N°. 9585. DE VLUCHtT 51 jaargang. Vrijdag 25 Maart 1898. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen, Eerste Blad ~TECH NOLIET FKXJIIjXjETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. ABOimsKüJrasPBUS foor Schiedam, per kwartaal 0.90 omliggende plaatsen, p.fcwart. - 1.08 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAU t BOTER8TRA AT fO, Telephoon No. 123. Ax>TBBT»fTiBT>niJ8: van 1—5 gewone Tegels mot inbe grip van eene Courantf 0.52 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Sedert eenigen tijd -wordt hier ter stede een nijverheulsproduct vervaardigd, dat, naar de uit vinder verwacht, een zeer groote toekomst zal hebben. En inderdaad, wanneer men eenmaal kennis heeft gemaakt met dezen kunststeen, dan zal men zeer zeker die verwachting niet te hoog gespannen oordeelen. De uitvinder van het nieuwe product is dr. Bonno van Dijken, directeur en oprichter yan het Chemisch Instituut te Rotterdam en met dr. W. P. Jorissen (ook zijn mededirecteur van het Ch. I.) redacteur van het Tijdschrift voor toegepaste Scheikunde en Hygiëne. Geruimen tijd heeft de heer Van Dijken zich bezig gehouden met proeven, eerst in zijn hei ligste der heiligen, zijn laboratorium, later in het pakhuis sJava", aan de Hoofdstraat alhier, daartoe als fabiiek ingericht. Met ongeveinsde belangstelling hebben wij gebruik gemaakt van de ons geboden gelegen heid om in de nieuwe fabriek een kijkje te nemen, waar de heer Van Dijken ons met groote welwillendheid rondleidde en uitlegde wat uitgelegd kon worden. De voor den leek zichtbare bewerking is zeer eenvoudig. De grondstoffen worden gemengd, ook de kleurstof wordt er tegelijk bijgevoegd het mengsel daarna in vormen gegoten en vervolgens geperst. Vóór de aflevering der pro ducten worden zij gepolijst, waardoor de fraaie glanzende kleur te voorschijn tieedt. Van deze materie, door den uitvinder technoüet genoemd, kunnen al die voorwerpen worden vervaardigd, waarvoor anders steen of tegels of gips wordt gebezigd. Wij zagen o.a. schoor steenmantels, lambriseringen, opstanden van waschtafels, bladen van nacht- en koffiehuis- tafels, zuilen, consoles, schoorsteendecoraties, vazen en wat niet al. Voor veelkleurige of effen vloeren is het technoüet mede zeer ge schikt, ja gemakkelijk boven ander materiaal, daar de verschillende stukken genummerd ver zonden en ter bestemder plaatse, volgens een bijgevoegde teekening, als de steenen uit een bouwdoos, aaneengevoegd worden. De scherpe belijning bij de vervaardiging der stukken maakt deze behandeling mogelijk. Ook voor buitenshuis is de kunststeen te gebruiken. Evenals men in het buitenland wel platte tegels aanwendt, waarmede de voorgevel, uit ruwe steenen opgetrokken, wordt bedekt, en zoodoende aan het huis op de goedkoopste wijze een fraai voorkomen wordt verschaft, zoo zal ook de technoüet op dezelfde wijze en voor hetzelfde doel kunnen worden gebezigd. Men ziet het, voor talrijke doeleinden, zeer DOOR IDA BOY-ED. 61) »Je kunt hier blijven," zei Conradine terloops. Zij zag hem niet aan, en toch wist zij dat zijn gelaat donkerrood en vertrokken was. Zijn drift was berucht. Hij had eens een paardeknecht zóó met zijn vuist toegetakeld, dat mijnheer de Ia Pré- moiré duchtig in zijn zak had moeten tasten, ora zaak te sussen, 't Is waar, de paardeknecht was een schelm geweest, die kwaad had gesproken van Jasperson's zuster. En Jaspersen wilde ook maar niet inzien, dat hij niet het recht had gehad den schutk halfdood te slaan. Maar mijnheer de la Frémoire moest toch den trouwen dienaar onder feat oog brengen, dat hij alleen in zijn dienst kon Mijven, wanneer hij voor het vervolg afstand deed *an eigen recht. Conradine was zich bewust, dat zij voor bet Wrat alleen, zonder Jasperson's bescherming, uit reed. In de enkele gevallen dat hij niet op den hok had gezeten, waren er toch twee, drieandeie menschen bij haar in het rijtuig geweest. Hij uitte geen woord en bewoog zelfs niet. Madame mere stond te laraenteeren over het wear. Er zou bepaald regen komenmisschien kwam zij althans droog te Tondern, en dan kon s'j er toch in het open rijtuig