51"" jaargang. Dinsdag 22 Maart 1898. N°. 9582. DE VLUCHT. FEUILLETON. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. Ken nisgev i n g. BUITENLAND. GOI)HA Abojtkbkshtspbus voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke Hommers0.09 BUREAU i KOTERSTRAAT 70, Telephoon TSo. 123. Advbbtehtteprijs ran 15 gewone regels met Inbe grip van eene Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meero.lO Bij abonnement wordt korting verleend. Jacht en rlsscher(|. De BURGEMEESTER VAN SCHIEDAM, genen de circulaire van den heer Commissaris der Koningin in deze provincie van den 7den Maart j.l. A, no. 405 (4de afd.) prov. blad, no. 23 brengt ter kennis van de ingezetenen, dat ter secre tarie der gemeente kosteloos verkrijgbaar zijn blanco aanvragen ter bekoming van JACHT-en VISCIIVKTEN voor liet aanstaande seizoen 1898/99, en dat zij, die bij den aanvang van het nieuwe seizoen in het bezit van hunne akten wenschen te zijn, die aanvragen, behoorlijk ingevuld, tijdig, zooveel mogelijk voor den 15den April aanstaande, ter secretarie moe ten terugbezorgen. Schiedam, den 21sten Maart 1898. De Burgemeester van Schiedam, VISSER, L B. Algemeen overzicht. Schiedam, 21 Maart '98. De Duitsche Rijksdag heeft in tweede lezing de novelle op de militaire strafvordering aan genomen, daarbij goedkeurende het art. 33 der regeering, bepalende »dat de instelling van een militair gerechtshof in hoogste instantie, met het oog op den toestand van Beieren, nader wettelijk zal worden geregeld." De regeering was bevreesd, dat de Rijksdag zelfs door bespreking zou schaden aan de vreed zame oplossing dezer teere quaestie. De rijks kanselier, prins von Hohenlohe, verzocht den Rijksdag met te treden in een bespreking van een bijzonder hoog militair gerechtshof voor Beieren. »Art. 33 der invoeringswet'', ging prins Hohenlohe voort, »is ontstaan uit het streven om deze quaestie nog open te houden, totdat een overeenkomst is tot stand gekomen. Die overeenkomst is voorbereid door onderhande lingen tussehen Z. M. den Keizer tn Z. K. H. den Prins-Regent van Beieren. sSlaagt deze overeenkomst en ik heb geen reden er aan te twijfelen, dat die gelukt dan zouden aan de regeling dezer aange legenheid geen bezwaren in den weg staan. Tegelijkertijd zou het evenwel aanbeveling verdienen, het resultaat dier onderhandelingen af te wachten. De Duitsche regeering heeft nu nog den tijd tot 1901 om de delicate quaestie met Beieren te regelen. Eerst in dat jaar toch treedt de novelle in werking. Bij voorbaat mag aangenomen worden da* het morgen stormachtig zal toegaan in o- Italiaansche Kamer. DOOR IDA BOY-ED. 58) Phoebe vertelde voortdurend op de grappigste wijze van haar gesprekken met de metselaars en timmerlieden, en kon er niet over uit, dat zij zich zoo galant en net hadden gedragen. Zij kon alle dialecten nabootsen en deed een Hannoveraan na, die de a uitsprak alsof ze hem uit den mond viel, en een Meklenburger die »mui" zeide als hij ïMei" bedoelde. Maar alleen Conradine lachte als een dankbare toehoorderes over hare grappen. »Zal zij den moed hebben mij weder tot schrijven uit te noodigen?" dacht Felix. Zij bad daartoe den moed niet. Het rijtuig hield stil. Jasperson rukte het portier open. Nooit had Felix zich over dezen zwijgenden en overal tegenwoordigen man zoo geërgerd als nu. Ilij Yetbeeldde zich plotseling dat Conradine hem toch nog iets hartelijks of veelbeteekenend6 zou ge zegd hebben, indien die waakzame getuige daar niet lmd gestaan en bepaald noodtgend, ja zelfs tot spoed aanmanend de deur had opengehouden. aNu, het ga u gced," zei Coniadine, toen zij reeds eenige treden op was gegaan, In de vestibule bleef zij staan en reikte Felix de hand. .Het- licht dat de beide petroleumlampen ver vrijdag jl. werd aan de Kamer mededeeling gedaan dat de commissie van vijf leden dei- Kamer, in zake de tegen den oud-premier Crispi uitgebrachte beschuldiging, haar rapport had ingezonden. Dit rapport is Zaterdag