N°. 9583. 51"" jaargang. Woensdag 23 Maart 1898. DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Kennisgeving. BUITENLAND. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. jLBomreMOTSPBija voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 i omliggendo plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers0.02 BUREAU; BOTERSTIIAAT TO, lelephoon No. 123. Adtehtekoteprus: van 1—6 gewone regels met inbe grip van cene Conrautf 0.53 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Het Gemeentebestuur van Schiedam, Gelet op art. 28 der Kieswet; Brengt bij deze ter algemeeue kennis dat de kiezerslijst, aanwijzende de inwoners dezer gemeente, die tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer, van de Provinciale Staten en van den Gemeente raad in het jaar 18981899 bevoegd zijn, benevens de alphabetische lijsten bevattende de namen van hen die van de kiezerslijst zijn afgevoerd en van hen, die daarop zijn gebracht, op heden zijn vastgesteld en van den -Ssten Maart tot en met den 21sten April a.s., van des voormiddags half negen tot des namiddags half vijf ure, op de Secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inzage nedergelegd en tegen betaling der kosten in afschrift of afdruk verkrijgbaar zijn gestelden dat ingevolge art. 29 dierzelfJe wet, een ieder be voegd is, onder overlegging van de noodige bewijs stukken, tot en met den Ibden April a. s. bij het gemeentebestuur verbetering van genoemde kiezerslijst te vragen, op grond dat hij zelf of een ander, in stnjd met meergenoemde Wet, daarop voorkomt, niet voor komt, of met behoorlijk voorkomt. En is hiervan afkondiging geschied, waar het be hoort, den 22sten Maart 1898. Het gemeentebestuur voornoemd, De Burgemeesteri VISSER, L B. De secretaris VERNÈDE. Algemeen overzicht. Schiedam, 22 Maart '98. Gisteren is de zitting van den Oostenrijk- sehen Bondsraad geopend. De minister-president graaf Thun hield bij deze gelegenheid een korte toespraak, waarin hij vrel geen regeeringspro- gram ontvouwde, maar toch de meening der regeering over haar taak blootlegde. Als haar eerste taak, aldus verklaarde graaf Thun, beschouwt de regeering het herstel van den gerer ilden parlementairen toestand en het betrachten der rechtvaardigheid tegenover alle volke~:n, waaruit de Oostenrijksche monarchie bestaat, in overeenstemming met de grondwet. Vooits ïullen de meest dringende hervor mingen worden ingevoerdde intellectueele ontwikkeling zal bevorderd wordende materi eels toestand van de arbeiders in nijverheid en landbouw zal worden verbeterd. Ten slotte verklaarde de minister-president dat de vijandschap tusschen de nationaliteiten behoorde te verminderen. In de volgende zitting zal deze regeerings- verklaring een onderwerp van bespreking uit maken. Dan za! het lieve leventje wel weer beginnen. De onverzoenlijke Schönerer gaf gisteren reeds DOOR IDA BOY-ED. 59) De postbode kwam namelijk. En dat kwartier, eer de postbode beneden zijn brieven had afgegeven en Jaspersen ze aangenomen en naar boven had gebracht, dat kwartier kroop voor Conradine voorbij. Jasperson had zich wel wat meer kunnen haasten. Waarschijnlijk vloog hij beneden eerst even de courant door of maakte bij een praatje met den postbode. Zij waagde het niet Jasperson tot meer spoed aan te sporenzij vreesde zijn lila; en, strekken, doordringenden blik, waarmede hij haar zwijgend kon vragen: Waartoe zulk een haast? Omdat er van hem een brief zou kunnen zijn Maar van Felix kwam geen brief. Zijn stilzwijgen was ondragelijk, was welsprekend en vol boteekenis. Een korte eenvoudige brief met een mededeeling van de verkregen indrukken, met een beschouwing over bet nut dat hetgeen hij gezien had, zou kun nen hebben in de nieuwe onderneming, dat zou natuurlijk en gewoon zijn geweest. Maar zijn stilzwijgen deed een gedwongen een onmogelijken toestand ontstaan.' Hot herinnerde er lederen dag, ieder uur aan dat tnsschea het» een een klein voorproefje van hetgeen