heenrijden. Conradine stapte in en trok het portier energiek Khter zich dicht, zoodat het een doffen klap gaf. Goddank! Eindelijk alleen 1 uiteenloopend van aard, is de kunststeen ge schikt. De steen is hard en aan zeer geringe slijt ave onderhevig; in de meeste kleuren of nuancen kan het technoüet worden vervaardigd, en ontbrekende of gebroken stukken kunnen altijd in juist dezelfde kleur worden bijgeleverd, wat met gebakken tegels zeer moeilijk en niet altijd te bereiken is. Wij hopen van harte dat deze nieuwe in dustrie in onze stad tot grooten bloei moge komenmaar dat dit juist te Schiedam zal geschieden, is lang niet zeker. De heer Van Dijken vvenscht de fabriek uit te breiden en op flinken voet in te richten, en daartoe leent het pakhuis sJava" zich om bij zondere redenen zeer slecht. »Er kan nog heel wat gedaan worden", zeide de heer Van Dijken ons, doelende op de toepassing der chemie in de nijverheid, en vooral ook op de uitbreiding der industrie in Nederland. En wij beamen dit. Zeker, er kan nog heel wat gedaan worden in Nederland, ook in Schiedam. Allereerst, om slechts iets te noe men, zorgen dat deze nieuwe tak van nijver heid niet uit ons voor industrie zoo gunstig gelegen Schiedam naar elders verhuize. Ook hier is dralen wellicht gevaar. Algemeen ovrerclcfif. Schiedam, 24 Maart '98. De Duitsche Rijksdag heeft gisteren een aanvang gemaakt met de behandeling der marine-wet in tweede lezing. In de eerste plaats trok daarbij de aandacht de houding die de meerderheid van het Centrum zou aannemen. Zou zij met dr. Lieber meegaan en de plannen der regeering steunen of niet Het bleek dat dr. Lieber de leden zijner partij voor het meerendeel had weten te winnen. Als ofiicieele voorzitter van het Centrum ver klaarde graaf Hompesch, dat de meerderheid der Katholieken vóór de marine-wet was. Een minderheid van het Centrum was er tegen, om redenen vooral die samenhangen met het begrootingsrecht. Deze minderheid vvenscht nl. niet te treden in een begrooting voor zeven jaar tegelijk. Het spreekt van zelf dat dr. Lieber een krachtig betoog hield ten gunste der re ee- ringsplannen. Eerst beval hij als rapporteur der begrootings-commiss-ie het ontwerp aanlater nam hij nog, sprekende uit naam van het Centrum, de wet krachtig in bescherming. Een ander lid van het Centrum, vrijheer von Hertling, deed voor dr. Lieber in vaderlands liefde en regeeringsgezindheid niet onder. Zijn verklaring, dat bij de verkiezingen wel zou blijken dat de Duitsche vloot populair is, en dat de katholieken niet alleen meer geld toestaan voor schepen, maar daardoor een Wat zij wilde, waarom zij uitreed Zij wist het zelf niet goed. Maar het was haar of haar geheele vorig leven achter haar bleef als een af gesloten en voorbijgegaan tijdpeik. Zij sloot de oogen en leunde achterover. De tijd schrompelde ineen tot niets. Duurde hij lang, duurde hij kort Conradine voelde alleen dat hij een overvioedigen inhoud had. Er was zooveel om over te denken en te droomen. Zij was verbaasd toen het rijtuig stilhield. Was zij er reeds? En bijna zes uur? Zij ging op het perron, zeer bedaard, zooals men een gewone, alledaagsche handeling doet. Haar polsen sloegen niet sneller, noch was er in haar gemoed eenige onrast. Daar kwam de trein. Zwart, begeleid door een lange, dikke rookpluim, schoof hij nader. En op eens overviel Conradmo als een bliksemstraal schrik, verlamming, doodsangst. Haar knieen kruk ten. liaar blik dwaalde rond, zonder iets tc zien, over menschen en waggons. Tot hij plotseling voor haar stond, bleek, met stralend gelaat, en baar band greep en stamelde ÏÜ...U1" Zij kniktezij wilde zeggen »Ja ik zelf", of sik moest te Tondern wezen" of een andere banaliteit. Maar zij kon alleen zwijgend knikken. Een kindeilijke hulpeloosheid overviel beiden, en toch was dat een geiukkig gevoel. Om hen heen stonden en drongen de menschen. Velen kenden hen van gezicht. Er moest iets ge- baurenzij konden hier niet blijven svaan en elkaar toelachen. sDe bagage," zei Conradine. sJa, mijn bagage 1" lij riep een kruier. sDaar is liet re?u, en daar in de coupé mijn valies. Alles naar bet