschillende artikelen er zijn er 31 van het wets ontwerp ingaan. Ze grijpen in elkaar als een militair reglement en leenen zich behoudens uitzonderingen niet tot het er aan vastknoopen van beschouwingen. Echter wenschen wij het licht te doen vallen op enkele feiten: lo. dat het ontwerp wel 1 e e r dwang, maar geen schooldwang voorschrijft. De bijzondere scholen worden niet bij de openbare achtergesteld, het huisonderwijs wordt niet de kop ingedrukt, ja zelfs zal het ouders, die in hunne omgeving— er wordt van een afstand van 45 minuten van hunne .voning gesproken slechts zoodanige scholen vinden, waartegen zij overwegend bezwaar hebben, van de opgelegde verplichting om hun kinderen voldoend onderwijs te doen genieten, van jaar tot jaar vrijstellen 2o. in verband met het landbouwbedrijf is de mogelijkheid opengesteld om straffeloos kinderen, jaarlijks gedurende zes weken, onge rekend de vacanties, van schooi te doen ver zuimen, eene bepaling, die hoe ongewenscht ook uit algemeen standpunt, toch in de practijk nuttig kan werken en althans voorloopig moeilijk te missen is; 3o. de verplichte vaccinedwang, die velen neming op Trebbin voelen. Zij zaten op een onge schaafde plank, die alt bank dienst deed, nadat zij op twee hoopen steenen had gelegd. Achter hen rees de ruwe wand van het huisje van den werk meester op, en Felix' hoofd bevond zich juist voor een der kozijnen. De avond begon het licht op te slorpen. De hemel had zijn blauwe kleur verloren; in de verte kwamen nevels op. De arbeiders werden rumoeriger, en op den weg kwamen langzaam de isabellen aanrijden om Con- radine te halen. De aannemer, een man van het practisch leven, die zich van metselaarsgezel opgewerkt had, hield zijn handen tusschen zijn wijd vaneen staande knieën en knikte, in zijn gebogen houding, met zijn rond, grijzend hoofd voortdurend voor zich heen. »Ja, ja", zei hij, vdat heb ik aan mijzelf onder vonden. Menigeen, die van huis uit talent voor iets heeft, leert gauwer wanneer hij zijn eigen leer meester is, dan wanneer hij lang aan de academie blijft. Maar wat u is, mijnbeer Dahlland, u moet waarlijk een genialen aanleg voor uw nieuw be roep hebben gehad." Felix, die achterover zat geleund, met de handen in de broekzakken, den hoed een weinig naar ach teren geschoven en de beanan wijd uitgestrekt als iemand die juist zeer lui is, sprak »Ik was ook verbaasd, dat ik mij zoo spoedig opgewassen voelde tegen mijn nieuwe taak. Ik was hard op weg verschrikkelijk verwaand te wor den. Maar op eens ging mij een licht op. Ik zal het u zeggen alle wegen voeren naar Rome, dat wil zeggen dat iemand, die voor Afrika-reiziger geboien, het daarvoor noodigo leert op een Noftdpool-expeditie, wanneer zijn onbestemde reis lust hem toevallig zulk een expeditie doet meemaken. fel zich zou doen kanten tegen dit ontwerp, wanneer deze daarin werd voorgeschreven, wordt niet ingevoerd. De Minister, staande voor de keuze om óf met de wet op den leerplicht eene wijziging van die op de besmettelijke ziekten voor te dragen öf vrijstelling te geven aan de ouders, die hunne kinderen liever van onderwijs verstoken laten dan hen te laten vaccineeren, heeft aan het laatste de voorkeur gegeveu. Aan de drie grootste bezwaren, die men van principieelen aard zou kunnen noemen, is dus door de Regeering te gemoel gekomen. Noch een geheele categorie burgers, die staatsonder wijs niet wil, noch een kleiner deel der bur gerij, die op zekere tijden de hulp hunner kinderen in hun bedrijf niet kunnen ontberen, noch diegenen er zijn er ruim 1000 die om gemoedsbezwaren der ouders thans school onderwijs derven, worden gegriefd. Concilianter kou moeilijk opgetreden worden. De groote vraag, die nu nog ter beantwoor ding overblijft, is of het te verkrijgen