te wachten staat. Tot voorzitter van het Huis werd n.l. gekozen het lid der Katholieke volkspartij Fuchs, wiens verkiezing door de rechterzijde met toejuiching werd ontvangen. Toen de nieuwe voorzitter een rede uitsprak, viel Schönerer hem in de rede met den vleienden uitroep»Die schurk hoort in het bagno thuis De verkiezing van Fuchs valt anders niet in den smaak van al zijn partijgenooten. De afge vaardigden baron Dipauli en von Zallinger leg den hun mandaat als clubleiders neder, omdat Fuchs tot candidaat voor het presidentschap werd gekozen. Zij blijven evenwel behooren tot de Katholieke volkspartij. De keus van vice-presidenten zal nog al lastig zijn. De regeering wenschte een Duitscher ge kozen te zien, maar alle Duitsche partijen, ook de christelijk-socialen, weigeren een candidaat te stellen. Indien mogelijk, zal nog vóór Paschen het ontwerp van het vergelijk met Hongarije bij den Rijksraad worden ingediend. Aldus is gisteren op de minister-conferentie te Buda-Pest besloten. Eigenaardig vallen op Óen tijdstip samen de eischen, door den Franschen gezant te Peking aan de Chineesche regeering gesteld, de buiten gewone toerustingen in de oorlogshavens Brest en Cherbourg en de mobilisatie van het noor delijk eskader. Men heeft aan het laatste alle politieke be- teekenis willen ontzeggen, door te verklaren dat het hier alleen een maritieme oefening gold. Maar in de Aurore bestrijdt een zee-officier dit voorwendsel. Zoo had men als reden voor de telegrafische bijeenroeping der admiraals te Parijs opgegeven, dat er beraadslaagd zou wor den over de oprichting eener centrale reserve werkplaats voor alle vijf de oorlogshavens. De marine-officier noemt dit een voorwendsel, daar dit plan allereerst zou moeten voorgelegd worden aan den oppersten marine-raad. Verder staat het vast, zegt hij, dat men er zich te Brest en te Cherbourg niet toe bepaalt, de effectieve sterkte van het noorder-eskader naar de voorgeschreven wijze te completeeren. Gold het bovendien alleen een mobilisatie- oefening, dan acht hij het onverklaarbaar dat men die oefening ook niet uitstrekt tot de torpedo-booten, waarvoor zulk een oefening veel meer noodig zou zijn, met het oog op de ver dediging der Fransche kust in geval van een Europeeschen oorlog. De officier is dan ook van oordeel, dat de reden dier toerustingen moet gezocht worden in den politieken toestand in Oost-Azië. Intusschen heeft de minister van marine gistermorgen bevel gegeven tot mobilisatie van het Noorder-eskader en van de marine-infanterie. Onmiddellijk werden 6500 man ingescheept, en werden kanonnen, amunitie en vivres aan boord gebracht. briefwisseling had plaats gevonden die nooit had mogen geschieden. Conradine wist na eenige dagen vergeefs ge wacht te hebben, dat Felix niet zou schrijven. En toch ging haar adem vlugger, toch steeg haar het bloed naar het hoofd wanneer de postbode kwam er had toch iets kunnen komen, tegen verwachten. Zij dacht hoe zij opzag tegen het weerzien, toen zij van Venetië huiswaarts reisde. Door zijn stil zwijgen werd ditmaal haar spanning nog grooter, hoewel alles nu geheel anders was. Nu kende zij hem door en door. Weken lang bad zij hem gadegeslagen, bij zijn werk, in zijn huisjasje, in gezelschap, tegenover ondergeschikten, tegenover zijn gelijken, in de omgang met haar zelf. Nooit bad hij door eenig aanwensel haar aesthetisch gevoel gekwetst, en zich nooit anders dan met tact, voornaam, gereserveerd en met mannelijke flinkheid gedragen. ïAlsof de liefde daarvan afhangt", zeide zij bij zichzelf en vergat dat zij eens er bang voor was geweest dat haar liefde door hot tegendeel kon ge schaad worden. Daar hij niets over zich had dat haar hinderde, meende zij dat uiterlijkheden er niet op aankwa men, maar bij de minste onaesthetische eigenschap die hij mocht gehad hebben zou zij die dadelijk tot haar verontschuldiging hebben aangevoerd. «Daar kan men niets aan doen het was vol komen natuurlijk dat mijn verhitte