rijtuig." vNaar het rijtuig van Trebbin Ja wel, mijnheer. duidelijk vastgesteld plan tot uitbreiding der vloot bevorderden, wekte eenig opzien. Dat niet het geheele Centrum, dat niet alle katholieken in den lande de wereldpolitiek der regeering goedkeuren, bewees dr. Schadler, die voor de oppositie in het Centrum sprak. Namens zijn politieke vrienden verklaarde Schudier daarom tegen het ontwerp te zijn, omdat zij er het begin in zagen van pogingen om Duitschland een vloot van den eersten rang te verschaffen. Schadler en de zijnen willen geen wereldpolitiek daarom achten zij een leger en een vloot van den eersten rang te zwaar voor de Duitsche krachten 1 lij wenschten dat ieder jaar met die krachten rekening werd gehouden bij het vaststellen der begrooting. Vervolgens voerden nog eenige andere spre kers het wourd, allen mindere godenbet belangrijkst was nog de verklaring van prins Radzivvill, dat de Polen tegen het wetsontwerp zullen stemmen omdat eerst onlangs door de regeering honderd milüoen werd gevraagd voor het germaniseeren van Poolsche streken. De steun der Duitsch-conservatieven was der regeering reeds dadelijk bij monde van von Levetzovv toegezegd. 9 In den Oostenrijkschen Ryksraad leeft de oude verbittering nog onverzwakt. De Duitsche oppositie kent geen vergeten of vergeven, en nog altijd is graaf Badeni het doelwit van haar haat. Drie voorstellen zijn thans weer ingediend om den ex-minister-president in staat van beschuldiging te stellen. De eerste, van Kayser, is gegrond op de uit voering der wet-Falkenhaynde tweede, van Pergeit, betreft het ingrijpen der politie in de vechterijen in het parlement; de derde is van Rieger. Daarover zal wel weer menig hartig woordje vallen en menige spreker tot de orde worden geroepen. Voor de goede verstandhouding tusschen de verschillende partijen zal zeker niet bevordelijk zijn het besluit, dat door de groepen der rechter zijde is genomen. Zij hebben besloten den door de Duitschers zoo zeergeliaten Abrahamovitch, die in de vorige zitting hef voorzitterschap vervulde, een adres van dank en hulde aan te bieden. Een beetje eendracht zal anders wel noodig zijn, wit er iets van het Vergelijk met Honga rije terechtkomen. De Paaschvacantie begint 2 April, den 29sten dier maand komen dan de delegation bijeen om het ontwerp-Vergelijk dat gisteren bij den Rijksraad zou worden ingediend, in behandeling te nemen. De delegation zullen te Buda-Pest bijeen komen. In de Ilongaarsche hoofdstad acht men een gedeeltelijke wijziging van de wet op het Dadelijk", zei de man. sGaat u maar vast vooruit," Conradine en Felix gingen door het station naar het rijtuig; de kruier had het hun bevolen en zij gehoorzaamden werktuigelijk. Anders waren zij misschien blijven staan. Felix zag haar aan en zij ging als gehypnoti seerd naast hem, haar glimlachend gelaat naar hem gekeerd. Buiten had de koetsier intusschen de kap opge zet, want nu viel weikehjk de regen uit den eentonig grijzen hemel in zachte, dikke druppets. Conradine stapte in en keek onafgewend aan haar kant uit het raampje; zij keerde daarbij Felix bijna den rug toe. Felix keek er naar hoe zyn koffer op den bok naast den koetsier werd gebor gen en betaalde toen den kruier. Maar zij hoorde alles nauwlettendnu was de bagage bezoigd, nu stapte Felix in; nu sloot hij het portier... en nu zetten de paarden aan. En toen, terwij! zij bijna haar voorhoofd tegen het vensterglas diukte, zoodat haar afgewende houding bijna een wegschuilen geleek, stak zij hem haar linkerhand toe, Ihj greep die en bedekte ze me kussen, tot zij haar wegtrok. Toen nog een oogenbük van aarzeling, en eens klaps wendde zij zich om en zag hein aan. Zij spraken geen woord, zij staarden elkaar aan met gloeiende, naar geluk dorstende, angstige blikken. En op eens hielden zij elkaar omvat, knellend, niet als twee menschen die elkaar gevonden hebben, maar als twee die moeten scheiden ka ellenden angst in het hart, gehoor gevend aan een wilden levensdrang, als verdrinkenden die elkaar vast grijpen, van elkaar redding hopenJ. En hij waagde het de lippen te kussen, die hem halfgeopend lokten. vergelijk