51"" jaargang. Dinsdag 29 Maart 1898. N°. 9588. I II II la ~^BurrËxLAm DE VLUCHT. Verschijnt dagelijks, uitgezonderd Zon- en Feestdagen. Burger-Avondschool Schiedam. FEUILLETON. UITGEVER: H. J. G. ROELANTS. Aboiwhmbstspbijs fom Schiedam, per kwartaal f 0.90 omliggende plaatsen, p. kwart. - 1.05 franco per post, p. kwartaal. - 1.30 Afzonderlijke nommers- 0.02 BUREAUBOTER9TR.1AT TO, Uelephoon No. 133. Adfertewtiepeijs Tan 15 gewone regels met inbe grip van eene Courantf 0.58 Iedere gewone regel meer- 0.10 Bij abonnement wordt korting verleend. De Directeur der Burger-Avondschool geeft hiermede kennis aan belanghebbenden dat het Elnd-exanicn zal gehouden worden op Don derdag 31 Maart en Vrijdag 1 April a.s. Zij die zich aan genoemd examen wensehen te onderwerpen, kunnen zich aanmelden op Maandag 28 en Dinsdag 29 Maart a.s., aan liet gebouw der Hoogere Burgerschool, 's avonds tusschen 6Vs en 9 uur. De Directeur, J. A. HINGMAN. Algemeen ovcrr.lcht. Schiedam, 28 Maart '98. De Fransche Kamer werd Zaterdag weer eens voor de vraag gesteld of zij vertrouwen stelde in de politiek der regeering, ditmaal in haar buitenlandsche politiek. En natuurlijk werd der regeering weer een votum van ver trouwen geschonken. Grousset besprak de mobilisatie van bet Noorder-eskader en beweerde dat Frankrijk in het kielzog van andere mogendheden voer en, waar deze voordeelen wisten te verwerven, ach om den tuin liet leiden. Tegelijk vroeg Baron hoe men den Sultan zou dwingen zijn beloften na te komen en hoe men de autonomie van Kreta zou verzekeren. En in Egypte, moet het daar blijven bij pla tonische protesten? Is daarom het nationaal bewustzijn gegriefd, door Fransche schepen naar Kiel te zenden? De Fransche diplomatie negeert liever het bestaan van moeilijkheden dan ze recht in het gelaat te zien. Ten slotte vroeg Baron of men onverschillig moest toezien hoe in het Spaansch-Ameri- kaansche conflict het Anglo-Saksische ras het Latijnsche trachtte te overvleugelen. Hij vroeg of men geen poging kon doen om beide staten te verzoenen. De heer Baron had er ook nog over geklaagd, dat geen enkele regeering de volksvertegen woordigers zóó slecht op de hoogte hield van de buitenlandsche aangelegenheden als de Fransche. Dit bestreed de minister Hanotaux allereerst hij beweerde dat geen regeering een groot ei aantal documenten had overgelegd, en dat hij zelf steeds op alle vragen had geantwoord "Wat de Egyptische quaestie betreft, had de interpellant geen feiten genoemd. De regeering had steeds gezorgd dat openkomende vacaturen door Franschen werden bezet. Ten opzichte der gemengde rechtbank verdedigde de regeering het standpunt van haar voorgangers. DOOR IDA BOY-ED. 64) Phoebe werd door ongeduld verleerd naar Con- radine's thuiskomst. Nooit had zij zooveel van haar gehouden als vandaag Het was alsof zij haar om den hals moest vallen en haar heel, heel dikwijls bedanken. Precies om acht uur hield het rijtuig voor de deur stil. Maar Phoebe vond geen gelegenheid blijk te geven van haar hartstochtelijke teederheid. De thuibkomenden waren verstrooid, gehaast, bijna verlegen. Feb* Dablland begroette Phoebe vluchtig en ging toen meteen de trap op; Conradino liep hem een paar schreden na en riep «Goedennacht dus. goeden nacht." Toen zeide zij dat zij vermoeid, nat en verwaaid was, en dat Phoebe zeker morgen kwam eten. Phoebe dia in een heerlijke stemming was ge weest, ging teleurgesteld en verbaasd weg. Het kostte Conrad ine een slapeloozen nacht om het met zich zelf eens te worden of zij haar liefde plechtig zou bekend maken en er een soort staats greep van zau jnafcen, door al wat op Trebbin woonde om zich te verzamelen en dan Feliy als Onze betrekkingen met vreemde mogend heden. vervolgde de heer Hanotaux, zijn goed en vriendschappelijk. Weliswaar hebben wij op het oogenblik in Afrika met Engeland een teere quaestie te regelenmaar het onderzoek daar naar wordt met beleid en op vredelievende wijze voortgezet. De