resultaat de groote kosten waarschijnlijk zullen die met minstens Yg stijgen wettigt. Nu is dit een vraag, waarop geen afdoend of bewijsbaar antwoord is te gevende beant woording hangt af van het gewicht, dat men aan het resultaat toekent en van de mate van draagkracht, die men acht, dat het volk bezit. Wij voor ons beantwoorden de vraag gaarne bevestigend. Toch zal ons dit niet weerhouden om, waar dit kan, er voor te ijveren, dat meer dan tot nu toe geschiedt, de solvabele ouders geheel en al de kosten van het ouder wijs hunner kinderen dragen. Algemeen overr.lchf. Schiedam, -19 Maart '98. Den IBden Maart 1848 stond het Berlijnsche volk op de in allerijl opgeworpen barricaden, verbitterd en ongeduldig, dat Pruisen achter stond bij de andere Duitsche staten wat betreft de eischen der liberalen. Den 14den was een koninklijk besluit verschenen, dat den Landdag tegen den 27sten April bijeenriep om te be raadslagen over de eischen des volksreorgani satie van den Duitschen bond en een grondwet. Dit besluit, door koning Frederik Wilhelm III als een gunst beschouwd, werd met spot en onte vredenheid ontvangen, en toen andere staten voorgingen en het volk van Weenen de revolu tie-vaan plantte, besloot de Koning den Landdag reeds op 2 April te doen bijeenkomen. Het volk verdrong zich voor het koninklijk Paleis de vorst moest op het balcon komen, de troepen zouden wegtrekken en alles scheen in orde, toen plotseling twee schoten vielen, zooals later waarschijnlijk is geworden, waren En dat beteekent verder dat wij van de wieg af onwillekeurig leeien voor het beroep, dat ons eigenlijk, aan onze persoonlijkheid beantwoordend beroep iswij zien en onthouden alleen wat daarvoor eens nuttig kan zijn. Maar daar zeer, zeer zelden iemand zich één voelt met zijn beroep, komt men er ook zelden toe zoo iets waar te nemen. De meeste menschen werken alleen zij leven niet in hun beroep." ïNu, en wanneer men dan voor zulk een meesteres wei kt!" riep de aannemer uit. sDrommeis, dat moet iemand aandrijven als stoom." nik ben mynheer Dahlland's meesteres niet," zei Conradine achter de beide mannen. sMijnheer Dahlland is mijn compagnon." Felix keerde zich haastig om. Hij schaamde zich dat hij daar zoo lui lag en dat hij in die houding gezien was. Zij stond in de vensteropening en hield met beide handen haar japon op om die van kalk en houtspanen vrij te houden. »Ik ben het eerst sedert vandaag," riep Ftdix uit. Conradine zag hem aan en lachte gelukkig. Het was of zij wilde zeggen »En na hoeveel tegen stribbeling nog 1" Zij scheen in een overmoedige bui te zijn zij schertste met den aannemer en zeide dat zij eigenlijk langer had moeten luisteren om een onafhankelijk oordeel over zichzelf te hooren. Toen maakte Felix haar opmerkzaam op het rijtuig, dat ginds op den kleiachtigen, met wagensporen doorgroefden weg was blijven staan. De paaiden schenen onrustig door het rumoer, en de schemering werd merkbaar; de hemel had reeds een grijze tint. Het scheen geraden naar huis te rijden. Ook feesten moeten eenmaal een eind nemen. Phoebe, die met de grootste ongegeneerdheid met de arbeiders gedanst had, terwiji Adriaan er vergenoegd naar stond te kijken, werd dus geroepen. Zij zou heel graag nog gebleven zijn en keek in het gedrang de geweren van twee man schappen afgegaan. Onmiddellijk brak de revolutie uit, en toen de avond daalde bood Berlijn een ontzettend tooneel aan. Om twee uur 's nachts gaf koning Frederik Wilhelm III, die nu eens aan dezen, dan aan genen raad het oor had geleend, bevel het schieten te staken. Tegen den zin van zijn broeder, den lateren keizer Wilhelm I, gaf de Koning toe aan den wil der natie. Dat die dag, die gisteren voor de 50ste maal verjaarde, op zeer verschillende wijzen in de