aan de leden der Kamer rondgedeeld en zal morgen in behan deling worden genomen. De quaestie, waarom het gaat, is, zooals de lezer zal weten, deze. Crispi was na het bekende bankschandaal en de daarop gevolgde d krach" van het filiaal der Napelsche Bank te Bologna, door den direc teur van dat filiaal, Favella, beschuldigd, van dezen belangrijke sommen te hebben geleend om die voor politieke doeleinden te gebruiken. Voor dit feit beweerde Crispi slechts te kun nen terechtstaan voor den Senaat, daar dit staatslichaam, zich constitueerende als hoogge rechtshof in hoogste instantie, alleen kennis zou mogen nemen van wat door hem als eerste- minister was gedaan. Het Hof van Cassatie stelde den ex-premier hierin in het gelijk, en een parlementaire com missie werd benoemd om te onderzoeken of er aanleiding bestond een vervolging in te stellen tegen Crispi. Het rapport dier commissie nu beantwoordt die vraag ontkennend, maar maakt te gelijk den ouden staatsman tot een politiek dood man. De Tribuna, het orgaan van Crispi, deelt als de eenparige uitspraak der commissie mede lo Dat er geen reden is om Crispi te ver volgen wegens verduistering van 's lands gelden 2o. dat Crispi's gedrag de politieke afkeuring verdient en dat de Kamer die afkeuring behoort uit te spreken. Dat de Italiaansche bladen deze uitspraak zeer verschillend commenteeren, is te begrijpen, en algemeen is men van oordeel, dat de com missie, eenmaal de beschuldiging van verduis tering op zijde schuivend, geen politieke censuur kon voorstellen. De Tribuna gaat zelfs zoo ver, dat zij Crispi, die Italië op den rand van den afgroud bracht, verheerlijkt en tevens haar vertrouwen uit spreekt, dat de debatten in de bladen en in de Kamer hem niet zullen schaden. Of de Kamer de conclusiën der commissie zal aannemen, is nog moeilijk te zeggen. Maar dat er heel wat oude haat zal gelucht worden, dat de zitting der Italiaansche Kamer niet zal strekken tot meerdere glorie van het parlemen taire stelsel, is wel zeker. Met groote hardnekkigheid blijven de ge ruchten circuleeren over den afstand van Cuba door Spanje. Ditmaal is er geen sprake van een verkoop aan de Vereenigde Staten, maar aan de Cubanen zeiven. De New-York Herald ontving van Washing ton een telegram, waarin het volgende plan wordt uiteengezet om tot beslissing van den strijd tussehen moederland en kolonie te komen. De feitelijke onafhankelijkheid van Cuba zou spreidden, werd door de groole ruimte opgeslorpt. Men zag de oude familie-schilderijen, die in liet rond aan den wand hingen, duidelijker dan de gezichten der roenschen, die beneden stonden. Daarenboven droeg Conradine een grooten hoed, zoodat haar gezicht in de schaduw bleef. En Felix had zoo gaarne ten minste op de bewegelijke trekken gelezen, wat baar mond met uitsprak. iiGoede reis en Conradine bleef steken. Haar gelaat werd als met purper overgoten. Zij had willen zeggen schrijf spoedig 1 Maar daar herinnerde zij zich dat al wat er ongewoon, opwindend, vol beloften voor de toekomst was ge weest in hun verhouding, alleen op schrift had bestaan. Alle ongekunsteldheid was verdwenen, eik gevoel van blij geluk veranderd in schaamte. »En als u terugkomt, telegrafeer dan bijtijds, dan kunnen wij het rijtuig naar Tondurn zenden." »Ik zal zoo vrij zijn", zeide Fehx stijf. »Me- vrouw mejuffrouw Hij boog. sWat nu", riep Phoebe, szoo'n afscheid Vaar wel, mijnheer." Zij boog lachend. Conradine bleef staan en hoorde hoe zijn stap op de trap weerklonk en zich eindelijk boven verloor. »Ik had ik wilde begon zij. Het was haar of zij iets belangrijks had vergeten en of zij Felix in ieder geva! nog moest spreken. »Zal ik hein terugroepen vroeg Phoebe. uNeen, laat maar. Ga nair huis.. de groot ouders wachten zeker al lang op je". Conradine soupeerde met Madame mere en zat toen alleen op haar kamer. De gele salon was intusschen behageltjker ingericht, en toen Conradine nu bij de lamp zat en trachtte te lezen, ontbrak