scherp omlijnde voorstellen zijn onderworpen aan het oordeel der regee ringen; de punten van verschil zijn zeer be perkt toch vertragen zij nog een volkomen overeenstemming. Wat China aangaat, kan er geen twijfel aan zijn, dat de aanvallen op de integriteit des lands allen schijn hebben het uitgangspunt te zullen worden van eeu catastrophe. Fi ankrijk heeft niet het initiatief genomen tot wijziging van den status quomaar op grond van vroegere overeenkomsten eischt het gelijke voorrechten als andere mogendheden, die noodig zijn om de zekerheid van Frankrijks Indo-Chineesche bezittingen te waarborgen. De onderhandelingen tusschen Parijs en Peking duren voort. Men mag daarvan belangrijke resultaten voorspellen. In zake Cuba hebben de feiten de vertoogen onzerzijds tot de Spaansche regeering voldoende gemotiveerd. Op alle punten heeft Frankrijk voldoening erlangd. Unze consul deed correct zijn plicht voor de bescherming van onze mede burgers. De Kamer kent, vervolgde de heer Hanatoux, de gevoelens van achting die de regeering koestert tegenover de beide groote natiën waarvan hier sprake is. Frankrijk wenscht, dat in dit geschil, waarbij belang en eer be trokken zijn, door alle partijen het noodlottig conflict zal vermeden worden. Als de beide partijen onpartijdig mannen zoeken voor een vriendschappelijke regeling, zal het aan goeden wil van Frankrijk niet ontbreken. De definitieve oplossing van het Kretenzische vraagstuk is opgehouden. Duitschland en Oos tenrijk meenden huu bezetting niet op het eiland te moeten handhaven, maar zoodra de regeling voor Griekenland verzekerd is, zal die voor Kreta niet lang uitblijven. De gouverneursquaestie gaat feitelijk samen met die der instelling van een autonomistische regeeringsvvijze. 's Ministers rede werd herhaaldelijk door ïZeer goed Zeer goed I" onderbroken, en met 300 tegen lil stemmen nam de Kamer een motie aan, waarbij de verklaringen der regee ring werden goedgekeurd. Daarentegen Fed de regeering een kleirt échec met haar bestrijding, bij monde van Móline, der motie-Yallée om Woensdag a.s. het rapport der enquête-commissie in zake Panama te behandelen. Met 244 tegen 236 stemmen nam de Kamer toch die motie aan. De Italiaansche regeering had zich Zaterdag te verantwoorden over den verkoop van oor logsschepen. De afgevaardigde Denobili stelde met andere haar toekomstige echtgenoot voor te stellen, dan dat zij allen afzonderlijk, wanneer de gelegenheid zieh voordeed, met het feit zou bekend maken. Haar verloving geen dag geheim te houden, was haar vaste voornemen. Zij was niet geaard om iets geheim te houden. En at had haar mond vermogen te zwijgen, haar karakter was te forscb en te rechtschapen om zich in eenigen vorm van huiche larij te kunnen verschuilen, Zij nam ieder uur een ander besluit, en stelde zich voor wat Adriaan voor een gezicht zou zetten, wat Madame mère zeggen en wat Phoebe denken zou. Nu eens kwam het haar hartelijker voor liet ieder afzonderlijk mede te deelen, dan weder vond zij het beter indruk maken en beter voor Felix' toekomstige positie, hem aan het verzamelde volk voor te stellen. Toen zij opstond had zij nog geen besluit ge nomen. Haar impulsieve natuur kon zich evenwel niet inhouden haar geluk barstje juichend uit haar hart. En reeds ondor bet aankleeden zeide zij tot haar kamenier: «Wat zou je zeggen, Laura, indien ik weer ging trouwen «Dat het 't beste zou zijn, wat mevrouw doen kon," zei Laura, »Nu, wie weet met wat voor nieuwigheden ik je nog verras." Laura lachte verheugd. Handig stak zij Conra- dine's haar op, en het was voor deze, terwijl zij daar zoo stil zat, een aangenaam gevoel de aan raking der vingers met haar hals te bemerken en de gestijfde katoenen japon van het meisje zacht te hooren ritselen. Zij droomde een poosje. Plot seling vroeg zij afgevaardigden een motie voor, waarin de regeering werd uitgenoodigd een wetsontwerp in te dienen, voordat overgegaan werd tot het verkoopen