51*" jaargang. Zaterdag 26 Maart 1898. N°. 9586. «te DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. C. ROELANTS. BUITENLAND. BINNENLAND. AsosirastssTaPBus voor Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- o.02 BÜHEAVJIOTEUSTRAAT JO, Tclephoon TVo. 123. Advertebtispbhs van 15 gewone regele met inbe grip van eene Conrantf 0.52 Iedere gewone regel meer0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. Algemeen overzicht, Schiedam, 25 Maart '98. Het Britsche Lagerhuis heeft gisteren beraad slaagd over de door de regeering voorgestelde garantie der Grieksehe leening van 6.800.000 p. st. De secretaris der Schatkistsir Michael Hicks-Beach, zette het plan der leening uiteen. De leening zal worden uitgegeven in 21/3 pets. obligatiën, waarvan 5 millioen p. st. zoo spoedig mogelijk, 0111 Griekenland de noodige gelden te verschaffen voor de oorlogsschatting, de vergoeding aan particulieren en het tekort op de begrooting. Een millioen is er verder noodig om de vlot tende schuld te converteeren en 800.000 p. st. voor tekorten. In de eerste vijf jaren zal Griekenland 2 Vs pet. betalen en daarna 33't pet. De leening zal, door middel van jaarlijksche uitlotingen, in 53 jaar afgelost worden. De staatssecretaris geloofde dat door de be taling der oorlogsschatting de ontruiming van Thessalië verzekerd zou worden. "VVij onderhandelen thans met de mogend heden, verklaarde sir Michael, om den datum en de voorwaarden vast te stellen voor het betalen der oorlogsschatting. Het Lagerhuis nam daarop de motie aan, waarbij de regeering tot het garandeeren der Jeening gemachtigd werd. Het Huis nam nog in eerste lezing aan de wet op de reserve en de militie, die het mogelijk maakt de reserve gedurende het eerste jaar op te roepen in geval van oorlog, en de militie, met haar goedvinden, ook in andere streken te laten dienst doen dan op de Kanaal eilanden, op Malta en te Gibraltar. De buitengewoon lange ministerraad, die Dinsdag 1.1. werd gehouden en de daarop ge volgde bezoeken van den hertog van Devons hire in het Lagerhuis hebben in politieke krin gen groote spanning teweeggebracht en aan leiding gegeven tot aite mogelijke geruchten en mededeelingen omtrent een aanstaande ver andering in het ministerie. De Daily Chronicle dia reeds geruimen tijd geleden wist te vertellen dat lord Salisbury de leiding der staatszaken moede was, had thans gehoord dat de premier Woensdag aan den ministerraad zjjn wensch had te kennen gegeven om af te treden. De hertog van Devonshire zou he"; dar» op volgen als minister-president en Arthur Bal four als leider der buitenlandsche aangelegen heden. Evenwel, ook thans is de rnededeeling der Daily Chronicle ten eenen male ongegrond gebleken. Lord Salisbury voelt zich veel beter en ver trekt morgen naar de Riviera. DOOR IDA BOY-ED. 62) X. Phoebe voelde zich niet beleedigd, omdat baar gezelschap was afgeslagen. Integendeel, zij zag zich onverwacht in het bezit van eenige vrije uren, daar zij reeds van grootmama vrijaf bad gekregen. Sedert de vreemde arbeideis er waren, mocht zij niet meer, zooals zij van kindsbeen gewend was geweest, in den omtrek rondzwerven. Iedereen, die eenig gezag over haar bezat, had het verboden de grootouders, Conradine en zelfs juffrouw Pat terson. Zij hadden allen goed praten hoe moest zij haar planten bijeenzoeken, wanneer zij niet mocht uitgaan Zij had een uitbreiding van baar tuintje met een groep varens voor. Daarna zou een bed anemonen worden aangeiegddie groeiden met haar grijze, harige bladeren en haar rose en Ma bloemklokjes tussehen de duinen van Collas- borgen. Zoo iets moest met moeite bijeen worden gezochtdat groeide niet breed uit aan den weg, zoodat men het terstond kon vinden, wanneer Conradine uit welwillendheid het rijtuig tien minuten Ket stilhouden. En wat in het voorjaar moest ontkiemen, dat diende met den herfst geplant te worden. Phoebe maakte daarom van dezen namiddag Daarentegen