geproclameerd wordenmaar gedurende drie jaren zou de Spaansche vlag nog op het eiland wapperen. In dien tijd zou dan een plebisciet worden gehouden over de volmaakte vrijheid van Cuba. Indien een meerderheid van 'is der bevolking daartoe besloot, dan zou Cuba tegen een aan Spanje te betalen schadeloosstelling van 300 millioen dollars vrij zijn. De berichten, die van Havanna te Madrid zijn ontvangen, luiden eenigszins anders. Daarin wordt gezegd, dat generaal Fando bij de trocha van Xucaro een conferentie zal hebben met eenige insurgenten-generaals, waaronder Maximo Gomez en Garcia, en met president Masso, om te onderhandelen over staking der vijandelijk heden op den grondslag der Cubaansche onaf hankelijkheid. De voorwaarden, voor deze regeling te stellen, zouden zijn souvereiniteit in naam van Spanje jaarlijksche schatting van 2 millioen dollars door het eiland op te brengenamnestie ten gunste der opstandelingenvolledige vrijheid voor Spanje om hamlelstractaten te sluiten. Met deze mededeeling schijnt overeen te stemmen een telegram dat te New-York van Havanna via Key-West is ontvangen. Yolgens dit bericht is in het Westen van het eiland een groote vergadering der insui- genten gehouden onder leiding van hun aan voerders. Generaal Pando tiacht met de hoofden een conferentie te hebben om hun de autonomie aan te bieden. Spanje meent dat die voorstellen zullen worden aangenomen, zoodat er geen reden is voor de Vereenigde Staten om tusschenbeide te komen. Dit telegram eindigt echter met de opmerking dat die meening niet zal gedeeld worden door personen, die Maximo Gomez kennen. En Palma, de voorzitter der Cubaansche junta te New-York, verklaart in een proclamatie aan het Amerikaansche volk, dat de opstandelingen zich geer» autonomie onder souvereiniteit van Spanje laten opdringen, maar tot den laatsten druppel bloed zullen strijden voor de onaf hankelijkheid. De Spaansche autoriteiten te Havanna begin nen intusschen een campagne tegen de verslag gevers van Amerikaausche bladen, in wie zij de werktuigen der opstandelingen en de aanstokers der agitatie voor Cuba in de Vereenigde Staten zien. Ook een Fransch journalist, die reeds eens gevangen genomen, maar weer vrijgelaten werd, is andermaal gearresteerd onder verdenking van te behooren tot een vrijbuiters-expeditie. Kcnicngdc Rededecllngcn. Lord Salisbury blijft vooruitgaan. Woens dag a.s. gaat hij naar de Riviera. Gladstone keert van Bournemouth naar Ha- warden Castle terug, daar zijn gezondheid op eerstgenoemde plaats toch niet beter wordt. Het aantal Fransche afgevaardigden die zich aan de heider verlichte kamer met haar opgewekte tinten alleen het vroolijke gezelschap, waarvoor zij bestemd scheen. Conradine's begeerte om Felix nog te spreken, nam toe. Ilaar vindingrijkheid liet haar in den steek haar schoot geen enkele reden te binnen om Felix te doen roepen. Eindelijk sloeg het half elf, en toen was het in ieder geval te laat al schoot haar nu ook iets te binnen. Zij ging naar het venster, schoof de gordijnen achter zich dicht, zoodat het licht niet tot het raam doordrong en beproefde naar buiten te zien. Wanneer er op Felix" kamer nog licht was, dan moest er een helder schijnsel vallen op de boom toppen aan de overzijde. Dat had /ij dikwijls opgemerkt. Juist van de linde was dan een ge deelte der takken en van het gebladerte verlicht. Dat was zulk een vertrouwelijk gezicht als een heimelijke groetals het spoor van een dierbaar leven. Maar thans was alles buiten donker. Zwart en zonder sterren hulde de zomernacht het land schap in. Hij sliep. Nu ja, hij moest morgen vroeg, zeer vroeg op reis. Ook Conradine ging te ruste. En den volgenden morgen begon er een wonder lijke tijd voor haar. De dag had niet veertien, hij had veertig uren, de nacht duurde niet tien, maar vijftig uur. Het bouwen op Jölshab was een vervelende last. Hoe kon een aannemer verwachten dat een dame er belang in stelde! De weg er been was kleiachtig; de