verbeelding door de werkelijkheid werd afgekoeld." Of dat stilzwijgen hem gemakkelijk of moaielijk afging? Fntnkrijk's eischen in Zuid-China blijven steeds een onderwerp van scherpe critiek in de Engelsche bladen. Vooral heeft het te Londen de aandacht getrokken dat de Chineesche ge zant Zaterdagavond om 6 uur nog een bezoek bracht aan het Foreign Office, het ministerie van buitenlandsche zaken. De Times wijdt een uitvoerige beschouwing aan de eischen, door den Franschen gezant ge steld, en die zooals nader aan het City-blad uit Peking wordt bericht de provinciën Kwang-tung, Kwang-si en Yun-Nan betreffen. Bovendien wordt van uit Parijs melding gemaakt van een onderhoud, dat de Fransche minister Hanotaux met een vreemden diplomaat op diens doorreis heeft gehad, en waarbij hij gelegenheid vond te verzekeren dat de Fransche gezant te Peking geen bedreigingen had ge voegd bij zijn eischen. Die verklaring neemt de Times nogal sceptisch op. Het blad meent, dat de Fransche gezant wat haastig is geweest, zoodat zijn regeering hem nu logenstraft. Verder zet de Times uiteen, dat de provincie Kweitschau niet in aanmerking kon komen voor de Fransche eischen, als behoorende tot het Yang-tse-gebied, waarop Engeland de eerste rechten heeft. De eisch betreffende Kwang-tung, betoogt het blad, kan noch de noodzakelijke afronding van Hongkong noch den Britschen handel met het binnenland schaden. Wat Yun-Nan aangaat, voor een deel be hoort deze provincie tot het Yang-tse-gebied; bovendien grenst zij aan Birma, en er bestaat een overeenkomst van 1896, volgens welke alle in de toekomst te verleenen rechten in de pro vincies Yun-Nan en Su-Tschuan aan Engeland en Frankrijk gelijkmatig toekomen. Met Frankrijk zal Engeland het in China waarschijnlijk wel klaar spelen. Maar Rusland Niet zonder beteekenis is het zeker, dat genei aal Ubranowsky door den Czaar naar Peking wordt gezonden om den Keizer van China een eigenhandig schrijven van Nicolaas II ter hand te stellen. Bovendien moet de generaal in opdracht hebbende Chineesche regeering te polsen over haar houding in geval van verwikkelingen tusschen China en Japan. De jongste berichten uit de Vereenigde Staten zijn weinig bemoedigend. Het agentschap 'ETirsch te Berlijn ontving een telegram uit Amerikaansche bron, waarin werd gemeld, dat de officieele uitslag van het onderzoek in de haven van Havanna over de oorzaak der ontploffing op de Maine te New- York is bekend gemaakt. De Amerikaansche enquête-commissie con stateert, dat de ontploffing moet worden toegeschreven aan een onderzeesche torpedo. Dit bericht heeft te New-York groote opge wondenheid teweeggebracht. Men vreest, dat de regeering der Vereenigde Staten zal moeten toegeven aan den drang der In het eerste geval was hij onverschillig ten opzichte van haar geworden, in het tweede geval leed hij zeker evenals zij duizend smarten. Zij had in haar gedachte de ruimte willen doorvliegen om hem te kunnen gadeslaan, om de uitdrukking van zijn gelaat, om hem in den slaap te bespieden. Hij leed ongetwijfeld. Op eens word dat baar tot zekerheid. Een grenzeloos medelijden beving haar. Haar ziel werd overstelpt door een zee van verwijten, die zij zich maakte. In haar brieven had zij gesproken van verlangen naar geluk, van smachten naar liefde toL hom had zich dat verlangen gericht; zij had dat on verholen laten blijken. Zij had hem tot aan den poort van het paradijs gelokt en later toen hij verwachtte dat die poort zich voor hem zou openen, werd zijn hoop niet vervuld. Ilem bleef slechts toorn of waardig zwijgen over. Hij had het laatste gekozen. Het was onmogelijk da' bij haar schreef. Hoe kon zij dat verwachten En haar wang verbleekte; haar oog werd om- iloersd. nConradine, je ziet er slecht uit," zei Phoebe teeder bezorgd, toen zij eens samen in het park liepen. ïScheelt je iets?" vNeen, niets," zeide zij op korten, afwijzenden toon. Toen dacht zij, dat zij in den laatsten tijd steeds onvriendelijk tegen