schijnt het zeer slecht gesteld mei den grooten ouden man, Gladstone. Men sprak eerst van zenuwpijnen; thans heet het een ontsteking van het neusbeen. Hoe het zij, de grijze staatsman lijdt voort durend pijnen en wordt voortdurend zwakker, ijn toestand boezemt ernstige bezorgdheid in. De Paus heeft gistermorgen een openbaar consistorie voorgezeten en den kardinaalshoed uitgereikt aan de aartsbisschoppen van Compo- stella, Lyon, Rennes en Rouaan. Voor de derde maal is de zalig-verklaring van Jeanne d'Are bepleit. Vervolgens heeft de Paus een geheim con sistorie gehouden, waarin de Kerkvorst in een toespraak den toestand van den Heiligen Stoel betreurde en de wereldlijke rechten der Pausen terugeischte, Paus Leo XIÏÏ, die levendig werd toegejuicht, genoot een uitstekende gezondheid. Ocmcngde Medcdecltngcn. De Duitsche Rijksdag heeft artikel 1 van het ontwerp tot uitbreiding der vloot, betreffende het aantal en den aard der schepen benevens het sexennaat, bij hoofdelijke stemming met 212 tegen 139 stemmen aangenomen in den vorm welke de commissie er aan heeft gegeven. Bismarck herdenkt heden den dag waarop hij vóór 60 jaar in het Pruisische leger trad. De raad van beheer van den Norddeutschen Lloyd heeft in haar zitting van gisteren besloten naast den rijkspostbootendienst naar Oost-Azië een vracht booten lijn tussehen Breinen, Ham burg, Rotterdam, Antwerpen en Oost-Azië te openen. Voor deze lijn, waarop de booten vooreerst om de vier weken zullen varen, zijn zes groote vrachtbooten besteld. Bovendien is besloten tot den aanbouw van twee nieuwe rijkspostbooten. Het Foreign Office te Londen heeft een mede- deeling gedaan aan de bladen, dat de Fransche gezant een langdurig onderhoud heeft gehad met den heer Balfour. Een aantal dames te Parijs, o.a. mevr. de Pressensé, mevr. Trarieux, mevr. L. Havet, mevr. A. Rëville enz., doen een beroep op de Fransche vrouwen om de regeering te verzoeken mevrouw Dreyfus vergunning te verleenen zich bij haar man te voegen. Men zegt dat de hertog van Saksen-Coburg- Gotha, als hoofd van het geslacht, prins Philip vergunning heeft verleend een eisch tot echt scheiding in te stellen. Crispi voelt het votum derItaliaanscheKamer. Aan het eind der zitting van gisteren deelde de voorzitter mede, dat hij een brief had ont vangen van Crispi, waarin deze zijn ontslag nam als lid der Kamer. gebruik om te botaniseeren. Zij bezat een leeren riem, aan welks uiteinden twee spanen doezen van tamelijken omvang bevestigd waren. Die hing zij over den linkerschoudereen der langwerpig vierkante dooien hing naar voren do andere op haar rug. Met den matrozenhoed achterover ge schoven, in de rechterhand een kleine spade aan een langen, dunnen stok, dien zij bij het loopen voor zich uit zette als een alpenstok, zoo ging zij op weg. Zij moest over Jülshaab en midden over het bouwterrein. De arbeiders, die met haar gedanst hadden, keken met een verlegen lachje naar haar. Zij knikte hen toe als goede vrienden. Wel anderhalf uur had zij noodig om de duinen te bereiken, dia een golvende, geelwitte strook vormden, weike er met haar kleine dalen en zachte hellingen uitzag als een verstijfde zee. Aan de grens van dit doode stuk was een proef genomen om dennen te planten. De kleine, groene, ruige plantjes waren bijna door het zand overdekt. Een grauwe hemel hing over deze doodsche plaats vol zwijgende somberheid. Phoebe's lichte voet kwara slechts met moeite voorwaarts; haar schoenen geraakten vol zand, dat haar bij bet stijgen tegemoet viel en hij het dalen achterna gleed. Zij trok nu eens den eenen, dan weer den anderen schoen aan en wierp ze eindelijk beide in de voorste doos. Op kousen ging het beter. De plaats waar de anemonen te vinden waien, wist zij precies. Maar de planten, die geen bloemen meer droegen en ook in den herfst haar stengels niet meer omhoog hieven, kropen zoo grijs en zoo laag langs den grond en waren dermate bedekt