streek rondes: was het mii st mooie gedeelte niet candidaat zullen stellen bij de a.s. verkie zingen, is thans reeds tot veertig geklommen. Een mededeeling uitgaande van de katholieke partij in den Duitschen Rijksdag zegt, dat de meerderheid vóór het septennaat voor de vloot zal stemmen. Tal van Katholieken zullen er even wel tegen stemmen. Het gerucht loopt dat de minderheid van plan is zich tot een katholiek-democratische arbeiderspartij te constitueeren. De Duitsche volkspartij, die 50 leden in den Rijksraad telt, de zes Duitsch-nationalen, als mede Schoenerer en Wolf, hebben besloten het obslruetionisme in den Oostenrijkschen Rijks raad voort te zetten. De overige Duitschers hebben tol eenvoudige oppositie besloten. Koning Alexander van Servië ligt ziek aan de mazelen. De ziekte neemt een goedig verloop. Een van Volo te Nea-Mintsela aangekomen schip heeft de tijding medegebracht dat Zater dagmorgen om drie uur een katholiek priester door twee Turksche soldaten vermoord is, die geleid door eeu hadji de kerk en vandaar 's priesters slaapkamer binnendrongen, waar zij den geestelijke zeven doodelijke verwondingen toebrachten. Door de consuls van Frankrijk en Rusland is een klacht bij de Porte ingediend. De daders konden nog door den stervenden priester wor den aangewezen. De weg naar Phalera* waar de koninklijke familie van Griekenland pleegt te wandelen, wordt na den aanslag op den Koning streng bewaakt. Het hooger beroep der moordenaars tegen hun verwijzing naar de assisen is verworpen. De benoeming van prins George tot gouver neur van Kreta schijnt thans zeker. Hij zal den titel van vorst dragen, zonder evenwel Koninklijke Hoogheid te zijn de waar digheid zal niet erfelijk wezen, weshalve ook de prins geen afstand zal behoeven te doen van zijn rechten op den Griekschen troon. Bovendien blijven op het eiland Turksche troepen en bezettingsdetachementen van Rus land, Frankrijk en Engeland. De Britsch-Egyptische troepen zijn opgerukt tot de doorwaadbare plaats in den Atbara bij Hudi, zonder tot nog toe op de Derwischen te stooten. Op Madagascar hebben de Franschen zonder verlies 400 opstandelingen teruggeslagen, waar van er 53 sneuvelden. China heeft aangeboden Ta-Lien-Wan aan Rusland te verpachten en den aanleg van spoor wegen toe te staan, op voorwaarde dat Port Arthur in het bezit van China blijft. De Fransche eischen in Zuid-China worden door de Engelsche bladen zeer afkeurend be sproken. van heel Trebbin. De reuk van versche kalk was nu niet bepaald aangenaam. Ook was het niet bijster prettig zich door al die arbeiders te laten aanstaren. Met Madame mère te leven was iiaar bijna on- verdragehjk. Conradine begreep niet hoe zij het bijzijn van die verwaande, aanmatigende en inwen dig ruwe vrouw zoo lang had kunnen verdragen. Phoebe met haar eeuwige vereering van Adriaan was vervelend. Er was waarlijk de onervarenheid van een zoo jong meisje voor noodig om van een man zulk een afgod te maken. En op zekeren dag snauwde zij Pboehe zóó af, dat het arme kind later schreiend tussehen haar bloemen zat. Conradine had tegen haar gezegd ®Je bemoeit je te veel met Adriaan je ziet toch dat hij al zeer weinig om jou geeft." Wie ter wereld kon zich hst recht aanmatigen haar te verbieden belang in Adriaan te stellen Belangstelling in iemand is toch geen ruilartikel ik geef u er zooveel van als gij mij geeft! Neen, en al gaf Adriaan ook zeer weinig om baar dat hij voor haar de hoofdpersoon in haar leven was en zou blijven, stond vast. Misschien oordeelde Conradine zoo omdat zij zelf Adriaan liefhad en met hem wilde trouwen. Want dat die beide voortreffelijke menschen voor elkaar bestemd waren, was Phoebe reeds vaak, onder steeds nieuwe tranen, duidelijk geworden. Een half uur later had Conradine er spijt van, dat zij het meisje zoo had afgesnauwd, maar nog oen half uur later had zij het geheele geval reeds vergeten. Wordt vervolgd

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1