van 1867 noodzakelijk, met het oog op den toestand in Oostenrijk. De H ongaar sclie Kamer houdt zich bezig met de begrooting, waarbij de minister-presi dent, baron Banffy, gelegenheid vond tot deze verklaring »De regeering zal in alle deelen haar program nakomen. Zij zal de volgende maand verschil lende ontwerpen indienen betreffende het com promis met Oostenrijk. Zij zal daarna een administratieve hervorming ter band nomen die noodzakelijk is geworden door de agrarisch- socialistische beweging, want bet is gebleken dat deze beweging van geheel anderen aard is dan bet eigenlijke socialisme." Italië heeft in de laatste jaren, evenals Frank rijk, ruim zijn deel gehad van financieele en politieke schandalen, en het meest de aandacht heeft, zeker in het buitenland, getrokken het Crispi-sehandaal, dat in zijn verschillende pha- sen nu reeds vijfjaar lang een belangrijke rol speelt in liet politieke leven van Italië. Het begon met de bewering van de Rappel in de Panama-geschiedenis, dat in do papieren van R°inach tc lezen stond deze aanteekening »Aan Crispi voor de zaak-IIerz 50.000 francs". Dit zou betcekenen, dat Crispi Herz voor dat bediag een hooge orde had verschaft. Dit was in Maart '93. Het kabinet-Giolitti viel intusschen in Italië tengevolge van den skrach" der Romeinsche Bank, en Crispi vormde een nieuw ministerie. Hevige aanvallen had de premier toen te verduren, vooral ook toen Gioiitti in December 1894 zijn stukken over het bankschandaal aan de Kamer overlegde en daaruit bleek, hoe vreemd Crispi's houding tegenover de Ro meinsche Bank was geweest. Crispi stoorde zich er niet aan. De Kamer weril ontbonden in Mei 1895 weiden de nieuwe verkiezingen gehouden. In de nieuwe Kamer beschuldigde de onlangs overleden republikein Cavalotti Crispi openlijk van knoeierijen; in December 1894 en in Mei 1895 had hij dit reeds in de bladen gedaan. Toen de Kamer de discussie verdaagde, klaagde Cavalotti den gehaten minister-presi dent bij de rechtbank aanmaar deze ver klaarde zich onbevopgd Het minislerie-Crispi trad na den onfortuin- Iijken veldtocht in Abessinië af en werd op gevolgd door het kabinet-Di Rudini. Maar ook Di Rudini scheen liever die oude schandalen te laten rusten. Bij de enquête over de staatsbanken bleek evenwel de fiaude, door den directeur van het filiaal der Napelsche Bank te Bologna gepleegd en beschuldigde die directeur, Favilia, den oud minister Crispi als het ware van medeplich tigheid. Een commissie uit de Kamer werd toen na Toen kwam het verlossend, het juichend geluk over beiden. Zij lachten zij weenden zij heten elkander los en wierpen zich opnieuw in eikaars armen. Zoo, onder heerlijk zwijgen en lachende kussen, met door tranen omfloeisde blikken en innige omarmingen, hadden zij elkaar gevonden en leeren verstaan, «Spreek toch, spreek toch I Dat ik je lieve stem weer boor," woeg Conradine eindelijk. üWat zal tb spreken, wat zegt meer dan dit!" fluisterde hij en kuste haar weder. De legen kletterde buiten regelmatig neer; in loodrechte stralen liep hij neer langs het rijtuig raampje en zocht in de houten omlijsting van het glas naar openingen, waar hij door kon dringen. Het werd steeds donkerdernog scheen de avond blauw, en het schijnsel der rijtuiglantaarns schoot als een harde geelroode stralenbundel naar buiten. Zacht rolde het rijtuig in den regen voort. Van den rand van den hoed des koetsiers druppelde het water op zijn geien gummi-mantel. Het dak van het rijtuig glom door bet water. Maar die beiden in het rijtuig hoorden het rollen der wielen en het ruischen van den regen alleen als uit de verte, op een grooten afstand. Felix hield zijn geliefde in zijn armen. Een wonder scheen geschied, een verandering tevens; als een deemoedig liethehbende, als een steun en sint beh"P'ende vrouw, in het gevoel van gelukkig- makende kleinheid lag zij aan zijn borst. Zoo was endelijk het geluk tot Felix gekomen. Maar niet met stille zekerheid als een huisgenoot, die voor altijd bij hem zijn intrek ging nemen, tuuar als een hartstochtelijke, juichende, wilde g»3t. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1