De Kamer nam dit ontslag zonder bespreking aan. Men denkt evenwel, dat Crispi zich te Palermo weder candidaat zal stellen. De oud-minister Delyannis heeft in de Griek sehe Kamer verklaard dat hij, nu de nationale quaesties geëindigd zijn, zijn volledige vrijheid van handelen herneemt. Men denkt dat hiervan een ministerieele crisis het gevolg zal zijn. De correspondent der Standard te Athene zegt, dat de Duitsche regeering nieuwe be zwaren heeft gemaakt tegen de benoeming van prins George van Griekenland tot gouverneur van Kreta. Oostenrijk en Italië zullen, evenals Duitsch- land, hun troepen van Kreta terugtrekken, China wil, naar uit Nagasaki wordt bericht, dat Rusland zich schriftelijk zal verbinden Port-Arthur slechts tijdelijk bezet te houden, en dat dit stuk door Frankrijk en Duitschland gecontrasigneerd zal worden. Het gerucht gaat ook dat Rusland morgen te Port-Arthur en te Ta-Lien-Wan de Rus sische vlag zal hijsuhen, indien China de ge stelde eischen niet inwilligt. De oud-minister der kaapkolonie Merriman heeft in een intervieuw verklaard dat, naar zijn overtuiging, Rhodes den oorlog met Trans vaal wil, maar dat men te Pretoria niet ernstig beducht is voor oorlog. Daily Mail verneemt uit Capetown, dat de Boeren hun posten aan de grens van Rhodesië versterken. Uit Pretoria wordt bericht dat de jongste verkiezingen in de Kaapkolonie een nederlaag zijn voor de oorlogspartij. In de Vereenigde Staten wint meer en meer de overtuiging veld, dat een breuk met Spanje niet te vermijden zal zijn. De Spaansche regeering heeft de weigering goedgekeurd van maarschalk Blanco, om den commandant der Maine toe te staan het wrak met dynamiet te mogen vernielen. In de staten Ohio, Indiana, Illinois en Vir- ginië zijn groote overstroomingen voorgekomen De Koningin. H. M. de Koningin maakte gisteren per rqluig een uitstapje naar het Huis ten Bosch, waar II, M. in het paik langs den weg van uit het rijtuig een aquarel maakte van het fraaie uit zicht in de richting van Vooiburg. Gedurende ruim anderhalf uur hield de Koningin zich daarmede bezig, waarna de terugtocht werd aanvaard, Gemeente-ambtenaren. Het hoofdbestuur van den Nederlanaschen met zand, dat er een arendsoog voor noodig was om ze te vinden. Eindelijk scheen het de mooite waard te zijn. Phoebe hield stil nadat zij lang en nauwkeurig den grond in het rond had bekeken. Zij zetto haar doozen op den grond, wierp baar hoed rechts, haar schoenen links en begon planten met rijkelijk aarde uit te graven. Zij floot daarbij den «dapperen land soldaat" ais een jongen. Daar was het net of zij eenig geiuid hoorde, stappen en het rollen van aardkluitendaar ging bepaald iemand. Zij strompelde tegen het duin op. Kijk, daar ging Adriaan. «Hallo I" riep zij. Hij draaide zich om. «Welriep hij terug en kwam met groote stappen op haar af. Hij had waterlaarzen aan, die eerst nat moesten geweest zijn want het zand kleefde er wit en korrelig aan vast. «Wat doe jij hier? Wat beteekent dat? Wie heeft je daarvoor vergunning gegeven barstte hij driftig tegen haar uit. Phoebe's vreugde ging over in grooten angst. «Och hemel", zeide zij schuchter, «waarom mag ik op eens geen planton meer op Coliasborgen zoeken Dat heb ik toch al zoo dikwijls gedaan. Aan dat nare zand hindert het niets." Zij bukte en trok haar laarzen aan, maar niet omdat zij zich geneerde om haar kousen, maar omdat zij meende dat Adriaan haar zou wegjagen, en dat zij nu naar huis moest. Nog altijd lag er toorn op zijn gelaat. Hij was een dier mannen, bij wien de zorg voor een geheld wezen schijnt omgezet te worden in drift tegon dien persoon zelf. Bond van Gemeente-ambtenaren, heeft zich in Augustus 1894 gewend tot den toerimaligen minister van binnen!, zaken tot vei krijging o.a. eener .Rijkspensioenregeling voorden Gemeente ambtenaar. In een adres aan den tegenwoordigen minister zegt het hoofdbestuur, dat de giouden, destijds tot ondersteuning van het