van schepen. Denobili meende dat het oogenblik niet gunstig was om schepen te verkoopen. De motie werd o.a. gesteund door Giolitti, Ricci en Valle, en bestreden door den schout bij-nacht Bettolo, Bacci en eenige anderen. Daarna kwam de minister van marine aan het woord, die de te nemen beslissing van het hoogste belang achtte voor het land. De Raad van State en de Rekenkamer gaven hun onbepaalde toestemming tot den verkoop door de regeering, en in werkelijkheid was er dan ook sprake van schepen die riog niet het eigen dom van den staat zijn. Zonder speciale wet kan de regeering haar toestemming niet geven. De Kamer was volkomen vrij in haar be sluit, maar de Minister verzocht haar wel te letten op de belangen van den scheepsbouw, een der belangrijkste takken van de Italiaansche industrie, die zich flink ontwikkelt. liet zou een jaar langer duren voordat een schip werd geleverd voor de Italiaansche marine, maar er zijn geen wolken aan den horizon. Daarom had het ministerie de scheeps bouwers gemachtigd om met vreemde regee- ringen ve onderhandelen. De regeering had evenwel zelf nog geen wettelijke verbintenis aangegaan. De Kamer verwierp daarop met groote meer derheid de motie-Denobili en nam een motie aan, waarbij acte werd genomen van de ver klaringen der regeering, De Kamer ging tot 14 April op recès. De oud-premier Crispi is intusschen naar Paleimo vertrokken volgens de Italia om rekenschap te geven aan zijn kiezers. Het rapport der commissie van onderzoek naar de ontploffing op do Maine is te Was hington aangekomen, maar eerst heden zal er iets van bekend worden. Vandaag althans zal het rapport aan het lluis van Afgevaardigden worden overgelegd met een korte Boodschap van president Mc Kiniey. Men meent dat deze de ontploffing op de Maine zal beschouwen als een gewoon ongeluk, maar dat de Kamer èn het rapport ên de Bood schap zonder debat naar de commissie voor buitenlandsche zaken zal verzenden. Mc. Kiniey zou daarenboven voornemens zijn op Cuba tusschenbeide te komen uit een oog punt van menschlievendbeid. Met stelligheid bericht men uit Washington, dat de regeering Spanje in kennis heeft gesteld dat de toestand op Cuba onhoudbaar wordt en de vijandelijkheden behooren op te houden. Een bepaalde datum is echter niet vastgesteld de Amerikaansche regeering zal een behoorlijken termijn toestaan. Dat de toestand ernstig wordt ingezien blijkt «Mijnheer Dahlland is zeker algemeen bemind bij de raenschen Laura begreep wat zij te antwoorden bad. «Buitengewoon", zeide zij. Hij is zoo goed, zeg gen zij, en zoo rechtvaardig En welk een schoone man!" Conradine straalde van geluk. «Laat ik vandaag de lila japon aantrekken, die staat mij het beste". «Niet eerst een ochtendjapon «Neen, ik moet meteen naar Collasborgen" zeide zij, op hetzelfde oogenblik daartoe besluitende. «Zend mij straks Jasporson". Toen Jasperson later binnentrad om zijn meesteres de thee te brengen wist hij al dat er iets buiten gewoons in de tucht zweefde. Laura had het hem ingefluisterd, want Laura wist even nauwkeurig als Jasperson dat er geen sprake was van een ander man dan Felix Dahlland Coniadine had immers maanden lang met niemand meer omgegaan. Toen Conradine den trouwen man zag, ontroerde zij. Haar bewogen gemoed had reeds behoefte gehad aan ontroering, aan innigheid. Deze man had haar het leven gered en haar sedert dien tyranniek maar met de trou w van een hond bewaakt. Zulke naturen als deze eenvoudige man hebben betrouwbare instincten haar over leden echtgenoot had eens gezegd «Wien Karo aan blaft en wien Jasperson niet kan lijden, van dien dreigt ons iets slecht, daar kan jo zeker van zijn Ais er iemand het recht bad liet groote nieuws bet eerst te hooren, dan was het deze raan. «Jasperson", zoo begon zij, «ik wil je iets roede- dealen." Maar terwijl zij al lus aanhief, voelde zij tot ook uit de langdurige vergaderingen van den AmeriKannschen minisierraad De Amerikaansche pers slaat over