Duitsche bladen herdacht is, spreekt wel vanzelf. Terwijl de sociaal-democraten de beweging van den 18den Maart 1848 eenerzijds hemel hoog prijzen en anderzijds de verkregen resul taten met geringschatting bespreken, beproeven de conservatieve organen geen goed haar te laten aan heel de beweging van 1818. Voorde sociaal-democraten zijn de mannen van '48 helden, voor de bladen la vrijheer von Stumm zijn zij de paria's der maatschappij. Van de sociaal-demoeratische Voiioarts ver scheen gisteren een soort feestnummer, waarin verschillende stukken, ook een gedicht, gewijd zijn aan de Maart-beweging van 1848, die den 18den Maart haar hoogtepunt bereikte. Dat daarbij Wilhelm Liebknecht, die juist gisteren uit de gevangenis werd ontslagen, niet vergeten is, spreekt vanzelf. Van hem zegt de Vonuarts sWanneer Liebknecht die, een grijsaard in leeftijd, krachtig gebleven is als een jongeling wat vuur en geestdrift voor de heilige plichten der menschheid betreft, heden zijn leven over ziet, dan mag hij getuigen dat hij ook is een der voornaamste personen in de geschiedenis, die door als een man van karakter vast te houden aan zijn idealen, zonder vrees voor ver volging, een grooten invloed heeft geoefend op de groote massa des volks." Tot ernstige betoogingen is het te Berlijn niet gekomen, dank zij de uitgebreide maatregelen der politie en het slechte weerhet regende n.l. aanhoudend. Van zeven uur 's morgens af was de toeloop sterk naar het kerkhof, waar de barricaden- strijders van 1848 bij elkander rusten Maar de politie liet naar het schijnt krachtens instruc tie van het ministerie van binnenlandsche zaken alleen afzonderlijke personen toe, die kran sen wenschten neer te leggen op de graven. Een poging om het volk toe te spreken werd verhinderd het ontplooien van vaandels en het opsteken van revolutionnaire emblemen werd verbodente lang verwijl aan de graven werd niet geduld. De sterk socialistisch getinte gemeenteraad van Berlijn, welks besluit om een standbeeld op te richten ter eere der slachtoffers van 1848 Adriaan smeekend aan. Maar die had geen reden ora daarvoor een goed woordj'e te doen. De vos blafte reeds op de velden en er hing reeds een taaie witte nevel, waardoor hot rijtuig huiswaarts moest rijden. sGoed inpakken, Phoebe!" riep hij bezorgd. ïMaar morgen hebben wij mooi weer." Conradine bleef ook in het rijtuig zeer vroolijk. Felix zat tegenover haarAjax was 's middags door een stalknecht naar huis gebracht. Die vroo- lijkheid deed hem zeer. Zij moest een ongewone oorzaak hebben. Dat zijn vergeef raij" die oorzaak was, vermoedde hij niethij was te onervaren ora te weten, dat zulk een bede, van een bemin den man komende, een vrouw in een roes van vreugde kan brengen. Het is zeker blijdschap over het afscheid, dacht hij eindelijk; zij voelt zich opgelucht omdat ik haar voor drie, vier weken uit den weg ga. Mijn aanblik herinnert haar niet meer aan het misdadige spel, dat zij met mijn hart heeft gedreven. Plotseling kwam de gedachte bij hem op: ik moet in 't geheel niet meer teiugkomen. Ik moest haar mijn trots en mijn mannelijkheid toonen door voor altijd heen te gaan. Phoebe's bijzijn maakte ieder intiem gesprek onmogelijk of wel zwijgen zooals destijds, toen Con radine Berlijn verbet en hij naar Trebbin ging. O, juist nu, bij het rijden doos den donkeren avond, herinnerde hij zich dat alles nauwkeurig. Of Conradine hem weer zou verzoeken haar dikwijls en uitvoerig te schrijven? In tien minuten moest dat beslist zijn. Wanneer zij voor het Huis waren aangekomen, was het oogenbhk van afscheid nemen daar. Felix bad dien avond nog te werken in de boekenhij moest inpakken en den anderen morgen om vijf uur reisvaardig zijn. {Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1