verzoek aangevoerd, z.i. ook tiians mogen gelden, weshalve de vrij heid wordt genomen ten deze te verwijzen naar liet betrekkelijke bij het departement berustende verzoekschrift. Nu het peusioenvraagstuk in onze dagen meer en meer op den voorgrond treedt, vestigt adres sant nogmaals de aandacht op de groote achter stelling, waaronder de buigemeesters, secre tarissen, ontvangers en ambtenaren ter secretarie te dezer zake gebukt gaan Indien er voor ééne categorie van ambtenaren redenen bestaan hen in den zin der wet van 9 Mei 1890 (Slsll. No. 78.), ais burgerlijke ambtenaren aan te mei ken, mag dit alleszins worden geacht liet geval te zijn met die, welke hiervoor worden genoemd; bedoelde ambtenaren zijn niet alleen in het huishoudelijk belang der gemeente, maar bovendien voor een groot deel weikzaam zijn in het algemeen Rijksbelang, hetgeen trouwens door Regeering en Volksver tegenwoordiging uitdrukkelijk is aangenomen bij liet tot stand komen der Wet van 24 Mei 1897 (Slsll. No. 156.), regelende de financieele verhouding tussehen liet Rijk en de Gemeenten. Thans derhalve zal wel niet meer worden ontkend, dat de burgemeesters, secretarissen, ontvangers en ambtenaren ter secretarie in zake pensionneering op gelijke lijn mogen wor den gesteld met de openbare onderwijzers, aan wie Rijkspensioen verzekerd is en voor wier na te laten betrekkingen het niet te misgunnen, doch zeker benijdenswaardige vooruitzicht ge opend schijnt, opgenomen te zullen worden in liet Pensioenfonds voor Weduwen en Weezen van Burgerlijke ambtenaren, welke gelijkstelling evenzeer geldt ten aanzien van het onderwijzend personeel der onverplichte gymnasia, der ge meentelijke hoogere burgerscholen en der onver plichte burgerscholen, wier opname in gemeld fonds eveneeens wordt voorbereid. Tijdens de behandeling der Staatsbegrooting voor 1898 zijn uit den boezem van de Tweede Kamer der Staten-Geueraal stemmen opgegaan, om ook de onderwijzers bij het bijzonder iager onderwys, «aanspraak te verleenen op Staats hulp voor de pensionneering van hen zeiven en van hunne nagelaten betrekkingen," bij welke gelegenheid met voldoening werd vernomen, dat de belangen der gemeente-ambtenaren door den Minister niet uit het oog verloren worden van Staatswege is zelfs de weiklieden-verzeke- ring, ook tegen den ouden dag, tot een punt van onderzoek gemaaktdit onderwerp neemt als een eisch van sociale rechtvaardigheid op de programma's van alle politieke partijen eene eerste plaats in, zoodat het verzoek om toe kenning van Rijkspensioen aan den gemeente- «Dat bedoel ik niet. Men heeft je toch verboden alleen zoo ver rond te dwalen, zoolang de vreemde arbeiders er zijn," sprak hij op strengen toon. «Wat ik, met alle respect, grooten onzin vind", antwoordde zij haastig... «Alsof die arbeiders niet reeds lang weten dat ik maar de arme Phoebe Gra- bowski ben en zeker geen portemonnaie vo! goud in den zak heb. En bovendien, wie zegt dat er dieven onder zijn die iemand aanvallenla bourse ou la vie? Zij lachte, haalde haar portemonnaie uit den zak, opende dia en hield baar Adriaan onder den neus. «Daar, drie nikkelstukjes en twee pfonningen", zeide zij lachend. Hij begreep wei dat hij haar in haar opvatting van de waarschuwing moest laten. Een glimlach jdeed even over zijn gelaat. «Nu, zelfs ik had je nog wel op iets meer dan twee-en-dertig pfenningen geschat", zei hij. «Nu je er toch bent, moet je mij wat helpen," vroeg Phoebe. «Ik heb minstens dertig planten noodig voor mijn perk." Hij begon dadelijk met zijn stok in den grond te porren, en verwijderde zicli daaibij zeer ver van Phoebe. «Adriaan 1" riep zij na een poosje. «Wat is er nu weer?" riep hij terug. sik wil je wat zeggen." Hij kwam naderbij. Zij knielde voor baar doozen, hieid het hoofd gebogen en legde zorgvuldig de planten naast elkaar op het zand, dat da doozen ter halver hoogte vulden. Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1