het alge meen een onbc«chaamd-uildagenden toon aan. In Spanje hebben de laatste, zeer ernstige berichten uit de Vereenigde Slaton een palrio- tischen geest opgewekt. Er worden inschrij vingen gehouden voor den aankoop van een kruiser. De officieuse Globe constateert dat de Ver eenigde Staten het masker hebben afgeworpen juist op het oogenblik waarop het succes der Spaansche wapenen het einde van den oorlog op Cuba deed verwachten en de autonomie gevestigd was. De Liberal bespreekt de telegrammen, waarin aa.i Mc Kiniey het voornemen wordt toege schreven om Spanje voor te stellen Cuba tegen een schadeloosstelling onafhankelijk te verklaren, en zegt dat de Spanjaarden zich nooit zullen verwaardigen over zulk een voorstel te beraad slagen. In de Kamer beschikt de regeering thans, dank zij de nieuwe verkiezingen, over een meerderheid van 300 stemmen. Zooals in Spanje gebruikelijk is, heeft de liberale regeering gezorgd, dat de conservatieve meerderheid plaats maakte voor een even sterke liberale s S~\S '"x, s- r V Gemengde Mctlcdcellngcn. Keizer Wilhem heeft aan boord van de Kaiser Wilhelm der Grosse een speech gehouden, waarin hij zijn grootvader verheerlijkte, Bis marck huldigde en de stad Bremen en den Duitschen handel heil vvensehte. De Duitsche Rijksdag heeft in tweede lezing de vlootwet, overeenkomstig de redactie der commissie, aangenomen. Auer's voorstel omtrent een rijksinkomsten belasting en dat van Richter omtrent de ver mogensbelasting werden verworpen. De eerste burgemeester van Berlijn, de heer Zelle, heeft tegen 1 October ontslag aange vraagd om zijn hoogen leeftijd. Hij wordt in 'teind van September 70 jaar. De ware oorzaak schijnt echter te zijn het conflict tusschen den gemeenteraad en don Keizer over het leggen van een krans op het graf der slachtoffers van 1848. In het vervolg zullen, volgens voorschrift van den minister van oorlog, Fransche officieren niet meer rechtstreeks mogen correspondecren met personen in het buitenland. Die brieven, en ook de stukken, die thans wel onmiddellijk aan een vreemd ministerie worden verzonden, zullen voortaan langs hiërar- ehischen weg moeten opgezonden worden naar het ministerie, dat zich met de verdere ver zending belast. Inderdaad, eon juiste voorzorg voor dit doux pays Te Parijs is in den ouderdom van 73 jaar baar eigen schrik dat zij beefde, dat haar stem trilde, o'tls of ik bang ben", dacht zij. «Dat is toch al te kras." Zij rummelde verder in baar schrijftafel. Het leek of zij daar iets zocht om aan Jasporson te geven, die afwachtend naast de theetafel stond. Met gedwongen vastberadenheid wierp zij haar pen neer en wendde zich tot Jasperson, terwijl zij hem strak aanzag. «Je zult het 't eerst weten, eerder dan mijn nicht, eerder dan mevrouw. Ik geef je daarmee een bewijs van vertrouwen en van een dankbaar heid, die nooit za! ophouden. Ik ga weer trouwen. Met mijnheer Dahlland. Ik verzoek je hem dezelfde trouwe aanhankelijkheid te bewijzen als aan mij." Uit Jasperson's gelaat week alle kleur; bij zag haar in de oogen. Dit koude, onbewogen gelaat prikkelde Conra dine. Omdat zij ontroerd was, verwachtte zij ook van andeten verrassing en vergat geheel, dat deze man altijd kalm en gesloten bleef, zoolang met iets ongehoords hem in woeste drift deed losbarsten, «Mocht het je daarentegen onmogelijk zijn", ging zij voort, «je in den nieuwen toestand te schikken, dan heb je te allen tijde het recht je een anderen v.eikkring te kiezen en mijn persoonlijken dienst te T rlaten". Vijf minuten geleden had zij er nog n'et aan ge dacht zoo iets te zeggen, «Ik wensch mevrouw veel geluk", sprak Jas person met onbewogen gelaat. «En het zal beter zijn dat ik ander we.k krijg". Tdfeidienen en zoo, dat kan ieder ervaren bediende beter dan ik. En toezien dat mevrouw niels overkomt, dat zai de nieuwo mijnbeer nu nel doen". Wordt vervolgd.)

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Schiedamsche Courant | 1898 | | pagina 1