die arme Phoebe was, die toch niemand anders bezat om haar te begrijpen en lief te hebben. Zij wilde het goed maken door het gesprek op Phoebe's lievelingsonderwerp te brengen. Ad liaan laat zich in 't geheel niet meer ?;en. publieke opinie en den oorlog aan Spanje zal moeten verklaren, voordat Mc Kinley nog den tijd zou hebben een arbitrage voor te stellen. Want in ieder geval ook al is de opge geven oorzaak der ramp juist behoeft nog niet aan opzet van Spaansche zijde gedacht te worden. Er kan ook nalatigheid in het spel zijn. Met koortsachtige haast zetten beide landen intusschen hun krijgstoerustingen voort. De Spaansche regeering heeft reeds voor een 35- tal kaperschepen gezorgd en verhaast den aan bouw van het groote pantserschip Emperador Carlos V. De Vereenigde Staten hebben van Italië den kruiser Arezo gekocht en onderhandelen over den aankoop van nog andere schepen. Niet onbelangrijk is eienvvel de vraag, of men te Washington voor de nieuw-gekochte schepen ook terstond geoefende bemanning en artilleristen heeft. Bcmengde MedeiJeelfngcn. De heer Balfour kondigde in het Engelsche Lagerhuis tegen Donderdag a. s. de wet be treffende de Grieksche leening aan. De wet tot het verleenen van locaal zelf bestuur in Ierland werd in tweede lezing zon der stemming aangenomen. De Fransche Kamer heeft, na bestrijding door den minister Barthou, ten opzichte van het voorstel van Goblet om de scrutin de liste weder in te voeren, met 355 tegen 174 stem men besloten, niet over te gaan tot artikels- gewijze behandeling. De Pruisische regeering heeft den wensch te kennen gegeven om met ingang van 1 April a.s. de haven van Kiel geheel te onttrekken aan het stedelijk bestuur. Maar dit protesteert daartegen als noodlottig voor de handelsbelangen der stad. De stand der verkiezings-beweging in Spanje wijst op het bereiken van een groote regeerings- meerderheid. De Temps verneemt uit Konstantinopel, dat Rusland de onderhandelingen met Turkije over de betaling der oorlogsschatting van 1877 near Petersburg heeft verplaatst. In Noord-Rusland is het zeer koud. In de haven van Riga zijn vier groote stoomschepen De opmarsch van het Anglo-Egyptische leger tegen de Derwischen is in voorbeeldige orde geschied. Te Kassala hebben de inlandsche troepen tot driemaal toe Ali Digna, den broeder van Osman Digna, geslagen, toen hij hei, halverwege Kas sala en Berber aan den Atbara gelegen. Ada- rama aanviel. De Derwischen lieten veertig dooden op het slagveld. Het is of Trebbin elke bekoring voor hem lieeft verloren, sedert Felix Dahlland weg is. Het komt inij voor dat hij toch ook we! eens om mij zou kunnen komen, vind je niet ïZij heeft hem Sief, dat is zeker. Natuurlijk, hoe zou zij ook niet Ik moet het aan Adriaan ver tellen zijn geluk is gemaakt," dacht Phoebe, ïje antwoordt niet 7" Toen barstte Plioebe in snikken uit en viel Con radine om den hals. Ook deze brak in tranen uit. Zij kusten elkaar, zóó dikwijls en zóó teeder als zij eikaar nog nooit hadden gekust. »Het leven is zoo moeilijk", zeide Phoebe ten laatste en zij wischte haar tianen af. Nu moest Conradine lachen. ïEen nieuwe verrassende gedachte", riep zij uit. »Kom, wij willen vrooüjk zijn. Ik iaat inspannen; dan rijden wij naar de steenbakkerij om Felix dadelijk te kunnen vertellen hoever het werk ge vorderd is, als hij terugkomt. En dan rijden wij naar Collasborgen. Adriaan zal groote oogen op zetten 1 Wij zullen bij hem thee drinken. Loop, Phoebe, laat juffrouw Petterson je een mand vol koek geven en de thee niet vergeten hoor je de thee Haar iang-uitgehaalde roep drong nauwelijks nog in Piioebe's ooren zij was reeds ver weg. Met haar groote, vlugge sprongen had zij iets oorspron kelijks, iets wilds. Zij loopt als een tijgerinzoo leuig. En altijd in een toestand tusschen smart en geluk. Heeft Adriaan dan geen oogen Of denkt hij dal hij niet mag? Ik moet eens met hem spreken," dacht Conradine. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1